Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Uyumu ve Etkileyen Faktörler

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 245 - 255, 30.09.2020

Öz

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyumunu ve bu uyumu etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birinci ve ikinci sınıflarında okuyan 789 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 19,90±1,53 yıl olup, %71,5’i kız, %28,5’i erkektir. Öğrencilerin %32,9’u üniversiteye uyum sağlamakta güçlük çekmekte, %26,0’ı üniversitede kendisini yalnız hissetmekte, %56,7’si üniversite yaşamını sevmektedir. Bulgulara göre öğrencilerin %56,4’ü öğretim elemanlarının mesleki bilgilerini, %62,9’u öğretim elemanlarının öğrenciyle iletişimini yeterli bulmamaktadır. Üniversite yaşamına uyum sağlamakta güçlük çektiğini söyleyen öğrencilerle okuduğu bölüm, yaş, bölümünden memnun olma hali, sınıfların araç gereç donanımlarının yeterliliği, üniversite yaşamını sevme, üniversitede kendini yalnız hissetme, bölümdeki öğretim elemanlarıyla iletişimlerinin yeterli olup olmaması ile öğretim elemanlarının mesleki bilgilerinin yeterli olup olmaması arasında istatistiksel anlamlılık bulunmuştur. Öğrencilerin üçte bir gibi bir bölümünün üniversiteye uyum sorunu yaşadığı tespit edilmiş olup çok az bir kısmının herhangi bir sorunla karşılaştığında uzman yardımına başvurduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • 1. Erdoğan S, Sanlı HS. & Şimşek Bekir, H. (2005). Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 479-496.
 • 2. Kacur M, Atak M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Sorun Alanları ve Sorunlarla Baş Etme Yolları: Erciyes Üniversitesi Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(31), 273-297.
 • 3. Yılmaz E, Özkan S. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları: Bandırma Örneği. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 13, 153-170.
 • 4. Bülbül T, Acar Güvendir M. (2014). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretim Yaşamına Uyum Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Uluslararası E Dergi, 4(1), 397-418.
 • 5. Aktaş Y. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi: Uzunlamasına Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13: 107-110.
 • 6. Sertelin Mercan Ç, Yıldız S.A. (2011). Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 135-154.
 • 7. Vatansever Özdemir G, Kolunsağ A. (2007). Sürdürülebilir Oryantasyon Modeli ve Sakarya Üniversitesindeki Durum. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 211-229.
 • 8. Kutlu M. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Alıştırma-Oryantasyon Hizmetlerine İlişkin Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6- 9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/77.pdf,
 • 9. Karaçam Ö, Totan T. (2014). Ege Üniversitesi Öğrencileri Arasında Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımının Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemiyle İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 116-123.
 • 10. Akvardar Y, Aslan B, Ekici Z.B, Öğün E, Şimsek T. (2001). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanımı", Bağımlılık Dergisi, 2(2), 49-52.
 • 11. Havaçeliği Atlam D, Yüncü Z. (2017). Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanım Bozukluğu ve Ailesel Madde Kullanımı Arasındaki İlişki. Klinik Psikiyatri, 20, 161-170.
 • 12. Sandal E.K, Karademir N. (2013). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Profili, Beklenti ve Sorunlarının Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 129-155.
 • 13. Korkut-Owen F, Kepir D.D, Özdemir S, Ulaş Ö, Yılmaz O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135-151.
 • [14] Ekinci, C.E., Burgaz, B., "Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti Ve Memnuniyet Düzeyleri", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 33, 120-134, 2007.
 • 15. Kaya M.F, Sungurtekin D, Deniz S. (2017). Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-195.
 • 16. Naralan A, Kaleli S.S. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteden Beklentileri ve Bölüm Memnuniyeti Araştırması: Atatürk Üniversitesi Örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), ISSN: 1309 -8039 (Online).
 • 17. Beydağ K.D, Gündüz A, & Özer F.G. (2008). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakış Açıları, Meslekten Beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi, 1(3), 137- 142.
 • 18. Topkaya N, Meydan B. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Problem Yaşadıkları Alanlar, Yardım Kaynakları ve Psikolojik Yardım Alma Niyetleri", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-37.

