Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sağlık Çalışanlarının Görüşleriyle İletişim Çatışmalarının Empati Becerisi Yoluyla Örgütsel Güven Üzerindeki Dolaylı Etkisi: Elazığ Örneği*

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 633 - 643, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.903753

Öz

Bu araştırma, “iletişim çatışmaları, örgütsel güven ve empati becerisi” kavramları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Elazığ Merkez İlçe’de yer alan kamuya ait hastanelerin çalışanlarından veri toplanmıştır. Veri toplama tekniği olarak, anketten yararlanılmıştır. Araştırmanın temel bulgusu, “iletişim çatışmalarının empati becerisi yoluyla örgütsel güven üzerinde dolaylı etkiye sahip olduğudur”. Literatürde, araştırmanın değişkenlerinin birlikte incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Dolayısıyla literatüre özgün katkının sunulduğu düşünülmektedir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri farklı bağlamlar üzerinde ve farklı mesleklerden toplanacak verilerle ele alacak, özgünlük içeren yeni çalışmalara ışık tutacağı ümit edilmektedir.

Kaynakça

 • Mckenna, E. (2000). “Business Psychology and Organisational Behaviour”. USA/Philadelphia: Psychologypress Ltd., 390-420.
 • Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği (16. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Türnüklü, A. (2006). “Sınıf ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım: Onarıcı Disiplin”. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • Karip, E. (2003). Çatışma Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Gross, M.A. and Guerrero, L.K. (2000). “Managing Conflict Appropriately and Effectively: An Application of the Competence Model to Rahim’s Organizational Conflict Styles”. The International Journal of Conflict Management, 11 (3), 200-226.
 • Nasello, J.A. and Triffaux, J.M. (2020). “Focusing: A New Challenger for Improving The Empathy Skills of Medical Students”. Complementary Therapies in Medicine, 53, 1-6.
 • Cannity, K.M, Banerjee, S.C, Hichenberg, S, Leon-Nastasi, AD, Howell, F, Coyle, N, Zaider, T. and Parker, P.A. (2021). “Acceptability and Efficacy of A Communication Skills Training for Nursing Students: Building Empathy and Discussing Complex Situations”. Nurse Education in Practice, 50, 1-7.
 • Şahin, F.S, Nergüz, B.S. and Serin, O. (2011) “Effect of Conflict Resolution and Peer Mediation Training on Empathy Skills”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2324-2328.
 • Başar, G, Akın, S. ve Durna, Z. (2015). “Hemşirelerde ve Hemşirelik Öğrencilerinde Problem Çözme ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4819, 125-147.
 • Çingöl, N, Karakaş, M, Çelebi, E. and Zengin, S. (2021). “Determining The Effect of An Intercultural Nursing Course on Empathic Skill and Intercultural Sensitivity Levels: An Intervention Study”. Nurse Education Today, 99, 1-9.
 • Erol, S, Aygün, S. ve Çay, H. (2018). “Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Duygusal Zekâ, Benlik Saygısı ve İlişkili Faktörler”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (2), 10 – 20.
 • Hudnall, J.A. and Kopecky, K.E. (2020). “The Empathy Project: A Skills-Development Game Innovations in Empathy Development”. Journal of Pain and Symptom Management, 60 (1), 164-172.
 • Ağaçdiken, S. ve Aydoğan, A. (2017). “Hemşirelerde Empatik Beceri ve Etik Duyarlılık İlişkisi”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (2), 122-129.
 • Mindek, N. (1984). An Evaluation of Determinants of Interpersonal Trut in Task Groups. Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Korczynski, M. (2003). Güvenin Ekonomi Politiği. (Çev: Ş. Erdem). İçinde: Erdem, F. (Ed.). “Sosyal Bilimlerde Güven”. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Gilbert, J.A. and Tang, T.L. (1998). An Examination of Organizational Trust Antecedents. Public Personnel Management, 27 (3), 321-338.
