Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 315 - 325 2019-09-30

An Investigation Of The Menopausal Period Quality Of Life In Theses Conducted By Nurses In Turkey
Türkiye’de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi

Semiha AYDIN ÖZKAN [1] , Türkan KARACA [2] , Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE [3] , Dilek BİLGİÇ [4]


IIn this study, it was aimed to review the thesis conducted to determine the level of quality of life in menopausal period by nurses in Turkey.

 The universe of the study consisted of the conducted doctoral and master’s thesis registered with the National Council of Higher Education Thesis Center in the field of nursing between the years 2002-2017 . In this study “Menopause”, “Quality of Life”, “Nursing” keywords were used. In this retrospective descriptive literature review, 6 doctoral and 8 master’s thesis were examined. In analyzing the data, it was summarized that the number of samples, design, results and whether they were doctoral or master’s thesis.

The seven of eight  master’s thesis which scanned were conducted as descriptive, 1 were experimental; 3 of 6 doctoral thesis were conducted as experimental, the other 3 of doctoral thesis were conducted as descriptive, In descriptive thesis conducted by using different scales of quality of life in the menopausal period, it was stated that the quality of life was in the medium and low levels and affected by many factors. In experimental studies, it was stated that with conducted different health care practices and training, menopausal complaints were decreased and quality of life was affected in positive way. 

 It was stated that the quality of life of women was negatively affected in menopausal period, however, with health care practices and trainings positively affect the quality of life. Performing experimental researches covering the health care practices in the menopausal period is recommended.

Türkiye’de hemşireler tarafından menopozal dönemde yaşam kalitesi düzeyini belirlemeye yönelik yapılan tezlerin incelenerek sonuçlarının literatüre ve uygulama alanına sunulması amaçlanmıştır.

 Çalışmanın evrenini Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’ne kayıtlı 2002-2017 yılları arasında Hemşirelik alanında yapılan doktora ve yüksek lisans tezleri oluşturmuştur. Bu çalışmada “Menopoz”, “Yaşam Kalitesi”, “Hemşirelik” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Retrospektif tanımlayıcı literatür araştırmasında 6 doktora ve 8 yüksek lisans tezi incelenmiştir. Verilerin analizinde tezlerin yüksek lisans ya da doktora tezi oluşu, örneklem sayısı, dizaynı ve sonuçları özetlenmiştir.

Taranan 8 yüksek lisans tezinden 7’si tanımlayıcı, 1’i deneysel; 6 doktora tezinden 3’ü deneysel, 3’ü tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Menopozal dönemde farklı yaşam kalitesi ölçekleri kullanılarak yapılan tanımlayıcı tezlerde yaşam kalitesinin orta ve düşük düzeyde olduğu ve birçok faktörden etkilendiği belirtilmiştir. Deneysel çalışmalarda ise yapılan farklı sağlık bakım uygulamaları ve eğitimleri ile menopozal yakınmaların azaldığı, yaşam kalitesinin olumlu yönde etkilendiği belirtilmiştir.

 Kadınların menopozal dönemde yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilendiği ancak sağlık bakım uygulamaları ve eğitimlerinin yaşam kalitesini olumlu etkilediği belirtilmiştir. Menopozal dönemde sağlık bakım uygulamalarını kapsayan deneysel araştırmaların yapılması önerilmektedir.

