Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 268 - 276 2019-09-30

Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler

Öner Altıntop [1] , Filiz ADANA [2]


Toplumun temel birimi olan aile içinde yaşanan şiddet aile üyelerinin sağlığını ve hatta zaman zaman varlığını tehdit eder. Bu araştırmada yeni evli çiftlerin aile içi şiddete yönelik tutumlarını ve ilişkili faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.

Araştırma kesitsel tipte olup araştırma Şubat-Haziran 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın yapılacağı nüfus müdürlüğüne 2015 yılında evlilik işlemlerine yönelik yapılan 359 başvuru araştırma evreni olarak kabul edilmiştir.  Örneklem hesaplamada G-Power güç analizi yöntemi kullanılarak örneklem hacmi 64 bulunmuştur. Araştırmada olası vaka kayıpları da düşünülerek 72 başvuru ile araştırma tamamlanmıştır. Veriler “Anket Formu” ve “Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği” ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistiksel analizler, Student-t test, Pearson Correlation test; Kruskal Wallis H test kullanılmıştır.

Çalışmayanların çalışanlara göre Şiddeti Genelleştirme Alt Faktör puanı; ilköğretim ve altı eğitime sahip olanların üniversite ve üstü bireylere göre Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği Toplam puanları; yaşadığı yerleşim birimi köy olanların kasaba/belde, büyük kent olanlara göre Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği Toplam ve Şiddeti Olağanlaştırma Alt Faktör puanları yüksek bulunmuştur.  (p<0,05). Bireylerin yaşı arttıkça şiddeti olağanlaştırma ve genelleştirme düzeyi artmaktadır (p<0,05).

Yaş, çalışma durumu, eğitim durumu, yaşanılan yer ile Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği puanı/Alt ölçek puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur.  

