Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 237 - 245, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.687546

Öz

Bu araştırma, Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme düzeylerini belirleyerek bazı tanımlayıcı özellikler ile ilişkisini incelemek amacıyla yapıldı. Araştırma, SBF Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) ve Sosyal Hizmet bölümlerinde öğrenim gören toplam 1520 öğrenci ile Mart-Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmada, ‘‘Öğrenci Tanıtım Formu’’ ve ‘‘Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖÖ)’’ kullanıldı. Veriler, tanımlayıcı ve temel istatistikler yöntemler ile değerlendirildi. Araştırmaya katılan öğrencilerin; %78,4’ünün kadın, %51,4’ünün 20 yaş ve altı yaşta, %99,2’sinin bekar olduğu bulundu. Araştırmada, Hemşirelik bölümü öğrencilerin YBÖÖ puan ortalamaları 55,79±9,57, Ebelik bölümü öğrencilerin YBÖÖ puan ortalamaları 55,82±10,33, FTR bölümü öğrencilerin YBÖÖ puan ortalamaları 53,06±9,20 ve Sosyal Hizmet bölümü öğrencilerin YBÖÖ puan ortalamaları 56,48±8,21’dir. SBF öğrencilerinin cinsiyeti ve öğrenim gördükleri bölümleri ile YBÖÖ puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p˂0,05). Ebelik ve FTR bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri ile YBÖÖ puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p˂0,05). SBF öğrencilerinin YBÖ düzeylerinin yüksek olduğu bulundu. Ancak erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre YBÖ düzeylerinin daha düşük, FTR bölümü öğrencilerinin YBÖ düzeylerinin ise en düşük olduğu sonucuna ulaşıldı.

Kaynakça

 • 1. Commission of The European Communities. (2000). “A Memorandum on Lifelong Learning, Brussels”. Erişim adresi:http://Arhiv.Acs.Si/Dokumenti/Memorandum_On_Lifelong_Learning.Pdf (Erişim tarihi: 25.07.2019).
 • 2. Mouzakıtıs, G.S. ve Tuncay, N. (2011). “E-Learning and Lifelong Learning”. Turkish Online Journal of Distance Education, 12 (1), 166-173.
 • 3. Engin, M, Kör, H. ve Erbay, H. (2017). “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1561-1572.
 • 4. Günüç, S, Odabaşı, H.F. ve Kuzu, A. (2012). “Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler”. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 309-325.
 • 5. European Communities. (2006). “The History of EU Cooperation in The Field of Education and Training: How Lifelong Learning Became A Strategic Objective”. European Journal of Education, 42 (1), 121-132.
 • 6. European Communities. (2002). “European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning, Brüksel”. Erişim adresi:http://Www.Bologna-Berlin2003.De/Pdf/Report.Pdf, (Erişim tarihi: 25.07.2019).
 • 7. European Communities. (2005). “Proposal For A Reccomendation of The European Parliament and of The Councıl on Key Competences For Lifelong Learning”. Erişim adresi:http://Eurlex.Europa.Eu/Lexuriserv/Lexuriserv.Do?Uri=Com:2005:0548:Fın:En:Pdf (Erişim tarihi: 25.07.2019).
 • 8. Şahin, Ç. ve Arcagök, S. (2014). “Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (16), 394-417.
 • 9. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi/MEGEP. (2007). “Hayat Boyu Öğrenme Politika Belgesi 2007”. Erişim adresi: http://Uil.Unesco.Org/İ/Doc/Lifelong-Learning/Policies/Turkey-Driving-Force-For-The-Success-Of-Turkey-Lifelong-Learning-Policy-Paper.Pdf (Erişim tarihi: 25.07.2019).
 • 10. Cansever, B. A. (2009). “Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türkiye’nin Bu Politikalara Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi”. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 22-232.
 • 11. Güleç, İ, Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). “Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme”. Sakarya University Journal of Education, 2 (3), 34-48.
 • 12. Gündoğan, N. (2003). “Avrupa Birliği Ülkelerinde Bir İstihdam Politikası Aracı Olarak Yaşam Boyu Öğrenme ve Örnek Uygulamalar”. Kamu-İş Dergisi, 7 (2), 2-15.
 • 13. Fischer, G. (2000). “Lifelong Learning, More Than Training”. Journal of Interactive Learning Research, 11 (3), 265-294.
 • 14. Epçaçan, C. (2013). “Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Ders Kitaplarında Yer Alma Düzeyine Örnek Bir İnceleme”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 353-379.
 • 15. Kozikoğlu, İ. (2014). “Üniversite ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerinin İncelenmesi”. Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 3(3), 29-43.
 • 16. Şenyuva, E. (2013). “Hemşirelikte Yaşam Boyu Öğrenme: Algılar ve Gerçekler”.F.N. Hemşirelik Dergisi, 21 (1), 69-75.
 • 17. Gencel, İ. E. (2013). “Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Algıları”. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38 (170), 237-252.
 • 18. Şahin, M, Akbaşlı, S. ve Yelken, Y. T. (2010). “Key Competences For Lifelong Learning: The Case of Prospective teachers”. Educational Research and Review, 5 (10), 545-556.
 • 19. Kozikoğlu, İ. (2014). “Üniversite ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerinin İncelenmesi”. Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, 3 (3), 29-43.
 • 20. Çoşkun, Y. D. ve Demirel, M. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120.
 • 21. Aksoy, H, Erbay, H. ve Kör, H. (2017). “Üniversite Akademik Personellerinin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının İncelenmesi”. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 1547-1558.
 • 22. Oral, B. ve Yazar, T. (2015). “Öğretmen Adaylarının Yasam Boyu Öğrenmeye İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (52), 001-011.
 • 23. Karakuş, C. (2013). “Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 26-35.

