Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Karar Verme ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikleri

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 828 - 841, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.868955

Öz

Araştırma hemşirelik dördüncü sınıf öğrencilerinin beyin göçüne yönelik tutumlarının yordayıcısı olarak, kariyer karar verme ve kariyer karar verme yetkinliklerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma 20 Aralık 2020-20 Ocak 2021 tarihlerinde bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümü 90 dördüncü sınıf öğrencisinde yapılmıştır. Veriler, “Öğrenci Tanıtım Formu”, “Hemşirelik Öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği”, “Kariyer Kararı Ölçeği”, “Kariyer Kararı Yetkinlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçek puanlarının artması sırasıyla; beyin göçüne yönelik tutumların yükseldiğini, öğrencilerin kariyerleri ile ilgili karar verebildiğini, öğrencilerin kariyer kararlarını vermede kendilerini yetkin gördüklerini göstermektedir. Araştırmanın yapılabilmesi için ölçek sahiplerinden, etik kuruldan ve kurumdan izin, katılımcılardan aydınlatılmış onam alınmıştır. Öğrencilerin genel beyin göçü ölçek puan ortalamaları yüksek (51,15±11,31), çekirdek aile yapısına sahip olan ve kariyer hedefi olan öğrenci hemşirelerin ölçek puanları daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Akademik başarıları ve kariyer danışmanlık gereksinimleri arttıkça beyin göçüne yönelik tutumların arttığı belirlenmiştir (p<0,05). Beyin göçüne yönelik tutumlar ile kariyer kararı verme yetkinliği arasında anlamlı ilişki tespit edilirken (p<0,05), kariyer kararı arasında ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Araştırmada kullanılan ölçek ve alt ölçeklerin, beyin göçüne yönelik tutum puanlarına ilişkin varyansın %39’unu açıkladığı görülmüştür (p<0,05, R2=0,39). Önemli düzeyde yordayıcı olduğu tespit edilen kariyer kararı ve yetkinliği konusunda öğrencilere profesyonel danışmanlık yapılması, eğitim programlarının oluşturulması, bu program kapsamında öğrencilerin her dönem gereksinimlerinin belirlenmesi ve desteklenmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Şahin, M. (2020). “Küresel Kamusal Bir Mal (Veya Kötü) Olarak Göç.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30 (2), 353-366.
 • Yılmaz, E.A. (2019). “Uluslararası Beyin Göçü Hareketleri Bağlamında Türkiye’deki Beyin Göçünün Durumu.” LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 220-232.
 • United Nations. (2017). “International Migration Report 2017: Highlights”, Department of Economic and Social Affairs: Population Division, https://www.un.org/en/development/desa/ population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf (Erişim tarihi: 16.01.2021).
 • Bimal, M.K, Kaur, R. and Kaur, R. (2016). “Factors Intend to Brain Drain among Staff Nurses.” International Journal of Advances in Nursing Management, 4 (4), 327-330.
 • Öncü, E, Selvi, H, Vayisoğlu, S.K. ve Ceyhan, H. (2018). “Hemşirelik öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması.” Cukurova Medical Journal, 43 (Ek 1), 207-215.
 • Şenay G. (2008). “Uluslararası Göç Ve Kalkınma Tartışmaları: Beyin Göçü Üzerine Bir İnceleme.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63, 65-82.
 • Kizito, S, Mukunya, D, Nakitende, J, Nambasa, S, Nampogo, A. and Kalyesubula, R. (2015) “Career Intentions of Final Year Medical Students in Uganda after Graduating: The Burden of Brain Drain Career Choice, Professional Education and Development.” BMC Med Education, 15, 1-7.
 • Docquier, F. and Rapoport, H. (2006), “The Brain Drain.” New Palgrave Dictionary of Economic, 1-8.
 • Docquier, F. (2014). “The Brain Drain from Developing Countries.” IZA World of Labor, 31, 1-10.
 • Sell, S.K. and Williams, O.D. (2020). “Health Under Capitalism: A Global Political Economy of Structural Pathogenesis.” Review of International Political Economy, 27 (1), 1-25.
 • ILO. (2014). Promoting decent work across borders: A project for migrant health professionals and skilled worker. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@rolangkok/@iloanila/documents/publication/wcms_214081.pdf. (Accessed Date: 10 December 2020).
