Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 343 - 352 2019-12-31

0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi

Gamze YILMAZ [1]


Araştırma,  0-24 aylık bebeklerin beslenme şekillerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte planlanan çalışma, bir devlet hastanesinin süt çocuğu servisinde yatan çocukların araştırmaya katılmayı kabul eden anneleriyle (s=164) soru formu uygulanarak yürütülmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı analizler ve ki-kare testi analizi yapılmıştır. Annelerin yaş ortalaması 26,82±5.47 (17-47 yaş) yıl olup %48,2’si ilkokul mezunudur. Bebeklerin  %85,4’ünün doğumdan sonra ilk 1 saat içinde anne sütü aldığı, %45,7’sinin mama ile beslendiği,  %62,2’sinin biberon ve %35,4’ünün emzik kullandığı saptanmıştır. İlk 6 ay bebeklerin %29,5’inin sadece anne sütüyle beslendiği, %29,9’una ise bir yaşından önce inek sütü verildiği bulunmuştur. Bebeklerin %53,7’sinin solunum yolu enfeksiyonu, %39’unun gastroenterit nedeniyle hastanede yattığı belirlenmiştir.  Çalışmada annelerin doğum şekli ile bebeği emzirme zamanı arasında (p<0,00);  bebeğin yaşı ile biberon (p<0,01) ve emzik (p<0,02) kullanımı arasında; biberon kullanımı ile ek gıdaya başlama zamanı arasında (p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Doğumdan sonraki ilk saatte emzirme oranı yüksek olmasına rağmen  ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme oranının düşük olduğu, biberon kullanma alışkanlıklarının yaygın olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar annelerin, anne  sütünün  önemi  ve  emzirme  hakkında  daha fazla eğitim ve desteğe ihtiyacı olduğunu göstermektedir
Anne Sütü, Beslenme, Emzirme
 • Referans1 Özmert E. N. (2009). “Yaşamda Önemli Bir Dönüm Noktası: Tamamlayıcı Beslenme (Ek Gıdaya Geçiş)”. Hacettepe Tıp Dergisi, 40, 157-163.
 • Referans2 Öncü Ü. (2011). “1-5 Yaş Arası Çocukların Persantillerine Ailenin Sosyoekonomik Düzeyinin ve Annenin Beslenme Konusundaki Bilgisinin Etkisi”. Çocuk Dergisi, 11(2), 64-72
 • Referans3 Eroğlu S.G. (2012). Anne Sütü, Sağlık Bakanlığı, Ankara. https://docplayer.biz.tr/2629072-Anne-sutu-hazirlayan-doc-dr-gulhan-eroglu-hacettepe-universitesi-saglik-bilimleri-fakultesi-beslenme-ve-diyetetik-bolumu-subat-2012-2008-ankara.html (Erişim tarihi: 02-07-2018)
 • Referans4 Tetik K.B. (2016). “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığında Güncel Bilgiler”. Ankara Med J, 16, 115-8. DOI:10.17098/amj.12772
 • Referans5 Köksal G, Gökmen Ö.H. (2008). Bebek Beslenmesi, Sağlık Bakanlığı, Ankara. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/A%208.pdf (Erişim tarihi: 02-07-2018)
 • Referans6 AAP Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the Use of Human Milk. Pediatrics. 2012;129(3). doi:10.1542/peds.2011-3552
 • Referans7 World Health Organization. Breastfeeding. http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/ (Erişim tarihi: 02-07-2018)
 • Referans8 Boateng F.M. (2018). Knowledge, Attıtude And Practıce Of Exclusıve Breastfeedıng Among Mothers In Techıman, Ghana. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20180869/urn_nbn_fi_uef-20180869.pdf (Erişim tarihi: 10-08-2018)
 • Referans9 Maternal, infant, and childhealth. Healthy People 2020. http://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/maternal-infant-and-child-health (Erişim tarihi: 01-07-2018)
 • Referans10 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013. Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara: Türkiye. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA_2013_ana_rapor.pdf. (Erişim tarihi: 01-07-2018)
 • Referans11 TUİK (2016). Bebeklerin Anne Sütü İle Beslenme Sürelerinin Cinsiyete Göre Dağılımı. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1095 (Erişim tarihi: 01-07-2018)
 • Referans12 UNICEF. The State of the World’s Children 2008. First edition, Oxfordshire: Oxford University Press, 2008, 8 – 47.
 • Referans13 Gökçay G, Garibağaoğlu M. (2002). Sağlıklı çocuğun beslenmesi. Eds.: Neyzi O, Ertuğrul T: Pediatri. Nobel Tıp Kitabevleri, s. 183-7.
 • Referans14 WHO/UNICEF. 2000'li yıllarda bebeklerin anne sütü ile beslenmesi. Ankara: UNICEF Türkiye Temsilciliği, 2000.