The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 245 - 255, 30.09.2020

Öz

This survey study was conducted to examine the adjustment levels of undergraduate students the influencing factors. The population of this descriptive study consisted of 789 first and second year students studying in Artuklu University Health College and Health Services Vocational College. The average age of the students was 19.90±1.53 years and 71.5% of them were female and 28.5% were male. It was also revealed that 32.9% of the students had difficulty in adjusting themselves to the university, 26.0% of them suffered loneliness at university, but 56.7% of them enjoyed their university life. The findings showed that 56.4% of the students considered the to be incompetent in their professional field of study while 62.9% of the students reported that the academic staffs had poor communication with them. A statistically significant difference was found between the opinions of the students who had difficulty in adjusting to the life at university and the students’ department, age, the level of satisfaction with their department, the adequacy of the equipment in the classrooms, the quality of the equipment in the classroom, enjoying the life at the university, experiencing loneliness, whether they have a sufficient communication with the academic staffs and whether the academic staffs are competent in their field of study.

Kaynakça

 • 1. Erdoğan S, Sanlı HS. & Şimşek Bekir, H. (2005). Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 479-496.
 • 2. Kacur M, Atak M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Sorun Alanları ve Sorunlarla Baş Etme Yolları: Erciyes Üniversitesi Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(31), 273-297.
 • 3. Yılmaz E, Özkan S. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları: Bandırma Örneği. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 13, 153-170.
 • 4. Bülbül T, Acar Güvendir M. (2014). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretim Yaşamına Uyum Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Uluslararası E Dergi, 4(1), 397-418.
 • 5. Aktaş Y. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi: Uzunlamasına Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13: 107-110.
 • 6. Sertelin Mercan Ç, Yıldız S.A. (2011). Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 135-154.
 • 7. Vatansever Özdemir G, Kolunsağ A. (2007). Sürdürülebilir Oryantasyon Modeli ve Sakarya Üniversitesindeki Durum. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 211-229.
 • 8. Kutlu M. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Alıştırma-Oryantasyon Hizmetlerine İlişkin Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6- 9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/77.pdf,
 • 9. Karaçam Ö, Totan T. (2014). Ege Üniversitesi Öğrencileri Arasında Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımının Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemiyle İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 116-123.
 • 10. Akvardar Y, Aslan B, Ekici Z.B, Öğün E, Şimsek T. (2001). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanımı", Bağımlılık Dergisi, 2(2), 49-52.
 • 11. Havaçeliği Atlam D, Yüncü Z. (2017). Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanım Bozukluğu ve Ailesel Madde Kullanımı Arasındaki İlişki. Klinik Psikiyatri, 20, 161-170.
 • 12. Sandal E.K, Karademir N. (2013). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Profili, Beklenti ve Sorunlarının Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 129-155.
 • 13. Korkut-Owen F, Kepir D.D, Özdemir S, Ulaş Ö, Yılmaz O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135-151.
 • [14] Ekinci, C.E., Burgaz, B., "Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti Ve Memnuniyet Düzeyleri", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 33, 120-134, 2007.
 • 15. Kaya M.F, Sungurtekin D, Deniz S. (2017). Üniversitelerde Öğretim Elemanı Kaynaklı İletişim Sorunları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-195.
 • 16. Naralan A, Kaleli S.S. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteden Beklentileri ve Bölüm Memnuniyeti Araştırması: Atatürk Üniversitesi Örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), ISSN: 1309 -8039 (Online).
 • 17. Beydağ K.D, Gündüz A, & Özer F.G. (2008). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakış Açıları, Meslekten Beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi, 1(3), 137- 142.
 • 18. Topkaya N, Meydan B. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Problem Yaşadıkları Alanlar, Yardım Kaynakları ve Psikolojik Yardım Alma Niyetleri", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-37.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Vasfiye Bayram Değer 0000-0002-7714-9087

Sema Çifçi 0000-0003-3297-2931

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Bayram Değer, V., & Çifçi, S. (2020). The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 245-255.
AMA Bayram Değer V, Çifçi S. The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Eylül 2020;9(3):245-255.
Chicago Bayram Değer, Vasfiye, ve Sema Çifçi. “The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9, sy. 3 (Eylül 2020): 245-55.
EndNote Bayram Değer V, Çifçi S (01 Eylül 2020) The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 3 245–255.
IEEE V. Bayram Değer ve S. Çifçi, “The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 9, sy. 3, ss. 245–255, 2020.
ISNAD Bayram Değer, Vasfiye - Çifçi, Sema. “The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9/3 (Eylül 2020), 245-255.
JAMA Bayram Değer V, Çifçi S. The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;9:245–255.
MLA Bayram Değer, Vasfiye ve Sema Çifçi. “The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 9, sy. 3, 2020, ss. 245-5.
Vancouver Bayram Değer V, Çifçi S. The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;9(3):245-5.