 • Ülker, G. (2008). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Yönetici Ve Örgüte Duyulan Güven Üzerindeki Etkisi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (16), 188-208.
 • Seçer, H.Ş. (2009). “Profesyonel Mesleklere ve Profesyonel Bireylere Güven”. Kamu-İş Dergisi, 10 (4), 247-277.
 • Paliszkiewicz, J, Koohang, A. and Nord, J.H. (2014). “Management Trust, Organizational Trust, and Organizational Performance: Empirical Validation of An Instrument”. Online Journal of Applied Knowledge Management, 2 (1), 28-39.
 • Akgündüz, Y. ve Güzel, T. (2014). “Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık Etkisi”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (3), 1-17.
 • Ensari, M.Ş. ve Karabay, M.E. (2016). “The Mediating Effect of Perceived Ethical Climate on Organizational Commitment, Trust and Turnover Intention Interactions: A Research on Insurance Sector”. European Journal of Business and Social Sciences, 5 (1), 47-63.
 • Firth-Cozens, J. (2004). “Organisational Trust: The Keystone to Patient Safety”. Quality and Safety in Health Care, 13 (1), 56-61.
 • Hall, M, Dogan, E, Zheng, B. and Mishra, A. (2001). “Trust in Physicians and Medical Institutions. Does it Matter?”. The Milbank Quarterly, 79 (4), 613-639.
 • Çokluk, B.Ö. ve Yılmaz, K. (2008). “İlköğretim Okullarında Örgütsel Güven Hakkında Öğretmen Görüşleri”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 211-233.
 • Erdal, N. (2020). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Güven ve Örgütsel Vatandaşlığın İş Tatmini Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Doktora Tezi, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Baş, T. (2008). Anket. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Düşükcan, M. (2003). Örgütlerde Çatışma ve Çatışma Yönetimi Sürecinde Örgütsel İletişim Etkililiği: Kuramsal ve Uygulamalı Bir Çalışma. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dökmen, Ü. (1988). “Empatinin Yeni Bir Modele Dayandırılarak Ölçülmesi ve Psikodrama ile Geliştirilmesi”. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1-2 (21), 155-190.
 • Tokgöz, E. ve Seymen, O.A. (2013). “Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bir Devlet Hastanesinde Araştırma”. Öneri Dergisi, 10 (39), 61-76.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). SPSS ile Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Gürbüz, S. (2019). Sosyal Bilimlerde Aracı, Düzenleyici ve Durumsal Etki Analizleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Rehber, E. ve Atıcı, M. (2009). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18(1), 323-342.
 • Karahan, T.F, Sardoğan, M.E, Güven, M.Ç, Özkamalı, E. ve Dicle, A.N. (2006). “İnsan İlişkileri ve İletişim Dersi’nin Öğretmen Adaylarının Çatışma Çözme ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi”. Eurasian Journal of Educational Research. 23, 127-136.
 • Taşkın, E, Düger, Y.S, Söylemez, C, Boz, D ve Polat, F. (2014). “İlişkisel Pazarlamada İletişim, Güven ve Empati Boyutları ve Özel Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama: Kütahya İl Merkezi Örneği”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya Özel Sayısı, 7-12.
 • Akca, M. (2017). “The Impact of Toxic Leadership on Intention to Leave of Employees”. International Journal of Economics, Business and Management Research, 1 (4), 285-298.
 • Alrashid, S.A.A. (2020). “Conflict Management in Ethnic Tension Zones: Sport Contribution in Co-existence and Inclusion Citizenship Diversity: A Case Study in Aleksandria”. American Journal of Sports Science, 8 (4), 99-104.
 • Dökmen, Ü. (2008). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Indirect Effect of Communication Conflicts With The Opinion of Healthcare Employees on Organizational Trust Through Empathy Skills: The Example of Elazığ