 • 1. Liu, P., Lu, Y., Recker, R. R., Deng, H. W. & Duornyk, V. (2010). Alox 12 Gene Is Associated With The Onset Of Natural Menopause. The Journal Of The North American Menopase Society 17(1): 152-156.
 • 2. Özcan, H. & Oskay, Ü. (2013). Menopoz Döneminde Semptom Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar. Göztepe Tıp Dergisi 28(4):157-163, 2013
 • 3. Çetin, E. Ö. ve Eroğlu, K. (2015). Menapoz Dönemindeki Kadınların Yaşadıkları Sorunlar Ve Başetme Yolları Deuhed,8 (4),219-225
 • 4. Taşkın L. (2016). Kadın Hayatının Devreleri. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. (13. Bs. Sy:467-483). Ankara: Sistem Ofset Yayıncılık.
 • 5. Erkin, Ö., Ardahan, M., Kert, A. (2014). Menopoz Döneminin Kadınların Yaşam Kalitesine Etkisi. Gümüşhane University Journal Of Health Sciences; 3(4): 1095-1113
 • 6. Kızılkaya Beji N. (2015). Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. (1. Bs. Sy: 136-141). İstanbul. Nobel Tıp Kitapevleri.
 • 7. Kharbouch, SB, Şahin, NH. (2007). Determination Of The Quality Of Life During Menopausal Stages. Turk J Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing; 15 : 82-90.
 • 8. The Whoqol Group. What Quality Of Life. World Health Forum. (1996). 17:354-356.
 • 9. Bahri, N., Yoshany N., Morowatisharifabad M.A., Noghabi A.D., & Sajjadi M., (2016). The Effects Of Menopausal Health Training For Spouses On Women’s Quality Of Life During Menopause Transitional Period Menopause: The Journal Of The North American Menopause Society Vol. 23, No. 2, Pp. 183-188
 • 10. Cheng, M., Lee, S, Wang, S., Wand, P. & Fuh J. (2007). Does Menopausal Transition Affect The Quality Of Life? A Longitudinal Study Of Middle-Aged Women In Kinmen. Menopause; 14(5): 885- 890
 • 11. Dennerstein, L., Dudley, E., Guthrie J. (2003). Predictors Of Declining Selfrated Health During The Transition To Menopause. J Psychosom Res; 54:147-153.
 • 12. Joann, V., Abraham, L., Andrew, G., Bushmakin, M. S., Cappelleri, J. C., Komm, B. S. (2016). Relationship Between Changes In Vasomotor Symptoms And Changes In Menopause-Specific Quality Of Life And Sleep Parameters Menopause. The Journal Of The North American Menopause Society, 23(10); 1-7
 • 13. Li, S., Ho, S. C. & Sham, A. (2015). Relationship Between Menopause Status, Attitude Toward Menopause, And Quality Of Life In Chinese Midlife Women In Hong Kong Menopause. The Journal Of The North American Menopause Society Vol. 23, No. 1, Pp. 67-73.
 • 14. Mishra, GD., Brown, WJ. & Dobson AJ. (2003). Physical And Mental Health: Changes During Menopause Transition. Qual Life Res;12:405-412.
 • 15. Mishra, G., Kun, D., (2006). Perceived Change In Quality Of Life During The Menopause. Social Sci Med;62:93-102.
 • 16. Başer, M. (2002). Hormon Replasman Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 17. Demirel Bozkurt M. (2004). Klimakterıum Dönemdeki Kadınların Yaşam Kalitelerinin ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • 18. Ceylan, B. (2010). Eskişehir Tepebaşı İlçesinde Yaşayan 40- 59 Yaş Grubu Kadınlarda Menopozal Semptomlar Ve Yaşam Kalitesi, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • 19. Abay, H. (2014). Utian Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 20. Avcı, S. (2013). Menopoz Dönemindeki Kadınlarda Menopoz Semptomlarının Yaşam Kalitesine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 21. Altundağ, H. (2017). Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Huzursuz Bacak Sendromunun (HBS) Görülme sıklığı, Yaşam ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 22. Emel Özer N. (2017). Menopoz Dönemindeki Kadınlarda Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • 23. Gürler M. (2017). Menopozal dönemdeki kadınlara uygulanan aromaterapinin uyku ve yaşam kalitesine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nevşehir.
 • 24. Timur S. (2008). Menopozal Dönemlerdeki Kadınların Uyku Sorunlar, Etkileyen Faktörler ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 25. Demirgöz Bal, M. (2011). Kadınların Kişilik Özelliklerinin Menopozal Yakınma ve Yaşam Kalitesine Etkisi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 26. Egelioğlu, N. (2012). Keten Tohumu Kullanımının Menopozal Semptomlar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • 27. Sis Çelik, A. (2013). Klimakterik Dönemdeki Kadınlara Verilen Eğitimin Sıcak Basmasına İlişkin İnançlarına ve Yaşam Kalitesine Etkisi Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • 28. Gözüyeşil, E. (2014). 40-60 Yaş Grubu Kadınlara Uygulanan Ayak Refleksolojinin Vazomotor Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • 29. Şencan H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik Ankara. Sistem Yayıncılık.
 • 30. Ricci, S.S. (2009). Essentials Of Maternity, Newborn, And Women’s Health Nursing, Chapter 11. Maternal Adaptation During Pregnancy. (2nd Ed pp: 405-406..). Lippincott Williams And Wilkins, Philadelphia
 • 31. Beck, A. T., Lesker, D., & Trexler, L. (1974). The Measurement Of Pessimism: The Hopelessness Scale. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 42, 861–865.
 • 32. Pinkerton, JV., Abraham, L., Bushmakin, AG., Cappelleri, JC., & Komm, BS. (2016). Relationship Between Changes In Vasomotor Symptoms And Changes In Menopause-Specific Quality Of Life And Sleep Parameters. Menopause. 23(10):1060-6 Doi: 10.1097/Gme.0000000000000678
 • 33. Williams, R., Levine, K., Kalilani, L., Lewis, J., & Clark, R. (2009). Menopause-Specific Questionnaire Assessment In Us Population-Based Study Shows Negative Impact On Health-Related Quality Of Life. Maturitas. Feb 20;62(2):153-9. Doi: 10.1016/J.Maturitas.2008.12.006. Epub 2009 Jan 21.
