Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 819 - 827, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.847226

Öz

Araştırma, acil kliniklerde çalışan hemşirelerin problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Tanımlayıcı ve kesitsel olan bu çalışma, Ocak 2016-Haziran 2016 tarihleri arasında, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yozgat Şehir Hastanesi’nin acil kliniklerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 120 hemşire ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, “Tanıtıcı Bilgi Formu” ile “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler ve ANOVA testi kullanılmıştır. Acil klinikte çalışan hemşirelerin %74,27’sinin problem çözme ile ilgili eğitim almadığı ve %55,8’inin problemin kaynağında iş çevresinin olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin, Problem Çözme Envanteri toplam puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir (81,33±19,91). Katılımcıların, eğitim durumlarına göre, Problem Çözme Envanteri’nin aceleci ve kaçıngan yaklaşım alt boyutlarının puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (f=2,82; p<0,05, f=3,05; p<0,05). Ayrıca, Sağlık Meslek Lisesi mezunu hemşirelerin Problem Çözme Envanteri’nin aceleci ve kaçıngan yaklaşım alt boyutlarının puan ortalamaları, lisansüstü mezunu hemşirelere göre yüksek bulunmuştur. Eğitim durumu problem çözme becerisini önemli derecede etkilemektedir. Hemşirelik eğitimi sürecinde verilen müfredatın güncellenmesi ya da mezuniyet sonrası eğitimlere devam edilmesi önerilebilir.