 • Aluttis, C, Bishaw, T, Frank. and M.W. (2014). “The Workforce For Health in A Globalized Context- Global Shortages and İnternational Migration.” Glob Health Action, 7, 1-7.
 • World Health Organization. (2006). “The World Health Report 2006: Working Together for Health” http://www.who.int/whr/2006/whr06_en.pdf (Accessed Date 15 December 2020).
 • Bakırtaş, T. ve Kandemir, O. (2010). “Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Beyi̇N Göçü: Türkiye Örneği.” Kastamonu Eğitim Dergisi, 18: 961-74.
 • Gökbayrak, Ş. (2008). “Uluslararası Göç Ve Kalkınma Tartışmaları: Beyin Göçü Üzerine Bir İnceleme.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63 (3), 65-82.
 • Mollahaliloğlu, S, Çulha Ülger A, Kosdak, M. and Öncül, HG. (2014). “The Migration Preferences of Newly Graduated Physcians in Turkey.” Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, 22 (2), 69-75.
 • Demiray, A, İlaslan, N. ve Açıl, A. (2020). “Hemşirelik Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi.” Journal of Human Sciences, 17 (2), 632-641.
 • Solak, M. (2014). “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Raporu.” https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/ kitaplar/insangucu.pdf. (Accessed Date 02 December 2020).
 • Dikmen, Y, Yönder, M, Yorgun, S, Usta, Y.Y, Umur, S. ve Aytekin, A. (2014). “Hemşirelerin Profesyonel Tutumları İle Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.” Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17 (3), 158-164.
 • Tarhan, G, Kılıç, D. ve Yıldız, E. (2016). “Hemşirelerin Mesleğe Yönelik Tutumları İle Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” Gülhane Tıp Dergisi, 58, 411-416.
 • Öztürk, N.Ş. ve Akbulut, Y. (2011). “Hemşirelerin İş Gücü Verimliliğini Etkileyen Örgütsel Faktörler Konusundaki Tutumlarının Belirlenmesi.” Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 10 (1), 19-30.
 • Örsal, Ö. ve Kubilay, G. (2007). “Aile Planlaması Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi.” İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 15 (60), 155-164.
 • Kahraman, F. (2020). “Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Kariyer Danışmanlığının Kariyer Kararsızlığı ve Kariyer Karar Verme Yetkinliği Üzerine Etkisi” (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Robbins, S, Decenzo, D. (2001). Fundamentals of Management, Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Odabaşı, S. (2011). Kariyer Yönetimi. Kum Saati Yayınları, İstanbul.
 • Ulaş, Ö.K. (2018). “The Variables That Effect University Senior Students’s Career Decisionmaking Self-Efficacy Levels.” International Journal of Society Researches, 8 (16), 248-75.
 • Rüzgar, M.E. (2020). “Dönmek veya Dönmemek, İşte Bütün Mesele Bu.” Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8 (4), 1080-1115.
 • Yusupu, R. (2015). “Üniversite Öğrencilerinde Kariyer Kararları ile Mükemmeliyetçilik, Öğrenme Motivasyonu ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler.” (Yüksek Lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ulaş, Ö. ve Yıldırım, İ. (2016). “Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Ölçeği’nin Geliştirilmesi.” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Dergisi, 6 (45), 77-90.
 • Tabachnick, B.G, Fidell, L.S. and Ullman J.B. (2007). “Using Multivariate Statistics” Pearson, 5, 481-498.
 • Goštautaitė, B, Bučiūnienė, I, Milašauskienė, Ž, Bareikis, K, Bertašiūtė, E. and Mikelionienė, G. (2018). “Migration Intentions of Lithuanian Physicians, Nurses, Residents and Medical Students.” Health Policy, 122 (10), 1126-1131.
 • Cerit, B. ve Temelli, G. (2018). “Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonel Davranışların Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi.” Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 5 (3), 164-171.
 • Polat, Ş, Kutlu, L, Ay, F, Erkan, H.A. ve Doğrusöz, LA. (2018). “Bir Üniversite Hastanesindeki Hemşirelerde İş-Aile Çatışması İle Örgütsel Sessizlik Ve Sosyal Destek Algısı Arasındaki İlişkiler.” Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 9 (3), 195-204.
 • Dohlman, L, DiMeglio, M, Hajj, J. and Laudanski, K. (2019). “Global Brain Drain: How Can the Maslow Theory of Motivation Improve Our Understanding of Physician Migration?” International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (7), 1182.