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 633 - 643, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.903753

Öz

This research was conducted to examine the relationships between the concepts of "communication conflicts, organizational trust and empathy skills". For this purpose, data was collected from the employees of public hospitals in Elazig Central District. Survey was used as the data collection technique. The main finding of the study is that “communication conflicts have an indirect effect on organizational trust through empathy skills”. No study was found in the literature in which the variables of the study were examined together. Therefore, it is thought that an original contribution to the literature was presented. It is hoped that it will address the relationships between these variables in different contexts and with data collected from different professions, and shed light on new studies containing originality.

Kaynakça

 • Mckenna, E. (2000). “Business Psychology and Organisational Behaviour”. USA/Philadelphia: Psychologypress Ltd., 390-420.
 • Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği (16. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Türnüklü, A. (2006). “Sınıf ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım: Onarıcı Disiplin”. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • Karip, E. (2003). Çatışma Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Gross, M.A. and Guerrero, L.K. (2000). “Managing Conflict Appropriately and Effectively: An Application of the Competence Model to Rahim’s Organizational Conflict Styles”. The International Journal of Conflict Management, 11 (3), 200-226.
 • Nasello, J.A. and Triffaux, J.M. (2020). “Focusing: A New Challenger for Improving The Empathy Skills of Medical Students”. Complementary Therapies in Medicine, 53, 1-6.
 • Cannity, K.M, Banerjee, S.C, Hichenberg, S, Leon-Nastasi, AD, Howell, F, Coyle, N, Zaider, T. and Parker, P.A. (2021). “Acceptability and Efficacy of A Communication Skills Training for Nursing Students: Building Empathy and Discussing Complex Situations”. Nurse Education in Practice, 50, 1-7.
 • Şahin, F.S, Nergüz, B.S. and Serin, O. (2011) “Effect of Conflict Resolution and Peer Mediation Training on Empathy Skills”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2324-2328.
 • Başar, G, Akın, S. ve Durna, Z. (2015). “Hemşirelerde ve Hemşirelik Öğrencilerinde Problem Çözme ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4819, 125-147.
 • Çingöl, N, Karakaş, M, Çelebi, E. and Zengin, S. (2021). “Determining The Effect of An Intercultural Nursing Course on Empathic Skill and Intercultural Sensitivity Levels: An Intervention Study”. Nurse Education Today, 99, 1-9.
 • Erol, S, Aygün, S. ve Çay, H. (2018). “Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Duygusal Zekâ, Benlik Saygısı ve İlişkili Faktörler”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (2), 10 – 20.
 • Hudnall, J.A. and Kopecky, K.E. (2020). “The Empathy Project: A Skills-Development Game Innovations in Empathy Development”. Journal of Pain and Symptom Management, 60 (1), 164-172.
 • Ağaçdiken, S. ve Aydoğan, A. (2017). “Hemşirelerde Empatik Beceri ve Etik Duyarlılık İlişkisi”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (2), 122-129.
 • Mindek, N. (1984). An Evaluation of Determinants of Interpersonal Trut in Task Groups. Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Korczynski, M. (2003). Güvenin Ekonomi Politiği. (Çev: Ş. Erdem). İçinde: Erdem, F. (Ed.). “Sosyal Bilimlerde Güven”. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Gilbert, J.A. and Tang, T.L. (1998). An Examination of Organizational Trust Antecedents. Public Personnel Management, 27 (3), 321-338.
 • Ülker, G. (2008). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Yönetici Ve Örgüte Duyulan Güven Üzerindeki Etkisi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (16), 188-208.
 • Seçer, H.Ş. (2009). “Profesyonel Mesleklere ve Profesyonel Bireylere Güven”. Kamu-İş Dergisi, 10 (4), 247-277.
 • Paliszkiewicz, J, Koohang, A. and Nord, J.H. (2014). “Management Trust, Organizational Trust, and Organizational Performance: Empirical Validation of An Instrument”. Online Journal of Applied Knowledge Management, 2 (1), 28-39.
 • Akgündüz, Y. ve Güzel, T. (2014). “Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık Etkisi”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (3), 1-17.
 • Ensari, M.Ş. ve Karabay, M.E. (2016). “The Mediating Effect of Perceived Ethical Climate on Organizational Commitment, Trust and Turnover Intention Interactions: A Research on Insurance Sector”. European Journal of Business and Social Sciences, 5 (1), 47-63.
 • Firth-Cozens, J. (2004). “Organisational Trust: The Keystone to Patient Safety”. Quality and Safety in Health Care, 13 (1), 56-61.
 • Hall, M, Dogan, E, Zheng, B. and Mishra, A. (2001). “Trust in Physicians and Medical Institutions. Does it Matter?”. The Milbank Quarterly, 79 (4), 613-639.
 • Çokluk, B.Ö. ve Yılmaz, K. (2008). “İlköğretim Okullarında Örgütsel Güven Hakkında Öğretmen Görüşleri”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 211-233.
 • Erdal, N. (2020). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Güven ve Örgütsel Vatandaşlığın İş Tatmini Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Doktora Tezi, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Baş, T. (2008). Anket. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Düşükcan, M. (2003). Örgütlerde Çatışma ve Çatışma Yönetimi Sürecinde Örgütsel İletişim Etkililiği: Kuramsal ve Uygulamalı Bir Çalışma. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dökmen, Ü. (1988). “Empatinin Yeni Bir Modele Dayandırılarak Ölçülmesi ve Psikodrama ile Geliştirilmesi”. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1-2 (21), 155-190.
 • Tokgöz, E. ve Seymen, O.A. (2013). “Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bir Devlet Hastanesinde Araştırma”. Öneri Dergisi, 10 (39), 61-76.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). SPSS ile Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Gürbüz, S. (2019). Sosyal Bilimlerde Aracı, Düzenleyici ve Durumsal Etki Analizleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Rehber, E. ve Atıcı, M. (2009). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18(1), 323-342.
 • Karahan, T.F, Sardoğan, M.E, Güven, M.Ç, Özkamalı, E. ve Dicle, A.N. (2006). “İnsan İlişkileri ve İletişim Dersi’nin Öğretmen Adaylarının Çatışma Çözme ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi”. Eurasian Journal of Educational Research. 23, 127-136.
 • Taşkın, E, Düger, Y.S, Söylemez, C, Boz, D ve Polat, F. (2014). “İlişkisel Pazarlamada İletişim, Güven ve Empati Boyutları ve Özel Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama: Kütahya İl Merkezi Örneği”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya Özel Sayısı, 7-12.
 • Akca, M. (2017). “The Impact of Toxic Leadership on Intention to Leave of Employees”. International Journal of Economics, Business and Management Research, 1 (4), 285-298.
 • Alrashid, S.A.A. (2020). “Conflict Management in Ethnic Tension Zones: Sport Contribution in Co-existence and Inclusion Citizenship Diversity: A Case Study in Aleksandria”. American Journal of Sports Science, 8 (4), 99-104.
 • Dökmen, Ü. (2008). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğba Şadiye ÇİTİL ŞAP
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5166-2608
Türkiye


