Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

PLANLI EĞİTİMİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EL YIKAMA İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN-SON TEST DÜZENİ KATILIMSIZ GÖZLEM ARAŞTIRMASI

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 20 - 30, 27.12.2019

Öz

Bu çalışma, planlı eğitimin hemşirelik öğrencilerinin el yıkama inanç ve uygulamaları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma tek grupta ön test ve son test düzeninde katılımsız gözlem araştırması şeklinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 30 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, Kişisel Özellikler ve El Yıkama Bilgi Formu, El Yıkama Beceri Kontrol Listesi, Klinik İşlemlerden Önce ve Sonra El Yıkama Gözlem Formu, El Hijyeni İnanç Ölçeği ve El Hijyeni Uygulamaları Envanteri ile toplanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kuruldan ve bölümden izin, öğrencilerden sözel onam alınmıştır. Araştırmanın uygulanmasında, öncelikle el yıkama ile ilgili planlı eğitim yapılmış, eğitimde anlatım soru-cevap, tartışma, demonstrasyon ve video gösterimi yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesapları, ortanca değerleri, Wilcoxon testi ve Spearman korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Öğrencilerin eğitim sonrası ve klinik uygulamada el yıkama beceri puanlarının eğitim öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığı belirlenmiştir (p<0,05). Öğrencilerin beceri kontrol listelerine göre son değerlendirme puan ortalamaları ve klinik uygulamadaki puan ortalamaları ile El Hijyeni İnanç Ölçeği (76,00±18,76) ve El Hijyeni Uygulama Envanteri (64,26±5,33) puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir. Bu çalışma sonucunda öğrencilerin eğitim sonrası el yıkama becerisi uygulamalarını geliştirdiği, ancak klinik uygulama esnasında birçok uygulamadan önce el yıkamadığı, çoğunlukla el yıkama yerine el antiseptiği kullandıkları belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin el yıkama alışkanlıklarının kazandırılmasında farklı öğretim metotlarının kullanımı önerilmektedir.

Kaynakça

  • KAYNAKLAR 1. Atabek AT., Karadağ A. Klinik uygulama becerileri ve yöntemleri. 1. Baskı. Nobel Kitabevi, Adana 2011 s:535-582. 2. Khan HA, Baig FK, Mehboob R. Nosocomial infections: Epidemiology, prevention, control and surveillance. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2017; 7(5): 478-482. 3. Prevention of hospital-acquired infections A practical guide 2.nd edition WHO 2002.Date: 06.11.2019,Available: https://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/whocdscsreph200212.pdf?ua=1 4. Karadağ M, Yıldırım N, İşeri ÖP. El Hijyeni İnanç Ölçeği ve El Hijyeni Uygulamaları Envanterinin geçerlilik ve güvenirliliği. Cukurova Medical Journal Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2016;41(2):271-84. 5. Van De Mortel TF, Kermode S, Progano T, Sansonı JA. comparison of the hand hygiene knowledge, beliefs and practices of Italian nursing and medical students. Journal of Advanced Nursing. 2012;68(3):569–579. doi: 10.1111/ j.1365-2648.2011.05758.x. 6. WHO el hiyeni rehberi, 2009. Date:07.11.2019 Available: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/4218,dsoelhijyenirehberi2009enpdf.pdf?0 7. Berman A, Synder S. and Frandsen G. Kozier Erb’s Fundamentals of nursing conceps, process and practice. Tenth Edition. USA: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River. 2016:1273-1276. 8. Teker B, Ogutlu A, Gozdas HT, Ruayercan S, Hacialioglu G, Karabay O. Factors affecting hand hygiene adherence at a private hospital in Turkey. The Eurasian Journal of Medicine, 2015;47(3):208-12. 9. Maria HSY, Ivan WYY, Samson YWS, Amy LYK, Cherry NCY. Knowledge, practices, compliance and beliefs of university nursing students’ toward hand hygiene: A cross-sectional survey. GSTF Journal of Nursing and Health Care (JNHC), 2018; 5(1). 10. Sundal JS, Aune AG, Storvig E, Aasland JK, Fjeldsæter KL. Torjuul K. The hand hygiene compliance of student nurses during clinical placements. Journal of Clinical Nursing. 2017;26(23-24):4646-53. 11. Kobra P, Sima L, Fariborz R, Rasouli AS, Neda K. The comparison of the effectiveness of two education methods video and lecture on knowledge, belief and practice of hand hygiene in nursing students: Clinical Trial. Health Sciences. 2016;5(7):240-248. 13. Çağlar S, Yılmaz ÖE, Savaşer S. Hemşirelik ve Sağlık Alanı Dışında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sosyal El Yıkama ile İlgili Görüş ve Davranışları.G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN 2018;4(2):83-91. 14. DSÖ gözlemciler için rehber. 2007.Date: 07.11.2019.Available: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/4223,9dsorehberpdf.pdf?0. 15. Xiong P, Zhang J, Wang X, Wu TL, Hall BJ. Effects of a mixed media education intervention program on increasing knowledge, attitude, and compliance with standard precautions among nursing students: A randomized controlled trial. American Journal of Infection Control. 2017;45(4):389-95. 16. Hong SY, Jang HJ. The effect of a hand washing education program on knowledge, attitude and performance of hand washing in pre-practicum nursing students. Advanced Science and Technology Letters, 2016;122:83-88. 17. Bloomfield J, Roberts J, While A. The effect of computer-assisted learning versus conventional teaching methods on the acquisition and retention of handwashing theory and skills in pre-qualification nursing students: a randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 2010;47(3):287-94. 18. Karadağ M, Iseri OP, Yildirim N, Etikan I. Knowledge, beliefs and practices of nurses and nursing students for hand hygiene. Jundishapur Journal of Health Sciences. 2016;8(4):364-69. 19. Mathai E, Allegranzi B, Seto WH, Chraïti M, Sax H, Larson E, Pittet D. Educating healthcare workers to optimal hand hygiene practices: addressing the need. Infection. 2010;38(5):349–56. 20. Toraman AR, Battal F, Çaşkurlu H, Gürel A, Korkmaz F. Yoğun bakım ünitesinde sağlık personelinin el yıkama alışkanlıkları. Yeni Tıp Dergisi, 2009;26:85-9. 21. Erkan T, Fındık UY, TokucB. Hand‐washing behaviour and nurses' knowledge after a training programme. International journal of nursing practice. 2011;17(5):464-9. 22. ErasmusV, Daha TJ, Brug H, Richardus JH, Behrendt MD. VosMC, Van Beeck EF. Systematic review of studies on compliance with hand hygiene guidelines in hospital care. Infection Control & Hospital Epidemiology, 2010;31(3):283-94. 23. Tekin H., Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 19. Baskı, Yargı Yayınevi. Ankara, 2009. 24. İnceoğlu M. Tutum, algı, iletişim. Elips Yayınları, Ankara: 2011.s.54. 25. Yıldırım, A. ve Şimşek, H (2014) Nitel Araştırma Yöntemleri, Yedinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014 s:169-183. 26. Potter PA, Perry AG. Fundamentals of nursing. Eighth edition. St. Lous Missouri: Mosby Inc., 2013 s:398-427. 27. Huis A, Achterberg T, Bruin M, Grol R, Schoonhoven L, Hulscher MA. Systematic review of hand hygiene improvement strategies: a behavioural approach. Implementation Science. 2012;7(1), 92. 28. Ariyaratne MHJD, Gunasekara TDCP, Weerasekara MM, Kottahachchi J, Kudavidanage BP, Fernando SSN. Knowledge, attitudes and practices of hand hygiene among final year medical and nursing students at the University of Sri Jayewardenepura. 2015;3(1):15-25. http://dx.doi.org/10.4038/sljid.v3i1.4761. 29. Avşar G, Kaşikci M, Yağci, N. Hand Washing of Nursing Students: An Observational Study. Int. J. Caring Sci. 2015;8(3):618-24. 30. Caliskan N, Ozturk D, Baykara ZG, Korkut H, Karadag A. The effect of periodic training on the clinical application of nursing students’ psychomotor skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012;47:786-791. 31. Al-Khawaldeh OA, Al-Hussami M, Darawad M. Influence of nursing students handwashing knowledge, beliefs, and attitudes on their handwashing compliance. Health. 2015;7(05):572-9. 32. Jemal S. Knowledge and practices of hand washing among health professionals in dubti referral hospital, dubti, afar, Northeast Ethiopia. Advances in Preventive Medicine, 2018;1-7. https://doi.org/10.1155/2018/5290797 .

