Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Childbirth Compliance of Women and Evaluation of Related Factors

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 170 - 182, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.714131

Öz

The aim of this cross-sectional study was to evaluate the adaptation and related factors of vaginal delivery to women. The sample of the study consisted of 146 pregnant women who had normal vaginal delivery between 01.06.2018 and 31.09.2018 in this public hospital, who met the criteria for inclusion in the study and that the researchers were participant-observers at all stages of birth. After obtaining verbal consent of the pregnant women, Introductory Questionnaire Form was applied. Then, the compliance of the woman to the birth process was evaluated by the researcher midwives who were in the maternity ward during the labor, using the observation criteria as “Yes” and “No”. Data were evaluated with frequency and percentage distribution and chi-square analysis. It was found that 51.4% of the women were between 25-34 years old, 54.8% were primary school graduates, 74.7% were multiparous, 90.4% did not attend birth preparation class and 89.7% had positive thoughts about pregnancy. In addition, 66.4% of the women participated in active decisions in this process, 91.8% adhered to the midwife's orientation, 64.4% kept calm and control, 54.8% used breathing exercises during birth waves, 54.8% used relaxation methods. In our study, it was found that the women were complied with some criteria in normal birth process, this was influenced by education of the woman, information about birth, request for normal birth, planning of pregnancy, positive thoughts about pregnancy and normal birth, and intrapartum interventions such as induction and episiotomy.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization (2015). WHO statement on cesarean birth rates. Genova: WHO Department of Reproductive Health and Research, 1-8.
 • 2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). Caesarean sections (indicator). DOI: 10.1787/adc3c39f-en
 • 3. Karabel MP, Demirbaş M, İnci MB. (2017). Türkiye’de ve Dünya’da değişen sezaryen sıklığı ve olası nedenleri. Sakarya Tıp Dergisi, 7(4), 58-163.
 • 4. Pekince DG, Ertem G. (2016). Doğum öncesi bakım. In: Sevil Ü, Ertem G, (ed.) Perinatoloji ve bakım. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • 5. Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S, Herrlich A. (2013). Listening to mothers III: pregnancy and birth. New York: Childbirth Connection.
 • 6. Bayram GO, Şahin HN. (2010). Doğuma hazırlık eğitimi ve güncel yaklaşımlar. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 7(3), 36-42.
 • 7. Serçekuş P, İsbir GG, Okumuş H. (2015). Anne baba adayları için doğal doğum. İstanbul: Deomed.
 • 8. Uçar T, Gölbaşı Z. (2015). Nedenleri ve sonuçlarıyla doğum korkusu. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 54-58.
 • 9. Sımkın P, Ancheta R. (2016). Doğum süreci el kitabı. 3. baskı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.
 • 10. Mete S, Çiçek Ö, Tokat AM, Çamlıbel M, Uludağ E. (2017). Doğum hazırlık sınıflarının doğum korkusu, doğum tercihi ve doğuma hazır oluşluğa etkisi. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci, 9(3), 201-6.
 • 11. Bülbül T, Özen B, Çopur A, Kayacık F. (2016). Gebelerin doğum korkusu ve doğum şekline karar verme durumlarının belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 25(3), 126-130.
 • 12. Subaşı B, Özcan H, Pekçetin S, Göker B, Tunç S, Budak B. (2013). Doğum eğitiminin doğum kaygısı ve korkusu üzerine etkisi. Selçuk Tıp Derg, 29(4), 165-167.
 • 13. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). (2013). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara.
 • 14. AmericanCollege of Obstetricians and Gynecologists. (2013). ACOG Committee Opinion No: 548. Weight gain during pregnancy. Obstet-Gynecol, 121, 210-212.
 • 15. T.C. Sağlık Bakanlığı (2014). Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yayın No: 924. Doğum öncesi bakım yönetimi kılavuzu. Ankara.
