Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 35 - 42 2019-06-29

Exploring of Emotional İntelligence in Terms of Gender Variable
Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi

Elif Yağmur GÜR [1] , Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK [2] , Serap EJDER APAY [3]


Aim: Emotional intelligence refers to know what emotions are and use and manage them and control motivation in order for people to make the right decisions in their life. Even though the literature involves a great number of the related studies, there is no specific study assessing the presence of any difference between gender and emotional intelligence. For this reason, the aim of the present study was to examine the difference in emotional intelligence levels in terms of gender.

Materials and Methods: The study was carried out with 685 individuals aged between 17 and 78 years, who met the inclusion criteria, between July-December 2016 in the campus of Gaziosmanpaşa University. The data were collected by using the "Personal Information Form" and the "Revised Schutte Emotional Intelligence Scale (RSEIS)". Number, percentage distribution, chi square, and t-test were used to evaluate the data.

Results: The results of the study revealed no statistically significant difference between the descriptive characteristics of the groups. It was found that while RSEIS total score of the women was 140.10±17.46, RSEIS total score of the men was 139.48±17.96. The difference between RSEIS total scores and subscale mean scores of the groups was not statistically significant.

Conclusion: It was concluded in the study that men and women had similar emotional intelligence scores, they could use their emotions almost at the same level and they were equally optimistic but the men were more capable of appraising their emotions than the women.   

Amaç: Duygusal zeka, duyguların ne anlama geldiğini bilmek ve insanların hayatlarında doğru kararlar almak için bunları kullanmak, yönetebilmek ve güdüyü kontrol edebilmeleridir. Bu konuyla ilgili literatürde pek çok çalışma bulunmasına rağmen spesifik olarak cinsiyete göre duygusal zeka arasında fark olup olmadığını değerlendiren bir çalışmaya rastanılmamıştır. Bu nedenle bu araştırma cinsiyete göre duygusal zeka seviyeleri farkınıincelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma Temmuz-Aralık 2016 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesikampüsünde 17-78 yaş arası, araştırma kriterlerine uyan 685 birey ile yürütülmüştür. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu” ve Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği (GGSDZÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Veriler değerlendirilirken sayı, yüzdelik dağılım, ki kare ve t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada grupların tanıtıcı özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmada kadınların GGSDZÖ toplam puanı 140,10±17,46, erkeklerin 139,48±17,96 olarak bulunmuştur. Grupların GGSDZÖ toplam puan ve alt boyutlarının puan ortalamaları arasındaki farkın istatiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur.

