Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 3 - 13, 31.07.2021
https://doi.org/10.52881/gsbdergi.738552

Öz

Kaynakça

 • REFERENCES 1. Rogers R, Eagle TF, Sheetz A, Woodward A, Leibowitz R, Song M, Jackson EA. The relationship between childhood obesity, low socioeconomic status, and race/ethnicity: lessons from Massachusetts. Childhood Obesity. (2015);11(6):691-695.
 • 2. World Health Organization (WHO). Prevelance of Overweight and Obesity in Children and Adolescents Fact Sheet, December 2009. Date: 21.11.2018 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/96980/2.3.-Prevalence-of-overweight-and-obesity-EDITED_layouted_V3.pdf
 • 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Obezite. Ankara,2012. Date: 07.01.2019 https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t53.pdf
 • 4. Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması (COSI-TUR) (2016). Ankara, 2017 Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Yayını. Date: 25.03.2019 https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/haberler/turkiye-cocukluk-cagi-sismanlik/COSI-TUR-2016-Kitap.pdf
 • 5. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü , Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018, Ankara, 2019. Date: 13.03.2020 http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf
 • 6. Savaşhan Ç, Sarı O, Aydoğa Ü, Erdal M. İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri. Türk Aile Hekimliği Dergisi. 2015; 19 (1): 14-2.
 • 7. Yılmaz M, Kundakçı GA, Dereli F, Öztornacı BO, Cetişli, NE. İlköğretim öğrencilerinde yaş ve cinsiyete göre obezite ve ilişkili özellikler obezite ve ilişkili faktörler. Güncel Pediatri.2019; 17(1), 127-140.
 • 8. Çınar S, Çavuşoğlu H. Farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki 7-14 yaş grubu çocuklarda obezitenin incelenmesi.Türkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2016;8(2):112-21.
 • 9. Flynn JT, Daniels SR, Hayman L, Maahs DM, McCrindle BW, Johnson RJ. Ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents: A scientific statement from the American Heart Association. Hypertension AHA J. 2014; 63(5),1116-1135.
 • 10. García-Espinosa V, Curcio S, Castro JM, Arana M, Giachetto G, Chiesa P, Bia D. Children and adolescent obesity associates with pressure-dependent and age-related increase in carotid and femoral arteries stiffness and not in brachial artery, indicative of nonintrinsic arterial wall alteration. Int J Vasc Med, 2016.
 • 11. Macumber I. Ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents: a review of recent literature and new guidelines. Cur Hypertens Rep. 2017; 19(12), 96.
 • 12. WHO .The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response,2007. Date:06.11. 2018 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/98243/E89858.pdf
 • 13. WHO. Consideration of the evidence on childhood obesity for the Commission on Ending Childhood Obesity: report of the Ad hoc Working Group on Science and Evidence for Ending Childhood Obesity.2016. Date:11.06. 2019 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206549/9789241565332_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • 14. Bayat M, Erdem E, Barık Ö, Başer M, Taşcı S.Blood pressure, height, weight and body mass index of primary school students in a low socio-economic district in Turkey. International Nursing Review.2009; 56: 375-80.
