Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EKONOMİK BÜYÜME, ENFLASYON VE KENTLEŞMENİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 17, 63 - 76, 09.07.2020

Öz

Kadınların işgücüne katılımı büyüme ve kalkınmanın itici gücü ve aynı zamanda sonucudur. Gelişmiş ve gelişmekte olan hemen hemen her ülkede, erkeklerin işgücü piyasasına katılma oranı kadınlardan daha fazladır. Ancak, işgücüne katılım oranlarındaki bu cinsiyet farklılıkları son yıllarda önemli ölçüde daralmaktadır. Kadınların işgücüne katılımını etkileyen demografik ve ekonomik faktörleri araştıran bir çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ekonomik büyüme, kentleşme ve enflasyon oranı gibi sosyo- ekonomik faktörlerle kadınların işgücüne katılımı arasındaki ilişkiyi 1990-2018 dönemi için zaman serisi yöntemiyle analiz etmektir. Çalışmanın ampirik bulgularına göre, ekonomik büyüme, kentleşmen ve enflasyon oranlarındaki %1’lik artışlar, incelenen dönemde kadınların işgücüne katılımını sırasıyla %0.459 , %0.507 ve %0.047 oranında artırmaktadır.

Kaynakça

 • AKSOY, Nagihan, Şencan FELEK, Nihal YAYLA ve İsmail ÇEVİŞ (2019), "Türkiye’de Kadın İstihdamı Ve Etkileyen Faktörler." Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(3), 146-163.
 • ANYANWU, John.C., ve Darline AUGUSTINE (2013). “Towards Inclusive African Labour Market: Empirical Analysis Of Gender Equality In Employment and its Implications for Policy”, African Development Bank Working Paper, 1-33. [https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/AEC/2012/aec2012-411.pdf, Erişim Tarihi: 24.02.2020].
 • BAŞARIR, Çağatay (2018), "Korku Endeksi (VIX) ile BİST 100 Arasındaki ilişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi." İşletme Fakültesi Dergisi, 19 (2), 177-191.
 • BREITUNG, Jörg ve Bertrand CANDELON (2006), "Testing for short- and long-run causality: A frequency-domain approach." Journal of Econometrics, 132(2), 363-378.
 • CHE, Gladys Njang ve Fabien SUNDJO (2018), "Determinants of Female Labour Force Participation in Cameroon." International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 3(2), 88-103.
 • DİCKEY, David A. ve Wayne A. FULLER (1981), "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root." Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • DÜCAN, Engin ve Melike Atay POLAT (2017), "Kadın İstihdamının Ekonomik Büyümeye Etkisi:OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi." Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 155-170.
 • ENDERS, Walter (1995), Applied Econometric Time Series. New York: Wiley.
 • EREN, Mehmet Vahit, Ayşe ERGİN ve Halil İbrahim AYDIN (2018), "Türkiye’de Vergi Gelirleri ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 19(1), 1-18.
 • FATİMA, Ambreen ve Humera SULTANA (2009), "Tracing Out the U-shape Relationship Between Female Labor Force Participation Rate and Economic Development for Pakistan." International Journal of Social Economics, 36 (1/2), 181-198.
 • GÜÇLÜ, Mehmet (2018), "Ekonomik Kalkınma ve Kadınların İşgücüne Katılımı: Türkiye İçin U Hipotezinin Yeniden Test Edilmesi." Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 203-210.
 • HOSNEY, Sara Hassan (2016), "Factors Influencing Female Labor Force Participation in Egypt and Germany: A Comparative Study.", SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research, 286, 1-77.
 • JOHANSEN, Soren ve Katarina JUSELIUS (1990), "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the Demand for Money." Oxford Bulletın Of Economıcs And Statıstıcs, 52(2), 169-209.
