Cilt: 3 Sayı: 2, 31.07.2021

Yıl: 2021

Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi (GETATDER), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı ve bu yolla bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı amaçlayan  bilimsel bir dergidir.

Akupunktur; Apiterapi; Kupa Terapi; Fitoterapi; Hipnoz; Homeopati; Kayropraktik; Larva Uygulaması; Mezoterapi; Müzik Terapi; Osteopati; Ozon Terapi; Proloterapi; Refleksoloji; Hirudoterapi (Sülük Tedavisi)

YAZININ HAZIRLANMASI

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

Makaleler İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır.

Tüm metin Times New Roman formatında 12 punto ve bir buçuk satır aralıklı yazılmalıdır.

Makalenin başlığı, makalenin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır. Tüm başlıklar kalın yazı tipinde yazılmalıdır.

Teknik terimler, semboller ve kısaltmalar makalede ilk kullanıldıklarında tanımlanmalıdır.

Tüm kaynaklar, tablolar ve şekiller dâhil olmak üzere makalenin uzunluğu en az 4 (dört) en fazla 15 sayfa olarak düzenlenmelidir.

Tüm şekiller, grafikler, fotoğraflar ve tablolar ilgili elektronik ortama aktarılıp ana metin içinde verilmelidir. Şekiller, grafikler ve fotoğraflar JPG veya TIFF formatında olmalıdırlar.

Araştırma için sağlanan bireysel veya kurumsal mali desteklerle ilgili teşekkür yazıları makalenin sonunda ayrı bir bölümde yer almalıdır.

YAZI ÇEŞİTLERİ:

Orijinal makale:

Bu bölümde, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında temel veya klinik araştırmalara ilişkin çalışmalar yer almaktadır. Bu makaleler randomize kontrollü çalışmalar, gözlemsel çalışmalar, tanımlayıcı çalışmalar, tanısal doğruluk çalışmaları, sistematik incelemeler ve meta-analizler, randomize olmayan davranışsal ve halk sağlığı müdahale denemeleri, deneysel hayvan denemeleri veya diğer herhangi bir klinik veya deneysel çalışmayı içerebilir. Orijinal makale için gereksinimler:

Yazarlar: En fazla 8 (Bu kural çok merkezli araştırmalar için geçerli değildir)

Kelime sayısı: 4000 (özet, referanslar, tablolar ve şekil açıklamaları dahil)

Özet kelime sınırı: 300 kelime

Kaynaklar: En fazla 30

Tablolar ve Rakamlar: Toplam 6

Davetli İnceleme Makalesi:

Bu bölümde, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürü inceleyen kapsamlı güncel makaleler bulunmaktadır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi, yalnızca davet edilen inceleme raporlarını yayınlar. Davetli inceleme makalesi için gereksinimler:

Yazarlar: En fazla 5

Özet kelime sınırı: 300 kelime

Yapılandırılmamış özet: Alt başlıklara izin verilmez

Kelime sayısı: 4000 (özet, referanslar, tablolar ve şekil açıklamaları dahil)

Kaynaklar: En fazla 30

Tablolar ve Rakamlar: Toplam 6

Ana Metin alt başlıkları: Giriş, Sonuç ve Teşekkür zorunludur. Yazarın takdirine bağlı olarak diğer alt başlıklar da kullanılabilir.

Olgu Sunumu:

Bu kısım Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamasında nadiren karşılaşılan ve eğitimsel değeri olan klinik vakaların veya komplikasyonların kısa açıklamalarından oluşmalıdır. Olgu sunumu için gereksinimler:

Yazarlar: En fazla 5

Özet kelime sınırı: 250 kelime

Özet alt başlıkları: Giriş, Örnek Sunum (lar), Sonuç

Ana Metin alt başlıkları: Giriş, Olgu Sunumu(lar), Tartışma, Sonuç, Teşekkürler

Kelime sayısı: 2000 (özet, referanslar, tablolar ve şekil açıklamaları dahil)

Kaynaklar : En fazla 15

Tablolar ve Rakamlar: Toplam 3

Editöre Mektup:

Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi'nde veya diğer dergilerde yayınlanan makalelerle ilgili görüş, yorum ve öneriler. Editöre mektup için gereksinimler:

Yazarlar: En fazla 2

Özet gerekmez.

Alt başlık gerekmez.

Kelime sayısı: 1000 (referanslar dahil)

Kaynaklar: Maksimum 5

Tablolar ve Şekiller: İzin verilmez.

Tablolar:

Tablolar Kaynaklar bölümünde Referanslar bölümünden sonra ayrı sayfalar halinde yer alabilir veya istediğiniz şekilde ayrı olarak yüklenebilir. Tablolar için gereksinimler:

Tablolarda sunulan veriler, metnin tamamında yer almamalıdır.