 • 16. Pakseresht S,Rasekh P, Leili EK. (2018). Physical health and maternal-fetal attachment among women: planned versus unplanned pregnancy. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences, 6(3), 335-341.
 • 17. Demirbaş H, Kadıoğlu H. (2014). Prenatal dönemdeki kadının gebeliğe uyumu ve ilişkili faktörler. MÜSBED, 4(4), 200-206.
 • 18. İsbir GG; İnci F. (2014). Travmatik doğum ve hemşirelik yaklaşımları. KASHED, 1(1), 29-40.
 • 19. Holloway A, Kurniawan S. (2010). How we prepare: childbirth preparation methods and their effects on satisfaction and labor outcomes. Research note UCSC-SOE-10-36, University of California, CA 95064.
 • 20. Ay F, Ekmekçi KA, Batuhan F, Oğuz A. (2019). Kadınlar sosyal medyada normal doğum eylemi ile ilgili ne paylaşıyor? ACU Sağlık Bil Derg, 10(1), 49-54.
 • 21. Luce A, Cash M, Hundley V, Cheyne H, Teijlingen E, Angell C. (2016). “Is it realistic?” the portrayal of pregnancy and childbirth in the media. BMC Pregnancy and Childbirth, 16(40), 1-10.
 • 22. Buyukbayrak EE, Kaymaz O, Kars B, Karsidag AY, Bektas E, Unal O, Turan C. (2010). Caesarean delivery or vaginal birth: preference of Turkish pregnant women and influencing factors. J Obstet Gynaecol, 30 (2), 155-8.
 • 23. World Health Organization. (2018). WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: Licence. CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 • 24. Hidalgo-Lopezosa P, Hidalgo-Maestre M, Rodríguez-Borrego MA. (2017). Birth plan compliance and its relation to maternal and neonatal outcomes. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 25, 29-53.
 • 25. Ayers S, Pickering AD. (2005). Women's expectations and experience of birth. Psychology and Health, 20(1), 79–92.
 • 26. The Royal Collage of Midwifery. (2014). High quality midwifery care. London: RCM;. 1-32.
 • 27. Green JM, Baston HA. (2003). Feeling in control during labor: concepts, correlates, and consequences. Birth, 30(4), 235-47.
 • 28. Iravani M, Zarean E, Janghorbani M, Bahrami M. (2015). Women's needs and expectations during normal labor and delivery. J Educ Health Promot, 23(4), 6.
 • 29. The Royal College of Midwives. (2012). Evidence based guidelines for midwifery-led care in labour. London: RCM.
 • 30. American Collage of Obstetricians and Gynecologists. (2009). ACOG Committe opinion no: 441.Oral intake during labor. Obstetgynecol, 114, 714.
 • 31. National Institute for Health and Care Excellence. (2015). Clinical Guidelines No: 105. Intrapartum care, 1-38.
 • 32. Queensland Maternity and Neonatal Clinical Guidelines. (2017). Maternity and Neonatal Clinical Guideline MN17.25-V3-R22. Normal birth. 1-42.
 • 33. Bohren MA, Hofmeyr GJ, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. (2017). Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of SystematicReviews: Issue 7; Art. No: CD003766. DOI: 10.1002/14651858.CD003766.pub6.
 • 34. National Institute for Health and Care Excellence. Clinical Guidelines (2007). No. 55. Intrapartum care of healthy women and their babies during childbirth, 1-176.
 • 35. Newburn M, Singh D. (2003). Creating a beter birth environment: Women’s views about the design and facilities in maternity units: A national survey. London: National Childbirth Trust, 1-36.
 • 36. Jenkinson B, Josey N, Kruske S. (2013). Birthspace: An evidence-basedguidetobirthenvironmentdesign. Australıa: Queensland Centre for Mothers & Babies, The University of Queensland, 1-25.
 • 37. Şahin S, Güler DS, Özdemir K, Ünsal A. (2019). Gebelerde doğum ile ilgili bilgi düzeyi ve doğum korkusunun değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi, 15, 5-14.