 • KORKMAZ, Murat, Nur Dilbaz ALACAHAN, Dilek Tuna CESİM, Ali Serdar YÜCEL ve Gökşen ARAS (2013), "Türkiye’de Kadın İstihdamının Amerika Birleşik Devletlerindeki Kadın İstihdamı İle Karşılaştırılması." Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (9), 1845-1863,.
 • LAHOTİ, Rahul ve Hema SWAMİNATHAN (2016), "Economic Development and Women's Labor Force Participation in India." Feminist Economics, 22 (2), 168-195.
 • LECHMAN, Ewa ve Harleen KAUR (2015), "Economic Growth And Female Labor Force Partıcıpation – Verıfying The U-Feminizatıon Hypothesis.New Evidence For 162 Countrıes Over The Period 1990-2012." SSRN, No:2551476, 1-13.
 • MİTRA, Arup (2019), "Women’s Work in Response to Urbanization: Evidence from Odisha", Indian Journal of Women and Social Change, 1, 92-106.
 • NAZLIOĞLU, Şaban (2010), Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • NIEMI, Beth T. ve Cynthia B. Lloyd (1981), "Female labor supply in the context of inflation", The American Economic Review 71 (2): 70 –75. ÖZDEMİR, Ali Rıza ve H. Mehme T. TAŞÇI (2008), "Kentleşme ve Kentsel İstihdam, Ekonomik Büyüme İçin Önemli Bir Potansiyel midir?" Maliye Dergisi, 155, 55-71.
 • ÖZER, Mustafa ve Kemal BİÇERLİ (2004), "Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi." Sosyal Bilimler Dergisi, (2003-2004), 55-86. ÖZTÜRK, Selcen (2018), "Türkiye’de İşgücüne Katılımda Bölgesel Farklılıklar." Sosyoekonomi, 26(35), 153-168.
 • PEDRONI, Peter (2000), "Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels." Advances in Econometrics, 15, 93-132.
 • PEDRONI, Peter (2001), "Purchasing Power Parity Tests in Cointegrated Panels." Review of Economics and Statistics, 83, 727-731.
 • PEKER, Esra ve Yeşim KUBAR (2012), "Türkiye’de Kırsal Kesimde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış." Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, XIV(II), 173-188.
 • PHİLLİPS, Peter C. B. ve Bruce E. HANSEN (1990), "Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes." The Review of Economic Studies, 51(19), 99-125.
 • SHAOQUAN, Liu, Chen ZHİJİAN ve Chen GUOJİE (2004), "Impact of Urbanization and Resettlement on Employment: A Case Study in Changling Town, Chongqing Municipality, Three Gorges Reservoir (TGR) Area" Mountain Research and Development, 24(3), 228–233.
 • SPİERİNGS, Niels, Jeroen SMİTS ve Mieke VERLOO (2010), "Micro‐ and Macrolevel Determinants of Women's Employment in Six Arab Countries." Journal of Marriage and Family, 72, 1391 – 1407.
 • TACOLİ, Cecilia (2012), "Urbanization, gender and urban poverty:paid work and unpaid carework in the city." International Institute for Environment and Development, 07, 4-41.
 • TAM, Henry (2011), "U-shaped female labor participation with economic development: Some panel data evidence." Economics Letters, 110 (2), 140-142.
 • TÜRLÜOĞLU, Esma (2018), "Kadın İstihdam ve Büyüme İlişkisi: Var Modeli Analizi." Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(9), 59-68.
 • VERME, Paolo (2014), "Economic development and female labor participation in the Middle East and North Africa: a test of the U-shape hypothesis." World Bank Policy Research Working Pape, 6927, 1-23.
 • WİNKLER, Anne E. (2016), "Women’s labor force participation:Family-friendly policies increase women’s labor force participation." IZA World of Labor Evidence-Based Policy Making, 289, 1-11.
 • ZEREN, Fatma ve Burcu KILINÇ SAVRUL (2017), "Kadınların İşgücüne Katılım Oranı, Ekonomik Büyüme, İşsizlik Oranı ve Kentleşme Oranı Arasındaki Saklı Koentegrasyon İlişkisinin araştırılması." Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 87-103.

