Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 501 - 509 2019-12-31

İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi

Haydar HOŞGÖR [1] , Emrah CENGİZ [2]


Rekabetin yaşandığı her sektörde potansiyel müşterilerin cezbedilmesi ve mevcut müşterilerin elde tutulması oldukça zordur. Türkiye sağlık hizmetleri sektörü de yoğun rekabetin yaşandığı ve hasta sadakati sağlamanın diğer hizmet sektörlerine kıyasla daha zor olduğu bir alandır. Bunun farkında olan profesyonel sağlık yöneticileri hastalarda arzu edilen davranışsal niyetlerin nasıl geliştirileceği hususunda endişe duyabilmektedirler. Tam da bu noktada, ilişkisel pazarlamanın, sağlık idarecileri tarafından kullanılan faydalı ve çağdaş bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Dolayısıyla çalışmada hipotetik bir model oluşturulmuş ve ilişkisel pazarlama perspektifinden sunulmuştur. Önerilen model; ilişkisel pazarlama stratejileri (algılanan hizmet kalitesi, fiyat uygunluğu algısı, hastane marka imajı, hasta odaklılık), ilişkisel kalite unsurları (hasta tatmini, hasta güveni) ve davranışsal niyetler (tavsiye etme niyeti, tekrar tercih etme niyeti, daha fazla ödeme niyeti) olmak üzere üçlü bir yapıyı içerir. Konuyla ilgili gelecekte yapılacak olan araştırmalarda bu modelin devlet, özel ve üniversite hastaneleri örnekleminde kullanılması ulusal literatürün zenginleşmesine ve tüketici davranışları teorisinin farklı bir perspektiften yorumlanmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca, kendi mülkiyet türlerine en uygun ilişkisel pazarlama stratejilerini benimseyerek rekabet avantajı kazanmak isteyen sağlık kurumları için de bu model faydalı olabilir.

İlişkisel Pazarlama Stratejileri, Hasta Memnuniyeti, Hasta Güveni, Davranışsal Niyetler, Hasta Sadakati
 • 1. Percy, WS, Visvanathan, N, Watson, C. (2010). “Relationship marketing: strategic and tactical challenges for SMEs”. African Journal of Business Management, 4(13), 25-96-2603.
 • 2. Raza, A, Rehman, Z. (2012). “Impact of relationship marketing tactics on relationship quality and customer loyalty: A case study of telecom sector of Pakistan”. African Journal of Business Management, 6(14), 5085-5092.
 • 3. Gordon, ME, McKeage, K, Fox, MA. (1998). “Relationship marketing effectiveness: the role of ınvolvement”. Psychology & Marketing, 15(5), 443-459.
 • 4. Claro, DP, Claro, PBO, Zylbersztajn, D. (2005). “Relationship marketing strategies: when buyer and supplier follow different strategies to achieve performance”. Brazilian Administration Review, 2(2), 17-34.
 • 5. Astuti, HJ, Nagase, K. (2014). “Patient loyalty to healthcare organizations: relationship marketing and satisfaction”. International Journal of Management and Marketing Research, 7(2), 39-56.
 • 6. Agariya, AK, Singh, D. (2011). “What really defines relationship marketing? A review of definitions and general and sector-specific defining constructs”. Journal of Relationship Marketing, 10(4), 203-237.
 • 7. Berry, LL. (1983). Relationship marketing. “In emerging perspectives in services marketing”, eds. Leonard L. Berry, G. L. Shostack, and G. D. Upah, 25-28, Chicago: American Marketing Association.
 • 8. Grönroos, C. (1997). “Value-driven relational marketing: from products to resources and competencies”. Journal of Marketing Management, 13 (4), 407-419.
 • 9. Nakhleh, HMA. (2012). “The relationship between customer relationship marketing tactics, relationship quality and customer’s loyalty in mobile communication industry”. Academic Research International, 3(2), 538-547.
 • 10. İlban, MO, Doğdubay, M, Gürsoy, H. (2009). “Otel işletmelerinde ilişkisel pazarlama üzerine karşılaştırmalı bir araştırma”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 117-144.
 • 11. Hennig-Thurau, T, Gwinner, KP, Gremler, DD. (2002). “Understanding relationship marketing outcomes- an ıntegration of relational benefits and relationship quality”. Journal of Service Research, 4(3), 230-247.