 • 15. Koçoğlu D, Emiroğlu ON. Okul hemşiresinin okul sağlık tarama programlarındaki rolünün değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2011;3:5-19.
 • 16. Cho H, Han K. Associations among nursing work environment and health‐promoting behaviors of nurses and nursing performance quality: A multilevel modeling approach. Journal of Nursing Scholarship. 2018; 50(4):403-410.
 • 17. Yılmaz M, Aktaş B, Dereli F, Sarı HY, Ağartıoğlu G, Kundakçı ZT. Assessment of the prevalence of obesity, stunting, and hypertension among primary school children. Eur J Ther. 2017; 23(3): 99-105.
 • 18. Yel S, Düşünsel R, Çocukluk Çağı Hipertansiyon Epidemiyolojisi ve Etkili Faktörler. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci. 2017; 13(4): 297-30.
 • 19. Güneş D, Kavukçu S. Çocuklarda kan basıncı ölçümü ve hipertansiyon tanımı. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2004; 13(1): 50-56.
 • 20. Neyzi O, Furman A, Bundak R, Gunoz H, Darendeliler F, Bas F. Growth references for Turkish children aged 6 to 18 years. Acta Paediatr. 2006; 95(12): 1635-41.
 • 21. Özilbey P, Ergör G, İzmir İli Güzelbahçe İlçesi’nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 2015; 13(1):30-39.
 • 22. Semiz S, Özdemir ÖM, Özdemir AS. Denizli merkezinde 6-15 yaş grubu çocuklarda obezite sıklığı. Pam Tıp Derg. 2008;3(1): 1-4.
 • 23. Tola HT, Akyol P, Eren E, Dündar N, Dündar B. Isparta’daki çocuk ve adolesanlarda obezite sıklığı ve obeziteyi etkileyen faktörler. J Child 2007; 7(2): 100-4.
 • 24. Şimşek F, Ulukol B, Berberoğlu M, Gülnar S B, Adıyaman P, Öcal G. Ankara’da bir ilköğretim okulu ve lisede obezite sıklığı. Ank Üni Tıp Fak Mecm. 2005; 58(1):163-6.
 • 25. Genç KP, Taymaz T, Kayıran MS, Memioğlu N, Taymaz B, Gürakan B. Türkiye’nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı. ŞEEAH Tıp Bülteni. 2011; 45(1): 13-8.
 • 26. Al-Mahmood SMA, Shamsuddin AH, Saufi NAM, Othman N,Ibrahim WN. Factors predicting pediatric obesity among primary school children in Kuantan, IJCS. 2018;1(1).
 • 27. Lloyd J, Creanor S, Logan S, Green C, Dean S, Hillsdon M, Abraham C, Tomlinson R , Pearson V , Taylor RS, Ryan E, Price L , Streeter A , Wyatt K. Effectiveness of the healthy lifestyles programme (HeLP) to prevent obesity in UK primary-school children: a cluster randomised controlled trial, Lancet Child Adolesc Health. 2017; 2: 35–45.
 • 28. Muhihi AJ, Njelekela MA, Mpembeni RNM, Muhihi BG, Anaeli A, Chillo O, Kubhoja S, Lujani B. ,Maghembe M, Ngarashi D. Elevated blood pressure among primary school children in Dar es salaam, Tanzania: prevalence and risk factors, BMC Pediatr. 2018; 18:54-59.
 • 29. Bhimma R, Naicker E, Gounden V, Nandlal L, Connolly C, Hariparshad S. Prevalence of primary hypertension and risk factors in Grade XII Learners in KwaZulu-Natal, South Africa, Int J Hypertens.2018;1-9.
 • 30. Şanlı C, Alpcan A. Kırıkkale ilinde 7-15 yaş grubu çocuklarda arteryel kan basıncı değerlendirilmesi. Turk J Clin Lab,2015; 6(1):8-13.
 • 31. Batalloğlu İnanç B, 7-15 Yaş Grubu Çocuklarda Hipertansiyon ve Obezite. J Clin Anal Med. 2013;4(2): 116-9.
 • 32. Miersch A, Vogel M, Gausche R, Siekmeyer W, Pfäffle R, Dittrich K, et al. Blood pressure tracking in children and adolescents. Pediatr Nephrol. 2013; 28(12):2351–9.
 • 33. Binka, E, Brady, TM. Real-world strategies to treat hypertension associated with pediatric obesity. Current hypertension reports. 2019; 21(2):18.