Tablolar art arda numaralandırılmalıdır.

Her tablo yeni bir sayfaya yerleştirilmelidir.

Her tablo metinde belirtilmelidir.

Her bir Tablonun Numarası ve Başlığı, Tablodan önce her sayfanın en üstüne yazılmalıdır.

Şekiller:

Şekiller için gereksinimler:

Tablolar hariç tüm resimler (fotoğraflar, çizimler, grafikler, çizelgeler vb.) “Şekil” olarak etiketlenmelidir.

Şekilde / resimde yer alan bilgiler bütünüyle tekrarlanmamalı, ancak şekilde / resme referansta metinde atıfta bulunulmalıdır.

Şekillere açılama veya başlık eklenmemelidir.

Sunum sırasında tüm şekiller metin dosyasından ayrı bir dosyaya yüklenmeli ve buna göre adlandırılmalıdır (Şekil 1; Şekil 2, vb.).

Resimler JPEG, EPS veya TIFF formatında kaydedilmelidir.

Lütfen en az 300 nokta çözünürlükte fotoğraf ve şekil gönderin.

Taranan veya fotokopili grafikler ve diyagramlar kabul edilmez.

Referanslar:

Kaynaklar AMA tarzında formatlanmalıdır (3 yazar sonrası "et al").

Kaynaklar, metinde ilk kez belirtildikleri sırayla ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Metin içindeki kaynaklar, alıntıların sonunda arapça numarası ile bir üst simge olarak aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi eklenmelidir.

  • Diabetes mellitus is associated with a high risk of foot ulcers.1-3
  • Several interventions have been successful at increasing compliance.11,14-16
  • The data of Smith et al18 is further evidence of this effect.
  • As reported previously,1,3-6
  • The results were as follows4:

Yazar isimleri ters sırada yazılmalı ve sadece boşluk bırakılmadan ilk ve ikinci isimlerin baş harfleri yazılmalıdır.

Kaynakçada makale başlıklarında özel kısaltmalar dışında sadece ilk kelime büyük harf ile yazılmalıdır.

Dergi isimlerinde Index Medicus’ ta yer alan kısaltmalar kullanılmalıdır.

Kaynakça örnekleri:

Dergi makaleleri (1-6 yazar):

Hu P, Reuben DB. Effects of managed care on the length of time that elderly patients spend with physicians during ambulatory visits. Med Care. 2002;40(7):606-613.

Dergi makaleleri (6 yazardan daha fazla):

Geller AC, Venna S, Prout M, et al. Should the skin cancer examination be taught in medical school? Arch Dermatol. 2002;138(9):1201-1203.

Bir yazar ya da gurup ismi olmayan dergi makaleleri:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licensure of a meningococcal conjugate vaccine (Menveo) and guidance for use—Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2010;59(9):273.

Elektronik dergi makeleleri:

DOI numarası olan makale için (tercih edilir): Gage BF, Fihn SD, White RH. Management and dosing of warfarin therapy. The American Journal of Medicine. 2000;109(6):481-488. doi:10.1016/S0002-9343(00)00545

DOI numarası olmayan makale için: Aggleton JP. Understanding anterograde amnesia: disconnections and hidden lesions. Q J Exp Psychol. 2008;61(10):1441-1471. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=pbh&AN=34168185&site=ehost-live Accessed March 18, 2010.

Kitap: McKenzie BC. Medicine and the Internet: Introducing Online Resources and Terminology. 2nd ed. New York, NY: Oxford University Press; 1997.

Kitap bölümü: Guyton JL, Crockarell JR. Fractures of acetabulum and pelvis. In: Canale ST, ed.Campbell's Operative Orthopaedics. 10th ed. Philadelphia, PA: Mosby, Inc; 2003:2939-2984.

Elektronik kitapMark W. Kline. Rudolph's Pediatrics. 23st ed. New York, NY: McGraw-Hill Companies; 2018. https://accesspediatrics.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2126. Date of Access: November 07, 2018.

İnternet Dökümanı: American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2003. http://www.cancer.org/downloads/STT/CAFF2003PWSecured.pdf. Accessed March 3, 2003.

Dergiye gönderilen Türkçe yazılarla birlikte alanıyla ilgili en az 3 hakem ismi ve iletişim adresleri (Akademik ünvanı, çalıştığı kurum adresi, e-mail adresi, Telefon Numarası) belirtilmelidir. İngilizce yazılar için ise alanıyla ilgili en az 2 farklı ülke olmak üzere 5 hakem ismi ve iletişim adresleri (Akademik ünvanı, çalıştığı kurum adresi, e-mail adresi, Telefon Numarası) belirtilmelidir.

