Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 10 - 18 2019-06-29

Ebelik Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Nazan TUNA ORAN [1] , Sibel İÇKE [2] , Habibe BAY [3] , Esma YÜKSEL [4]


Ebelik, ülkemizde eğitim yolu ile edinilen ilk kadın mesleklerindendir. Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde kadrolu istihdam edilmek için diğer meslek grupları gibi, ebelerin önündeki en büyük engel Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’dır. Bu çalışmada, ebelik öğrencilerinin mesleğe geçiş yapabilmeleri için başarmak zorunda oldukları KPSS’ye ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında bir devlet üniversitesinin sağlık yüksekokulunun 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören ebelik bölümü öğrencileri (n=168) oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anket formu ve KPSS ile ilgili ifadelerin yer aldığı form kullanılmıştır. Verilerin analizinde her soruya ve ifadeye yönelik frekans ve yüzde dağılımları yapılmıştır.

Araştırmaya katılan ebelik öğrencilerinin %53’ü 3. sınıf, %47’si ise 4. sınıftır. Öğrencilerin %74,4’ü KPSS’nin sağlık alanında eğitim almış kişilerin atanması için uygun bir sınav olmadığı, %73,2’si KPSS yerine mesleki becerilere yönelik uygulamayı değerlendiren sınavların olması gerektiği, %69,6’sı KPSS’nin iki yılda bir yapılmasının ideal bir uygulama olmadığı, %70,8’i KPSS’de yer alan soru sayısının adayların bilgisini ölçmek için yeterli olmadığı, %79,2’si KPSS’nin mesleki bilgi ve beceriyi ön plana çıkaran bir sınav olmadığı, %75’i KPSS’ye hazırlanmanın yıpratıcı bir süreç olduğu gibi görüşlere sahiptir.