 • 12. Nakip, M, Özçiftçi, V. (2015). “Sağlık hizmetlerinde ilişki pazarlaması ve hasta memnuniyeti: Aksaray aile sağlığı merkezlerinde uygulama”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 46, 1-20.
 • 13. Weng, RH, Huang, JA, Huang, CY, Huang, SC. (2010). “Exploring the impact of customer relational benefit on relationship commitment in health service sectors”. Health Care Management Review, 35(4), 312-323.
 • 14. Şendur, F. (2009). İlişkisel pazarlama çerçevesinde müşteri değeri yaratmanın önemi: bankacılık sektöründe bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • 15. Conway, T, Willcocks, S. (2000). “Relationship-based services marketing: the case of the new primary care groups in the National Health Service (UK)”. International Journal of Public Sector Management, 13(1), 68-84.
 • 16. Wright, GH, Taylor, A. (2005). “Strategic partnerships and relationship marketing in healthcare”. Public Management Review, 7(2), 203-224.
 • 17. Deloitte, (2015). Sağlık ve ilaç sektörü 2020 öngörüleri file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/sagl%C4%B1k-ve-ilac-sekt%C3%B6r%C3%BC-2020-ongoruleri.pdf adresinden 29.03.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • 18. Huang, W, Zhu, H, Pan, Y. (2017). How relationship marketing tactics affect customer satisfaction: evidence of supermarket ındustry. Linnaeus University, Bachelor Thesis, Sweden.
 • 19. Koi-Akrofi, GY, Koi-Akrofi, J, Welbeck, JNO. (2013). “Relationship marketing tactics and customer loyalty-a case of the mobile telecommunication industry in Ghana”. Asian Journal of Business Management, 5(1), 77-92.
 • 20. Wangsankaew, W, Ussahawanitchakit, P. (2016). “Relationship marketing strategy and marketing success of tourism business in Thailand”. The Business and Management Review, 7(5), 321-328.
 • 21. Odekerken-Schröder, G, De Wulf, K, Schumacher, P. (2003). “Strengthening outcomes of retailer–consumer relationships: the dual impact of relationship marketing tactics and consumer personality”. Journal of Business Research, 56, 177-190.
 • 22. Bansal, HS, Taylor, SF, James, Y. (2005). “Migrating to new service providers: toward a unifying framework of consumers switching behaviors”. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(1), 96-115.
 • 23. Husnain, M, Akhtar, W. (2015). “Relationship marketing and customer loyalty: evidence from banking sector in Pakistan”. Global Journal of Management and Business Research, 15(10), 1-15.
 • 24. Nam, LG, Thi, NDN, Quynh, NTT. (2017). “Relationship marketing and customer loyalty in Vietnam cosmetics market”. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 4(6), 3556-3560.
 • 25. Tseng, YM. (2007). “The impacts of relationship marketing tactics on relationship quality in service industry”. The Business Review, 7(2), 310-314.
 • 26. Kakeeto-Aelen, TN, Van Dalen, J, Van Den Herik, HJ, Van de Walle, B. (2011). “Relationship marketing: the mediating role of customer experiences”. The 1st Annual Research Conference, Maastricht School of Management, 11th-12th November, Netherlands.
 • 27. Peng, LY, Wang, Q. (2006). “Impact of relationship marketing tactics (RMTs) on switchers and stayers in a competitive service industry”. Journal of Marketing Management, 22, 25-59.
 • 28. Niko, MA, Khalafi, AA, Joyami, EN. (2015). “Investigating the effect of the relationship marketing tactics on customer’s loyalty”. Academic Journal of Economic Studies, 1(1), 5-21.
 • 29. Kordnaeij, A, Bakhshizadeh, A, Shabany, R. (2013). “The outcomes of relationship marketing strategy in banking industry by emphasizing on word of mouth”. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(7), 1837-1845.
 • 30. Hsieh, YC, Hiang, ST. (2004). “A study of the impacts of service quality on relationship quality in search-experience-credence services”. Total Quality Management & Business Excellence, 15(1), 43-58.
 • 31. Sun, H, Zhang, P, Xiao, XS. (2007). “A research model of relationship quality in e-commerce: connecting IS factors with marketing profitability”. AMCIS Proceedings, 290, 1-16.
