BibTex RIS Kaynak Göster

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 3, 36 - 47, 14.03.2017

Öz

Tarım toplumlarında tarım işçileri iş gücünün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin uygun barınma, beslenme olanaklarına sahip olmamaları ve sağlık hizmetlerinden yeterli oranda faydalanamamaları sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Hane halkı büyüklüğü ve alınan ücretlerin düşüklüğü yeterli besine ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Sağlıksız ortam, elverişsiz pişirme ve besin saklama koşulları, yeterli hijyen koşullarının sağlanamaması, yeterli besin maddesine ve temiz suya ulaşamama, beslenme bilgi eksikliği sonucunda beslenmeyle ilişkili hastalık risklerinin artmasına neden olmaktadır. Ülkemizde mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin beslenme durumunu saptamaya, beslenme sorunlarını çözmeye yönelik araştırmalar kısıtlıdır. Mevsimlik tarım işçilerinin beslenme sorunlarını ele almayı amaçlayan bu çalışmada ulusal ve uluslararası literatür bilgileri derlenmiştir.

Kaynakça

 • Tanır F. Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği. 2016. Date: 10.04.2016 Available: http://safetyhealth. com.tr/ occupational-health-and-safety -in-agriculture/
 • Government of Canada. Hire a temporary foreign agricultural worker 2016 Date: 26.01.2016
 • Available: http://www.esdc.gc.ca/en/foreign_workers/hire/agricultural/index.page
 • Artar M. Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Göç Hareketliliği Araştırması. Ankara: AÜ Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM), AÜ Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) 2015.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bütçe Araştırması 2009. Türkiye İstatistik Kurumu İnternet Sitesi. Date: 28.01.2016 Available: http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=7&KITAP_ID=33
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 2014. Türkiye İstatistik Kurumu İnternet Sitesi. Date:10.08.2016 Available: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13659
 • Özbekmezci Ş, Sahil S. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal, Ekonomik ve Barınma Sorunlarının Analizi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2004; 19: 261-74.
 • Şimşek Z. GAP Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması Raporu. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi. 2013.
 • TBMM Meclis Araştırması Komisyonu. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi 2015.
 • Hurst P. Agricultural Workers and Their Contribution to Sustainable Agriculture and Rural Development. International Labour Organization. 2007.
 • Carroll D. A Demographic and Employment Profile of United States Farm Workers. Washington: United States Department of Labor 2012.
 • Akbıyık N. Türkiye’de Tarım Kesiminde İşgücü Piyasalarının Yapısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 7 (24): 220-38.
 • National Farm Worker Ministry. Timeline Of Agricultural Labor In The U.S 2016. Date: 14.05.2016
 • Available: http://nfwm.org/education-center/farm-worker-issues/timeline-of-agricultural-labor/
 • Tarımda Mevsimlik İşçi Göçü Türkiye Durum Özeti. Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA). 2012.
 • Lorodoğlu K, Çınar S. Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Tekil Bir Analiz: Karasu Fındık Toplama İşçileri. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 2010; 10 (38):23-33.
 • Yıldırım U. 1980 Sonrası Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Mevsimlik İşçiler: Sakarya Örneği, 1. Baskı, SAV Yayıncılık, İstanbul 2015.
 • Görücü İ, Akbıyık N. Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği: Sorunları ve Çözüm Önerileri. Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2010; 3(5): 189-219.
 • Hayata Destek Derneği. Mevsimlik Tarım İşçiliği Araştırma Raporu 2014.
 • Arcury T, Quandt S. Delivery of health services to migrant and seasonal farmworkers. Annual Reviews Public Health, 2007; 28 (1): 345-363.
 • Cason K, Snyder A. The Health and Nutrition of Hispanic Migrant and Seasonal Farm Workers. Pennsylvania: The Center for Rural Pennsylvania Board of Directors 2004.
 • Beyhan Y. İş Sağlığı- İş Güvenliği ve Beslenme. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları 2008.
 • Şimşek Z. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Programı 2011-2015. Harran Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı 2015.
 • Şimşek Z. Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı. 2012.
 • Birsel M. Canları Pahasına Çalışıyorlar. Önlem Dergisi Web Sitesi Date: 09.06.2016
 • Available: http://www.onlemdergisi.com.tr/canlari-pahasina-calisiyorlar/
 • Sütoluk Z, Tanır F, Savaş N, Demirhindi H, Akbaba M. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 2004; 5 (17): 34-8.
 • Benek S, Ökten, Ş. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşullarına İlişkin Bir Araştırma: Hilvan İlçesi (Şanlıurfa) Örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011;10 (2): 653-76.
 • Kiehne E, Mendoza N. Migrant and Seasonal Farmworker Food Insecurity: Prevalence, Impact, Risk Factors, and Coping Strategies. Social Work in Public Health. 2015; 30 (5): 397-409.
 • Koruk İ, Şimşek Z, Tekin Koruk S, Doni N, Gürses G. Intestinal parasites, nutritional status and physchomotor development delay in migratory farm worker's children. Child Care Health Development. 2010; 36 (6): 888-94.
 • Coleman-Jensen A, Rabbitt M. P, Gregory C, Singh A, Gregory C, Singh A. Household Food Security in the United States in 2014. Washington: Economic Research Service. 2015.
 • Coleman-Jensen A, Nord M, Andrews M, Carlson S. Household Food Security in the United States in 2011 . Washington: Economic Research Service. 2012.
 • Borre Kristen, Ertle Luke, Graff M. Working to Eat: Vulnerability, Food, Insecurity and Obesity Among Migrant and Seasonal Farmworker Families. American Journal of Industrial Medicine. 2010; 53(4): 443-62.
 • Kilanowski J, Moore L. Food Insecurity and Dietary Intake in Midwest Migrant Farmworker Children. Journal of Pediatric Nursing. 2010; 25 (5): 360-66.
 • Wirth C, Strochlic R, Getz C. Hunger in Fields: Food Insecurity Among Farmworkers in Fresno County. California Institute for Rural Studies. California 2007.
 • Abdelali-Martini M, Goldey P. Towards a Feminization of Agricultural Labour in Northwest Syria. The Journal of Peasant Studies. 2010; 30 (2): 71-94.
 • Quandt SA, Trejo G, Suerken CK, Pulgar CA, Arcury TA. Diet Quality among Preschool-Age Children of Latino Migrant and Seasonal Farmworkers in the United States. Journal of Immingrant Minority Health. 2016; 18 (3): 505-12.
 • Quandt SA, Arcury TA, Early J, Tapiac J, Davisa JD. Household Food Security Among Migrant and Seasonal Latino Farmworkers in North Carolina. Public Health Reports. 2004; 119(6): 568-76.
 • TBSA-2010. Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayınları. Ankara 2014.
 • Temporary Foreign Worker Program. Hire a temporary foreign agricultural worker. Government of Canada. Date: 26.01.2016 Available: http://www.esdc.gc.ca/en/foreign_workers/hire/agricultural/index.page adresinden alındı.
 • Seasonal Agricultural Worker Program. Seasonal Farm Worker Housing Guidelines 2016.
Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 3, 36 - 47, 14.03.2017