Araştırmadan elde ettiğimiz bulgulara göre, kamu kurumlarına atamalarda uygulanan sınav içeriğinin mesleki bilgi ve becerilerin ölçülebildiği şekilde düzenlenmesinin daha uygun olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Ebelik öğrencileri, KPSS, Stres, Mesleki bilgi ve beceri
 • 1. Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistiklerle Gençlik (2016). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24648 (Erişim Tarihi: 09.02.2018)
 • 2. Türkiye İstatistik Kurumu. İşgücü İstatistikleri (2018). http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27693 (Erişim Tarihi: 16.04.2018)
 • 3. Ay S. (2012). “Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme”. Yönetim ve Ekonomi, 19:2.
 • 4. Karaçam Z. (2016). “Türkiye’de Profesyonel Bir Disiplin Olarak Ebelik Mesleğinin Durumu: Yasal Düzenlemeler, Eğitim ve Araştırma”. Lokman Hekim Dergisi, 6(3):128-136.
 • 5. Özger Y. (2012). “Osmanlı’da Kadınların Memuriyette İstihdamı Meselesi ve Sicill-i Ahvâlde Kayıtlı Memurelerin Resmî Hâl Tercümeleri”. History Studies, 4(1): 419-447
 • 6. McCabe R, Nowak M, Mullen S. (2005). “Nursing Careers: What Motivated Nurses to Choose Their Profession?”. Special Edition of the Australian Bulletin of Labour, 31(4):321-349.
 • 7. Çelik N, Üzmez U. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Çağrı Merkezi Hizmetleri Örneği”. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOİR), 2(1).
 • 8. Dinç A, Cangöl E, Söğüt S. (2017). “Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Tercih Hakkında Düşünceleri”. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2)2: 15-23.
 • 9. Tüfekçi F.G, Yıldız A. (2009). “Öğrencilerin Hemşireliği Tercih Etme Gerekçeleri ve Gelecekleri İle İlgili Görüşleri”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12:1.
 • 10. T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı. (2016). https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/13183,sy2016turkcepdf.pdf?0 (Erişim Tarihi: 12.02.2018).
 • 11. Sezgin F, Duran E. (2011). “Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Öğretmen Adaylarının Akademik ve Sosyal Yaşantılarına Yansımaları”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3): 9-22.
 • 12. Şahin M, Adıgüzelli F. (2016). “Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”. Kesit Akademisi Dergisi, 2(5):80-95.
 • 13. Gündoğdu K, Çimen N, Turan S. (2008). “Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(2):35-43.
 • 14. Karaca E. (2011). “Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) Yönelik Tutumları”. Akademik Bakış Dergisi, 23.
 • 15. Kuran K. (2012). “Öğretmen Adaylarının KPSS Kursu Veren Dersanelere ve KPSS’ye İlişkin Görüşleri”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18):143-157.
 • 16. Erdem E, Soylu Y. (2013). “Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1): 223-236.
 • 17. Okçu V, Çelik H.C. (2011). “Öğretmen Adaylarının KPSS’ye İlişkin Görüşlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi”. The International Journal of Research in Teacher Education, 1(2), 30-54.
 • 18. Atav E, Sönmez S. (2013). “Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na İlişkin Görüşleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1:01-13.
 • 19. Yılmaz Ö. (2016). “Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının KPSS’ye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi”. International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(22):181-194.
 • 20. Memduhoğlu H.B, Kayan M.F. (2017). “Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları”. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1):1259-1288.
 • 21. Yürümezoğlu H.A. (2018). “Hemşirelik Lisans Programları Taban Puanları ve Mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan Ortalamaları Sıralamalarının İncelenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(1):35-40.
 • 22. Karasar N. (1991). “Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler”, 4 bs. Ankara: Sanem Yayıncılık,:77.
 • 23. ÖSYM. (2017). https://trakademi.com/universite/ebelik-bolumu-taban-puanlari-basari-siralamasi-ve-kontenjanlari (Erişim Tarihi: 09.05.2018).
 • 24. Nartgün Ş.S. (2008). “Aday Öğretmenlerin Gözüyle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama Esasları”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 47-58.
 • 25. ÖSYM. (2016). https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/kpss/kpsslisanskilavuz20160512.pdf (Erişim Tarihi: 09.05.2018).
 • 26. Polatcan M, Öztürk İ, Saylık A. (2016). “Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri”. Route Educational and Social Science Journal, 3(1):126-138.
 • 27. Eraslan L. (2006). “Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Yönteminin Değerlendirilmesi”. International Journal of Human Sciences, 1(1):1-31.
 • 28. KPSS. (2018). http://www.osymkilavuzu.com/kpssp121-puan-hesaplama/ (Erişim Tarihi: 09.05.2018).
 • 29. Demir S.B, Bütüner K. (2014). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2):113-128.
 • 30. Çermik F, Eser Y, Kurt M, Kurt S.K. (2013). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)’ne Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi”, II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Aksaray.
 • 31. Duygulu S, Abaan S. (2007). “Örgütsel bağlılık: Çalışanların Kurumda Kalma ya da Kurumdan Ayrılma Kararının Bir Belirleyicisi”. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 61-73.
 • 32. Yılmaz F.T, Şen H.T, Demirkaya F. (2014). “Hemşirelerin ve Ebelerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri”. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(1): 130-139.
 • 33. Arı E, Yılmaz V. (2015). “KPSS Hazırlık Kursuna Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeyleri”. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4):905-931.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2103-6769
Yazar: Nazan TUNA ORAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9580-3505
Yazar: Sibel İÇKE

Orcid: 0000-0001-5786-4385
Yazar: Habibe BAY

Orcid: 0000-0003-0898-9573
Yazar: Esma YÜKSEL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil455904, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {10 - 18}, doi = {}, title = {Ebelik Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TUNA ORAN, Nazan and İÇKE, Sibel and BAY, Habibe and YÜKSEL, Esma} }
APA TUNA ORAN, N , İÇKE, S , BAY, H , YÜKSEL, E . (2019). Ebelik Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 10-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/46106/455904
MLA TUNA ORAN, N , İÇKE, S , BAY, H , YÜKSEL, E . "Ebelik Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 10-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/46106/455904>
Chicago TUNA ORAN, N , İÇKE, S , BAY, H , YÜKSEL, E . "Ebelik Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 10-18
RIS TY - JOUR T1 - Ebelik Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Nazan TUNA ORAN , Sibel İÇKE , Habibe BAY , Esma YÜKSEL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 18 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Ebelik Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Nazan TUNA ORAN , Sibel İÇKE , Habibe BAY , Esma YÜKSEL %T Ebelik Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD TUNA ORAN, Nazan , İÇKE, Sibel , BAY, Habibe , YÜKSEL, Esma . "Ebelik Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 2 (Haziran 2019): 10-18 .
AMA TUNA ORAN N , İÇKE S , BAY H , YÜKSEL E . Ebelik Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 10-18.
Vancouver TUNA ORAN N , İÇKE S , BAY H , YÜKSEL E . Ebelik Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 18-10.