Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 19 - 26 2019-06-29

Hemşirelik Mesleğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri

Ayşe Elkoca [1] , Handan Özcan [2]


Bu çalışma Gümüşhane Üniversitesi’nde hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin, hemşirelik mesleğini geliştirmek için önerilerini değerlendirmek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.


Gerekli kurum izinleri alındıktan sonra çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden, 242 hemşirelik öğrencisi ile görüşüldü. Veriler SPSS paket programında frekans ve ki kare testleri ile analiz edildi.

 Öğrencilerin yaş ortalaması 20,91±1,82 (min:17, max:26) dir. Öğrencilerin %64’ü kadın, %94,6’sı çalışmıyor, %37,2’si 1. sınıftır. Öğrencilerin %71,1’i bölümü isteyerek seçmiş, %95’i mesleğini önemsemekte, %47,5’i güncel hemşirelik uygulamalarını ve girişimlerini takip ettiklerini belirtmişlerdir.

Öğrencilerin bölümü isteyerek seçme ve mesleklerini önemseme durumları (X2:24,410, p:0,00), mesleği önemseme durumlarına göre güncel hemşirelik uygulama ve girişimlerini takip etme (X2:4,816, p:0,28), hemşirelik yönetmeliğini bilme ve mesleği önemseme (X2: 0,791, p:0,280) durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklar  belirlendi.

Katılımcıların %33,6’sı meslek motivasyonu için ödüllendirmenin gerekli olduğunu savunurken,  %31’i mesleğin gelişimi için alana özgü eğitimlerin verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Son zamanlarda hemşirelik bölümünü öğrenciler isteyerek seçmekte ve mesleklerini önemsemektedirler. Ekip bilinci ile hemşirelik alanında branşlaşmanın ve örgütlenmenin sağlanması, kanıt temelli uygulamaları içeren hizmet içi eğitimlerin verilmesi mesleğin gelişmesi için önemli faktörlerdir.

 Hemşirelik, Meslek İlerlemesi, Bilimsellik 

 

Nursıng students opınıons ın developıng nursıng

ABSTRACT


                This study was carried out with the aim of evaluating the proposals of students studying in nursing department of Gümüşhane University to develop nursing profession.
               After the required institutional leave was obtained, 242 nursing students were interviewed who volunteered to participate in the study. The data were analyzed by frequency and chi-square tests in the SPSS package program

         The average age of the students is 20.91 ± 1.82 (min: 17, max: 26). %64 of the students are female, % 94.6 are not working, % 37.2 are in the first class. %71.1 of the students voluntarily selected the department, %95  considered their occupation, and  % 47.5 stated that they were following current nursing practices and initiatives.
(X2: 24.410, p: 0.00), follow current nursing practices and initiatives according to occupational care status (X2: 4.816, p: 0.28), awareness of nursing regulations and care of the profession (X2: 0.791, p: 0.280), statistically significant differences were determined.

While %33.6 of respondents said that it is necessary to award for occupational motivation, %31 stated that field-specific training should be given for the development of the profession.

       In recent times, nursing students have been willing to choose and care about their profession. Providing branching and organization in the field of nursing with team awareness, providing in-service training that includes evidence-based practices is an important factor for the development of the profession.