Comparison of Lifelong Learning Levels of Faculty of Health Sciences Students

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 237 - 245, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.687546

Öz

The research was carried out to determine the relationship with some descriptive characteristics by determining the lifelong learning levels of the students of the Faculty of Health Sciences (FHS). The research was conducted between March-June 2019 with a total of 1520 students studying in the Nursing, Midwifery, Physiotherapy and Rehabilitation (PTR) and Social Work departments of the FHS. In the research “Student Presentation Form” and “Lifelong Learning Scale (LLLS)” were used. The data obtained were evaluated with descriptive and basic statistics methods. It was found that 78.4% of the students included in the research were women, 51.4% were 20 years and younger and 99.2% was single. LLLS scores of the nursing students in the research were 55.79±9.57, LLLS scores of midwifery students were 55.82±10.33, LLLS scores of PTR students were 53.06±9.20 and LLLS scores of social work students were 56.48±8.21. As a result of the analyzes, it was found that the difference between the gender and the departments of the FHS students and their mean scores of LLLS was statistically significant (p˂0.05). It was found that the difference between midwifery and FTR student’s grade levels and their means cores of LLLS was statistically significant (p˂0.05). FHS students were found to have high LLL levels. However, it was concluded that the LLL levels of male students were lower than the female students, while the LLL levels of the FTR students were the lowest.