 • 32. Deng, Z, Lu, Y, Wei, KK, Zhang, J. (2010). “Understanding customer satisfaction and loyalty: an empirical study of mobile instant messages in China”. International Journal of Information Management, 30(4), 289-300.
 • 33. Santouridis, I, Trivellas, P. (2010). “Investigating the impact of service quality and customer satisfaction on customer loyalty in mobile telephony in Greece”. The TQM Journal, 22(3), 330-343.
 • 34. Liu, CT, Guo, YM, Lee, CH. (2011). “The effects of relationship quality and switching barriers on customer loyalty”. International Journal of Information Management, 31(1), 71-79.
 • 35. Ghasemi, S, Hashemi, R, Navid, B. (2013). “A study of the relationship between relationship marketing tactics and conflict management with customer loyalty in the private banks in Kermanshah Province”. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 5(2), 214-220.
 • 36. Awan, AG, Iqbal, J. (2014). “The role of relationship marketing in building customers’ loyalty- a case study of the mobile telecommunication industry in Southern Punjab-Pakistan”. British Journal of Marketing Studies, 2(7), 60-79.
 • 37. Gerpott, TJ, Rams, W, Schindler, A. (2001). “Customer retention, loyalty, and satisfaction in the German mobile cellular telecommunications market”. Telecommunications Policy, 25(4), 249-269.
 • 38. Zhang, X, Feng, Y. (2009). The impact of customer relationship marketing tactics on customer loyalty within Swedish mobile telecommunication industry. Halmstad University School of Business and Engineering, Master Thesis, Swedish.
 • 39. Vazifehdust, H, Shahnavazi, A, Jourshari, MRT, Toochaei, MRG. (2012). “Assessment the impact of relationship marketing tactics on relationship quality and customers loyalty (case study: Mellat bank, the city of Rasht)”. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(9), 9724-9729.
 • 40. Mishra, U, Saurikhia, A. (2014). “Scale development for relationship marketing orientation of telecom companies”. Asian Journal of Management Research, 5(1), 101-111.
 • 41. Ndubisi, EC, Anyanwu, AV, Cosmas, N. (2016). “Effect of relationship marketing strategies on consumer loyalty: a study of mobile telephone network (MTN) Nigeria”. International Journal of Management and Commerce Innovations, 3(2), 798-810.
 • 42. Srikanth, G, Kumari, VN. (2015). “The impact of customer relationship marketing tactics on customer loyalty”. International Research Journal of Business and Management, 8(3), 63-71.
 • 43. Lai, F, Griffin, M, Babin, BJ. (2009). “How quality, value, image, and satisfaction create loyalty at a Chinese telecom”. Journal of Business Research, 62(10), 980-986.
 • 44. Boohene, R, Agyapong, GKQ. (2011). “Analysis of the antecedents of customer loyalty of telecommunication industry in Ghana: the case of Vodafone (Ghana)”. International Business Research, 4(1), 229-240.
 • 45. Alam, A, Salim, M. (2012). “Impact of customer winning attitude on customer loyalty within KSA mobile telecommunication industry”. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Istanbul, Turkey, July 3-6.
 • 46. Keshvari, SR, Zare, T. (2012). “The effect of customer relationship marketing tactics on banking customer loyalty within Iranian banking industry”. International Conference on Education, Applied Sciences and Management, 26th to 27th December, Dubai.
 • 47. Kıbeh, AW. (2013). Relationship marketing and customer loyalty in mobile telecommunication industry in Nairobi, Kenya. University of Nairobi, Master Thesis, Kenya.
 • 48. Tololiu, E. (2013). “Analysis of relationship marketing tactics at pt. bank sulut tutuyan”. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4), 261-269.
 • 49. Yaghobi, S, Ahmadi, F, Shojaee, A. (2014). “Survey effects of relationship marketing tactics on shopping behavior in stores kurdistan province”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(12), 63-74.
 • 50. Adamson, I, Chan, KM, Handford, D. (2003). “Relationship marketing: customer commitment and trust as a strategy for the smaller Hong Kong corporate banking Sector”. International Journal of Bank Marketing, 21(6), 347-358.
 • 51. Vieira, AL. (2008). An interpersonal approach to modelling business-to-business relationship quality. University of Nottingham, PhD Thesis, UK.
