Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

University Students' Awareness Levels About HIV/AIDS, Hepatitis C, Hepatitis B Infectious Diseases

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 3, 250 - 255, 30.09.2019

Öz

This descriptive study was conducted to determine the awareness of university students on HIV/AIDS, Hepatitis C, and Hepatitis B infectious diseases. This study was conducted on 358 students studying at the Faculty of Health Sciences and Faculty of Economics and Administrative Sciences of a university. “HIV/ AIDS, Hepatitis C and Hepatitis B Awareness Survey Forms” consisting of 54 questions and “Sociodemographic Information Form” consisting of 5 questions developed by the researchers were applied to the students. The mean age of the students was 19.85±1.63 years and 38% of the students were first grade students and 77.4% of the students were woman. It was found that 51.1% of the students were nursing students, 27.1% of the students were business management students and 21.8% were physical therapy and rehabilitation students. It was found that 94% of the nursing students knew the ways of transmission of HIV/AIDS, Hepatitis B and Hepatitis C infections from human transmission. It was found that 95.1% of the nursing students were increase the risk of contamination in these diseases as the partner of the sexual relationship increases, 55.2% of the nursing students knew no vaccine to protect against HIV/AIDS, Hepatitis B and Hepatitis C infections, 93.4% of the nursing students knew infected with unprotected sexual intercourse from these diseases than other students (p˂0.05). It was found statistically significant that 81.4% of the nursing students knew these infectious diseases were infected with hairdressing tools such as manicure, pedicure and razor, 55.2% of the nursing students knew using condoms during sexual intercourse was prevented these diseases transmitted than other students (p˂0.05). It was determined that the students in the department of Business Administration had lower awareness about these infectious diseases than the others. As a result of this study, seminars/conferences may be proposed to business management students to raise their awareness of HIV/AIDS, Hepatitis C and Hepatitis B diseases.

Kaynakça

  • KAYNAKLAR 1. Artan MO, Güleser GN. (2006). Sağlık Okulu Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit B Virüsü ve Hepatit C Virüsü Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi, 28(3), 125-133.2. Kaya E, Akıllı M, Sezek F. (2010). Lise Öğrencilerinin HIV / AIDS Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 139-145.3. Khan SA, Liew ML, Omar H. (2017). Role of Ethical Beliefs And Attitudes of Dental Students in Providing Care for HIV/AIDS Patients. The Saudi Dental Journal, 29, 7-14.4. Pickles D, King L, Belan I. (2012). Undergraduate Nursing Student's Attitudes Towards Caring for People with HIV/AIDS. Nurse Education Today, 32, 15-20.5. World Health Organization. Data and Statistics. (Erişim tarihi: 17 Nisan 2017, Erişim adresi: http://www.who.int/hiv/data/en/).6. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı İstatistiksel Verileri. (Erişim tarihi: 20 Mart 2018, Erişim adresi: http://www.thsk.gov.tr/component/k2/353-istatiksel-veriler/bulasici-hastaliklar-daire-baskanligi-istatiksel-veriler.html?highlight=YToxOntpOjA7czozOiJoaXYiO30==).7. Çetin M, Temiz M, Aslan A, Turhan E. (2007). Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma Görevlilerinin Hepatit B Virusu İnfeksiyonuna İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi, 12(3), 121-127. 8. Kayabaş Ü, Bayındır Y, Yoloğlu S, Akdoğan D. (2007). Kronik Hepatit B Hastalarının Aile Bireylerinde HBsAg Taraması. Viral Hepatit Dergisi, 12(3, 128-132.9. Pinheiro RS, Carneiro MAS, Martins RMB, Caetano KAA, Carvalho PMRS, Ferreira CC, Matos MA, Teles SA. (2017). Hepatitis B, HIV, and Syphilis in Female Crack Cocaine Users in Central Brazil. Journal of The Association of Nurses in AIDS Care, 28(3), 438-442.10. World Health Organization. (2015). Guidelines for The Prevention, Care And Treatment Of Persons Wıth Chronic Hepatitis B Infection. Fransa: WHO Press.11. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı İstatistiksel Verileri. (Erişim tarihi: 20 Mart 2018, Erişim adresi: http://www.thsk.gov.tr/component/k2/353-istatiksel-veriler/asi-ile-onlenebilir-hastaliklar-daire-baskanligi-istatiksel-verileri.html).12. Külah C, Cömert FB, Aktaş E, Özlü N, Mengeloğlu Z. (2007). Serum ALT Düzeyleri, HCV RNA ve Anti-HCV Arasındaki İlişki. Viral Hepatit Dergisi, 12(3), 116-120.13. World Health Organization. (2016). Guıdelines for The Screening, Care and Treatment of Persons with Chronic Hepatitis C İnfection. Switzerland: WHO Press.14. Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistiklerle Gençlik, 2015. (Erişim tarihi: 17 Nisan 2017, Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21517).15. Savaşer S, Balcı S, Ceylan N, Yalçın ZH, Direk M, Balcı F, Bardak N. (2011). Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı ve Hastalıktan Korunmaya Yönelik Farkındalık Durumu. İ.Ü.F.N. Hem. Derg, 19(1), 1-8.16. Avcıkurt AS. (2014). Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinin HIV/AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Balikesir Saglik Bil Derg, 3(2), 79-86. 17. Kırmızıtoprak E, Şimşek Z. (2011). Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Güvenli Cinsel Yaşam Konusunda Gençlerin Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(4), 463-472.18. Demir G, Şahin TK. (2014). Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgileri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (3), 19-24.19. Peate I, Suominen T, VaÈlimaÈki M, Lohrmann C, Muinonen U. (2002). HIV/AIDS and Its Impact on Student Nurses. Nurse Education Today, 22, 492-501.20. Akalpler Ö, Eroğlu K. (2015). Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1-19.21. Yazganoğlu KD, Özarmağan G, Tozeren A, Özgülnar N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlar Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi, 46, 20-25.22. Aslan E, Bektaş H, Başgöl Ş, Demir S, Vural PI. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Davranışları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23(5), 174-182.23. Özalp S, Tanır HM, Ilgın H, Karataş A, Ilgın B. (2012). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Aile Planlaması Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Düzce Tıp Dergisi, 14(3), 18-21.

Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 3, 250 - 255, 30.09.2019

Öz

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B enfeksiyon hastalıklarına ilişkin farkındalıklarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Bu araştırma, bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 358 öğrenci üzerinde yürütüldü. Öğrencilere araştırmacılar tarafından geliştirilen 54 soruluk “HIV/AIDS, Hepatit C ve
Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Farkındalıkları Anket Formu” ve 5 sorudan oluşan “Sosyodemografik Bilgi Formu” uygulandı. Öğrencilerin yaş ortalamaları 19,85±1,63 yıl olup, %38,8’i 1. sınıf öğrencisi ve %77,4’ü kadındı. Öğrencilerin %51,1’i hemşirelik, %27,1’i işletme, %21,8’i fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde okuyordu. Hemşirelik öğrencilerinin diğer öğrencilere göre %94’ünün HIV/AIDS, Hepatit B, Hepatit C enfeksiyon hastalıklarının insandan insana bulaşma yollarını bildiği, %95,1’inin bu hastalıklarda cinsel ilişki partneri arttıkça bulaşma riskinin de artacağı, %55,2’sinin HIV/AIDS ve Hepatit C enfeksiyon hastalıklarından korunmak için bir aşının olmadığı, %93,4’ünün bu hastalıkların korunmasız cinsel ilişki ile bulaştığı istatistiksel olarak önemli bulundu (p˂0,05). Hemşirelik öğrencilerinin diğer öğrencilere göre %81,4’ünün bu bulaşıcı hastalıkların manikür, pedikür, ustura gibi kuaför araç gereçleri ile bulaşabildiği, %55,2’sinin cinsel ilişki sırasında kondom kullanılmasının bu hastalıkların bulaşmasını engellediği istatistiksel olarak önemli bulundu (p˂0,05). İşletme bölümünde öğrenim gören öğrencilerin bulaşıcı olan bu hastalıklar hakkındaki farkındalıklarının daha düşük olduğu belirlendi. Bu araştırmanın sonucunda, işletme öğrencilerine HIV/AIDS, Hepatit B ve Hepatit C hastalıkları farkındalıklarını arttırmaya yönelik seminer/konferans düzenlenmesi önerilebilir. 