 • 38. Balbernie R. (2013). The importance of secure attachment for infant mental health. Journal of Health Visiting, 1(4), 211-217.
 • 39. Üzel N, Özbalcı S, Beyazova U, (ed.). (2009). Bağlanma: Doğum öncesi ve sonrası dönemde bağlanmanın güçlendirilmesi. Ankara: Modern Tıp Kitabevi, 1-80.
 • 40. Karaçam Z, Eroğlu. (2003). Effects of episiotomy on bonding and mothers’ health. Journal of Advanced Nursing, 43(4), 384–394.

Kadınların Doğum Sürecine Uyumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 170 - 182, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.714131

Öz

Kesitsel olarak yapılan bu çalışmada, vajinal doğum yapan kadınların doğum sürecine uyumlarının ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini bu kamu hastanesinde 01.06.2018-31.09.2018 tarihler arasında normal vajinal doğum yapan, araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan ve araştırmacıların doğumun tüm evrelerinde katılımcı-gözlemci olduğu 146 gebe oluşturmuştur. Gebelerin sözlü onamları alındıktan sonra “Tanıtıcı Anket Formu” uygulanmıştır. Ardından kadının doğum sürecine uyumu, doğum eylemi süresince doğumhanede bulunan araştırmacı ebeler tarafından değerlendirme ölçütleri kullanılanarak “Gösterdi (Evet)” “Göstermedi (Hayır)” şeklinde gözlem yöntemi ile değerlendirilmiştir. Veriler frekans ve yüzdelik dağılımı ve kikare analizi ile değerlendirilmiştir. Kadınların %51,4’ünün 25-34 yaş aralığında, %54,8’inin ilköğretim mezunu, %74,7’sinin multipar olduğu, %90,4’ünün doğuma hazırlık sınıfına katılmadığı, %89,7’sinin gebeliğine ilişkin olumlu düşüncelere sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca kadınların %66,4’ünün bu süreçte aktif kararlara katıldığı, %91,8’inin ebenin yönlendirmelerine uyum sağladığı, %64,4’ünün sakinliğini koruyup kontrolü elinde tuttuğu, %54,8’inin doğum dalgaları sırasında solunum egzersizlerini kullandığı, %54,8’inin gevşeme yöntemlerini kullandığı belirlenmiştir. Çalışmamızda kadınların normal doğum sürecindeki bazı ölçütlere uyumlandıkları, bu durumu kadının eğitiminin, doğum hakkında bilgi alma durumunun, normal doğumu isteme durumunun, gebeliğini planlanmasının, gebeliği ve normal doğum hakkındaki olumlu düşüncelerinin, indüksiyon ve epizyotomi gibi intrapartum müdahalelerin etkilediği bulunmuştur.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization (2015). WHO statement on cesarean birth rates. Genova: WHO Department of Reproductive Health and Research, 1-8.
 • 2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). Caesarean sections (indicator). DOI: 10.1787/adc3c39f-en
 • 3. Karabel MP, Demirbaş M, İnci MB. (2017). Türkiye’de ve Dünya’da değişen sezaryen sıklığı ve olası nedenleri. Sakarya Tıp Dergisi, 7(4), 58-163.
 • 4. Pekince DG, Ertem G. (2016). Doğum öncesi bakım. In: Sevil Ü, Ertem G, (ed.) Perinatoloji ve bakım. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • 5. Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S, Herrlich A. (2013). Listening to mothers III: pregnancy and birth. New York: Childbirth Connection.
 • 6. Bayram GO, Şahin HN. (2010). Doğuma hazırlık eğitimi ve güncel yaklaşımlar. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 7(3), 36-42.
 • 7. Serçekuş P, İsbir GG, Okumuş H. (2015). Anne baba adayları için doğal doğum. İstanbul: Deomed.
