Tez Özeti
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Karşısında Denizli Merkez İlçede Mükelleflerin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 24, 66 - 81, 30.06.2021

Öz

Devletin asli fonksiyonlarını yerine getirmek için finansal kaynaklara ihtiyaç duyması vergileri ön plana çıkarmıştır. Vergiler, ülke sınırlarını içinde yaşayan kişilerin ödeme gücü üzerinden alınan zorunlu, karşılıksız ve parasal bir değer olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda devlet vergilerini dolaylı ve dolaysız yoldan elde etmekte olup genellikle devlet finansman ihtiyacını daha hızlı ve pratik yoldan yapabilmek için dolaylı vergilere yönelmektedir. Bu makalede devletin dolaylı vergilerinden biri olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) karşısında vergi mükelleflerinin tutum ve davranışlarına nasıl bir etkisi olduğu incelenmiştir. Vergi mükelleflerinin etkisi yapılan anket çalışması ile ölçülmüştür.

Kaynakça

 • Ay, A. ve Mankır, F. (2007), “Uluslararası Finansal Entegrasyon Bağlamında Sermayenin Vergilendirilmesi: Tobin Vergisi”, Maliye Dergisi, 153, 131.
 • Çağan, N. (1976), “Bankaların Vergi Yükümlülükleri ve Vergi Sorumlulukları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 27.
 • Çakıcı, Ö. ve Ceylan, M. (2014), “Banka Sigorta Muameleleri Vergisi: TeoriUygulama-Mevzuat”, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul,27.
 • Ergülen, G. (1988), “Banka ve Sigorta İşlemlerinin Vergilendirilmesi”, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları,64-65 ‘den aktaran Tanrıverdi, S. (2010),” Banka Muameleleri Vergisinin Bankacılık Sektöründe Rekabeti Bozucu Etkileri ve Bir Model Önerisi”, 106-107.
 • Erol, A. (2007),“Tüm Yönleriyle Banka ve Finansçılar İçin Vergi”, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • Güler, B., vd, (2012). “Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması”, https://www.ab.gov.tr/files/EMPB/finansal_islem_vergisi_empb_print_version.pdf. 26. Erişim tarihi: 14.12.2020.
 • Keynes, J.M. (1976), “General Theory of Employment, Interest and Money”, London: 16th Edition, The Macmillian Press.
 • Kirman, A.(2001), “Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi”, Ankara: Ankara üniversitesi.
 • Öcal, F. M. Ve Polat, M. A.(2012),“Küresel Düzeyde Sermaye Hareketlerini Yönetmede Tobin Vergisi: Türkiye Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 40,76.
 • Öz, E . (2016). “Türk Gelir Vergisindeki Bazı Vergi Harcamalarının Optimal Vergileme İlkeleri Açısından Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/deuiibfd/issue/22762/242958
 • Saraçoğlu, F. ve Şahan, Ö. (2004), “Tobin Vergisi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Sayıştay Dergisi, 55,73.
 • Şenyüz, D. ,Yüce M., Gerçek A. (2020), Türk Vergi Sistemi, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Tanrıverdi, S.(2010), “Banka Muameleleri Vergisinin Bankacılık Sektöründe Rekabeti Bozucu Etkileri ve Bir Model Önerisi”, Ankara: BDDK. 6802 sayılı GİDER VERGİLERİ KANUNU., https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6802.pdf. Erişim tarihi:14.12.2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Güneş ÇETİN GERGER
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5823-7866
Türkiye


Münevver KAÇAR (Sorumlu Yazar)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 24

Kaynak Göster

APA Çetin Gerger, G. & Kaçar, M. (2021). Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Karşısında Denizli Merkez İlçede Mükelleflerin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi . Gümrük ve Ticaret Dergisi , 8 (24) , 66-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumrukticaretdergisi/issue/63502/908111

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"