Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Beşeri Sermaye ve Dış Ticaret İlişkisi Kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümünün Öğrenci Profili ve SWOT Analizi

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 32, 27 - 40, 24.06.2023

Öz

Bu çalışmada, Türkiye Ekonomisi dış ticaretinde yükseköğretim sisteminin önemi, gümrük işletme bölümü özelinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı Gümrük İşletme Bölümlerinin sayıları ve kontenjanları ile bölüm doluluk oranları arasında ilişkiyi incelemek ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü özelinde, gümrük işletme bölümünün önemini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, 2021 yılı Yükseköğretim Kurum Sınavı sonuçları ve Yükseköğretim Atlas istatistikleri incelendiğinde, üniversitelerde bulunan ve öğrenci alımı için kontenjan ayıran Gümrük İşletme Bölüm sayıları arttıkça doluluk oranlarının azaldığı tespit edilmiştir. Bir başka deyişle, bölümün doluluk oranının açılan bölümlerden ve artan kontenjanlardan olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gümrük İşletme Bölümünün öğrenci profili ortaya konmuş ve SWOT analizi yapılmıştır. Bu açıdan bir yükseköğretim planlaması yapılması, işgücü talebinin göz önünde bulundurulması ve istihdam odaklı yükseköğretim yaklaşımının benimsenmesi ülke kaynaklarının etkin olarak kullanılması açısından çok değerli sonuçları ortaya çıkaracaktır.

Destekleyen Kurum

Yoktur

Teşekkür

Yoktur

Kaynakça

 • Afşar, M. (2009). “Türkiye’de Eğitim Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85-98.
 • Altıntaş, H., & Çetintaş, H. (2010). “Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye Ve İhracat Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi: 1970-2005”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (36), 33-56.
 • Arıöz, Ö., & Yıldırım, K. (2012). “Türkiye'de çimento sektöründeki belirsizlikler ve Türk çimento sektörünün SWOT analizi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (32),173-190.
 • Chuang, Y. C. (1998). “Learning by doing, the technology gap, and growth”. International Economic Review, 697-721. Contractor, F. J., & Mudambi, S. M. (2008). “The influence of human capital investment on the exports of services and goods: An analysis of the top 25 services outsourcing countries”. Management International Review, 48(4), 433-445.
 • Çolakoğlu, M. (2021). OECD ülkelerinde beşeri sermayenin yüksek teknolojili ürün ihracatı ve ekonomik kompleksite endeksi üzerindeki etkisi (Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Dyson, R. G. (2004). “Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick”. European Journal of Operational Research, 152(3), 631-640.
 • Ener, M., Karanfil, M., & Yıldırım, E. (2015). “Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye Ve İhracat Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”. Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 10(2),70-85.
 • Genç, M. C., Değer, M. K., & Berber, M. (2010). “Beşeri sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme: Türkiye ekonomisi üzerine nedensellik analizi”. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(1), 29-41.
 • Gråsjö, U. (2005). “Human capital, r&d and regional export performance. The Royal Institute of Technology”, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS) Electronic Working Paper Series, 50.
 • Gyimah-Brempong, K., Paddison, O., & Mitiku, W. (2006). “Higher education and economic growth in Africa”. The Journal of Development Studies, 42(3), 509-529.
 • Levin, A., & Raut, L. K., (1997), “Complementarities Between Exports and Human Capital in Economic Growth: Evidence from the Semi Industrialized Countries”. Economic Development and Cultural Change, 46, 155-174.
 • Mehrbani, V. (2018), “Educational Levels and Export Performance of Iranian Industries”. Theoretical Economics Letters, 8(08), 1460.
 • Moslehi, A., Mohaghar, A., & Tamizi, A. (2006, June). Intellectual Capital and Export Development, an examination in four service Industries. In 2006 IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (Vol. 1, pp. 407-411). IEEE.
 • Narayan, P. K., & Smyth, R. (2004). “Temporal causality and the dynamics of exports, human capital and real income in China”. International Journal of Applied Economics, 1(1), 24-45.
 • Özşahin, Ş., & Karaçor, Z. (2013). “Ekonomik büyümenin belirleyicilerinden biri olarak beşeri sermaye: Yükseköğrenimin Türkiye ekonomisi için önemi”. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 148-162.
 • Şimşek, M., & Kadılar, C. (2010). “Türkiye’de beşeri sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin nedensellik analizi”. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 115-140.
 • Topallı, N. (2017). “Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği”. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 110-121. TÜİK, İllere göre ihracat. https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=illere%20göre%20ihracat Erişim Tarihi 03.04.2022.
 • TÜİK, İllere göre ithalat. https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=illere%20göre%20ithalat Erişim Tarihi 03.04.2022.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, Bölümler Hakkında Genel Bilgiler, https://istatistik.yok.gov.tr/ Erişim Tarihi 29/03/2022.
 • Yükseköğretim Girdi Göstergeleri (2021 YKS), https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=107390107 Erişim Tarihi 01.04.2022.
 • Yükseköğretim Kurulu Atlas Lisans Tercih Sihirbazı, https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4-tablo.php?p=ea Erişim Tarihi 29/03/2022.
 • Yükseköğretim Kurulu Lisans Atlası, Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=107690289 Erişim Tarihi 29/03/2022.