 • 34. Acar, N. (2014). 49 Yaş Üzeri Postmenopozal Kadınların Yaşam Kalitesi, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 35. Ceylan, B., Özerdoğan, N. (2014). Menopausal Symptoms And Quality Of Life In Turkish Women In The Climacteric Period. Climacteric. Dec;17(6):705-12. Doi: 10.3109/13697137.2014.929108. Epub 2014 Aug 17.
 • 36. Shobeiri, F., Jenabi, E., Hazavehei, SM. & Roshanaei, G. (2016). Quality Of Life In Postmenopausal Women In Iran: A Population-Based Study. J Menopausal Med. Apr;22(1):31-8.
 • 37. Kravitz, HM., Zhao, X., Bromberger, JT., Gold, EB., Hall, MH., Matthews, KA., & Sowers, MR. (2008). Sleep Disturbance During The Menopausal Transition In A Multi-Ethnic Community Sample Of Women. Sleep. Jul;31(7):979-90.
 • 38. Moreno-Frías, C., Figueroa-Vega, N. & Malacara, JM. (2014). Relationship Of Sleep Alterations With Perimenopausal And Postmenopausal Symptoms. Menopause. Sep;21(9):1017-22.
 • 39. Castelo Branco De Luca, A., Maggio Da Fonseca, C., Carvalho Lopes, V., Bagnoli, J. Soares, J., Baracat, E. (2011). Acupuncture-Ameliorated Menopausal Symptoms: Single-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Trial. Climacteric;14(1):140–145. http://Dx.Doi.Org/10.3109/13697137.2010.484875
 • 40. Borud, E. Alraek. T. & White A. (2009). The Acupuncture On Hot Flushes Among Menopausal Women (Acuflash) Study, A Randomized Controlled Trial. Menopause;16:484-93. Http://Dx.Doi.Org/10.1097/Gme.0b013e31818c02ad
 • 41. Kim, KH., Kang, KW., Kim, DI. (2010). Effects Of Acupuncture On Hot Flashes In Perimenopausal And Postmenopausal Women-A Multicenter Randomized Clinical Trial. Menopause;17(2):269-80. doi: 10.1097/gme.0b013e3181bfac3b.
 • 42. Elavsky, S., Mcauley, E. (2005). Physical Activity, Symptoms, Es¬teem, And Life Satisfaction During Menopause. Maturitas;52:374-385. Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Maturitas.2004.07.014.
 • 43. Morelli, V., Naquın, C. (2002). Alternative Therapies For Tran¬ditional Disease States: Menopause. Am Fam Physician;66(1):29-34
 • 44. Oliveria, DS., Hachul, H., Goto, V., Tufik, S., & Bittencourt, RA. (2012). Effect Of Therapeutic Massage On Insomnia And Climacteric Symptoms İn Postmenopausal Women. Climacreric 15(1):21-29.
 • 45. Petricevic, L., Unger, FM., Viernstein, H., & Kiss, H. (2008). Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Of Oral Lactobacilli To Improve The Vaginal Flora Of Postmenopausal Women. Eur Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Ejogrb.2008.06.003
 • 46. Cramer, H., Lauche, R., Langhorst, J., Dobos, G. (2012). Effectiveness of Yoga for Menopausal Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Evıdence-Based Complementary and Alternative Medicine. 7:1-11. doi: 10.1155/2012/863905
 • 47. Kagan, L., Dusek, J.A. (2006). Mind/Body İnterventions For Hot Flashes. Menopause;13:727-729. http://dx.doi.org/10.1097/01.gme.0000235365.57652.a3
Birincil Dil tr
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4538-0396
Yazar: Semiha AYDIN ÖZKAN
Kurum: ADIYAMAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Orcid: 0000-0002-8603-5460
Yazar: Türkan KARACA
Kurum: ADIYAMAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Orcid: 0000-0003-0001-2581
Yazar: Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADIYAMAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9569-8875
Yazar: Dilek BİLGİÇ
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @derleme { gumussagbil452696, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {315 - 325}, doi = {}, title = {Türkiye’de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AYDIN ÖZKAN, Semiha and KARACA, Türkan and ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE, Didem and BİLGİÇ, Dilek} }
APA AYDIN ÖZKAN, S , KARACA, T , ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE, D , BİLGİÇ, D . (2019). Türkiye’de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 315-325 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/452696
MLA AYDIN ÖZKAN, S , KARACA, T , ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE, D , BİLGİÇ, D . "Türkiye’de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 315-325 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/452696>
Chicago AYDIN ÖZKAN, S , KARACA, T , ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE, D , BİLGİÇ, D . "Türkiye’de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 315-325
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi AU - Semiha AYDIN ÖZKAN , Türkan KARACA , Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE , Dilek BİLGİÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 315 EP - 325 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Türkiye’de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi %A Semiha AYDIN ÖZKAN , Türkan KARACA , Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE , Dilek BİLGİÇ %T Türkiye’de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD AYDIN ÖZKAN, Semiha , KARACA, Türkan , ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE, Didem , BİLGİÇ, Dilek . "Türkiye’de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 315-325 .
AMA AYDIN ÖZKAN S , KARACA T , ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D , BİLGİÇ D . Türkiye’de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 315-325.
Vancouver AYDIN ÖZKAN S , KARACA T , ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE D , BİLGİÇ D . Türkiye’de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 325-315.