 • 52. Rajaobelina, L, Bergeron, J. (2009). “Antecedents and consequences of buyer‐seller relationship quality in the financial services industry”. International Journal of Bank Marketing, 27(5), 359-380.
 • 53. Gaurav, K. (2014). Impact of relationship marketing and perceived service quality on customer loyalty: evidence from Indian automobile industry. Aligarh Muslim University, PhD Thesis, India.
 • 54. Sornsri, S. (2015). “Antecedents and consequences of relationship quality: a study on private hospitals in Thailand”. AU Journal of Management, 13(1), 41-65.
 • 55. Parasuraman, A, Zeithaml, VA, Berry, LL. (1988). Servqual: a multiple-item scale for measuring consumer percepion”. Journal of Retailing, 64, 12-40.
 • 56. Zineldin, M. (2006). “The quality of health care and patient satisfaction”. International Journal of Health Care Quality Assurance, 19(1), 60-92.
 • 57. Huei, CT, Mee, LY, Chiek, AN. (2014). “A study of brand image, perceived service quality, patient satisfaction and behavioral intention among the medical tourists”. Global Journal of Business and Social Science Review, 2(2), 32-43.
 • 58. Scotti, DJ, Harmon, J, Behson, SJ, Messina, DJ. (2007). “Links among high-performance work environment, service quality, and customer satisfaction: an extension to the healthcare sector/practitioner application”. Journal of Healthcare Management, 52(2), 109-125.
 • 59. Han, H, Hyun, SS. (2015). “Customer retention in the medical tourism industry: impact of quality, satisfaction, trust, and price reasonableness”. Tourism Management, 46, 20-29.
 • 60. Juhana, D, Manik, E, Febrinella, C, Sidharta, I. (2015). “Empirical study on patient satisfaction and patient loyalty on public hospital in Bandung, Indonesia”. International Journal of Applied Business and Economic Research, 13(6), 4305-4326.
 • 61. Sibarani, T, Riani, AL. (2017). “The effect of health service quality and brand image on patients loyalty, with patients satisfaction as mediating variable (a study in vip ward of Prof. Dr. R. Soeharso Ortopedics Hospital in Surakarta)”. Sebelas Maret Business Review, 2(1), 25-42.
 • 62. Alrubaiee, L, Alkaa'ida, F. (2011). “The mediating effect of patient satisfaction in the patients' perceptions of healthcare quality-patient trust relationship”. International Journal of Marketing Studies, 3(1), 103-127.
 • 63. Chang, CS, Chen, SY, Lan, YT. (2013). “Service quality, trust, and patient satisfaction in interpersonal-based medical service encounters”. BMC Health Services Research, 13(22), 1-11.
 • 64. Khan, MM, Khan, AH. (2014). “Impact of service quality on patient’s trust: a case of health-care in Pakistan”. Journal of Quality and Technology Management, 10(1), 35-57.
 • 65. Wu, HC, Li, T, Li, MY. (2016). “A study of behavioral intentions, patient satisfaction, perceived value, patient trust and experiential quality for medical tourists”. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 17(2), 114-150.
 • 66. Mucuk, İ. (2013). Modern İşletmecilik. (18nd. ed.). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • 67. Koç, F, Kaya, N, Özbek, V, Alnıaçık, E. (2014). “Algılanan fiyat ile tüketici güveni arasında algılanan hizmet kalitesinin aracı etkisi: bankacılık ve gsm sektörlerinin karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma”. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, (13), 1-26.
 • 68. Varinli, İ, Çakır, A. (2004). “Hizmet kalitesi, değer, hasta tatmini ve davranışsal niyetler arasındaki ilişki: Kayseri’de poliklinik hastalarına yönelik bir araştırma”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(17), 33-52.
 • 69. Moliner, MA. (2009). “Loyalty, perceived value and relationship quality in healthcare service”. Journal of Service Management, 20(1), 76-97.
 • 70. Allahham, A. (2013). “Determinants of customer satisfaction in healthcare services”. International Journal of Business and Management Invention, 2(12), 59-63.
 • 71. Ali, K, Ali, A, Javad, KP. (2015). “The impact of perceived price fairness by patients on price acceptance for medical services provided by the satisfaction and loyalty”. Health Information Management, 12(3), 347-355.
