Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

65 Yaş ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 118 - 121, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1002455

Öz

Giriş: Yaşlılarda eşlik eden kardiyopulmoner komorbiditeler PTE ile benzer klinik semptomlarla gelebilir. Bu çalışmada 65 yaş ve üzerindeki PTE olan hastaların klinik özellikleri ve sonuçları değerlendirildi. Materyal ve Metot: Çalışma 1-Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında geriye dönük olarak gerçekleştirildi. Çalışmaya acil serviste akut PTE tanısı konan ve yoğun bakım ünitesine yatırılan 65 yaş ve üzerindeki hastalar dahil edildi. Hastalar yaşlarına göre 65-74 yaş, 75 yaş ve üzeri olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri, mortalite oranları ve mortaliteye katkısı olan nedenler incelendi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 43 hastanın %74,4'ini 65-74 yaş ve %25,5'ini ≥75 yaş hasta grubu oluşturmaktadır. Hastaların yaş ortalaması 72±5 yıl olup, %55,8’i erkekti. Hastaların PTE için en sık karşılaşılan yakınması nefes darlığı (%73,9), eşlik eden en sık hastalık konjestif kalp yetmezliği (%33,5) ve hipertansiyon (%29,4) idi. Yaş grubu arasında cinsiyet, başvuru zamanı açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadı. Yaş gruplarına göre mortalite oranları sırasıyla 65-74 yaş grubunda %59.3, ≥75 yaş grubunda %63.6 olarak tespit edildi. Yaş grupları arasında mortalite açısından anlamlı fark tespit edilemedi. Sonuç: Atipik presantasyonla başvurmaları nedeniyle yaşlılarda PTE tanısı zordur ve sıklıkla gözden kaçmaktadır. Yaşlı hastalarda PTE’yi akılda tutmak ve şüphe halinde tanı algoritmalarını kullanmak hayati derecede önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • 1. Nordstrom, M. and Lindblad, B. (1998). “Autopsy-Verified Venous Thromboembolism Within A Defined Urban Population-The City of Malmo, Sweden”. APMIS, 106, 378-384.
 • 2. Goldhaber, S.Z. and Bounameaux, H. (2012). “Pulmonary Embolism and Deep Vein Thrombosis”. Lancet, 379 (9828), 1835-1846.
 • 3. Konstantinides, S.V, Barco, S, Lankeit, M, Meyer, G. (2016). “Management of Pulmonary Embolism. An Update”. J Am Coll Cardiol, 67, 976–990.
 • 4. Oger, E. (2000). “Incidence Of Venous Thromboembolism: A Communitybased Study In Western France. EPI-GETBP Study Group. Groupe d’Etude de la Thrombose de Bretagne Occidentale”. Thromb Haemost, 83,657-660.
 • 5. Polo, H.F, Buzzini, C, Orenti, A, Punzi, V, Molteni, M, Primitz, L, Cavalieri, d'Oro, L, Arpaia, G, Boracchi, P. and Cimminiello, C. (2016). “Prognostic Value Of D-Dimer In Elderly Patients With Pulmonary Embolism”. J Thromb Thrombolysis, 42 (3), 386-392
 • 6. Godycki-Cwirka, M. and Brotkowska, A. (2011). “An 89-Year-Old Patient with Acquired Murmur Associated with Pulmonary Embolism”. Arch Med Sci, 7, 902-904.
 • 7. Duru, S, Ergun, R, Dilli, A, Kaplan, T, Kaplan, B. ve Ardıç, S. (2012). “Pulmoner Embolide Klinik, Laboratuvar ve Bilgisayarlı Tomografi Pulmoner Anjiyografi Sonuçları: 205 Hastanın Retrospektif Değerlendirmesi”. Anadolu Kardiyol Dergisi, 12, 142-149.
 • 8. Kearon, C. (2003). “Natural History Of Venous Thromboembolism”. Circulation, 107(23 Suppl 1), I22-130.
 • 9. Punukollu, H, Khan, I.A, Punukollu, G, Gowda, R.M, Mendoza, C, Sacchi, T.J. (2005). “Acute Pulmonary Embolism In Elderly: Clinical Characteristics And Outcome”. Int J Cardiol, 99, 213-216.
 • 10. Cefalo, P, Weinberg, I, Hawkins, B.M, Hariharan, P, Okechukwu, I, Parry, B.A, Chang, Y, Rosovsky, R, Liu, S.W, Jaff, M.R. and Kabrhel, C. (2015). “A Comparison Patients Diagnosed with Pulmonary Embolism Who Are>65 Years with Patients <65 Years”. Am J Cardiol, 115, 681-686.
 • 11. Le Gal, G, Righini, M, Roy, P.M, Meyer, G, Aujesky, D, Perrier, A. and BounameAUX, H. (2005). “Differential Value of Risk Factors and Clinical Signs For Diagnosing Pulmonary Embolism According To Age”. J Thromb Haemost, 3, 2457-2564.
 • 12. Righini, M, Le Gal, G, Perrier, A. and Bounameaux, H. (2005). “The Challenge of Diagnosing Pulmonary Embolism in Elderly Patients: Influence of Age on Commonly Used Diagnostic Tests and Strategies”. J Am Geriatr Soc, 53, 1039-1045.
 • 13. Timmons, S, Kingston, M, Hussain, M, Kelly, H. and Liston, R. (2003). “Pulmonary Embolism: Differences in Presentation between Older and Younger Patients”. Age Ageing, 32, 601-605.