Evaluation of Gender, Body Mass Index and Blood Pressure Percentiles in Primary School Students

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 3 - 13, 31.07.2021
https://doi.org/10.52881/gsbdergi.738552

Öz

Özet Amaç: Bu araştırmanın amacı Mersin’in merkezinde bulunan bir ilköğretim okulu öğrencilerinin cinsiyete göre vücut kitle indeksi ve kan basıncı persentillerini obezite ve hipertansiyon riski açısından değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı bir çalışmadır. Çalışma ailesinden yazılı izin formu alınan 755 öğrenciyle yürütülmüştür. Öğrencilere ait ölçümler araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Vücut Kitle İndeksi ve Kan basıncı persentilleri açısından öğrenciler değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan 755 öğrencinin %49,9’u erkektir. Çalışmaya katılan erkek öğrencilerin ise %21’i obezdir. Sistolik ve diyastolik kan basıncı persentili 95 üstü olan kız öğrencilerin oranı sırasıyla %8 ve %10’dur. Erkek öğrencilerde ise sistolik ve diyastolik kan basıncı persentili 95 üstü olan oranı sırasıyla %8 ve %7’dir. Çalışmamızda Vücut Kitle İndeksi persentilleri ile kan basıncı persentilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Vücut Kitle İndeksi 95 persentil üstü olan öğrencilerin sistolik ve diyastolik kan basıncı persentilleri de yüksek bulunmuştur. Vücut kitle indeksi ve kan basıncı persentilin 95 üstü olan erkek öğrenci oranı kız öğrenci oranından daha fazladır. Çocukluk çağında vücut ağırlığının fazla olması hipertansiyon için önemli bir risk faktörüdür. Anahtar Sözcükler: Çocuk, obezite, hipertansiyon. Abstract Purpose: The purpose of this research is to evaluate the body mass index and blood pressure percentiles of students in a primary school located in the center of Mersin in terms of obesity and hypertension risk according to their gender. Method: It is a descriptive-correlational study. The study was carried out with 755 students, whose written permission form had been obtained from their families. Measurements of the students were performed by the researchers. Students were evaluated in terms of Body Mass Index (BMI) and blood pressure percentiles. Findings: 49.9% of 755 students, who participated in the research, were male. 21% of the male students participating in the study are obese. The rate of female students with systolic and diastolic blood pressure percentiles above 95 is 8% and 10%, respectively. When it comes to male students, the rate of systolic and diastolic blood pressure percentiles above 95 is 8% and 7%, respectively. In our study, a significant correlation was found between the percentiles of body mass index and blood pressure (p<0.05). Conclusion: Systolic and diastolic blood pressure percentiles of students with Body Mass Index percentile of above 95 were also determined to be high. The rate of male students with body mass index and blood pressure percentile above 95 is higher than the rate of female students. High body weight during childhood is an important risk factor that can lead to hypertension. Keywords: Child, obesity, hypertension.