 • Referans15 WHO (2011). Exclusive Breastfeeding. http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/en/ (Erişim tarihi: 01-07-2018)
 • Referans16 Tokatlı A. (2003). “Bebeklerde Ek Besinlere Geçiş; “Weaning” Dönemi”. Sted,12(4),135.
 • Referans17 Giray H. (2004). “Anne Sütü İle Beslenme”. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 13(1), 12.
 • Referans18 Gümüştakım R.Ş, Aksoy D.H, Cebeci S.E, Kanuncu S, Çakır L, Yavuz E. (2017). “0-2 yaş çocuklarda beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi: Çok merkezli çalışma”. Fam Pract Palliat Care, 2(1),1-8.
 • Referans19 Şahin B.B, Özyurt C.B. (2017). “Manisa’da yarı-kentsel bir bölgede 0-24 ay çocuklarda anne sütü alma durumu ve beslenme alışkanlıkları”. Turk J Public Health, 15(3),164-175.
 • Referans20 Özer A, Taş F, Ekerbiçer H.Ç. (2010). “0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme Konusundaki Bilgi ve Davranışları”. TAF Prev Med Bull, 9(4),315-320.
 • Referans21Bülbül S, Kılınçkaya M.F. (2013). “0-2 Yaş Grubu Bebeklerin Anne Sütü ile Beslenme Durumları ve Etkileyen Faktörler”. KÜ Tıp Fak Derg, 15(1),15-20.
 • Referans22 Tunçel E.K, Dündar C, Canbaz S, Pekşen Y. (2006). “Bir Üniversite Hastanesine Başvuran 0-24 Aylık Çocukların Anne Sütü İle Beslenme Durumlarının Saptanması”. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1),1-6.
 • Referans23 Turan A, Yüksel A, Dolgun G, Çeleğen İ. (2015). “How mothers feed their 0-12-month-old children in Turkey’s Eastern province of Van?”. Turk J Public Health,13(3).
 • Referans24 Gürel P.P. (2009). “Polikliniğimize Başvuran 6ay-12ay Arası Çocukların Annelerinin; Anne Sütü İle Beslenme Ve Emzirme Konusunda Bilgi Düzeyinin Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. Uzmanlık Tezi, İstanbul.
 • Referans25 Çatak B, Sütlü S, Kılınç A.S, Bağ D. (2012). “Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü”. Pamukkale Tıp Derg.5,115-122.
 • Referans26 Sivri B.B. (2014). “0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları”. ACU Sağlık Bil Derg, (1):59-65.
 • Referans27 Karadağ M, Aydın S, Yılmaz Y, Elmas Ş. (2016). “Altı Aydan Küçük Bebeklerin Emzirilme Özellikleri”. STED , 25(1), 22-27.
 • Referans28 Köksal G, Gökmen H. (2000). Anne sütü ve emzirme. Koksal G, (editör). Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. 1. baskı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi, s:31-66.
 • Referans29 Haque MF, Hussain M, Sarkar AK, et al. (2002). “Breast-feeding counselling and its effect on the prevalence of exclusive breast-feeding”. J Health Popul Nutr, 20,312-316.
 • Referans30 Joshi PC, Angdembe MR, Das SK, Ahmed S, Faruque ASG, Ahmed, T. (2014). “Prevalence of Exclusive Breastfeeding And Associated Factors Among Mothers İn Rural Bangladesh: A Cross-Sectional Study”. International Breastfeeding Journal, 9(1), 7.
 • Referans31 Kırıcı S, Görak G. (2018). “0-6 ay arası bebeği olan annelerin bebek beslenme durumlarının incelenmesi”. Journal of Human Sciences, 15(1), 375-385. doi:10.14687/jhs.v15i1.4846
 • Referans32 Bostancı G, İnal S.(2015). “Bebek Dostu Özel Bir Hastanede Doğum Yapan Annelerin, Emzirmeye İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Bebeklerini Emzirme Durumlarının Değerlendirilmesi”. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2(3), 260-270.
 • Referans33 Canbay F.Ç. (2018). “Sezaryen ile Doğan Bebeklerin İlk Altı Ay Beslenme Şekillerinin İncelenmesi”. DÜ Sağlık Bil Enst Derg, 8(1), 1-6.
 • Referans34 Çalık Y.K, Çetin C.F, Erkaya R. (2017). “Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 80-91.
 • Referans35 Tunçel EK, Dündar C, Peşken Y. (2005). “Ebelerin Anne Sütü ile İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. The Medical Journal of Kocatepe, 6,43–8.
 • Referans36 Akbayram H.T. (2015). “Gebelik Döneminde Verilen Anne Sütü Ve Emzirme Eğitiminin Anne Sütü İle Beslenme Ve Emzirmeye İlişkin Davranışlara Etkisi”. Uzmanlık Tezi, Van.
 • Referans37 Howard CR, Howard FM, Lanphear B, Eberly S, Oakes D, Lawrence RA. (2003). “Randomized Clinical Trial of Pacifieruse and Bottle-Feeding or Cupfeeding and Their Effect on Breastfeeding”. Pediatrics, 111, 511-518.