Kaynakça

 • 1. Commission of The European Communities. (2000). “A Memorandum on Lifelong Learning, Brussels”. Erişim adresi:http://Arhiv.Acs.Si/Dokumenti/Memorandum_On_Lifelong_Learning.Pdf (Erişim tarihi: 25.07.2019).
 • 2. Mouzakıtıs, G.S. ve Tuncay, N. (2011). “E-Learning and Lifelong Learning”. Turkish Online Journal of Distance Education, 12 (1), 166-173.
 • 3. Engin, M, Kör, H. ve Erbay, H. (2017). “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1561-1572.
 • 4. Günüç, S, Odabaşı, H.F. ve Kuzu, A. (2012). “Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler”. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 309-325.
 • 5. European Communities. (2006). “The History of EU Cooperation in The Field of Education and Training: How Lifelong Learning Became A Strategic Objective”. European Journal of Education, 42 (1), 121-132.
 • 6. European Communities. (2002). “European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning, Brüksel”. Erişim adresi:http://Www.Bologna-Berlin2003.De/Pdf/Report.Pdf, (Erişim tarihi: 25.07.2019).
 • 7. European Communities. (2005). “Proposal For A Reccomendation of The European Parliament and of The Councıl on Key Competences For Lifelong Learning”. Erişim adresi:http://Eurlex.Europa.Eu/Lexuriserv/Lexuriserv.Do?Uri=Com:2005:0548:Fın:En:Pdf (Erişim tarihi: 25.07.2019).
 • 8. Şahin, Ç. ve Arcagök, S. (2014). “Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (16), 394-417.
 • 9. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi/MEGEP. (2007). “Hayat Boyu Öğrenme Politika Belgesi 2007”. Erişim adresi: http://Uil.Unesco.Org/İ/Doc/Lifelong-Learning/Policies/Turkey-Driving-Force-For-The-Success-Of-Turkey-Lifelong-Learning-Policy-Paper.Pdf (Erişim tarihi: 25.07.2019).
 • 10. Cansever, B. A. (2009). “Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türkiye’nin Bu Politikalara Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi”. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 22-232.
 • 11. Güleç, İ, Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). “Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme”. Sakarya University Journal of Education, 2 (3), 34-48.
 • 12. Gündoğan, N. (2003). “Avrupa Birliği Ülkelerinde Bir İstihdam Politikası Aracı Olarak Yaşam Boyu Öğrenme ve Örnek Uygulamalar”. Kamu-İş Dergisi, 7 (2), 2-15.
 • 13. Fischer, G. (2000). “Lifelong Learning, More Than Training”. Journal of Interactive Learning Research, 11 (3), 265-294.
 • 14. Epçaçan, C. (2013). “Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Ders Kitaplarında Yer Alma Düzeyine Örnek Bir İnceleme”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 353-379.
 • 15. Kozikoğlu, İ. (2014). “Üniversite ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerinin İncelenmesi”. Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 3(3), 29-43.
 • 16. Şenyuva, E. (2013). “Hemşirelikte Yaşam Boyu Öğrenme: Algılar ve Gerçekler”.F.N. Hemşirelik Dergisi, 21 (1), 69-75.
 • 17. Gencel, İ. E. (2013). “Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Algıları”. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38 (170), 237-252.
 • 18. Şahin, M, Akbaşlı, S. ve Yelken, Y. T. (2010). “Key Competences For Lifelong Learning: The Case of Prospective teachers”. Educational Research and Review, 5 (10), 545-556.
 • 19. Kozikoğlu, İ. (2014). “Üniversite ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerinin İncelenmesi”. Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, 3 (3), 29-43.
 • 20. Çoşkun, Y. D. ve Demirel, M. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120.
 • 21. Aksoy, H, Erbay, H. ve Kör, H. (2017). “Üniversite Akademik Personellerinin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının İncelenmesi”. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 1547-1558.
 • 22. Oral, B. ve Yazar, T. (2015). “Öğretmen Adaylarının Yasam Boyu Öğrenmeye İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (52), 001-011.
 • 23. Karakuş, C. (2013). “Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 26-35.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Selin DEMİRBAĞ (Sorumlu Yazar)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0002-4606-5171
Türkiye


Nesrin ŞEN CELASİN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0001-5130-0335
Türkiye


Duygu KARAARSLAN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0001-5583-2638
Türkiye


Dilek ERGİN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0001-6451-0278
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası -
Teşekkür Çalışmaya katılmaya gönüllü oldukları için tüm SBF öğrencilerine teşekkür ediyoruz.
Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil687546, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {237 - 245}, doi = {10.37989/gumussagbil.687546}, title = {Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Demirbağ, Selin and Şen Celasin, Nesrin and Karaarslan, Duygu and Ergin, Dilek} }
APA Demirbağ, S. , Şen Celasin, N. , Karaarslan, D. & Ergin, D. (2022). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 237-245 . DOI: 10.37989/gumussagbil.687546
MLA Demirbağ, S. , Şen Celasin, N. , Karaarslan, D. , Ergin, D. "Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 237-245 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/68960/687546>
Chicago Demirbağ, S. , Şen Celasin, N. , Karaarslan, D. , Ergin, D. "Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 237-245
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması AU - Selin Demirbağ , Nesrin Şen Celasin , Duygu Karaarslan , Dilek Ergin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.687546 DO - 10.37989/gumussagbil.687546 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 245 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.687546 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.687546 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması %A Selin Demirbağ , Nesrin Şen Celasin , Duygu Karaarslan , Dilek Ergin %T Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.687546 %U 10.37989/gumussagbil.687546
ISNAD Demirbağ, Selin , Şen Celasin, Nesrin , Karaarslan, Duygu , Ergin, Dilek . "Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2022): 237-245 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.687546
AMA Demirbağ S. , Şen Celasin N. , Karaarslan D. , Ergin D. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 237-245.
Vancouver Demirbağ S. , Şen Celasin N. , Karaarslan D. , Ergin D. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 237-245.
IEEE S. Demirbağ , N. Şen Celasin , D. Karaarslan ve D. Ergin , "Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 237-245, Mar. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.687546