Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 751 - 758, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.869079

Öz

İş sağlığı ve güvenliği (İSG); çalışanların sağlığının ve güvenliğinin olumsuz yönde etkilenmemesi için yapılan tüm çalışmalardır. Sağlık sektöründe hizmet veren işyerleri, çoğu zaman çalışanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları içerisinde barındırabilmektedir. Bu sebeple sağlık sektöründe hizmet veren işyerleri koşullarının sağlık ve güvenlik yönünden değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Giresun ilinde hizmet veren bir kamu sağlık kuruluşunda çalışanların İSG durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 190 kişinin çalıştığı sağlık kuruluşunda çeşitli branşlardan 127 çalışan araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada “Hastanede Çalışan Sağlık Personeli İçin İş Güvenliği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5li likert tipte olup 7 alt boyutu bulunmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 16,0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcılar ölçeğin bazı alt boyutlarında olumlu bazı alt boyutlarında da olumsuz görüş bildirmişlerdir. 1-5 arasında puanlanan ölçek sonucuna göre, ölçeğin genel ortalama puanı yüksek (3,10) bulunmuştur. Sonuçlar doğrultusunda olumsuz görüş bildirilen alt boyutlar için çalışma şartlarının ve ortamının sağlıklı ve güvenli şekilde düzenlenmesine daha fazla önem verilmelidir.

Kaynakça

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012). Resmi Gazete 23339, 20/06/2012.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği. (2012). Resmi Gazete Sayısı: 28509, Resmi Gazete Tarihi: 26/12/2012.
 • Meydanlıoğlu, A. (2013). “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği”. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2 (3), 192-199.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu. (2017). “İstatistik Yıllıkları”. Erişim adresi:http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari. (Erişim tarihi: 20/11/2018).
 • Akgün, S. (2015). “Sağlık Sektöründe İş Kazaları”. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2 (2), 67-75.
 • Cesur, M. (2015). “Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması”. Erişim adresi:http://www.adanadh.gov.tr/wpcontent/uploads/2016/10/LBRT.G%C3%9CVENL%C.4%B0%C4%9E%C4%B0%C4%B0SGE%C4%9E%C4%B0T%C4%B0MLER%C4%B0SA%C4%9ELIK-KONULARIMESLEKHASTALIKLARI.pdf. (Erişim Tarihi: 01/11/2018).
 • Öztürk, H, Babacan, E. ve Özdaş Anahar, E. (2012). “Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Güvenliği”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (4), 252-268.
 • Öztürk, H. ve Babacan E. (2012). “Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hastanede Çalışan Sağlık Personeli İçin İş Güvenliği Ölçeği”. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9 (1), 36-42.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS 23 ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Gül, A, Özalp, Ş. ve Işık, Andsoy, I. (2020). “Sağlık Kurumlarında İş Güvenliğinin Değerlendirilmesi”. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 51 (1), 35-39.
 • Karabiber, C, Sarb, G, Kerman, B. ve Savaş, N. (2018). “Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı-Güvenliği Durumu ve Risk Faktörler”. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5 (3), 367-375.
 • Devebakan, N. (2019). “Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İş Güvenliğinin Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Tıbbi Sekreterler Üzerinde Bir Araştırma”. İzmir İktisat Dergisi, 34 (1), 77-93.
 • Çelikkalp, Ü. Varol Saraçoğlu, G. Keloğlu, G. ve Bilgiç, Ş. (2016). “Hemşirelerin Çalışma Ortamlarında İş Güvenliği Uygulamalarını Değerlendirmesi”. TAF Preventine Medicine Bulletin, 15 (5), 408-413. doi: 0.5455/pmb.1-1456393602
 • Karaer, G. ve Özmen, D. (2016). “Sağlık Çalışanlarının İş Güvenliği: Devlet Hastanesi Örneği”. Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 8 (4), 306-316.