Evlilik, Şiddet, Aile
 • 1. Moore, AM, Frohwirth, L, Miller, E. (2010). "Male Reproductive Control of Women who Have Experienced Intimate Partner Violence in The United States". Social Science & Medicine, 70 (11), 1737-44.
 • 2. Adana, F, Arslantaş, H, Ergin, F, Biçer, N, Kıranşal, N, Şahin, S. (2011). "Views of Male University Students about Social Gender Roles; An Example from East of Turkey". Journal of Family Violence, 26, 519-526.
 • 3. Güleç, H, Topaloğlu, M, Ünsal, D, Altıntaş, M. (2012). "Bir Kısır Döngü Olarak Şiddet". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(1), 112-137.
 • 4. Asadi, S, Mirghafourvand, M, Yavarikia, P, Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S, Nikan, F. (2017). "Domestic Violence and its Relationship with Quality of Life in Iranian Women of Reproductive Age". Journal of Family Violence, 32, 453–460.
 • 5. Yılmazel, G, Baykan, Z, Çetinkaya, F. (2016). "Domestic Violence and Related Factors during Pregnancy". Ulutas Medical Journal, 2 (1), 12-17.
 • 6. Boyacıoğlu, İ. (2016). "Dünden Bugüne Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Ulusal Kadın Çalışmaları: Psikolojik Araştırmalara Davet". Türk Psikoloji Yazıları, 19, 126-145.
 • 7. Hussain, S, Usman, M, Sabir, M, Zakar, R, Usman, A, (2017). "Prevalence of Spousal Violence and Associated Risk Factors: Facts from Pakistan Demographics and Health Survey 2012-2013". Journal of Family Violence, 32(7), 711-719
 • 8. Breiding, MJ, Smith, SG, Basile, KC, Walters, ML, Chen, J, Merrick, MT. (2014). "Prevalence and Characteristics of Sexual Violence, Stalking, and Intimate Partner Violence Victimization National Intimate Partner and Sexual Violence Survey". United States Morbidity and Mortality Weekly Report, 63 (8), 1-18.
 • 9. Baybuğa, SM, Irmak, Z,Talas, MS, Savran, MB. (2012). "Adli Tıp Şube Müdürlüğüne Başvuran Fiziksel ve Cinsel Şiddet Mağduru Kadın Olgularının Değerlendirilmesi". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15 (3), 173-180.
 • 10. Ersöz, AG. (2011) "Türkiye’de Boşanma Olgusu ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme". Sosyoloji Konferansları Dergisi, 43, 250-263.
 • 11. Özçırpıcı, B, Akın, M, İçbay, E, Aydın, N, Özgür, S. (2011). "Bir Tıp Fakültesi ve Hastanesinde Çalışan Kadınların Eş / Partner Şiddetine Maruziyet Durumları ve Etkileyen Faktörler". Aile ve Toplum Dergisi, 2 (7) , 97-112.
 • 12. WHO (2013). Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence, Geneva.
 • 13. Bora, A. (2015). "Evlilikte Kadına Yönelik Şiddet: Tutum, Yaşantı ve Yasal Farkındalık Açısından Cinsiyetler Arası Karşılaştırma". İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • 14. Altınay, A, Arat, Y. (2007). Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet. İstanbul: Punto Baskı Çözümleri.
 • 15. Türkiye’de kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması (2015). Erişim Tarihi : 24.05.2017. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/KKSA-TRAnaRaporKitap26Mart.pdf
 • 16. Başkale, H, Sözer, A. (2015). "Eşinden/Partnerinden Şiddet Gören Kadınların Şiddet Algısı ve Mağduriyet Nedenleri". TAF Preventive Medicine Bulletin, 14 (6), 468-474.
 • 17. Durmuş, E, Gürkan, U. (2003). "Lise Öğrencilerinin Şiddet Ve Saldırganlık Eğilimleri". VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Malatya.
 • 18. Balkıs, M, Duru, E, Buluş, M. (2005). "Şiddete Yönelik Tutumların Özyeterlik, Medya, Şiddete Yönelik İnanç, Arkadaş Grubu ve Okula Bağlılık Duygusu ile İlişkisi". Ege Eğitim Dergisi, 6 (2), 81-97.
 • 19. Öğel, K, Tarı, I, Eke, CY. (2005). Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme. İstanbul : Yeniden Yayınları.
 • 20. Yaman Efe, Ş, Ayaz, S. (2010). "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadınların Aile İçi Şiddete Bakışı". Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 23-29.
 • 21. Vahip, I, Doğanavşargil, Ö. (2006). "Aile İçi Fiziksel Şiddet ve Kadın Hastalarımız". Türk Psikiyatri Dergisi, 17 (2), 107-114.
 • 22. Öztürk, T, Toprak, D. (2017). "Kadın Sağlık Personellerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları". Konuralp Tıp Dergisi, 9 (1), 58-62.
 • 23. Kocacık, F, Çağlayandereli, M. (2009). "Ailede Kadına Yönelik Şiddet: Denizli İli Örneği". Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 25-43.
 • 24. Tanrıverdi, G, Şıpkın, S. (2008). "Çanakkale'de sağlık Ocaklarına Başvuran Kadınların Eğitim Durumunun Şiddet Görme Düzeyine Etkisi". Fırat Tıp Dergisi, 13 (3), 183-187.
 • 25. Erbek, E, Eradamlar, N, Beştepe, E, Akar, H, Alpkan, L. (2004). "Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Karşılaştırmalı Bir Çalışma". Düşünen Adam, 17 (4), 196-204.
 • 26. Rodolfo, JC, Lila, PC, Renzo, R. (2017). "Risk Factors of Violence against Women in Peru". Journal of Family Violence, 32 (8), 807-815.
 • 27. Kapan, M, Yanıkkerem, E. (2016). "Kırsal ve Kentsel Alanda Yaşayan Gebelerin Depresyon, Yalnızlık ve Şiddete Maruz Kalma Durumları". TAF Preventive Medicine Bulletin, 15 (5), 431-39.
 • 28. Karal, D, Aydemir, E. (2012). “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet” Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Uşak Raporları No:12-01.
 • 29. Şahin, EM, Yetim, D, Öyekçin, DG. (2012). "Edirne’de Kadına Yönelik Eş Şiddeti Yaygınlığı ve Kadınların Şiddete Karşı Tutumları". Cumhuriyet Tıp Dergisi, 34, 23-32.
 • 30. Tayyab, F, Kamal, N, Akbar, T, Zakar, R. (2017). "Men and Women’s Perceptions of Justifications of Wife Beating: Evidence from Pakistan Demographic and Health Survey 2012-13.,of Family Violence, 32 (7), 721-30.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7874-1349
Yazar: Öner Altıntop
Kurum: AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7677-0170
Yazar: Filiz ADANA (Sorumlu Yazar)
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil479806, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {268 - 276}, doi = {}, title = {Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler}, key = {cite}, author = {Altıntop, Öner and ADANA, Filiz} }
APA Altıntop, Ö , ADANA, F . (2019). Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 268-276 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/479806
MLA Altıntop, Ö , ADANA, F . "Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 268-276 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/48952/479806>
Chicago Altıntop, Ö , ADANA, F . "Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 268-276
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler AU - Öner Altıntop , Filiz ADANA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 268 EP - 276 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler %A Öner Altıntop , Filiz ADANA %T Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Altıntop, Öner , ADANA, Filiz . "Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 268-276 .
AMA Altıntop Ö , ADANA F . Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 268-276.
Vancouver Altıntop Ö , ADANA F . Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(3): 276-268.