Sonuç: Araştırmada kadın ve erkeklerin duygusal zekâ puan ortalamalarının benzer olduğu, duygularını hemen hemen eşit derecede kullanabildiği ve eşit derecede iyimser oldukları ancak erkeklerin kadınlara göre duygularını değerlendirmede biraz daha yetenekli olduğu belirlenmiştir    
 • 1. Bar On R. (2006) “The bar-on model of emotional-social intelligence (ESI)”. Psicothema.,18:13-25.
 • 2. Bekmezci H, Ejder Apay S, Özkan H. (2014) “Duygusal zekâ ve ebelik”. HSP; 1(2):95-101.
 • 3. Sü Eröz S. (2013) Örgütlerde duygusal zeka. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(29)215-17.
 • 4. Salovey P, Mayer JD. (1990) Emotional intelligence. İmagination, Cognition and Personality,9:185-211.
 • 5. Mayer JD, Salovey P. (1993) The intelligence of emotional intelligence. İntellegence,17: 433-42.
 • 6. Newsome S, Day AL, Catano VM. (2000) Assessing the predictive validity of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 29:1005- 16.
 • 7. Derksen J, Kramer İ, Katzko M. (2002) Does a self- report measure for emotional intelligence asses something different than general intelligence? Personality and İndividual Differences, 32:37-48.
 • 8. Mayer JD, Caruso DR, Salovey P. (2000) emotional intelligence meets traditional standards for an ıntelligence, İntelligence, 27:267- 98.
 • 9. Nikolaou I, Tsaousis I. (2002) emotional ıntelligence in the workplace: exploring ıts effects on occupational stress and organizational commitment. International Journal of Organizational Analysis,10(4):327-42.
 • 10. Kuzu A, Eker F. (2010) Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka ve ı̇letişim becerilerinin diğer üniversite öğrencileri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. HEMAR-G, 14-29.
 • 11. Babaoğlan E. (2010) Okul yöneticilerinde duygusal zeka. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 119-36.
 • 12. Yılmaz Karabulutlu E, Yılmaz S, Yurttaş, A. (2011) Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ı̇lişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(2):75-9.
 • 13. Tambağ H, Kaykunoğlu M, Gündüz Z, Demir Y. (2014) Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ve etkileyen faktörler. Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Dergisi,11(1):41-6.
 • 14. Sevindik F, Uncu F, Güneş Dağ D.( 2012) Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi; 26: 21-26.
 • 15. Karaman Özlü Z, Avşar G, Gökalp K, Ejder Apay S, Şahin Altun Ö, Yurttaş A. (2016) Comparison of the emotional ıntelligence levels of students receiving education in different fields. Education Research International; Cited 17 Aug 2017; 1. Available From: https://www.hindawi.com/journals/edri/2016/8508153/ doi.org/10.1155/2016/8508153.
 • 16. Ergün O. (2016) Ergenlerde duygusal zeka özellikleri ile psikolojik sağlanmlık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi.
 • 17. Tatar A, Tok S, Saltukoğlu G. (2011) Gözden geçirilmiş schutte duygusal zeka ölçeğinin türkçe'ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni,21:325-38.
 • 18. Sakar T, Özorhan EY. (2014) Duygusal zekanın gelişimi ve sağlık alanında duygusal zekaya bakış. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 1:78-92.
 • 19. M.E.B. Semineri (2006) ''Yeni Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Programı Eğitim Semineri'', İzmir.
 • 20. Cadman C, Brewer J. (2001) Emotional intelligence: a vital prerequisite for recruitment in nursing. Journal of Nursing Management; 9(6):321-4.
 • 21. Simpson R, Keegan A. (2002) How connected are you? Employing emotional intelligence in a high-tech world. Nursing Administration Quarterly: 26(2): 80-6.
 • 22. İşmen E. (2001) Duygusal zeka ve problem çözme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,13:111-4.
 • 23. Brackett MA, Rivers SE, Salovey P. (2011) Emotional intelligence: implication for personal, social, academic, and workplace success Social and Personality Psychology Compass, 5:88- 103.
 • 24. Cejudo J. (2016) Relationship between emotional intelligence and mental health in school counselors. Eloctronic journals of Research in Educational Psychology,14(1):131-154.
 • 25. Vishavdeep, Sharma S, Das K, Malhi P, Ghai S. (2016) A Pre experimental study to assess the effect of emotional intelligence skill training on emotional intelligence of undergraduate nursing students. International Journal of Nursing Education,8 203-8.
 • 26. Kılıç ED, Önen Ö. (2009) Öğretmen adaylarının duygusal zeka düzeyleri ve etik muhakeme yetenekleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,6:123-63.
 • 27. Atilla G, Çarıkçı İH, Erdem R.( 2013) Hastanelerde duygusal zeka-hasta memnuniyeti ilişkisi: Isparta il merkezi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi; 5:91-107.
 • 28. Gürşen OS. (2009) Müzik öğretmeni adaylarının duygusal zeka ile akademik ve çalgı başarı düzeyleri arasındaki ilişki. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,19:85-96.
 • 29. Schutte NS, Malouff JM, Hall LE, Haggerty DJ, Cooper JT, Golden CJ, Dornheim L. (1998) Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and İndividual Differences, 25:167-77.
 • 30. Austin EJ, Saklofske DH, Huang SH, McKenney D. (1998) Measurement of Trait emotional intelligence: testing and cross- validating a modified version of schutte et al.'s measure. Personality and İndividual Differences 2004; 555-62.
 • 31. Göçet E. (2006) Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişki. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi. Sakarya.
 • 32. Ünsar S, Fındık YÜ, Sadırlı KS, Erol Ö, Ünsar S. (2009) Edirne sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri. Üniversite ve Toplum, 9(1):13-27.
 • 33. Erdoğdu YM. (2008) Duygusal zekanın bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 23:62-76.
 • 34. Austin EJ, Evans P, Magnus B, O’Hanlon K. (2007) A Preliminary study of empathy emotional intelligence and examination performance in MBChB student. Medical Education; 41(7):684-9.
 • 35. Schuttle NS, Malouff JM, Bobik C, Coston TD, Greeson C, Jedlicka C, et al. (2001) Emotional intelligence and interpersonal relations. The Journal of Social Psychology,141(4):523-36.
 • 36. Acar F. (2002) Duygusal zeka ve liderlik. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12:53-68.
 • 37. Karakaş SA, Küçükoğlu S.(2011) Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,14(3):8-13.
 • 38. Eraslan M. (2016) Gençlerde duygusal zekâ ve empatik eğilim düzeylerinin yaş, cinsiyet ve spor yapma değişkenlerine göre ı̇ncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4):1839-52.
 • 39. Uğurlu FM, Şakar M. (2015) Spor yapan ve spor yapmayan üniversite öğrencilerinin duygusal zeka ve mutluluk düzeylerinin karşılaştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,17:461-69.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4949-3614
Yazar: Elif Yağmur GÜR
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3882-0966
Yazar: Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0003-0978-1993
Yazar: Serap EJDER APAY
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil442048, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {35 - 42}, doi = {}, title = {Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Gür, Elif Yağmur and Öztürk Altınayak, Serap and Ejder Apay, Serap} }
APA Gür, E , Öztürk Altınayak, S , Ejder Apay, S . (2019). Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 35-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/46106/442048
MLA Gür, E , Öztürk Altınayak, S , Ejder Apay, S . "Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 35-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/46106/442048>
Chicago Gür, E , Öztürk Altınayak, S , Ejder Apay, S . "Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 35-42
RIS TY - JOUR T1 - Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi AU - Elif Yağmur Gür , Serap Öztürk Altınayak , Serap Ejder Apay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 42 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi %A Elif Yağmur Gür , Serap Öztürk Altınayak , Serap Ejder Apay %T Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Gür, Elif Yağmur , Öztürk Altınayak, Serap , Ejder Apay, Serap . "Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 2 (Haziran 2019): 35-42 .
AMA Gür E , Öztürk Altınayak S , Ejder Apay S . Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 35-42.
Vancouver Gür E , Öztürk Altınayak S , Ejder Apay S . Duygusal Zekanın Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 35-42.