Makale Teslimi:

Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi Dergipark sistemindeki web sayfasından on-line olarak başvuruları kabul etmektedir. Sistem her basamakta yönlendirmeleri içermektedir.

Makalenin Değerlendirilmesi:

Değerlendirme süreci gizli olup, yazarların değerlendirme sürecinin statüsü hakkında bilgilendirilme talebi olduğunda, gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Dergiye teslim edilen makalelerin değerlendirme süreci 3 (üç) aşamadan oluşmaktadır.

  • Ön Değerlendirme Süreci
  • Hakemlerin Değerlendirmesi
  • Son Karar Süreci

Bilimsel ve Etik Sorumluluk:

Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Tüm yazarların çalışmaya aktif olarak katılmış olması gereklidir. Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.

Yayın Hakkı:

1976 Telif Hakkı Yasasına göre, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin her türlü yayın hakkı, dergiyi yayınlayan kuruma (veya kişiye) aittir. Burada yayınlanan materyalde ifade edilen ifadeler ve görüşler yazara aittir. Yazıların yazarlarına yazılarında herhangi bir yolla ödeme yapılmaz.

Çıkar Çatışması Beyanı (ZORUNLU İŞLEM):

Lütfen, çalışmanızı uygunsuz şekilde etkileyebilecek (önyargı) olabilecek diğer kişi veya kuruluşlarla olan mali ve kişisel ilişkilerinizi ifşa edin.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için kontrol listesi:

Makaleler tam olmalı ve şunları kapsamalıdır:

Editöre sunum sayfası

Kapak sayfası

Yazı bölümleri

Türkçe ve İngilizce başlık

Özet (250 sözcük) (Türkçe ve İngilizce)

Anahtar sözcükler (en az 3) (Türkçe ve İngilizce)

Uygun bölümlere ayrılmış makale

Dergi yazı kurallarına uygun olarak hazırlanmış kaynaklar listesi

Bütün şekil, tablo ve grafikler

Tüm yazarlarca imzalanmış "JTACAM COPYRİGHT TRANSFER FORM (1).docx"

Etik ilkeler:
Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi, etik ilkelere uygun olarak yayın yapan bilimsel bir dergidir. Yazarlar, sahtecilik, çarpıtma, intihal, dilimleme, haksız yazarlık, hayalet yazı, bir yayının çoklu yayınlanması gibi uluslararası etik ilkelere uymakla yükümlüdür. Herhangi bir araştırmada yayınlanmadan önce ya da sonra böyle bir durumun tespit edilmesi halinde yazı dergiden çekilir.
Tüm yazarların çalışmaya doğrudan bilimsel veya akademik katkısı olmalıdır. Aynı zamanda, tüm yazarlar ICMJE'nin (www.icmje.org) yazarlık kriterlerini karşılamalıdır.
Klinik araştırmaların protokolü ilgili kurumun etik komitesi tarafından onaylanmış olmalıdır. İnsanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda, "Yöntem ve Gereçler" bölümünde çalışmanın ilgili komite tarafından onaylandığı veya çalışmanın Helsinki İlkeler Deklerasyonuna (https://www.wma.net/policy/) uyularak gerçekleştirildiğine dair bir cümle yer almalıdır. Çalışmaya dâhil edilen tüm insanların bilgilendirilmiş onam formunu imzaladığı metin içinde belirtilmelidir.
Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır.
Yayın Politikası:
Dergiye gönderilen yazılar ilk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği formata uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazarına iade edilir. Tüm makalelere editoryal değerlendirme ve düzeltme uygulanır. Makaleler çift kör danışmanlık sistemine tabidir. Yazılarla ilgili son karar, yayın kurulu ve editöre aittir. Değerlendirmenin sonucu, kabul, küçük revizyon, büyük revizyon veya ret kararı olabilir. Dergide yayımlanması kararlaştırılan makale baskı sürecine alınır; bu aşamada, tüm bilgiler tamamen kontrol edilir ve doğruluk açısından denetlenir.
Dergiye gönderilen makale ve işlem için herhangi bir başvuru ve yayın ücreti yoktur, kabul edilen tüm makaleler ücretsiz olarak basılır, okunur ve indirilir. Sağlık alanlarıyla ilgili bilimsel toplantılarda sunulan poster / sözlü sunumlar ek sayı olarak yayımlanabilir. Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması gerekir. Yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.
Yayın Hakkı:
1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazarlar yazım kurallarında yer alan "Telif Hakkı Devir Formu" nu doldurmalı ve makale ile birlikte online olarak göndermelidir.