Evaluation of Pulmonary Embolism Patients Aged 65 and Over Hospitalized in the Intensive Care Unit

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 118 - 121, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1002455

Öz

Introduction: Concomitant cardiopulmonary comorbidities in the elderly may present with clinical symptoms similar to PTE. In this study, the clinical features and outcomes of patients aged 65 years and older with PTE were evaluated. Material and Method: The study was carried out retrospectively between January-1, 2019-December-31, 2019. Patients aged 65 and over who were diagnosed with acute PTE in the emergency department and hospitalized in the intensive care unit were included in the study. The patients were divided into two groups according to their age as 65-74 years old and 75 years old and over. Demographic data of the patients, mortality rates and causes contributing to mortality were analyzed. Results: Of the 43 patients included in the study, 74.4% were 65-74 years old and 25.5% were ≥75 years old. The mean age of the patients was 72±5 years, 55.8% were male The most common complaints of the patients for PTE were shortness of breath (73.9%), the most common comorbidities were congestive heart failure (33.5%) and hypertension (29.4%). There was no statistically significant difference between age groups in terms of gender and time of admission. Mortality rates by age groups were 59.3% in the 65-74 age group, and 63.6% in the ≥75 age group, respectively. There was no significant difference in mortality between age groups. Conclusion: Diagnosis of PTE in the elderly is difficult and often overlooked, as they present with an atypical presentation. It is vital to keep PTE in mind in elderly patients and to use diagnostic algorithms in case of doubt.