Öz

Kaynakça

 • Tanır F. Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği. 2016. Date: 10.04.2016 Available: http://safetyhealth. com.tr/ occupational-health-and-safety -in-agriculture/
 • Government of Canada. Hire a temporary foreign agricultural worker 2016 Date: 26.01.2016
 • Available: http://www.esdc.gc.ca/en/foreign_workers/hire/agricultural/index.page
 • Artar M. Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Göç Hareketliliği Araştırması. Ankara: AÜ Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM), AÜ Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) 2015.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bütçe Araştırması 2009. Türkiye İstatistik Kurumu İnternet Sitesi. Date: 28.01.2016 Available: http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=7&KITAP_ID=33
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 2014. Türkiye İstatistik Kurumu İnternet Sitesi. Date:10.08.2016 Available: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13659
 • Özbekmezci Ş, Sahil S. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal, Ekonomik ve Barınma Sorunlarının Analizi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2004; 19: 261-74.
 • Şimşek Z. GAP Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması Raporu. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi. 2013.
 • TBMM Meclis Araştırması Komisyonu. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi 2015.
 • Hurst P. Agricultural Workers and Their Contribution to Sustainable Agriculture and Rural Development. International Labour Organization. 2007.
 • Carroll D. A Demographic and Employment Profile of United States Farm Workers. Washington: United States Department of Labor 2012.
 • Akbıyık N. Türkiye’de Tarım Kesiminde İşgücü Piyasalarının Yapısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 7 (24): 220-38.
 • National Farm Worker Ministry. Timeline Of Agricultural Labor In The U.S 2016. Date: 14.05.2016
 • Available: http://nfwm.org/education-center/farm-worker-issues/timeline-of-agricultural-labor/
 • Tarımda Mevsimlik İşçi Göçü Türkiye Durum Özeti. Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA). 2012.
 • Lorodoğlu K, Çınar S. Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Tekil Bir Analiz: Karasu Fındık Toplama İşçileri. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 2010; 10 (38):23-33.
 • Yıldırım U. 1980 Sonrası Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Mevsimlik İşçiler: Sakarya Örneği, 1. Baskı, SAV Yayıncılık, İstanbul 2015.
 • Görücü İ, Akbıyık N. Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği: Sorunları ve Çözüm Önerileri. Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2010; 3(5): 189-219.
 • Hayata Destek Derneği. Mevsimlik Tarım İşçiliği Araştırma Raporu 2014.
 • Arcury T, Quandt S. Delivery of health services to migrant and seasonal farmworkers. Annual Reviews Public Health, 2007; 28 (1): 345-363.
 • Cason K, Snyder A. The Health and Nutrition of Hispanic Migrant and Seasonal Farm Workers. Pennsylvania: The Center for Rural Pennsylvania Board of Directors 2004.
 • Beyhan Y. İş Sağlığı- İş Güvenliği ve Beslenme. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları 2008.
 • Şimşek Z. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Programı 2011-2015. Harran Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı 2015.
 • Şimşek Z. Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı. 2012.
 • Birsel M. Canları Pahasına Çalışıyorlar. Önlem Dergisi Web Sitesi Date: 09.06.2016
 • Available: http://www.onlemdergisi.com.tr/canlari-pahasina-calisiyorlar/
 • Sütoluk Z, Tanır F, Savaş N, Demirhindi H, Akbaba M. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 2004; 5 (17): 34-8.