Career Decision and Career Decision-Making Competences As The Determinants of Nursing Fourth Grade Students’ Attitudes Towards Brain Drain

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 828 - 841, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.868955

Öz

The study was conducted to evaluate the career decision-making and career decision-making competencies as a predictor of nursing fourth grade students' attitudes towards brain drain. The nursing department of a state university was held on 20 December 2020-20 January 2021 with 90 fourth year students. The data were collected by “Student Introduction Form”, “Attitude Scale Towards Brain Drain of Nursing Students”, “Career Decision Scale”, “Career Decision Competence Scale”. The increase in scale scores, respectively; it shows that attitudes towards brain drain increase, students can make decisions about their careers, students see themselves competent in making career decisions. In order to conduct the study, permission from the scale owners, ethics committee and institution, and informed consent from the participants were obtained. The general brain drain scale mean score of the students was found to be high (51.15±11.31), the scale scores of the student nurses with nuclear family structure and career goals were higher (p<0.05). It was determined that as their academic success, career counseling requirements increased, their attitudes towards brain drain increased (p<0.05). While a significant relationship was found between attitudes towards brain drain and career decision-making competence (p<0.05), no relationship was found between career decision (p>0.05). It was observed that the scales, subscales used in the study explained 39% of the variance regarding attitude scores towards brain drain (p<0.05, R2= 0.39). It is recommended to provide professional counseling to students on career decision and competence.

Kaynakça

 • Şahin, M. (2020). “Küresel Kamusal Bir Mal (Veya Kötü) Olarak Göç.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30 (2), 353-366.
 • Yılmaz, E.A. (2019). “Uluslararası Beyin Göçü Hareketleri Bağlamında Türkiye’deki Beyin Göçünün Durumu.” LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 220-232.
 • United Nations. (2017). “International Migration Report 2017: Highlights”, Department of Economic and Social Affairs: Population Division, https://www.un.org/en/development/desa/ population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf (Erişim tarihi: 16.01.2021).
 • Bimal, M.K, Kaur, R. and Kaur, R. (2016). “Factors Intend to Brain Drain among Staff Nurses.” International Journal of Advances in Nursing Management, 4 (4), 327-330.
 • Öncü, E, Selvi, H, Vayisoğlu, S.K. ve Ceyhan, H. (2018). “Hemşirelik öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması.” Cukurova Medical Journal, 43 (Ek 1), 207-215.
 • Şenay G. (2008). “Uluslararası Göç Ve Kalkınma Tartışmaları: Beyin Göçü Üzerine Bir İnceleme.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63, 65-82.
 • Kizito, S, Mukunya, D, Nakitende, J, Nambasa, S, Nampogo, A. and Kalyesubula, R. (2015) “Career Intentions of Final Year Medical Students in Uganda after Graduating: The Burden of Brain Drain Career Choice, Professional Education and Development.” BMC Med Education, 15, 1-7.
 • Docquier, F. and Rapoport, H. (2006), “The Brain Drain.” New Palgrave Dictionary of Economic, 1-8.
 • Docquier, F. (2014). “The Brain Drain from Developing Countries.” IZA World of Labor, 31, 1-10.
 • Sell, S.K. and Williams, O.D. (2020). “Health Under Capitalism: A Global Political Economy of Structural Pathogenesis.” Review of International Political Economy, 27 (1), 1-25.
 • ILO. (2014). Promoting decent work across borders: A project for migrant health professionals and skilled worker. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@rolangkok/@iloanila/documents/publication/wcms_214081.pdf. (Accessed Date: 10 December 2020).
 • Aluttis, C, Bishaw, T, Frank. and M.W. (2014). “The Workforce For Health in A Globalized Context- Global Shortages and İnternational Migration.” Glob Health Action, 7, 1-7.
 • World Health Organization. (2006). “The World Health Report 2006: Working Together for Health” http://www.who.int/whr/2006/whr06_en.pdf (Accessed Date 15 December 2020).
 • Bakırtaş, T. ve Kandemir, O. (2010). “Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Beyi̇N Göçü: Türkiye Örneği.” Kastamonu Eğitim Dergisi, 18: 961-74.
 • Gökbayrak, Ş. (2008). “Uluslararası Göç Ve Kalkınma Tartışmaları: Beyin Göçü Üzerine Bir İnceleme.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63 (3), 65-82.
 • Mollahaliloğlu, S, Çulha Ülger A, Kosdak, M. and Öncül, HG. (2014). “The Migration Preferences of Newly Graduated Physcians in Turkey.” Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, 22 (2), 69-75.
 • Demiray, A, İlaslan, N. ve Açıl, A. (2020). “Hemşirelik Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi.” Journal of Human Sciences, 17 (2), 632-641.
 • Solak, M. (2014). “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Raporu.” https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/ kitaplar/insangucu.pdf. (Accessed Date 02 December 2020).
 • Dikmen, Y, Yönder, M, Yorgun, S, Usta, Y.Y, Umur, S. ve Aytekin, A. (2014). “Hemşirelerin Profesyonel Tutumları İle Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.” Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17 (3), 158-164.
 • Tarhan, G, Kılıç, D. ve Yıldız, E. (2016). “Hemşirelerin Mesleğe Yönelik Tutumları İle Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” Gülhane Tıp Dergisi, 58, 411-416.
 • Öztürk, N.Ş. ve Akbulut, Y. (2011). “Hemşirelerin İş Gücü Verimliliğini Etkileyen Örgütsel Faktörler Konusundaki Tutumlarının Belirlenmesi.” Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 10 (1), 19-30.
 • Örsal, Ö. ve Kubilay, G. (2007). “Aile Planlaması Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi.” İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 15 (60), 155-164.
 • Kahraman, F. (2020). “Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Kariyer Danışmanlığının Kariyer Kararsızlığı ve Kariyer Karar Verme Yetkinliği Üzerine Etkisi” (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Robbins, S, Decenzo, D. (2001). Fundamentals of Management, Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Odabaşı, S. (2011). Kariyer Yönetimi. Kum Saati Yayınları, İstanbul.
 • Ulaş, Ö.K. (2018). “The Variables That Effect University Senior Students’s Career Decisionmaking Self-Efficacy Levels.” International Journal of Society Researches, 8 (16), 248-75.
 • Rüzgar, M.E. (2020). “Dönmek veya Dönmemek, İşte Bütün Mesele Bu.” Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8 (4), 1080-1115.
 • Yusupu, R. (2015). “Üniversite Öğrencilerinde Kariyer Kararları ile Mükemmeliyetçilik, Öğrenme Motivasyonu ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler.” (Yüksek Lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ulaş, Ö. ve Yıldırım, İ. (2016). “Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Ölçeği’nin Geliştirilmesi.” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Dergisi, 6 (45), 77-90.
 • Tabachnick, B.G, Fidell, L.S. and Ullman J.B. (2007). “Using Multivariate Statistics” Pearson, 5, 481-498.
 • Goštautaitė, B, Bučiūnienė, I, Milašauskienė, Ž, Bareikis, K, Bertašiūtė, E. and Mikelionienė, G. (2018). “Migration Intentions of Lithuanian Physicians, Nurses, Residents and Medical Students.” Health Policy, 122 (10), 1126-1131.
 • Cerit, B. ve Temelli, G. (2018). “Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonel Davranışların Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi.” Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 5 (3), 164-171.
 • Polat, Ş, Kutlu, L, Ay, F, Erkan, H.A. ve Doğrusöz, LA. (2018). “Bir Üniversite Hastanesindeki Hemşirelerde İş-Aile Çatışması İle Örgütsel Sessizlik Ve Sosyal Destek Algısı Arasındaki İlişkiler.” Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 9 (3), 195-204.
 • Dohlman, L, DiMeglio, M, Hajj, J. and Laudanski, K. (2019). “Global Brain Drain: How Can the Maslow Theory of Motivation Improve Our Understanding of Physician Migration?” International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (7), 1182.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Dilek TURAN (Sorumlu Yazar)
Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0001-6130-6896
Türkiye