Kaynakça

 • Zimmermann, M, Brokmann, J.C, Gräff, I, Kumle, B, Wilke, P. and Gries, A. (2016). “Emergency Departments--2016 Update”. Anaesthesist, 65 (4), 243-249.
 • Bearden, M.B, Brown, T, Kirksey, K.M, Dansby, M. and Hilliard, M. (2008). “Easing The Chaos in Emergency Departments: İmplementation of the 'Ask Your Nurse' Teletriage Program”. J Emerg Nurs, 34 (3), 221-224.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2016). Erişim adresi: https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ (Erişim tarihi: 23.04.2020).
 • Burns, T.R. (2017). “Contributing Factors of Frequent Use of The Emergency Department: A synthesis”. Int Emerg Nurs, 35, 51-55.
 • Van der Linden, V, Reijnen, R, Derlet, R.W, Lindeboom, R, Van der Linden, N, Lucas, C. and Richards, J.R. (2013). “Emergency Department Crowding in The Netherlands: Managers’ Experiences”. International Journal of Emergency Medicine, 6 (1), 41.
 • Pun, J.K, Chan, E.A, Murray, K.A, Slade, D, Matthiessen. and C.M. (2017). “Complexities of Emergency Communication: Clinicians' Perceptions of Communication Challenges in A Trilingual Emergency Department”. J Clin Nurs, 26 (21-22), 3396-3407.
 • Carlson, K. (2016). “Crowding in The Emergency Department”. J Emerg Nurs, 42 (2), 97-98.
 • Hing, E, and Bhuiya, F. (2020). “Wait Time for Treatment in hospital Emergency Departments”. Erişim adresi: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db102. (Erişim tarihi: 23.04.2020).
 • Isa, K.Q, Ibrahim, M.A, Abdul-Manan, H.H, Mohd-Salleh, Z.H, Abdul-Mumin, K.H. and Rahman, H.A. (2019). “Strategies Used to Cope With Stress by Emergency and Critical Care Nurses”. Br J Nurs, 10, 28 (1), 38-42.
 • Brysiewicz, P. and Emmamally, W. (2017). “Focusing on Families in The Emergency Department”. Int Emerg Nurs, 30, 1-2.
 • Kumar, A, Lakshminarayanan, D, Joshi, N, Vaid, S, Bhoi, S. and Deorari, A. (2019). “Triaging The Triage: Reducing Waiting Time to Triage in The Emergency Department at A Tertiary Care Hospital in New Delhi, India”. Emerg Med J, 36, 558-563.
 • van der Linden, M.C, Meester, B.E. and Van der Linden, N. (2016). “Emergency Department Crowding Affects Triage Processes”. Int Emerg Nurs, 29, 27-31.
 • Heidari, M. and Shahbazi, S. (2016). “Effect of Training Problem-Solving Skill on Decision-Making and Critical Thinking of Personnel at Medical Emergencies”. Int J Crit Illn Inj Sci, 6 (4), 182-187.
 • Franklin, A, Liu, Y, Li, Z, Nguyen, V, Johnson, T.R. and Robinson, D. (2011). “Opportunistic Decision Making and Complexity in Emergency Care”. J Biomed Inform, 44, 469-476.
 • Heidari, M, Shahbazi, S. and Derris, F. (2013). “The Effect of Problem Solving Training on Decision Making Skill in Emergency Medicine Students”. J Health Promot Manage, 2, 25-31.
 • Abdellah, F.G. (1957). “Methods of Identifying Covert Aspects of Nursing Problems A Key to Improved Clinical Teaching”. Nursing Research, 6 (1), 4-23.
 • Bahar, Z, Gördes, N, Fındık, M, Özdilek, S, Ercan, B. ve Ulukaya, T. (2019). “Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerileri”. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1 (2), 3-14.
 • Yıldırım, B. ve Bağsürer, N. (2019). “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Süreçlerinin İncelenmesi”. Ortadoğu Tıp Dergisi, 1, 27-33.
 • Yıldırım, A. ve Taşçı, S. (2013). “Hemşirelikte Eleştirel Düşünmenin Klinik Karar Vermeye Etkisi”. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, (2) 3, 187-191.
 • Başar, G, Akın, S. ve Durna, Z. (2015). “Hemşirelerde ve Hemşirelik Öğrencilerinde Problem Çözme ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (1), 125-147.
 • Heppner, P.P. and Petersen, C.H. (1982). “The Development and İmplications of A Personal Problem Solving İnventory.” J Couns Psychol, 29, 66-75.
 • Şahin, N, Şahin, H.N. and Heppner, P. (1993). “Psychometric Properties of The Problem Solving Inventory”. Cognitive Therapy and research, 17 (4), 379-396.
 • Erkuş, B. ve Bahçecik, N. (2015). “Özel Hastanelerde Çalışan Yönetici Hemşirelerin ve Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Düzeyi ve Problem Çözme Becerileri.” Clinical and Experimental Health Sciences, 5 (1), 1-9.
 • Aydınöz, Ö, Özer Küçük, E. ve Gönderen Çakmak, H.S. (2020). “Hemşirelerin Problem Çözme Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği”. BÜ Hemşirelik Dergisi, 2 (1), 9-16.
 • Çelenk, O. ve Topoyan, M. (2017). “Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10 (4), 251-259.
 • Yılmaz Koçak, M. ve Büyükyılmaz, F. (2019). “Hemşirelerin Öz-yeterlilik Algıları ile Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”. Journal of Academic Research in Nursing, 5 (3), 169-177.
 • Erzincanlı, S. ve Zaybak, A. (2015). “Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki”. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Derg, 2 (3), 26-38.
 • Karakurt, N. ve Ekinci, M. (2015). “Hemşirelerin algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (4), 574-593.
 • Çinar, N, Sözeri, C, Sevil Şahin, S, Cevahir, R. and Say, M. (2010). “Problem Solving Skills of The Nursing and Midwifery Students and Influential Factors”. Rev. Eletr. Enf, 12 (4), 601-606.
 • Altun, İ. (2003). “The Perceived Problem Solving Ability and Values of Student Nurses and Midwies”. Nurse Educ Today, 23 (8), 575-584.

Investigation of The Problem Solving Skills of Nurses Working in Emergency Clinics

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 819 - 827, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.847226