         Nursing, Progress, Scientific

Hemşirelik, Meslek İlerlemesi
  • KAYNAKLAR1- Kuzgun Y. Meslek danışmanlığı. Nobel Yayınları.Ankara.;20002- Yanıkkerem E, Altıparmak S, Karadeniz S. Gençlerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ve Benlik Saygıları. Hemşirelik Forumu 2004; 7(2): 61-2. 3- Lee S, Huang CY. Concurrent development trends in the international nursing profession. Hu Li Za Zhi. 2006 Jun; 53(3):21-6.4- Scully NJ. Leadership in nursing: The importance of recognising inherent values and attributes to secure a positive fut ure for the profession. Collegian 2015; 22(4):439-44.5- Karamanoğlu A.Y, Özer F.G , Tuğcu A. Denizli İlindeki Hastanelerin Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2009 ; 14(1): 12-17.6- Özcan, A. Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim, Ankara, Sistem Ofset, 2006; 4-11.7- Karadağ A. Meslek olarak hemşirelik. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2002; 5(2):55-62.8- Paula M. Karnick, RN. The elusive profession called. Nursing Nursing Science Quarterly 2014; Vol. 27(4) 292–2939- Secrest JA, Norwood BR, Keatly VM. I Was Actually a Nurse: the meaning of professionalism for baccalaureate nursing students. Journal Of Nursing Education. 2003; 42(2): 77-8210- Cook TH, Gilmer MJ, Bess CJ. (2003). Beginning Students’ Definitions of nursing: An Inductive Frame work of Professional Idenity. Journal of Nursing Education 2003; 42 (7):311-317.11- Dinç S, Kaya Ö, Şimşek Z. Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin hemşirelik mesleği hakkındaki bilgi, düşünce ve beklentileri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 10(1): 1-912- Tan M, Şentürk Ö, Yuncu S ve ark. Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 10(1): 22-29.13- Ünlü S, Özgür GL, Gümüş BA. Hemşirelik yüksekokulundaki öğrencilerin hemşirelik mesleği ve eğitimi ile ilgili görüş ve beklentileri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 24(1): 43-5614- Beydağ KD, Gündüz A, Özer GF. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi 2008; 1(3):137-142.15- Ünal S, Gürhan N, Saral E ve ark. Hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve hemşirelik mesleğini seçme nedenleri. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2008; 16(63): 179-187.16- Şirin A, Öztürk R, Bezci G ve ark. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi 2008; 83: 69-7517- Chitty KK. Professional nursing: Concepts & challenges, (Ed) Chitty K K, 3.baskı, WB Sounders Company, Missouri 2001; 15-25.18- Karaöz S. Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sırasında mesleğe ilişkin algılarındaki değişimin incelenmesi: Hemşireliğe giriş dersinin bu değişimdeki rolü. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2002; 6(2):10-20.19- Kızğut S, Ergöl Ş. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin hemşireliği algılayışı hemşirelik rollerine ve hemşireliğin geleceğine bakışı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14: 220- Emiroğlu O. Sağlık personelin ve toplumun hemşirelik imajı. Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi 2000; 2(1): 9-18.21- Çakmakcı A, Aycan N. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Bakış Acıları ile Mesleği Tercih Etme Durumları; Manisa Örneği, Hemşirelik Forumu Dergisi 2003; 6(1): 33-42.22- Kuş ve Ark. Hemşirelik meslek midir? 2003 ;12-14.23- Korkmaz F, Görgülü S. Hemşirelerin, Meslek Ölçütleri Bağlamında Hemşireliğe İlişkin Görüşleri 2010; 1-1724- Tüfekçi F, Yıldız A. Öğrencilerin Hemşireliği Tercih Etme Gerekçeleri ve Gelecekleri ile İlgili Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009; 12(1): 31-37. 25- Gözüm S. Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışmak İstedikleri Alanlara İlişkin Lisans Eğitiminin Başında ve Sonundaki Tercihleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 7(1): 10-17. 26- Turgay AS, Karaca B, Çeper E. Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Algılayışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 8(1): 54-62.27- Özsoy SA, Uysal A, Bayık A. Hemşire Öğrencilerin Mesleğe İlişkin Görüşlerinin İleriye Dönük İncelenmesi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Erzurum; 1999; pp 345-350. 28- Erkal S, Yalçın S. Öğrenciler neden hemşireliği seçer? II. Uluslararası- IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Mirage Park Resort Otel, Antalya 2003; pp 637-640.29- Göz F, Erkan M. Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Mesleki Düşünce Görüş ve Sorunları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2006 ;1(2): 37-50. 30- İnce S, Khorshid L. Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Eğitimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 18: 3.31- Civciv H, Şener E. Hemşire Adaylarının Mesleki Güdülenme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. DEUHYOED 2012; (4): 142-9
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: Ayşe Elkoca (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: Handan Özcan
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil453570, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {19 - 26}, doi = {}, title = {Hemşirelik Mesleğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Elkoca, Ayşe and Özcan, Handan} }
APA Elkoca, A , Özcan, H . (2019). Hemşirelik Mesleğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 19-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/46106/453570
MLA Elkoca, A , Özcan, H . "Hemşirelik Mesleğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 19-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/46106/453570>
Chicago Elkoca, A , Özcan, H . "Hemşirelik Mesleğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 19-26
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Mesleğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri AU - Ayşe Elkoca , Handan Özcan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 26 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Mesleğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri %A Ayşe Elkoca , Handan Özcan %T Hemşirelik Mesleğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Elkoca, Ayşe , Özcan, Handan . "Hemşirelik Mesleğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 2 (Haziran 2019): 19-26 .
AMA Elkoca A , Özcan H . Hemşirelik Mesleğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 19-26.
Vancouver Elkoca A , Özcan H . Hemşirelik Mesleğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 26-19.