Kaynakça

  • KAYNAKLAR 1. Artan MO, Güleser GN. (2006). Sağlık Okulu Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit B Virüsü ve Hepatit C Virüsü Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi, 28(3), 125-133.2. Kaya E, Akıllı M, Sezek F. (2010). Lise Öğrencilerinin HIV / AIDS Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 139-145.3. Khan SA, Liew ML, Omar H. (2017). Role of Ethical Beliefs And Attitudes of Dental Students in Providing Care for HIV/AIDS Patients. The Saudi Dental Journal, 29, 7-14.4. Pickles D, King L, Belan I. (2012). Undergraduate Nursing Student's Attitudes Towards Caring for People with HIV/AIDS. Nurse Education Today, 32, 15-20.5. World Health Organization. Data and Statistics. (Erişim tarihi: 17 Nisan 2017, Erişim adresi: http://www.who.int/hiv/data/en/).6. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı İstatistiksel Verileri. (Erişim tarihi: 20 Mart 2018, Erişim adresi: http://www.thsk.gov.tr/component/k2/353-istatiksel-veriler/bulasici-hastaliklar-daire-baskanligi-istatiksel-veriler.html?highlight=YToxOntpOjA7czozOiJoaXYiO30==).7. Çetin M, Temiz M, Aslan A, Turhan E. (2007). Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma Görevlilerinin Hepatit B Virusu İnfeksiyonuna İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi, 12(3), 121-127. 8. Kayabaş Ü, Bayındır Y, Yoloğlu S, Akdoğan D. (2007). Kronik Hepatit B Hastalarının Aile Bireylerinde HBsAg Taraması. Viral Hepatit Dergisi, 12(3, 128-132.9. Pinheiro RS, Carneiro MAS, Martins RMB, Caetano KAA, Carvalho PMRS, Ferreira CC, Matos MA, Teles SA. (2017). Hepatitis B, HIV, and Syphilis in Female Crack Cocaine Users in Central Brazil. Journal of The Association of Nurses in AIDS Care, 28(3), 438-442.10. World Health Organization. (2015). Guidelines for The Prevention, Care And Treatment Of Persons Wıth Chronic Hepatitis B Infection. Fransa: WHO Press.11. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı İstatistiksel Verileri. (Erişim tarihi: 20 Mart 2018, Erişim adresi: http://www.thsk.gov.tr/component/k2/353-istatiksel-veriler/asi-ile-onlenebilir-hastaliklar-daire-baskanligi-istatiksel-verileri.html).12. Külah C, Cömert FB, Aktaş E, Özlü N, Mengeloğlu Z. (2007). Serum ALT Düzeyleri, HCV RNA ve Anti-HCV Arasındaki İlişki. Viral Hepatit Dergisi, 12(3), 116-120.13. World Health Organization. (2016). Guıdelines for The Screening, Care and Treatment of Persons with Chronic Hepatitis C İnfection. Switzerland: WHO Press.14. Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistiklerle Gençlik, 2015. (Erişim tarihi: 17 Nisan 2017, Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21517).15. Savaşer S, Balcı S, Ceylan N, Yalçın ZH, Direk M, Balcı F, Bardak N. (2011). Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı ve Hastalıktan Korunmaya Yönelik Farkındalık Durumu. İ.Ü.F.N. Hem. Derg, 19(1), 1-8.16. Avcıkurt AS. (2014). Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinin HIV/AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Balikesir Saglik Bil Derg, 3(2), 79-86. 17. Kırmızıtoprak E, Şimşek Z. (2011). Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Güvenli Cinsel Yaşam Konusunda Gençlerin Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(4), 463-472.18. Demir G, Şahin TK. (2014). Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgileri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (3), 19-24.19. Peate I, Suominen T, VaÈlimaÈki M, Lohrmann C, Muinonen U. (2002). HIV/AIDS and Its Impact on Student Nurses. Nurse Education Today, 22, 492-501.20. Akalpler Ö, Eroğlu K. (2015). Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1-19.21. Yazganoğlu KD, Özarmağan G, Tozeren A, Özgülnar N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlar Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi, 46, 20-25.22. Aslan E, Bektaş H, Başgöl Ş, Demir S, Vural PI. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Davranışları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23(5), 174-182.23. Özalp S, Tanır HM, Ilgın H, Karataş A, Ilgın B. (2012). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Aile Planlaması Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Düzce Tıp Dergisi, 14(3), 18-21.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Serap ÜNSAR (Sorumlu Yazar)
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0001-7723-8816
Türkiye


Lale YACAN
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0001-5913-524X
Türkiye


İlknur YÜCEL Bu kişi benim
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0002-2189-6876
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil457322, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {250 - 255}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Ünsar, Serap and Yacan, Lale and Yücel, İlknur} }
APA Ünsar, S. , Yacan, L. & Yücel, İ. (2019). Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 250-255 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/457322
MLA Ünsar, S. , Yacan, L. , Yücel, İ. "Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 250-255 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/457322>
Chicago Ünsar, S. , Yacan, L. , Yücel, İ. "Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 250-255
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri AU - Serap Ünsar , Lale Yacan , İlknur Yücel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 250 EP - 255 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri %A Serap Ünsar , Lale Yacan , İlknur Yücel %T Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Ünsar, Serap , Yacan, Lale , Yücel, İlknur . "Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 250-255 .
AMA Ünsar S. , Yacan L. , Yücel İ. Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 250-255.
Vancouver Ünsar S. , Yacan L. , Yücel İ. Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 250-255.
IEEE S. Ünsar , L. Yacan ve İ. Yücel , "Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS, Hepatit C, Hepatit B Enfeksiyon Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 250-255, Eyl. 2019