 • 72. Hoşgör, H, Memiş, K, Hoşgör G, D, Tütüncü K, S. (2017). “Kurumsal hastane imajı, algılanan fiyat uygunluğu, hasta tatmini ve sadakati arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi”. International Journal of Academic Value Studies, 3(16), 439-453.
 • 73. Bahrudin, Budiyanto, Khuzaini. (2018). “Healthcare service quality and cost perception on satisfaction and word-of-mouth of families of mental disorder patients”. International Journal of Economics, Commerce and Management, 6(6), 455-467.
 • 74. Cunningham, PJ. (2008). “High medical cost burdens, patient trust, and perceived quality of care”. Journal of General Internal Medicine, 24(3), 415-420.
 • 75. Keller, KL. (1993). “Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity”. The Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
 • 76. Işık, O. (2016). “Algılanan kalitenin hastane marka değerine etkisi”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(1), 57-72.
 • 77. Javalgi, R, Whipple, T, McManamon, M, Edick, V. (1992). “Hospital image: a correspondence analysis approach”. Journal of Healthcare Marketing, 12(4), 34-41.
 • 78. Karbalaei, M, Abdi, A, Malmir, R, Dehghanan, H, Pirnejad, S, Jafari, S. (2013). “Investigation of brand brand equity on hospital image”. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 6(20), 3888-3894.
 • 79. Hamid, AA, Ibrahim, SB, Seesy, AS, Hasaballah, AH. (2015). “Interaction effect of perceived service quality and brand image on customer satisfaction”. Asian Journal of Management Sciences, 3(10), 1-8.
 • 80. Lee, EJ, Park, JS, Kim, NY. (2015). “The effects of hospital brand equity on trust and relationship commitment of customer”. The Korean Journal of Health Service Management, 9(2), 1-16.
 • 81. Heppell, LF. (2016). Strategies to improve patient satisfaction and organizational performance in health care. Walden University, PhD Thesis, USA.
 • 82. Dobscha, SK, Cromer, R, Crain, A, Denneson, LM. (2016). “Qualitative analysis of US department of veterans affairs mental health clinician perspectives on patient-centered care”. International Journal for Quality in Health Care, 28(3), 355-362.
 • 83. Chaudhry, NI, Aftab, I, Arif, Z, Tariq, U, Roomi, MA. (2019). “Impact of customer-oriented strategy on financial performance with mediating role of HRM and innovation capability”. Personnel Review. doi:10.1108/pr-02-2018-0056.
 • 84. Hennig-Thurau, T, Klee, A. (1997). “The impact of customer satisfaction and relationship quality on customer retention: a critical reassessment and model development”. Psychology & Marketing, 14(8), 737-764.
 • 85. Auruskevicine, V, Salciuviene, L, Skudiene, V. (2010). “The relationship quality effect on customer loyalty”. Pecvnia, 10, 23-36.
 • 86. Rahmani-Nejad, L, Firoozbakht, Z, Taghipoor, A. (2014). “Service quality, relationship quality and customer loyalty (case study: banking industry in Iran)”. Open Journal of Social Sciences, 2, 262-268.
 • 87. Crosby, LA, Evans, KR, Cowles, D. (1990). “Relationship quality in services selling: an interpersonel influence perspective”. Journal of Marketing, 54(3), 68-81.
 • 88. Kazemifar, H, Shayesteh, J. (2015). The impact of relationship marketing tactics on customer loyalty Iranian mobile operators. Luleå University of Technology, Master Thesis, Swedish.
 • 89. Kitseree, S. (2016). “The effect of relationship quality on cross-buying intention in bancassurance channel: a study on bank customers in Thailand”. The Journal of Risk Management and Insurance, 20(1), 19-39.
 • 90. Balla, BE, Ibrahim, SB, Ali, AH. (2015). “The impact of relationship quality on repurchase intention towards the customers of automotive companies in Sudan”. British Journal of Marketing Studies, 3(4), 1-15.
 • 91. Doaei, H, Rezaei, A, Khajei, R. (2011). “The impact of relationship marketing tactics on customer loyalty: the mediation role of relationship quality”. International Journal of Business Administration, 2(3), 83-93.
 • 92. Sciarelli, M, Nagm, AA, Dakrory, MI, Tani, M, Khashan, M. A. (2017). “The relationship between service recovery and patronage intentions: the mediating role of relationship quality”. International Business Research, 10(8), 215-231.