Kaynakça

 • 1. Nordstrom, M. and Lindblad, B. (1998). “Autopsy-Verified Venous Thromboembolism Within A Defined Urban Population-The City of Malmo, Sweden”. APMIS, 106, 378-384.
 • 2. Goldhaber, S.Z. and Bounameaux, H. (2012). “Pulmonary Embolism and Deep Vein Thrombosis”. Lancet, 379 (9828), 1835-1846.
 • 3. Konstantinides, S.V, Barco, S, Lankeit, M, Meyer, G. (2016). “Management of Pulmonary Embolism. An Update”. J Am Coll Cardiol, 67, 976–990.
 • 4. Oger, E. (2000). “Incidence Of Venous Thromboembolism: A Communitybased Study In Western France. EPI-GETBP Study Group. Groupe d’Etude de la Thrombose de Bretagne Occidentale”. Thromb Haemost, 83,657-660.
 • 5. Polo, H.F, Buzzini, C, Orenti, A, Punzi, V, Molteni, M, Primitz, L, Cavalieri, d'Oro, L, Arpaia, G, Boracchi, P. and Cimminiello, C. (2016). “Prognostic Value Of D-Dimer In Elderly Patients With Pulmonary Embolism”. J Thromb Thrombolysis, 42 (3), 386-392
 • 6. Godycki-Cwirka, M. and Brotkowska, A. (2011). “An 89-Year-Old Patient with Acquired Murmur Associated with Pulmonary Embolism”. Arch Med Sci, 7, 902-904.
 • 7. Duru, S, Ergun, R, Dilli, A, Kaplan, T, Kaplan, B. ve Ardıç, S. (2012). “Pulmoner Embolide Klinik, Laboratuvar ve Bilgisayarlı Tomografi Pulmoner Anjiyografi Sonuçları: 205 Hastanın Retrospektif Değerlendirmesi”. Anadolu Kardiyol Dergisi, 12, 142-149.
 • 8. Kearon, C. (2003). “Natural History Of Venous Thromboembolism”. Circulation, 107(23 Suppl 1), I22-130.
 • 9. Punukollu, H, Khan, I.A, Punukollu, G, Gowda, R.M, Mendoza, C, Sacchi, T.J. (2005). “Acute Pulmonary Embolism In Elderly: Clinical Characteristics And Outcome”. Int J Cardiol, 99, 213-216.
 • 10. Cefalo, P, Weinberg, I, Hawkins, B.M, Hariharan, P, Okechukwu, I, Parry, B.A, Chang, Y, Rosovsky, R, Liu, S.W, Jaff, M.R. and Kabrhel, C. (2015). “A Comparison Patients Diagnosed with Pulmonary Embolism Who Are>65 Years with Patients <65 Years”. Am J Cardiol, 115, 681-686.
 • 11. Le Gal, G, Righini, M, Roy, P.M, Meyer, G, Aujesky, D, Perrier, A. and BounameAUX, H. (2005). “Differential Value of Risk Factors and Clinical Signs For Diagnosing Pulmonary Embolism According To Age”. J Thromb Haemost, 3, 2457-2564.
 • 12. Righini, M, Le Gal, G, Perrier, A. and Bounameaux, H. (2005). “The Challenge of Diagnosing Pulmonary Embolism in Elderly Patients: Influence of Age on Commonly Used Diagnostic Tests and Strategies”. J Am Geriatr Soc, 53, 1039-1045.
 • 13. Timmons, S, Kingston, M, Hussain, M, Kelly, H. and Liston, R. (2003). “Pulmonary Embolism: Differences in Presentation between Older and Younger Patients”. Age Ageing, 32, 601-605.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kerim YEŞİLDAĞ (Sorumlu Yazar)
Konya Numune Hastanesi
0000-0002-9151-4124
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil1002455, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {118 - 121}, doi = {10.37989/gumussagbil.1002455}, title = {65 Yaş ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yeşildağ, Kerim} }
APA Yeşildağ, K. (2022). 65 Yaş ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının Değerlendirilmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 118-121 . DOI: 10.37989/gumussagbil.1002455
MLA Yeşildağ, K. "65 Yaş ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının Değerlendirilmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 118-121 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/68960/1002455>
Chicago Yeşildağ, K. "65 Yaş ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 118-121
RIS TY - JOUR T1 - 65 Yaş ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının Değerlendirilmesi AU - Kerim Yeşildağ Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.1002455 DO - 10.37989/gumussagbil.1002455 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 121 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.1002455 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1002455 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 65 Yaş ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının Değerlendirilmesi %A Kerim Yeşildağ %T 65 Yaş ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının Değerlendirilmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.1002455 %U 10.37989/gumussagbil.1002455
ISNAD Yeşildağ, Kerim . "65 Yaş ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2022): 118-121 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1002455
AMA Yeşildağ K. 65 Yaş ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 118-121.
Vancouver Yeşildağ K. 65 Yaş ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 118-121.
IEEE K. Yeşildağ , "65 Yaş ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının Değerlendirilmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 118-121, Mar. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.1002455