Student Profile and SWOT Analysis of Burdur Mehmet Akif Ersoy University Customs Management Department in the Scope of Human Capital and Foreign Trade Relationship

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 32, 27 - 40, 24.06.2023

Öz

In this study, the importance of the higher education system in the Turkish economy's foreign trade has been evaluated specifically for the customs management department. The study aims to examine the relationship between the number and quota of the Customs Management departments and the department occupancy rates and to reveal the importance of the Customs Management department in the Burdur Mehmet Akif Ersoy University Customs Management Department. In this context, when the Higher Education Institution Exam results in 2021 and the Higher Education Atlas statistics are examined, it has been determined that the occupancy rates decrease as the number of Customs Management departments in universities allocate quota for student admission increases. In other words, it has been determined that the occupancy rate of the department is negatively affected by the opened departments and the increased quota. In this context, the student profile of Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Customs Management Department, was revealed, and a SWOT analysis was made. In this respect, planning higher education, considering the demand for labor, and adopting an employment-oriented higher education approach will reveal precious results in effectively using the country's resources.

Kaynakça

 • Afşar, M. (2009). “Türkiye’de Eğitim Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85-98.
 • Altıntaş, H., & Çetintaş, H. (2010). “Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye Ve İhracat Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi: 1970-2005”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (36), 33-56.
 • Arıöz, Ö., & Yıldırım, K. (2012). “Türkiye'de çimento sektöründeki belirsizlikler ve Türk çimento sektörünün SWOT analizi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (32),173-190.
 • Chuang, Y. C. (1998). “Learning by doing, the technology gap, and growth”. International Economic Review, 697-721. Contractor, F. J., & Mudambi, S. M. (2008). “The influence of human capital investment on the exports of services and goods: An analysis of the top 25 services outsourcing countries”. Management International Review, 48(4), 433-445.
 • Çolakoğlu, M. (2021). OECD ülkelerinde beşeri sermayenin yüksek teknolojili ürün ihracatı ve ekonomik kompleksite endeksi üzerindeki etkisi (Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Dyson, R. G. (2004). “Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick”. European Journal of Operational Research, 152(3), 631-640.
 • Ener, M., Karanfil, M., & Yıldırım, E. (2015). “Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye Ve İhracat Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”. Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 10(2),70-85.
 • Genç, M. C., Değer, M. K., & Berber, M. (2010). “Beşeri sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme: Türkiye ekonomisi üzerine nedensellik analizi”. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(1), 29-41.
 • Gråsjö, U. (2005). “Human capital, r&d and regional export performance. The Royal Institute of Technology”, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS) Electronic Working Paper Series, 50.
 • Gyimah-Brempong, K., Paddison, O., & Mitiku, W. (2006). “Higher education and economic growth in Africa”. The Journal of Development Studies, 42(3), 509-529.
 • Levin, A., & Raut, L. K., (1997), “Complementarities Between Exports and Human Capital in Economic Growth: Evidence from the Semi Industrialized Countries”. Economic Development and Cultural Change, 46, 155-174.
 • Mehrbani, V. (2018), “Educational Levels and Export Performance of Iranian Industries”. Theoretical Economics Letters, 8(08), 1460.
 • Moslehi, A., Mohaghar, A., & Tamizi, A. (2006, June). Intellectual Capital and Export Development, an examination in four service Industries. In 2006 IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (Vol. 1, pp. 407-411). IEEE.
 • Narayan, P. K., & Smyth, R. (2004). “Temporal causality and the dynamics of exports, human capital and real income in China”. International Journal of Applied Economics, 1(1), 24-45.
 • Özşahin, Ş., & Karaçor, Z. (2013). “Ekonomik büyümenin belirleyicilerinden biri olarak beşeri sermaye: Yükseköğrenimin Türkiye ekonomisi için önemi”. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 148-162.
 • Şimşek, M., & Kadılar, C. (2010). “Türkiye’de beşeri sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin nedensellik analizi”. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 115-140.
 • Topallı, N. (2017). “Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği”. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 110-121. TÜİK, İllere göre ihracat. https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=illere%20göre%20ihracat Erişim Tarihi 03.04.2022.
 • TÜİK, İllere göre ithalat. https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=illere%20göre%20ithalat Erişim Tarihi 03.04.2022.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, Bölümler Hakkında Genel Bilgiler, https://istatistik.yok.gov.tr/ Erişim Tarihi 29/03/2022.
 • Yükseköğretim Girdi Göstergeleri (2021 YKS), https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=107390107 Erişim Tarihi 01.04.2022.
 • Yükseköğretim Kurulu Atlas Lisans Tercih Sihirbazı, https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4-tablo.php?p=ea Erişim Tarihi 29/03/2022.
 • Yükseköğretim Kurulu Lisans Atlası, Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=107690289 Erişim Tarihi 29/03/2022.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Süreyya KOVACI
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7718-0343
Türkiye

Proje Numarası Yoktur
Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 32

Kaynak Göster

APA
KOVACI, S. (2023). Beşeri Sermaye ve Dış Ticaret İlişkisi Kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümünün Öğrenci Profili ve SWOT Analizi. Gümrük Ve Ticaret Dergisi, 10(32), 27-40.

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"