 • 93. Langenhorst, NK. (2012). The influence of relationship marketing on customers relationships in the performing arts business-the impact of personalization, two way communication, rewarding & preferential treatment. University of Twente, Master's Thesis, Netherlands.
 • 94. Barati, M, Jafari, D, Moghaddam, SS. (2015). “Investigating the effect of types of relationship marketing in customer loyalty by using structural equation modeling (SEM) Tehran of bank branches case study Mellat”. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 2(2), 632-650.
 • 95. Lin, NH, Chung, IC. (2013). “Relationship marketing‘s impact on relationship quality and e-loyalty”. Journal of e-Business, 3, 1-34.
 • 96. Ulaga, W, Eggert, A. (2006). “Relationship value and relationship quality”. European Journal of Marketing, 40(3/4), 311-327.
 • 97. Yu, TW, Tung, FC. (2013). “Investigating effects of relationship marketing types in life insurers in Taiwan”. Managing Service Quality: An International Journal, 23(2), 111-130.
 • 98. Cheng, JH, Chen, FY, Chang, YH. (2008). “Airline relationship quality: an examination of Taiwanese passengers”. Tourism Management, 29(3), 487-499.
 • 99. Clark, M, Melancon, J. (2013). “The influence of social media investment on relational outcomes: a relationship marketing perspective”. International Journal of Marketing Studies, 5(4), 132-142.
 • 100. Debono, D, Travaglia J. (2009). “Complaints and patient satisfaction: a comprehensive review of the literatüre”. Centre for Clinical Governance Research, University of New South Wales, Sydney, Australia. National Library of Australia.
 • 101. Hekkert, KD, Cihangir, S, Kleefstra, SM, Van den Berg, B. (2009). “Patient satisfaction revisited: a multilevel Approach”. Social Science & Medicine, 69(1), 68-75.
 • 102. Jenkinson, C, Coulter, A, Bruster, S, Richards, N, Chandola, T. (2002). “Patients’ experiences and satisfaction with health care: results of a questionnaire study of specific aspects of care”. Quality Safety Health Care, 11, 335-339.
 • 103. Platonova, EA, Kennedy, KN, Shewchuk, RM. (2008). “Understanding patient satisfaction, trust, and loyalty to primary care Physicians”. Medical Care Research and Review, 65(6), 696-712.
 • 104. Hillen, MA, Koning, CCE, Wilmink, JW, Klinkenbijl, JHG, Eddes, EH, Kallimanis King, BL, Haes, JCJM, Smets, EMA. (2012).“Assessing cancer patients’ trust in their oncologist: development and validation of the trust in Oncologist Scale (TiOS)”. Support Care Cancer, 20, 1787-1795.
 • 105. Hsu, LC. (2018). “Investigating effect of service encounter, value, and satisfaction on word of mouth: an outpatient service context”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(1), 132.
 • 106. Kitapçı, O, Akdoğan, C, Dörtyol, İT. (2014). “The impact of service quality dimensions on patient satisfaction, repurchase intentions and word-of-mouth communication in the public healthcare industry”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 161-169.
 • 107. Rho, EK, Oh, SH. (2008). “The relationships between patient's perceived quality of healthcare service and intention to re-visit”. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 14(2), 176-181.
 • 108. Kang, S, Oh, J. (2015). “Customer perceptions of health examination service quality: an empirical investigation in South Korea”. International Journal of Social Science and Humanity, 5(3), 272-280.
 • 109. Thawesaengskulthai, N, Wongrukmit, P, Dahlgaard, JJ. (2015). “Hospital service quality measurement models: patients from Asia, Europe, Australia and America”. Total Quality Management and Business Excellence, 26(9-10), 1029-1041.
 • 110. Wandebori, H, Pidada, AP. (2017). “Revisit intention to hospital: factors unveiled from a case study of Balimed Hospital”. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, 10(3), 205-216.
 • 111. Hanzaee, KH, Bigdeli, F, Khanzadeh, M, Javanbakht, A. (2012). “Assessing patients behavioral intentions through service quality and perceived value”. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(10), 10686-10692.
 • 112. Dölarslan, EŞ, Özer, A. (2014). “Hizmet kalitesi, tatmin ve güvenin daha fazla ödeme eğilimi üzerindeki etkileri”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 31-58.