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şüle BIYIK BAYRAM Bu kişi benim
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 27 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 5 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
BIYIK BAYRAM, Ş. (2019). PLANLI EĞİTİMİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EL YIKAMA İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN-SON TEST DÜZENİ KATILIMSIZ GÖZLEM ARAŞTIRMASI. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 20-30.
MLA
BIYIK BAYRAM, Şüle. “PLANLI EĞİTİMİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EL YIKAMA İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN-SON TEST DÜZENİ KATILIMSIZ GÖZLEM ARAŞTIRMASI”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sy. 2, 2019, ss. 20-30.
Chicago
BIYIK BAYRAM, Şüle. “PLANLI EĞİTİMİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EL YIKAMA İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN-SON TEST DÜZENİ KATILIMSIZ GÖZLEM ARAŞTIRMASI”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4, sy. 2 (Aralık 2019): 20-30.
EndNote
BIYIK BAYRAM Ş (01 Aralık 2019) PLANLI EĞİTİMİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EL YIKAMA İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN-SON TEST DÜZENİ KATILIMSIZ GÖZLEM ARAŞTIRMASI. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 2 20–30.
ISNAD
BIYIK BAYRAM, Şüle. “PLANLI EĞİTİMİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EL YIKAMA İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN-SON TEST DÜZENİ KATILIMSIZ GÖZLEM ARAŞTIRMASI”. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 4/2 (Aralık 2019), 20-30.
AMA
BIYIK BAYRAM Ş. PLANLI EĞİTİMİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EL YIKAMA İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN-SON TEST DÜZENİ KATILIMSIZ GÖZLEM ARAŞTIRMASI. Gazi sağlık bilim. derg. Aralık 2019;4(2):20-30.
Vancouver
BIYIK BAYRAM Ş. PLANLI EĞİTİMİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EL YIKAMA İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN-SON TEST DÜZENİ KATILIMSIZ GÖZLEM ARAŞTIRMASI. Gazi sağlık bilim. derg. 2019;4(2):20-3.
IEEE
Ş. BIYIK BAYRAM, “PLANLI EĞİTİMİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EL YIKAMA İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN-SON TEST DÜZENİ KATILIMSIZ GÖZLEM ARAŞTIRMASI”, Gazi sağlık bilim. derg, c. 4, sy. 2, ss. 20–30, 2019.
JAMA
BIYIK BAYRAM Ş. PLANLI EĞİTİMİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EL YIKAMA İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN-SON TEST DÜZENİ KATILIMSIZ GÖZLEM ARAŞTIRMASI. Gazi sağlık bilim. derg. 2019;4:20–30.