 • Referans38 Şafak Ç, Tutkun N.A. (2015). “Anne sütü ile beslenme sürelerinin yaşam çözümlemesi ile incelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği”. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 5(3),167-176.
 • Referans39 Küçük Ö, Göçmen AY. (2012). “Çocuk Polikliniğine Başvuran 6-24 Ay Arası Sağlam Çocukların Değerlendirilmesi”. Bakırköy Tıp Dergisi, 8(1),28-33.
 • Referans40 Giovannini M, Riva E, Banderali G, et al. (2004). “Feeding practices of infants through the first year of life in Italy”. Acta Paediatr; 93,492-7.
 • Referans41 B, Dokoupil K, Reitmayr S, Weimert-Harendza B, Keller E. (2000). “Dietary fat intakes in infants and primary school children in Germany”. Am J Clin Nutr, 72(5),1392-8.
 • Referans42 Bolling K, Grant C, Hamlyn B, et al. (2007). BT Infant Feeding Survey 2005. PL London: PN The Information Centre, National Health Service.
 • Referans43 Uskun E, Çınar M, Öztürk M, Kişioğlu A. N, Uzun E. (2007). “Isparta İlinde Annelerin Bebeklerini Besleme Özellikleri ve Beslenme Bilgi Düzeyleri”. Çocuk Dergisi,7(2),124-129.
 • Referans44 UNICEF Anne Sütüyle ilgili Gerçekler. https://www.unicef.org/turkey/ir/_mc29.html (Erişim tarihi: 01-09-2018)
 • Referans45 Ünsal H, Atlıhan F, Özkan H, Targan Ş, Hassoy H. (2005). “Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48,226-233
 • Referans46 Bhandari N, Kabir AK, Salam MA. (2008). “Mainstreaming nutrition into maternal and child health programmes; scaling up of exclusive breastfeeding”. Matern Child Nutr, 1, 5-23.
 • Referans47 World Health Organization. Infant and young child feeding Model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals. Fransa, WHO press; 2009
 • Referans48 Irmak, N. (2016). “Anne Sütünün Önemi ve İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü Vermeyi Etkileyen Unsurlar”. Jour Turk Fam Phy, 7(2), 27-31.
 • Referans49 Al-Sahab B, Lanes A, Feldman M, Tamim H. (2010). “Prevalence and Predictors of 6-mont exclusive breastfeeding among Canadian women: a national survey”. BMC Pediatr, 10-20.
 • Referans50 Breastfeeding Report Card United States (2013) http://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/2013breastfeedingreportcard.pdf (Erişim tarihi: 01-08-2018)
 • Referans51 Ünalan P, Akgün T, Çiftçili S, Boler İ, Akman M. (2008). “Why do mother attending a baby-friendly mother and child health care unit start early solid food to their babies”. Turk Arch Ped, 43.
 • Referans52 Kramer MS, Guo T, Platt RW, Sevkovskaya Z, Dzikovich I, Collet JP, et al. (2003). “Infant growth and health outcomes associated with 3 compared with 6 months of exclusive breastfeeding”. Am J Clin Nutr, 78,291-5.
 • Referans53 Chantry C, Howard C, Auinger P. (2006). “Full breastfeeding duration and associated decrease in respiratory tract infection in US children”. Pediatrics,117,425-32.
 • Referans54 Ip S, Chung M, Raman G, et al. (2007). Tufts-New England Medical Center Evidence-based Practice Center. Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 153(153), 1–186.
 • Referans55 Ip S, Chung M, Raman G, Trikalinos T.A, Lau J. (2009). “A summary of the Agency for Healthcare Research and Quality’s evidence report on breastfeeding in developed countries”. Breastfeed Med, 4(1),17-30.
 • Referans56 Tanır F. (2006). “Bebekleri 0-2 Yaş Arasında Olan Bir Grup Annenin Emzirmeye İlişkin İnanç Ve Tutumları”. Uzmanlık Tezi, İstanbul .
 • Referans57 Uğurlu E.S, Çakal M.M, Avşar A. (2017). “Annelerin 0-1 Yaş Arası Bebeklerinde Emzik Kullanma Durumları”. ACU Sağlık Bil Derg, (1):10-15.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: Gamze YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil466621, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {343 - 352}, doi = {}, title = {0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Gamze} }
APA YILMAZ, G . (2019). 0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (4) , 343-352 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/50658/466621
MLA YILMAZ, G . "0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 343-352 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/50658/466621>
Chicago YILMAZ, G . "0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 343-352
RIS TY - JOUR T1 - 0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi AU - Gamze YILMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 343 EP - 352 VL - 8 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi %A Gamze YILMAZ %T 0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD YILMAZ, Gamze . "0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 4 (Aralık 2020): 343-352 .
AMA YILMAZ G . 0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(4): 343-352.
Vancouver YILMAZ G . 0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(4): 352-343.