Destekleyen Kurum Destekleyen kurum bulunmamaktadır.
Proje Numarası Proje olarak başvurulmamıştır.
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil868955, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {828 - 841}, doi = {10.37989/gumussagbil.868955}, title = {Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Karar Verme ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikleri}, key = {cite}, author = {Turan, Fatma Dilek} }
APA Turan, F. D. (2021). Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Karar Verme ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikleri . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 828-841 . DOI: 10.37989/gumussagbil.868955
MLA Turan, F. D. "Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Karar Verme ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikleri" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 828-841 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/868955>
Chicago Turan, F. D. "Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Karar Verme ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 828-841
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Karar Verme ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikleri AU - Fatma Dilek Turan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.868955 DO - 10.37989/gumussagbil.868955 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 828 EP - 841 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.868955 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.868955 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Karar Verme ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikleri %A Fatma Dilek Turan %T Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Karar Verme ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikleri %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.868955 %U 10.37989/gumussagbil.868955
ISNAD Turan, Fatma Dilek . "Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Karar Verme ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 828-841 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.868955
AMA Turan F. D. Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Karar Verme ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 828-841.
Vancouver Turan F. D. Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Karar Verme ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 828-841.
IEEE F. D. Turan , "Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Karar Verme ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikleri", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 828-841, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.868955