THE EFFECTS OF ECONOMIC GROWTH, INFLATION, AND URBANIZATION ON WOMEN'S LABOUR PARTICIPATION: AN APPLICATION OF TURKEY

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 17, 63 - 76, 09.07.2020

Öz

Women's labour force participation is both a driving force and a result of growth and development. Almost in all developed and developing countries, men’s contribution to the labour market is more than those of women. However, the gender differences in the contribution to the labour is getting narrower in recent years. There are numerous studies focusing on the demographical and economic factors that influence the women's labour market force participation. The aim of this study is to analyse the relationship between socio-economic factors such as development, urbanization, and inflation and Women's Labour Force Participation in Turkey for the period between 1990-2018 through the time series method. According to the empirical findings of the study, a 1% increase in economic growth, urbanization and inflation increases the women's labour force participation at rates of 0.459%, 0.507%, and 0.047%, respectively

Kaynakça

 • AKSOY, Nagihan, Şencan FELEK, Nihal YAYLA ve İsmail ÇEVİŞ (2019), "Türkiye’de Kadın İstihdamı Ve Etkileyen Faktörler." Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(3), 146-163.
 • ANYANWU, John.C., ve Darline AUGUSTINE (2013). “Towards Inclusive African Labour Market: Empirical Analysis Of Gender Equality In Employment and its Implications for Policy”, African Development Bank Working Paper, 1-33. [https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/AEC/2012/aec2012-411.pdf, Erişim Tarihi: 24.02.2020].
 • BAŞARIR, Çağatay (2018), "Korku Endeksi (VIX) ile BİST 100 Arasındaki ilişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi." İşletme Fakültesi Dergisi, 19 (2), 177-191.
 • BREITUNG, Jörg ve Bertrand CANDELON (2006), "Testing for short- and long-run causality: A frequency-domain approach." Journal of Econometrics, 132(2), 363-378.
 • CHE, Gladys Njang ve Fabien SUNDJO (2018), "Determinants of Female Labour Force Participation in Cameroon." International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 3(2), 88-103.
 • DİCKEY, David A. ve Wayne A. FULLER (1981), "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root." Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • DÜCAN, Engin ve Melike Atay POLAT (2017), "Kadın İstihdamının Ekonomik Büyümeye Etkisi:OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi." Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 155-170.
 • ENDERS, Walter (1995), Applied Econometric Time Series. New York: Wiley.
 • EREN, Mehmet Vahit, Ayşe ERGİN ve Halil İbrahim AYDIN (2018), "Türkiye’de Vergi Gelirleri ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 19(1), 1-18.
 • FATİMA, Ambreen ve Humera SULTANA (2009), "Tracing Out the U-shape Relationship Between Female Labor Force Participation Rate and Economic Development for Pakistan." International Journal of Social Economics, 36 (1/2), 181-198.
 • GÜÇLÜ, Mehmet (2018), "Ekonomik Kalkınma ve Kadınların İşgücüne Katılımı: Türkiye İçin U Hipotezinin Yeniden Test Edilmesi." Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 203-210.
 • HOSNEY, Sara Hassan (2016), "Factors Influencing Female Labor Force Participation in Egypt and Germany: A Comparative Study.", SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research, 286, 1-77.
 • JOHANSEN, Soren ve Katarina JUSELIUS (1990), "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the Demand for Money." Oxford Bulletın Of Economıcs And Statıstıcs, 52(2), 169-209.
 • KORKMAZ, Murat, Nur Dilbaz ALACAHAN, Dilek Tuna CESİM, Ali Serdar YÜCEL ve Gökşen ARAS (2013), "Türkiye’de Kadın İstihdamının Amerika Birleşik Devletlerindeki Kadın İstihdamı İle Karşılaştırılması." Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (9), 1845-1863,.