 • 8. Uçar T, Gölbaşı Z. (2015). Nedenleri ve sonuçlarıyla doğum korkusu. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 54-58.
 • 9. Sımkın P, Ancheta R. (2016). Doğum süreci el kitabı. 3. baskı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.
 • 10. Mete S, Çiçek Ö, Tokat AM, Çamlıbel M, Uludağ E. (2017). Doğum hazırlık sınıflarının doğum korkusu, doğum tercihi ve doğuma hazır oluşluğa etkisi. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci, 9(3), 201-6.
 • 11. Bülbül T, Özen B, Çopur A, Kayacık F. (2016). Gebelerin doğum korkusu ve doğum şekline karar verme durumlarının belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 25(3), 126-130.
 • 12. Subaşı B, Özcan H, Pekçetin S, Göker B, Tunç S, Budak B. (2013). Doğum eğitiminin doğum kaygısı ve korkusu üzerine etkisi. Selçuk Tıp Derg, 29(4), 165-167.
 • 13. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). (2013). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara.
 • 14. AmericanCollege of Obstetricians and Gynecologists. (2013). ACOG Committee Opinion No: 548. Weight gain during pregnancy. Obstet-Gynecol, 121, 210-212.
 • 15. T.C. Sağlık Bakanlığı (2014). Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yayın No: 924. Doğum öncesi bakım yönetimi kılavuzu. Ankara.
 • 16. Pakseresht S,Rasekh P, Leili EK. (2018). Physical health and maternal-fetal attachment among women: planned versus unplanned pregnancy. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences, 6(3), 335-341.
 • 17. Demirbaş H, Kadıoğlu H. (2014). Prenatal dönemdeki kadının gebeliğe uyumu ve ilişkili faktörler. MÜSBED, 4(4), 200-206.
 • 18. İsbir GG; İnci F. (2014). Travmatik doğum ve hemşirelik yaklaşımları. KASHED, 1(1), 29-40.
 • 19. Holloway A, Kurniawan S. (2010). How we prepare: childbirth preparation methods and their effects on satisfaction and labor outcomes. Research note UCSC-SOE-10-36, University of California, CA 95064.
 • 20. Ay F, Ekmekçi KA, Batuhan F, Oğuz A. (2019). Kadınlar sosyal medyada normal doğum eylemi ile ilgili ne paylaşıyor? ACU Sağlık Bil Derg, 10(1), 49-54.
 • 21. Luce A, Cash M, Hundley V, Cheyne H, Teijlingen E, Angell C. (2016). “Is it realistic?” the portrayal of pregnancy and childbirth in the media. BMC Pregnancy and Childbirth, 16(40), 1-10.
 • 22. Buyukbayrak EE, Kaymaz O, Kars B, Karsidag AY, Bektas E, Unal O, Turan C. (2010). Caesarean delivery or vaginal birth: preference of Turkish pregnant women and influencing factors. J Obstet Gynaecol, 30 (2), 155-8.
 • 23. World Health Organization. (2018). WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: Licence. CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 • 24. Hidalgo-Lopezosa P, Hidalgo-Maestre M, Rodríguez-Borrego MA. (2017). Birth plan compliance and its relation to maternal and neonatal outcomes. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 25, 29-53.
 • 25. Ayers S, Pickering AD. (2005). Women's expectations and experience of birth. Psychology and Health, 20(1), 79–92.
 • 26. The Royal Collage of Midwifery. (2014). High quality midwifery care. London: RCM;. 1-32.
 • 27. Green JM, Baston HA. (2003). Feeling in control during labor: concepts, correlates, and consequences. Birth, 30(4), 235-47.
 • 28. Iravani M, Zarean E, Janghorbani M, Bahrami M. (2015). Women's needs and expectations during normal labor and delivery. J Educ Health Promot, 23(4), 6.
 • 29. The Royal College of Midwives. (2012). Evidence based guidelines for midwifery-led care in labour. London: RCM.