 • Benek S, Ökten, Ş. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşullarına İlişkin Bir Araştırma: Hilvan İlçesi (Şanlıurfa) Örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011;10 (2): 653-76.
 • Kiehne E, Mendoza N. Migrant and Seasonal Farmworker Food Insecurity: Prevalence, Impact, Risk Factors, and Coping Strategies. Social Work in Public Health. 2015; 30 (5): 397-409.
 • Koruk İ, Şimşek Z, Tekin Koruk S, Doni N, Gürses G. Intestinal parasites, nutritional status and physchomotor development delay in migratory farm worker's children. Child Care Health Development. 2010; 36 (6): 888-94.
 • Coleman-Jensen A, Rabbitt M. P, Gregory C, Singh A, Gregory C, Singh A. Household Food Security in the United States in 2014. Washington: Economic Research Service. 2015.
 • Coleman-Jensen A, Nord M, Andrews M, Carlson S. Household Food Security in the United States in 2011 . Washington: Economic Research Service. 2012.
 • Borre Kristen, Ertle Luke, Graff M. Working to Eat: Vulnerability, Food, Insecurity and Obesity Among Migrant and Seasonal Farmworker Families. American Journal of Industrial Medicine. 2010; 53(4): 443-62.
 • Kilanowski J, Moore L. Food Insecurity and Dietary Intake in Midwest Migrant Farmworker Children. Journal of Pediatric Nursing. 2010; 25 (5): 360-66.
 • Wirth C, Strochlic R, Getz C. Hunger in Fields: Food Insecurity Among Farmworkers in Fresno County. California Institute for Rural Studies. California 2007.
 • Abdelali-Martini M, Goldey P. Towards a Feminization of Agricultural Labour in Northwest Syria. The Journal of Peasant Studies. 2010; 30 (2): 71-94.
 • Quandt SA, Trejo G, Suerken CK, Pulgar CA, Arcury TA. Diet Quality among Preschool-Age Children of Latino Migrant and Seasonal Farmworkers in the United States. Journal of Immingrant Minority Health. 2016; 18 (3): 505-12.
 • Quandt SA, Arcury TA, Early J, Tapiac J, Davisa JD. Household Food Security Among Migrant and Seasonal Latino Farmworkers in North Carolina. Public Health Reports. 2004; 119(6): 568-76.
 • TBSA-2010. Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayınları. Ankara 2014.
 • Temporary Foreign Worker Program. Hire a temporary foreign agricultural worker. Government of Canada. Date: 26.01.2016 Available: http://www.esdc.gc.ca/en/foreign_workers/hire/agricultural/index.page adresinden alındı.
 • Seasonal Agricultural Worker Program. Seasonal Farm Worker Housing Guidelines 2016.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Simay FERELİ Bu kişi benim

Şule AKTAÇ Bu kişi benim

Fatma Esra GÜNEŞ

Yayımlanma Tarihi 14 Mart 2017
Gönderilme Tarihi 25 Ekim 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 1 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA FERELİ, S., AKTAÇ, Ş., & GÜNEŞ, F. E. (2017). MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 36-47.
AMA FERELİ S, AKTAÇ Ş, GÜNEŞ FE. MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR. Gazi sağlık bilim. derg. Mart 2017;1(3):36-47.
Chicago FERELİ, Simay, Şule AKTAÇ, ve Fatma Esra GÜNEŞ. “MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 1, sy. 3 (Mart 2017): 36-47.
EndNote FERELİ S, AKTAÇ Ş, GÜNEŞ FE (01 Mart 2017) MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 3 36–47.
IEEE S. FERELİ, Ş. AKTAÇ, ve F. E. GÜNEŞ, “MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR”, Gazi sağlık bilim. derg, c. 1, sy. 3, ss. 36–47, 2017.
ISNAD FERELİ, Simay vd. “MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 1/3 (Mart 2017), 36-47.
JAMA FERELİ S, AKTAÇ Ş, GÜNEŞ FE. MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR. Gazi sağlık bilim. derg. 2017;1:36–47.
MLA FERELİ, Simay vd. “MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 1, sy. 3, 2017, ss. 36-47.
Vancouver FERELİ S, AKTAÇ Ş, GÜNEŞ FE. MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR. Gazi sağlık bilim. derg. 2017;1(3):36-47.