 • 113. Pavel, S, Chakrabarty, S, Gow, J. (2015). “Assessing willingness to pay for health care quality improvements”. BMC Health Services Research, 15(43), 1-10.
 • 114. Torres, E, Vasquez-Parraga, AZ, Barra, C. (2009). “The path of patient loyalty and the role of doctor reputation”. Health Marketing Quarterly, 26(3), 183-197.
 • 115. Moreira, AC, Silva, PM. (2015). “The trust-commitment challenge in service qualityloyalty relationships”. International Journal of Health Care Quality Assurance, 28(3), 253-266.
 • 116. Lasadika, MR. (2018). The impact of service quality toward customer loyalty through customer satisfaction and trust as a mediating variable (case study R+ & RD Dental Clinic Yogyakarta). Indonesia Islam Universitas Faculty of Economic, Bachelor Degree, Indonesia.
 • 117. Andervazh, L, Gaskari, R, Tarakmeh, MS, Vafazadeh, S. (2013). “The influence of brand trust and customer satisfaction on customer loyalty by SEM”. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(9), 687-693.
 • 118. Gremler, DD, Gwinner, KP, Brown, SW. (2001). “Generating positive word-of-mouth communication through customer-employee relationships”. International Journal of Service Industry Management, 12(1), 44-59.
 • 119. Gülcemal, E, Keklik, B. (2016). “Hastaların hekimlere duydukları güveni etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma: Isparta ili örneği”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 64-87.
 • 120. Abubakar, AM, Ilkan, M, Al-Tal, RM, Eluwole, KK. (2017). “E-wom, revisit intention, destination trust and gender”. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 220-227.
 • 121. Chen, CF, Chen, FS. (2010). “Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists”. Tourism Management, 31, 29-35.
 • 122. Mee, LY, Huei, CT, Chuan, SB. (2018). “Medical tourists behavioral intention in relation to motivational factors and perceived image of the service providers”. International Academic Journal of Organizational Behavior and Human Resource Management, 5(3), 1-16.
 • 123. Darmanto, S. (2015). “Relationship service quality and behavior intentions: favorable and nonfavorable customers”. China-USA Business Review, 14(4), 195-202.124. Zeithaml, VA, Berry, LL, Parasuraman, A. (1996). “The behavioral consequences of service quality”. Journal of Marketing, 60(2), 31-46.
 • 125. Küçükergin, KG, Dedeoğlu, BB. (2014). “Fast food restoranlarda fiziksel çevre, fiyat algısı ve tekrar satın alma eğilimi arasındaki ilişki”. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(1), 101-107.
 • 126. Pevec, T, Pisnik, A. (2016). “Perceived value of health service-the conceptual model”. ChinaUSA Business Review, 15(2), 80-87.
 • 127. Lei, P, Jolibert, A. (2012). “A three-model comparison of the relationship between quality, satisfaction and loyalty: an empirical study of the Chinese health care system”. BMC Health Services Research, 12, 436-46.
 • 128. Ahmed, S, Tarique, KM, Arif, I. (2017). “Service quality, patient satisfaction and loyalty in the Bangladesh healthcare Sector”. International Journal of Health Care Quality Assurance, 30(5), 477-488.
 • 129. Choi, KS, Cho, WH, Lee, S, Lee, H, Kim, C. (2004). “The relationships among quality, value, satisfaction and behavioral intention in health care provider choice: a South Korean study”. Journal of Business Research, 57(8), 913-921.
 • 130. Amin, M, Nasharuddin, SZ. (2013). “Hospital service quality and its effects on patient satisfaction and behavioural intentions”. Clinical Governance: An International Journal, 18(3), 238-254.
 • 131. Jandavath, RKN, Byram, A. (2016). “Healthcare service quality effect on patient satisfaction and behavioural intentions in corporate hospitals in India”. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 10(1), 48-74.
 • 132. Agyapong, A, Afi, JD, Kwateng, KO. (2017). “Examining the effect of perceived service quality of health care delivery in Ghana on behavioural intentions of patients: the mediating role of customer satisfaction”. International Journal of Healthcare Management, 1-13.
 • 133. Onay, M, Keçeciler, D. (2014). “Marina işletmelerinde stratejik planlamaya yönelik Çeşme Marina‘da bir uygulama modeli”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), 59-72.