Erkan Turan DEMİREL (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7754-774X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil903753, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {633 - 643}, doi = {10.37989/gumussagbil.903753}, title = {Sağlık Çalışanlarının Görüşleriyle İletişim Çatışmalarının Empati Becerisi Yoluyla Örgütsel Güven Üzerindeki Dolaylı Etkisi: Elazığ Örneği*}, key = {cite}, author = {Çitil Şap, Tuğba Şadiye and Demirel, Erkan Turan} }
APA Çitil Şap, T. Ş. & Demirel, E. T. (2021). Sağlık Çalışanlarının Görüşleriyle İletişim Çatışmalarının Empati Becerisi Yoluyla Örgütsel Güven Üzerindeki Dolaylı Etkisi: Elazığ Örneği* . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 633-643 . DOI: 10.37989/gumussagbil.903753
MLA Çitil Şap, T. Ş. , Demirel, E. T. "Sağlık Çalışanlarının Görüşleriyle İletişim Çatışmalarının Empati Becerisi Yoluyla Örgütsel Güven Üzerindeki Dolaylı Etkisi: Elazığ Örneği*" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 633-643 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/903753>
Chicago Çitil Şap, T. Ş. , Demirel, E. T. "Sağlık Çalışanlarının Görüşleriyle İletişim Çatışmalarının Empati Becerisi Yoluyla Örgütsel Güven Üzerindeki Dolaylı Etkisi: Elazığ Örneği*". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 633-643
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Çalışanlarının Görüşleriyle İletişim Çatışmalarının Empati Becerisi Yoluyla Örgütsel Güven Üzerindeki Dolaylı Etkisi: Elazığ Örneği* AU - Tuğba Şadiye Çitil Şap , Erkan Turan Demirel Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.903753 DO - 10.37989/gumussagbil.903753 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 633 EP - 643 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.903753 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.903753 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Sağlık Çalışanlarının Görüşleriyle İletişim Çatışmalarının Empati Becerisi Yoluyla Örgütsel Güven Üzerindeki Dolaylı Etkisi: Elazığ Örneği* %A Tuğba Şadiye Çitil Şap , Erkan Turan Demirel %T Sağlık Çalışanlarının Görüşleriyle İletişim Çatışmalarının Empati Becerisi Yoluyla Örgütsel Güven Üzerindeki Dolaylı Etkisi: Elazığ Örneği* %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.903753 %U 10.37989/gumussagbil.903753
ISNAD Çitil Şap, Tuğba Şadiye , Demirel, Erkan Turan . "Sağlık Çalışanlarının Görüşleriyle İletişim Çatışmalarının Empati Becerisi Yoluyla Örgütsel Güven Üzerindeki Dolaylı Etkisi: Elazığ Örneği*". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 633-643 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.903753
AMA Çitil Şap T. Ş. , Demirel E. T. Sağlık Çalışanlarının Görüşleriyle İletişim Çatışmalarının Empati Becerisi Yoluyla Örgütsel Güven Üzerindeki Dolaylı Etkisi: Elazığ Örneği*. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 633-643.
Vancouver Çitil Şap T. Ş. , Demirel E. T. Sağlık Çalışanlarının Görüşleriyle İletişim Çatışmalarının Empati Becerisi Yoluyla Örgütsel Güven Üzerindeki Dolaylı Etkisi: Elazığ Örneği*. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 633-643.
IEEE T. Ş. Çitil Şap ve E. T. Demirel , "Sağlık Çalışanlarının Görüşleriyle İletişim Çatışmalarının Empati Becerisi Yoluyla Örgütsel Güven Üzerindeki Dolaylı Etkisi: Elazığ Örneği*", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 633-643, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.903753