Kaynakça

 • REFERENCES 1. Rogers R, Eagle TF, Sheetz A, Woodward A, Leibowitz R, Song M, Jackson EA. The relationship between childhood obesity, low socioeconomic status, and race/ethnicity: lessons from Massachusetts. Childhood Obesity. (2015);11(6):691-695.
 • 2. World Health Organization (WHO). Prevelance of Overweight and Obesity in Children and Adolescents Fact Sheet, December 2009. Date: 21.11.2018 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/96980/2.3.-Prevalence-of-overweight-and-obesity-EDITED_layouted_V3.pdf
 • 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Obezite. Ankara,2012. Date: 07.01.2019 https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t53.pdf
 • 4. Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması (COSI-TUR) (2016). Ankara, 2017 Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Yayını. Date: 25.03.2019 https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/haberler/turkiye-cocukluk-cagi-sismanlik/COSI-TUR-2016-Kitap.pdf
 • 5. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü , Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018, Ankara, 2019. Date: 13.03.2020 http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf
 • 6. Savaşhan Ç, Sarı O, Aydoğa Ü, Erdal M. İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri. Türk Aile Hekimliği Dergisi. 2015; 19 (1): 14-2.
 • 7. Yılmaz M, Kundakçı GA, Dereli F, Öztornacı BO, Cetişli, NE. İlköğretim öğrencilerinde yaş ve cinsiyete göre obezite ve ilişkili özellikler obezite ve ilişkili faktörler. Güncel Pediatri.2019; 17(1), 127-140.
 • 8. Çınar S, Çavuşoğlu H. Farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki 7-14 yaş grubu çocuklarda obezitenin incelenmesi.Türkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2016;8(2):112-21.
 • 9. Flynn JT, Daniels SR, Hayman L, Maahs DM, McCrindle BW, Johnson RJ. Ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents: A scientific statement from the American Heart Association. Hypertension AHA J. 2014; 63(5),1116-1135.
 • 10. García-Espinosa V, Curcio S, Castro JM, Arana M, Giachetto G, Chiesa P, Bia D. Children and adolescent obesity associates with pressure-dependent and age-related increase in carotid and femoral arteries stiffness and not in brachial artery, indicative of nonintrinsic arterial wall alteration. Int J Vasc Med, 2016.
 • 11. Macumber I. Ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents: a review of recent literature and new guidelines. Cur Hypertens Rep. 2017; 19(12), 96.
 • 12. WHO .The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response,2007. Date:06.11. 2018 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/98243/E89858.pdf
 • 13. WHO. Consideration of the evidence on childhood obesity for the Commission on Ending Childhood Obesity: report of the Ad hoc Working Group on Science and Evidence for Ending Childhood Obesity.2016. Date:11.06. 2019 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206549/9789241565332_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • 14. Bayat M, Erdem E, Barık Ö, Başer M, Taşcı S.Blood pressure, height, weight and body mass index of primary school students in a low socio-economic district in Turkey. International Nursing Review.2009; 56: 375-80.
 • 15. Koçoğlu D, Emiroğlu ON. Okul hemşiresinin okul sağlık tarama programlarındaki rolünün değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2011;3:5-19.
 • 16. Cho H, Han K. Associations among nursing work environment and health‐promoting behaviors of nurses and nursing performance quality: A multilevel modeling approach. Journal of Nursing Scholarship. 2018; 50(4):403-410.
 • 17. Yılmaz M, Aktaş B, Dereli F, Sarı HY, Ağartıoğlu G, Kundakçı ZT. Assessment of the prevalence of obesity, stunting, and hypertension among primary school children. Eur J Ther. 2017; 23(3): 99-105.
 • 18. Yel S, Düşünsel R, Çocukluk Çağı Hipertansiyon Epidemiyolojisi ve Etkili Faktörler. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci. 2017; 13(4): 297-30.
 • 19. Güneş D, Kavukçu S. Çocuklarda kan basıncı ölçümü ve hipertansiyon tanımı. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2004; 13(1): 50-56.
 • 20. Neyzi O, Furman A, Bundak R, Gunoz H, Darendeliler F, Bas F. Growth references for Turkish children aged 6 to 18 years. Acta Paediatr. 2006; 95(12): 1635-41.
 • 21. Özilbey P, Ergör G, İzmir İli Güzelbahçe İlçesi’nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 2015; 13(1):30-39.
 • 22. Semiz S, Özdemir ÖM, Özdemir AS. Denizli merkezinde 6-15 yaş grubu çocuklarda obezite sıklığı. Pam Tıp Derg. 2008;3(1): 1-4.
 • 23. Tola HT, Akyol P, Eren E, Dündar N, Dündar B. Isparta’daki çocuk ve adolesanlarda obezite sıklığı ve obeziteyi etkileyen faktörler. J Child 2007; 7(2): 100-4.
 • 24. Şimşek F, Ulukol B, Berberoğlu M, Gülnar S B, Adıyaman P, Öcal G. Ankara’da bir ilköğretim okulu ve lisede obezite sıklığı. Ank Üni Tıp Fak Mecm. 2005; 58(1):163-6.
 • 25. Genç KP, Taymaz T, Kayıran MS, Memioğlu N, Taymaz B, Gürakan B. Türkiye’nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı. ŞEEAH Tıp Bülteni. 2011; 45(1): 13-8.
 • 26. Al-Mahmood SMA, Shamsuddin AH, Saufi NAM, Othman N,Ibrahim WN. Factors predicting pediatric obesity among primary school children in Kuantan, IJCS. 2018;1(1).
 • 27. Lloyd J, Creanor S, Logan S, Green C, Dean S, Hillsdon M, Abraham C, Tomlinson R , Pearson V , Taylor RS, Ryan E, Price L , Streeter A , Wyatt K. Effectiveness of the healthy lifestyles programme (HeLP) to prevent obesity in UK primary-school children: a cluster randomised controlled trial, Lancet Child Adolesc Health. 2017; 2: 35–45.
 • 28. Muhihi AJ, Njelekela MA, Mpembeni RNM, Muhihi BG, Anaeli A, Chillo O, Kubhoja S, Lujani B. ,Maghembe M, Ngarashi D. Elevated blood pressure among primary school children in Dar es salaam, Tanzania: prevalence and risk factors, BMC Pediatr. 2018; 18:54-59.
 • 29. Bhimma R, Naicker E, Gounden V, Nandlal L, Connolly C, Hariparshad S. Prevalence of primary hypertension and risk factors in Grade XII Learners in KwaZulu-Natal, South Africa, Int J Hypertens.2018;1-9.
 • 30. Şanlı C, Alpcan A. Kırıkkale ilinde 7-15 yaş grubu çocuklarda arteryel kan basıncı değerlendirilmesi. Turk J Clin Lab,2015; 6(1):8-13.
 • 31. Batalloğlu İnanç B, 7-15 Yaş Grubu Çocuklarda Hipertansiyon ve Obezite. J Clin Anal Med. 2013;4(2): 116-9.
 • 32. Miersch A, Vogel M, Gausche R, Siekmeyer W, Pfäffle R, Dittrich K, et al. Blood pressure tracking in children and adolescents. Pediatr Nephrol. 2013; 28(12):2351–9.
 • 33. Binka, E, Brady, TM. Real-world strategies to treat hypertension associated with pediatric obesity. Current hypertension reports. 2019; 21(2):18.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Betül ÖZ (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5084-1826
Türkiye