 • 134. Akçin, C. (2016). Sağlık hizmetlerinde ağızdan ağıza pazarlamaya yönelik bir alan araştırması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • 135. Blery, E. (2003). Factors influencing customers’ repurchase intentions in the Greek mobile telephony sector. Surrey European Management School University of Surrey, PhD Thesis, United Kingdom.
 • 136. Ismoyo, NB, Hadiwidjojo, D, Rahman, F, Rahayu, M. (2017). Service quality perception‘s effect on customer satisfaction and repurchase intention. European Business & Management, 3(3), 37-46.
 • 137. Çabuk, S, Nakıboğlu, B, Canoğlu, M. (2013). “Algılanan otel imajı ve hizmet kalitesi ile tekrar satın alma niyeti arasındaki ilişkiler”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 96-108.
 • 138. Demirer, Ö, Bülbül, H. (2014). “Kamu ve özel hastanelerde hizmet kalitesi, hasta tatmini ve tercihi arasındaki ilişki: karşılaştırmalı bir analiz”. Amme İdaresi Dergisi, 47(2), 95-119.
 • 139. Cheikh, AB, Bakini, FE, Triki, A. (2015). “Medical tourism in Tunisia: building relational loyalty”. Operations Research E-Journal, 8(3).
 • 140. Uslu, A, Huseynli, B. (2018). “Impact of price sensitivity on repurchase intention in terms of personality features”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17. UİK Özel Sayısı, 515-532.
 • 141. Jang, SS, Feng, R. (2007). “Temporal destination revisit intention: the effects of novelty seeking and satisfaction”. Tourism Management, 28(2), 580-590.
 • 142. Homburg, C, Koschate, N, Hoyer, WD. (2005). “Do satisfied customers really pay more? A study of the relationship between customer satisfaction and willingness to pay”. Journal of Marketing, 69 (2), 84-96.
 • 143. Güven, EÖ, Sarıışık, M. (2014). “Konaklama hizmetlerinde davranışsal niyeti etkileyen hizmet kalitesi boyutları”. İşletme Bilimi Dergisi, 2(2), 21-51.
 • 144. Arıkan, E, Telci, EE. (2014). “Marka özgünlüğü ve boyutlarının müşteri tutum ve satın alma davranışı üzerindeki etkileri”. Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 14, 87-106.
 • 145. Ogungbade, DR. (2015). “Exploring the relationship between relationship marketing, relationship quality, and customer loyalty in Nigerian telecommunication industry”. Proceedings of the Second Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (ME15Dubai Conference) ISBN: 978-1-941505-26-7 Dubai-UAE, 22-24 May, Paper ID: D542, 1-13.
 • 146. Eskandari, H, Aali, S, Heris, B. (2017). “The impact of relationship marketing tactics and dimensions of the relationship quality on customer loyalty”. Management and Business Research Quarterly, (1), 1-13.
 • 147. Ruswanti, E, Lestari, WP. (2016). “The effect of relationship marketing towards customer’s loyalty mediated by relationship quality (case study in priority bank in Niaga)”. DeReMa Jurnal Manajemen, 11(2), 191-211.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1174-1184
Yazar: Haydar HOŞGÖR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Şu an çalışmakta olduğum veya bağlı bulunduğum bir kurum mevcut değildir.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6524-7563
Yazar: Emrah CENGİZ
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @derleme { gumussagbil549509, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {501 - 509}, doi = {}, title = {İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi}, key = {cite}, author = {HOŞGÖR, Haydar and CENGİZ, Emrah} }
APA HOŞGÖR, H , CENGİZ, E . (2019). İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (4) , 501-509 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/50658/549509
MLA HOŞGÖR, H , CENGİZ, E . "İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 501-509 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/50658/549509>
Chicago HOŞGÖR, H , CENGİZ, E . "İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 501-509
RIS TY - JOUR T1 - İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi AU - Haydar HOŞGÖR , Emrah CENGİZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 501 EP - 509 VL - 8 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi %A Haydar HOŞGÖR , Emrah CENGİZ %T İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD HOŞGÖR, Haydar , CENGİZ, Emrah . "İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 / 4 (Aralık 2020): 501-509 .
AMA HOŞGÖR H , CENGİZ E . İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(4): 501-509.
Vancouver HOŞGÖR H , CENGİZ E . İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(4): 509-501.