 • LAHOTİ, Rahul ve Hema SWAMİNATHAN (2016), "Economic Development and Women's Labor Force Participation in India." Feminist Economics, 22 (2), 168-195.
 • LECHMAN, Ewa ve Harleen KAUR (2015), "Economic Growth And Female Labor Force Partıcıpation – Verıfying The U-Feminizatıon Hypothesis.New Evidence For 162 Countrıes Over The Period 1990-2012." SSRN, No:2551476, 1-13.
 • MİTRA, Arup (2019), "Women’s Work in Response to Urbanization: Evidence from Odisha", Indian Journal of Women and Social Change, 1, 92-106.
 • NAZLIOĞLU, Şaban (2010), Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • NIEMI, Beth T. ve Cynthia B. Lloyd (1981), "Female labor supply in the context of inflation", The American Economic Review 71 (2): 70 –75. ÖZDEMİR, Ali Rıza ve H. Mehme T. TAŞÇI (2008), "Kentleşme ve Kentsel İstihdam, Ekonomik Büyüme İçin Önemli Bir Potansiyel midir?" Maliye Dergisi, 155, 55-71.
 • ÖZER, Mustafa ve Kemal BİÇERLİ (2004), "Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi." Sosyal Bilimler Dergisi, (2003-2004), 55-86. ÖZTÜRK, Selcen (2018), "Türkiye’de İşgücüne Katılımda Bölgesel Farklılıklar." Sosyoekonomi, 26(35), 153-168.
 • PEDRONI, Peter (2000), "Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels." Advances in Econometrics, 15, 93-132.
 • PEDRONI, Peter (2001), "Purchasing Power Parity Tests in Cointegrated Panels." Review of Economics and Statistics, 83, 727-731.
 • PEKER, Esra ve Yeşim KUBAR (2012), "Türkiye’de Kırsal Kesimde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış." Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, XIV(II), 173-188.
 • PHİLLİPS, Peter C. B. ve Bruce E. HANSEN (1990), "Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes." The Review of Economic Studies, 51(19), 99-125.
 • SHAOQUAN, Liu, Chen ZHİJİAN ve Chen GUOJİE (2004), "Impact of Urbanization and Resettlement on Employment: A Case Study in Changling Town, Chongqing Municipality, Three Gorges Reservoir (TGR) Area" Mountain Research and Development, 24(3), 228–233.
 • SPİERİNGS, Niels, Jeroen SMİTS ve Mieke VERLOO (2010), "Micro‐ and Macrolevel Determinants of Women's Employment in Six Arab Countries." Journal of Marriage and Family, 72, 1391 – 1407.
 • TACOLİ, Cecilia (2012), "Urbanization, gender and urban poverty:paid work and unpaid carework in the city." International Institute for Environment and Development, 07, 4-41.
 • TAM, Henry (2011), "U-shaped female labor participation with economic development: Some panel data evidence." Economics Letters, 110 (2), 140-142.
 • TÜRLÜOĞLU, Esma (2018), "Kadın İstihdam ve Büyüme İlişkisi: Var Modeli Analizi." Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(9), 59-68.
 • VERME, Paolo (2014), "Economic development and female labor participation in the Middle East and North Africa: a test of the U-shape hypothesis." World Bank Policy Research Working Pape, 6927, 1-23.
 • WİNKLER, Anne E. (2016), "Women’s labor force participation:Family-friendly policies increase women’s labor force participation." IZA World of Labor Evidence-Based Policy Making, 289, 1-11.
 • ZEREN, Fatma ve Burcu KILINÇ SAVRUL (2017), "Kadınların İşgücüne Katılım Oranı, Ekonomik Büyüme, İşsizlik Oranı ve Kentleşme Oranı Arasındaki Saklı Koentegrasyon İlişkisinin araştırılması." Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 87-103.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Canan SANCAR ÖZKÖK (Sorumlu Yazar)
Gümüşhane Üniversitesi
0000-0002-4578-9573
Türkiye


Melike ATAY POLAT
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9507-5942
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 9 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Sancar Özkök, C. & Atay Polat, M. (2020). EKONOMİK BÜYÜME, ENFLASYON VE KENTLEŞMENİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA . Global Journal of Economics and Business Studies , 9 (17) , 63-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusgjebs/issue/55948/694769