Öz

The study was conducted to determine the problem solving skills of nurses working in emergency departments. The study were carried out with 120 nurses, accepted the survey, Cukurova University Faculty of Medicine Balcalı Hospital, Numune Training and Research Hospital in Adana and Yozgat Cıty Hospital, Yozgat Bozok University Health Practice And Research Center nurses working in emergency clinics, between January 2016 and June 2016. In the collection of data was used the personal information form with Problem Solving Inventory. In the evaluation of the data, descriptive statistics and ANOVA test were used. It was determined that 74.27% of them did not receive training on problem solving and 55.8% were working environment in the source of the problem. It was found that the mean total score of the nurses in the Problem Solving Inventory was at a moderate level (81.33 ± 19.91). According to the educational status of the nurses, the difference between the mean scores of the hasty and avoidant approach sub-factors of the Problem Solving Inventory was found to be statistically significant (f = 2.82; p <0.05, f = 3.05; p <0.05). In addition, the mean scores of the hasty and avoidant approach sub-factors of the Problem Solving Inventory of nurses graduated from Health Vocational High School more higher postgraduate graduate nurses. Educational status significantly affects problem solving skills. İt may be recommended updating the curriculum given in the nursing education process or to continue postgraduate education.

Kaynakça

 • Zimmermann, M, Brokmann, J.C, Gräff, I, Kumle, B, Wilke, P. and Gries, A. (2016). “Emergency Departments--2016 Update”. Anaesthesist, 65 (4), 243-249.
 • Bearden, M.B, Brown, T, Kirksey, K.M, Dansby, M. and Hilliard, M. (2008). “Easing The Chaos in Emergency Departments: İmplementation of the 'Ask Your Nurse' Teletriage Program”. J Emerg Nurs, 34 (3), 221-224.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2016). Erişim adresi: https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ (Erişim tarihi: 23.04.2020).
 • Burns, T.R. (2017). “Contributing Factors of Frequent Use of The Emergency Department: A synthesis”. Int Emerg Nurs, 35, 51-55.
 • Van der Linden, V, Reijnen, R, Derlet, R.W, Lindeboom, R, Van der Linden, N, Lucas, C. and Richards, J.R. (2013). “Emergency Department Crowding in The Netherlands: Managers’ Experiences”. International Journal of Emergency Medicine, 6 (1), 41.
 • Pun, J.K, Chan, E.A, Murray, K.A, Slade, D, Matthiessen. and C.M. (2017). “Complexities of Emergency Communication: Clinicians' Perceptions of Communication Challenges in A Trilingual Emergency Department”. J Clin Nurs, 26 (21-22), 3396-3407.
 • Carlson, K. (2016). “Crowding in The Emergency Department”. J Emerg Nurs, 42 (2), 97-98.
 • Hing, E, and Bhuiya, F. (2020). “Wait Time for Treatment in hospital Emergency Departments”. Erişim adresi: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db102. (Erişim tarihi: 23.04.2020).
 • Isa, K.Q, Ibrahim, M.A, Abdul-Manan, H.H, Mohd-Salleh, Z.H, Abdul-Mumin, K.H. and Rahman, H.A. (2019). “Strategies Used to Cope With Stress by Emergency and Critical Care Nurses”. Br J Nurs, 10, 28 (1), 38-42.
 • Brysiewicz, P. and Emmamally, W. (2017). “Focusing on Families in The Emergency Department”. Int Emerg Nurs, 30, 1-2.
 • Kumar, A, Lakshminarayanan, D, Joshi, N, Vaid, S, Bhoi, S. and Deorari, A. (2019). “Triaging The Triage: Reducing Waiting Time to Triage in The Emergency Department at A Tertiary Care Hospital in New Delhi, India”. Emerg Med J, 36, 558-563.
 • van der Linden, M.C, Meester, B.E. and Van der Linden, N. (2016). “Emergency Department Crowding Affects Triage Processes”. Int Emerg Nurs, 29, 27-31.
 • Heidari, M. and Shahbazi, S. (2016). “Effect of Training Problem-Solving Skill on Decision-Making and Critical Thinking of Personnel at Medical Emergencies”. Int J Crit Illn Inj Sci, 6 (4), 182-187.
 • Franklin, A, Liu, Y, Li, Z, Nguyen, V, Johnson, T.R. and Robinson, D. (2011). “Opportunistic Decision Making and Complexity in Emergency Care”. J Biomed Inform, 44, 469-476.
 • Heidari, M, Shahbazi, S. and Derris, F. (2013). “The Effect of Problem Solving Training on Decision Making Skill in Emergency Medicine Students”. J Health Promot Manage, 2, 25-31.
 • Abdellah, F.G. (1957). “Methods of Identifying Covert Aspects of Nursing Problems A Key to Improved Clinical Teaching”. Nursing Research, 6 (1), 4-23.