The Examination of Occupational Health and Safety Conditions of Staff Working in the Chest Diseases Hospital

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 751 - 758, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.869079

Öz

Occupational health and safety; these are all efforts made to ensure that the health and safety of employees is not adversely affected. Workplaces serving in the health sector often contain elements that may adversely affect the health and safety of employees. For this reason, it is important to evaluate the conditions of workplaces serving in the health sector in terms of health and safety. In this study, it was aimed to determine the occupational health and safety status of employees in a public health institution serving in Giresun province. 127 employees from various branches constituted the sample of the study in the health institution where 190 people work. "Occupational Safety Scale for Hospital Health Personnel" was used in the study. The scale is of 5 likert type and has 7 sub-dimensions. The data obtained were analyzed using the SPSS 16.0 program. As a result of the research, the participants reported positive opinions on some sub-dimensions of the scale and negative opinions on some sub-dimensions. According to the results of the scale scored between 1 and 5, the overall average score of the scale was found to be high (3,10). More attention should be paid to the healthy and safe arrangement of working conditions and environment for the sub-dimensions in which negative opinions were reported in line with the results.

Kaynakça

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012). Resmi Gazete 23339, 20/06/2012.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği. (2012). Resmi Gazete Sayısı: 28509, Resmi Gazete Tarihi: 26/12/2012.
 • Meydanlıoğlu, A. (2013). “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği”. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2 (3), 192-199.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu. (2017). “İstatistik Yıllıkları”. Erişim adresi:http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari. (Erişim tarihi: 20/11/2018).
 • Akgün, S. (2015). “Sağlık Sektöründe İş Kazaları”. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2 (2), 67-75.
 • Cesur, M. (2015). “Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması”. Erişim adresi:http://www.adanadh.gov.tr/wpcontent/uploads/2016/10/LBRT.G%C3%9CVENL%C.4%B0%C4%9E%C4%B0%C4%B0SGE%C4%9E%C4%B0T%C4%B0MLER%C4%B0SA%C4%9ELIK-KONULARIMESLEKHASTALIKLARI.pdf. (Erişim Tarihi: 01/11/2018).
 • Öztürk, H, Babacan, E. ve Özdaş Anahar, E. (2012). “Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Güvenliği”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (4), 252-268.
 • Öztürk, H. ve Babacan E. (2012). “Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hastanede Çalışan Sağlık Personeli İçin İş Güvenliği Ölçeği”. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9 (1), 36-42.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS 23 ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Gül, A, Özalp, Ş. ve Işık, Andsoy, I. (2020). “Sağlık Kurumlarında İş Güvenliğinin Değerlendirilmesi”. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 51 (1), 35-39.
 • Karabiber, C, Sarb, G, Kerman, B. ve Savaş, N. (2018). “Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı-Güvenliği Durumu ve Risk Faktörler”. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5 (3), 367-375.
 • Devebakan, N. (2019). “Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İş Güvenliğinin Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Tıbbi Sekreterler Üzerinde Bir Araştırma”. İzmir İktisat Dergisi, 34 (1), 77-93.
 • Çelikkalp, Ü. Varol Saraçoğlu, G. Keloğlu, G. ve Bilgiç, Ş. (2016). “Hemşirelerin Çalışma Ortamlarında İş Güvenliği Uygulamalarını Değerlendirmesi”. TAF Preventine Medicine Bulletin, 15 (5), 408-413. doi: 0.5455/pmb.1-1456393602
 • Karaer, G. ve Özmen, D. (2016). “Sağlık Çalışanlarının İş Güvenliği: Devlet Hastanesi Örneği”. Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 8 (4), 306-316.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meral ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Giresun Üniversitesi
0000-0002-9287-2839
Türkiye


Aydın KIVANÇ
GÜMÜŞHANE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0002-5942-9077
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil869079, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {751 - 758}, doi = {10.37989/gumussagbil.869079}, title = {Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Şahin, Meral and Kıvanç, Aydın} }
APA Şahin, M. & Kıvanç, A. (2021). Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 751-758 . DOI: 10.37989/gumussagbil.869079
MLA Şahin, M. , Kıvanç, A. "Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 751-758 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/869079>
Chicago Şahin, M. , Kıvanç, A. "Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 751-758
RIS TY - JOUR T1 - Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi AU - Meral Şahin , Aydın Kıvanç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.869079 DO - 10.37989/gumussagbil.869079 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 751 EP - 758 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.869079 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.869079 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi %A Meral Şahin , Aydın Kıvanç %T Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.869079 %U 10.37989/gumussagbil.869079
ISNAD Şahin, Meral , Kıvanç, Aydın . "Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 751-758 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.869079
AMA Şahin M. , Kıvanç A. Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 751-758.
Vancouver Şahin M. , Kıvanç A. Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 751-758.
IEEE M. Şahin ve A. Kıvanç , "Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 751-758, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.869079