 • 30. American Collage of Obstetricians and Gynecologists. (2009). ACOG Committe opinion no: 441.Oral intake during labor. Obstetgynecol, 114, 714.
 • 31. National Institute for Health and Care Excellence. (2015). Clinical Guidelines No: 105. Intrapartum care, 1-38.
 • 32. Queensland Maternity and Neonatal Clinical Guidelines. (2017). Maternity and Neonatal Clinical Guideline MN17.25-V3-R22. Normal birth. 1-42.
 • 33. Bohren MA, Hofmeyr GJ, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. (2017). Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of SystematicReviews: Issue 7; Art. No: CD003766. DOI: 10.1002/14651858.CD003766.pub6.
 • 34. National Institute for Health and Care Excellence. Clinical Guidelines (2007). No. 55. Intrapartum care of healthy women and their babies during childbirth, 1-176.
 • 35. Newburn M, Singh D. (2003). Creating a beter birth environment: Women’s views about the design and facilities in maternity units: A national survey. London: National Childbirth Trust, 1-36.
 • 36. Jenkinson B, Josey N, Kruske S. (2013). Birthspace: An evidence-basedguidetobirthenvironmentdesign. Australıa: Queensland Centre for Mothers & Babies, The University of Queensland, 1-25.
 • 37. Şahin S, Güler DS, Özdemir K, Ünsal A. (2019). Gebelerde doğum ile ilgili bilgi düzeyi ve doğum korkusunun değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi, 15, 5-14.
 • 38. Balbernie R. (2013). The importance of secure attachment for infant mental health. Journal of Health Visiting, 1(4), 211-217.
 • 39. Üzel N, Özbalcı S, Beyazova U, (ed.). (2009). Bağlanma: Doğum öncesi ve sonrası dönemde bağlanmanın güçlendirilmesi. Ankara: Modern Tıp Kitabevi, 1-80.
 • 40. Karaçam Z, Eroğlu. (2003). Effects of episiotomy on bonding and mothers’ health. Journal of Advanced Nursing, 43(4), 384–394.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Meltem AYDIN BEŞEN (Sorumlu Yazar)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3012-7531
Türkiye


Ayşe SELLER Bu kişi benim
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-8024-7438
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil714131, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {170 - 182}, doi = {10.37989/gumussagbil.714131}, title = {Kadınların Doğum Sürecine Uyumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Aydın Beşen, Meltem and Seller, Ayşe} }
APA Aydın Beşen, M. & Seller, A. (2022). Kadınların Doğum Sürecine Uyumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 170-182 . DOI: 10.37989/gumussagbil.714131
MLA Aydın Beşen, M. , Seller, A. "Kadınların Doğum Sürecine Uyumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 170-182 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/68960/714131>
Chicago Aydın Beşen, M. , Seller, A. "Kadınların Doğum Sürecine Uyumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 170-182
RIS TY - JOUR T1 - Kadınların Doğum Sürecine Uyumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi AU - Meltem Aydın Beşen , Ayşe Seller Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.714131 DO - 10.37989/gumussagbil.714131 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 170 EP - 182 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.714131 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.714131 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Kadınların Doğum Sürecine Uyumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi %A Meltem Aydın Beşen , Ayşe Seller %T Kadınların Doğum Sürecine Uyumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.714131 %U 10.37989/gumussagbil.714131
ISNAD Aydın Beşen, Meltem , Seller, Ayşe . "Kadınların Doğum Sürecine Uyumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2022): 170-182 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.714131
AMA Aydın Beşen M. , Seller A. Kadınların Doğum Sürecine Uyumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 170-182.
Vancouver Aydın Beşen M. , Seller A. Kadınların Doğum Sürecine Uyumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 170-182.
IEEE M. Aydın Beşen ve A. Seller , "Kadınların Doğum Sürecine Uyumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 170-182, Mar. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.714131