Demet AKTAŞ
CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
0000-0003-1206-4004
Türkiye


Didem POLAT KÜLCÜ
TOROS UNIVERSITY
0000-0002-2535-349X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2021
Başvuru Tarihi 17 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 7 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gsbdergi738552, journal = {Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2548-0383}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {3 - 13}, doi = {10.52881/gsbdergi.738552}, title = {Evaluation of Gender, Body Mass Index and Blood Pressure Percentiles in Primary School Students}, key = {cite}, author = {Öz, Fatma Betül and Aktaş, Demet and Polat Külcü, Didem} }
APA Öz, F. B. , Aktaş, D. & Polat Külcü, D. (2021). Evaluation of Gender, Body Mass Index and Blood Pressure Percentiles in Primary School Students . Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 3-13 . DOI: 10.52881/gsbdergi.738552
MLA Öz, F. B. , Aktaş, D. , Polat Külcü, D. "Evaluation of Gender, Body Mass Index and Blood Pressure Percentiles in Primary School Students" . Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (2021 ): 3-13 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gsbdergi/issue/64263/738552>
Chicago Öz, F. B. , Aktaş, D. , Polat Külcü, D. "Evaluation of Gender, Body Mass Index and Blood Pressure Percentiles in Primary School Students". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (2021 ): 3-13
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Gender, Body Mass Index and Blood Pressure Percentiles in Primary School Students AU - Fatma Betül Öz , Demet Aktaş , Didem Polat Külcü Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.52881/gsbdergi.738552 DO - 10.52881/gsbdergi.738552 T2 - Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 13 VL - 6 IS - 2 SN - 2548-0383- M3 - doi: 10.52881/gsbdergi.738552 UR - https://doi.org/10.52881/gsbdergi.738552 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Evaluation of Gender, Body Mass Index and Blood Pressure Percentiles in Primary School Students %A Fatma Betül Öz , Demet Aktaş , Didem Polat Külcü %T Evaluation of Gender, Body Mass Index and Blood Pressure Percentiles in Primary School Students %D 2021 %J Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2548-0383- %V 6 %N 2 %R doi: 10.52881/gsbdergi.738552 %U 10.52881/gsbdergi.738552
ISNAD Öz, Fatma Betül , Aktaş, Demet , Polat Külcü, Didem . "Evaluation of Gender, Body Mass Index and Blood Pressure Percentiles in Primary School Students". Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 / 2 (Temmuz 2021): 3-13 . https://doi.org/10.52881/gsbdergi.738552
AMA Öz F. B. , Aktaş D. , Polat Külcü D. Evaluation of Gender, Body Mass Index and Blood Pressure Percentiles in Primary School Students. Gazi sağlık bilim. derg. 2021; 6(2): 3-13.
Vancouver Öz F. B. , Aktaş D. , Polat Külcü D. Evaluation of Gender, Body Mass Index and Blood Pressure Percentiles in Primary School Students. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 6(2): 3-13.
IEEE F. B. Öz , D. Aktaş ve D. Polat Külcü , "Evaluation of Gender, Body Mass Index and Blood Pressure Percentiles in Primary School Students", Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 3-13, Tem. 2021, doi:10.52881/gsbdergi.738552