 • Bahar, Z, Gördes, N, Fındık, M, Özdilek, S, Ercan, B. ve Ulukaya, T. (2019). “Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerileri”. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1 (2), 3-14.
 • Yıldırım, B. ve Bağsürer, N. (2019). “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Süreçlerinin İncelenmesi”. Ortadoğu Tıp Dergisi, 1, 27-33.
 • Yıldırım, A. ve Taşçı, S. (2013). “Hemşirelikte Eleştirel Düşünmenin Klinik Karar Vermeye Etkisi”. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, (2) 3, 187-191.
 • Başar, G, Akın, S. ve Durna, Z. (2015). “Hemşirelerde ve Hemşirelik Öğrencilerinde Problem Çözme ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (1), 125-147.
 • Heppner, P.P. and Petersen, C.H. (1982). “The Development and İmplications of A Personal Problem Solving İnventory.” J Couns Psychol, 29, 66-75.
 • Şahin, N, Şahin, H.N. and Heppner, P. (1993). “Psychometric Properties of The Problem Solving Inventory”. Cognitive Therapy and research, 17 (4), 379-396.
 • Erkuş, B. ve Bahçecik, N. (2015). “Özel Hastanelerde Çalışan Yönetici Hemşirelerin ve Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Düzeyi ve Problem Çözme Becerileri.” Clinical and Experimental Health Sciences, 5 (1), 1-9.
 • Aydınöz, Ö, Özer Küçük, E. ve Gönderen Çakmak, H.S. (2020). “Hemşirelerin Problem Çözme Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği”. BÜ Hemşirelik Dergisi, 2 (1), 9-16.
 • Çelenk, O. ve Topoyan, M. (2017). “Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10 (4), 251-259.
 • Yılmaz Koçak, M. ve Büyükyılmaz, F. (2019). “Hemşirelerin Öz-yeterlilik Algıları ile Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”. Journal of Academic Research in Nursing, 5 (3), 169-177.
 • Erzincanlı, S. ve Zaybak, A. (2015). “Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki”. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Derg, 2 (3), 26-38.
 • Karakurt, N. ve Ekinci, M. (2015). “Hemşirelerin algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (4), 574-593.
 • Çinar, N, Sözeri, C, Sevil Şahin, S, Cevahir, R. and Say, M. (2010). “Problem Solving Skills of The Nursing and Midwifery Students and Influential Factors”. Rev. Eletr. Enf, 12 (4), 601-606.
 • Altun, İ. (2003). “The Perceived Problem Solving Ability and Values of Student Nurses and Midwies”. Nurse Educ Today, 23 (8), 575-584.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem ŞAHİN AKBOĞA (Sorumlu Yazar)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-6767-4195
Türkiye


Sevban ARSLAN
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8893-9391
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil847226, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {819 - 827}, doi = {10.37989/gumussagbil.847226}, title = {Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Şahin Akboğa, Özlem and Arslan, Sevban} }
APA Şahin Akboğa, Ö. & Arslan, S. (2021). Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 819-827 . DOI: 10.37989/gumussagbil.847226
MLA Şahin Akboğa, Ö. , Arslan, S. "Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 819-827 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/847226>
Chicago Şahin Akboğa, Ö. , Arslan, S. "Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 819-827
RIS TY - JOUR T1 - Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi AU - Özlem Şahin Akboğa , Sevban Arslan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.847226 DO - 10.37989/gumussagbil.847226 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 819 EP - 827 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.847226 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.847226 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi %A Özlem Şahin Akboğa , Sevban Arslan %T Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.847226 %U 10.37989/gumussagbil.847226
ISNAD Şahin Akboğa, Özlem , Arslan, Sevban . "Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 819-827 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.847226
AMA Şahin Akboğa Ö. , Arslan S. Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 819-827.
Vancouver Şahin Akboğa Ö. , Arslan S. Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 819-827.
IEEE Ö. Şahin Akboğa ve S. Arslan , "Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 819-827, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.847226