Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Gebe Kalma Şeklinin Çocuklarda Hipospadias Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 183 - 192, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.785468

Öz

Konjenital anomali riskinin artması, infertilitenin ve infertilite tedavisinin artması ile ilişkili olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı gebe kalma şeklinin çocuklarda hipospadias oluşumu üzerine etkisinin belirlenmesidir. Tanımlayıcı tipte yürütülen araştırmanın örneklemini, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Klinik ve Polikliniği’ ne başvuran, çalışmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş üzeri ve onamları alınan, işitme ve iletişim problemi olmayan spontan gebelik sonucu doğan 166 ve yardımcı üreme tekniğiyle gebelik sonucu doğan 27 hipospadiaslı çocuğun anneleri oluşturdu. Araştırmaya dahil edilen annelere araştırmacı tarafından literatür bilgisi doğrultusunda hazırlanan Sosyodemografik Özellikleri Belirleme Formu ve Yardımcı Üreme Tekniğine İlişkin Veri Toplama Formu kullanılarak anket uygulandı. Verilerin analizinde Student-t testi, Mann Whitney U testi, Ki Kare ve Fisher Exact testleri kullanıldı. Araştırmanın örneklemine dahil edilen hipospadiaslı çocukların %86,0’ ının spontan gebelik sonucu, %14,0’ ının infertilite tedavisi sonucu doğduğu bulundu. İleri anne ve baba yaşı, evlilik süresi ve annede jinekolojik hastalık varlığı tedavili grupta istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,05). Hipospadiaslı çocuğun doğum haftası, doğum ağırlığı, doğumdaki boyu ve annenin gebelik sayısı spontan gebelik grubundaki annelerde anlamlı olarak yüksek bulundu. Doğum şekli açısından tedavili grupta zorunlu sezaryen oranı anlamlı yüksek bulundu (p<0,05). Hipospadiaslı çocuklara eşlik eden ürogenital anomali açısından tedavili grupta anlamlı yüksek bulundu (p=0,036). Literatürle de uyumlu olarak çalışmamızda infertilite tedavisinin hipospadiasa kesin etkisi vardır gibi bir sonuca ulaşılamadı.

Kaynakça

 • 1. Zeren, F. ve Gürsoy, E. (2019). ‘’İnfertil Çiftlerde Çift Uyumu ve Yaşam Kalitesinin Önemi’’. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 16 (1), 68-72.
 • 2. Çetin, C. ve Çetin, M.T. (2014). ‘’Dünden Bugüne Yardımla Üreme Teknikleri’’. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 23 (1), 148-155.
 • 3. Bayram, H. (2019). Farklı Yaş Gruplarında Açıklanamayan İnfertilite Nedeniyle ICSI Yapılan Olguların Serum Anti Müllerian Hormon Değerlerinin Fertilizasyon ve Gebelik Oranlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 4. Kan, Ö, Alkılıç, A, Yüce, T. ve Berker, B. (2014). ‘’Açıklanamayan İnfertilitede Yönetim’’. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 23 (3), 506-518.
 • 5. Dinçer, Y, Şanlı, Y. ve Kızılkaya Beji, N. ‘’İnfertilite Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar’’. Androloji Bülteni, 17 (63), 289-295.
 • 6. Durgun Ozan, Y. ve Duman, M. (2018). ‘’İnfertilite Tedavi Sürecindeki Kadınların Fertilite Uyumları ile Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 15 (2), 43-46.
 • 7. Boyar, H.İ. (2013). ‘’Kadın İnfertilitesi ve Endokrinolojik Hastalıklar’’. Dicle Tıp Dergisi, 40 (4), 700-703.
 • 8. Nezhat, C. ve Berker, B. (2012). ‘’İnfertilitede Operatif Laparoskopinin Geleceği’’. In: T. Gürgan (Ed.). İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri (107-113). Cambridge University Press.
 • 9. Wen, J, Jiang, J, Ding, C, Dai, J, Liu, Y, Xia, Y, Liu, J. and Hu, Z. (2012). ‘’Birth Defects in Children Conceived by In Vitro Fertilization and Intracytoplasmic Sperm Injection: A Meta-Analysis’’. Fertility and Sterility, 97 (6), 1331-1337. Doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.02.053
 • 10. Yılmaz, S.A. ve Kerimoğlu, Ö. (2014). ‘’Yardımcı Üreme Teknikleri Gebeliklerinde Perinatal Sonuçlar’’. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 23 (4), 575-587.
 • 11. Kallen, B, Finnström, O, Lindam, A, Nilsson, E, Nygren, K.G. and Otterblad, P.O. (2010). ‘’Congenital Malformations in Infants Born After In Vitro Fertilization in Sweden’’. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology, 88 (3), 137-143.
 • 12. Bukulmez, O. (2009). ‘’Does Assisted Reproductuve Technology Cause Birth Defects?’’. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 21, 260-264.
 • 13. Heisey, A.S, Bell, E.M, Herdt Losavio, M.L. and Druschel, C. (2015). ‘’Surveillance of Congenital Malformations in Infants Conceived Tthrough Assisted Reproductive Technology or Other Fertility Treatments’’. Birth Defects Research Part A, 103, 119-126.
 • 14. Farhi, A, Reichman, B, Boyko, V, Mashiach, S, Hourvitz, A, Margalioth, E.J, Levran, D, Calderon, I, Orvieto, R, Ellenbogen, A, MeyerovitchJ, Ron El, R. and Lerner Geva, L. (2013). ‘’Congenital Malformations in Infants Conceived Following Assisted Reproductive Technology in Comparison with Spontaneously Conceived Infants’’. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 26 (12), 1171-1179.
 • 15. Davies, M.J, Rumbold, A.R. and Moore, V.M. (2018). “Assisted Reproductive Technologies: A Hierarchy of Risks for Conception, Pregnancy Outcomes, and Treatment Decisions-ERRATUM”. Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 9 (2), 241-246.
 • 16. Jwa, S.C, Jwa, J, Kuwahara, A, Irahana, M, Ishihara, O. Saito, H. (2019). ‘’Male Subfertility and The Risk of Major Birth Defects in Children Born after in Vitro Fertilization and Intracytoplasmic Sperm Injection: A Retrospective Cohort Study’’. BMC Pregnancy and Childbirth, 19 (1), 1-10.
 • 17. Liberman, R.F, Getz, K.D, Heinke, D, Luke, B, Stern, J.E, Declercq, E.R, Chen, X, Lin, A.E. and Anderka, M. (2017). ‘’Assisted Reproductive Technology and Birth Defects: Effects of Subfertility and Multiple Births’’. Birth Defects Research, 109, 1144-1153.
 • 18. Snodgrass, W.T, Shukla, A.R. and Canning, D.A. (2007). ‘’Hypospadias’’. In:, S.G. Docimo (Ed.). Clinical Pediatric Urology fifth edition (1205-1235).
 • 19. Başaklar, A.C. (2006). ‘’Hipospadias’’. In: Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları II. Cilt (1571-1652). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • 20. Özkısacık, S, Yazıcı, M, Öztan, O, Çulhacı, N. ve Gürsoy, H. (2009). ‘’Hipospadias Tübülarizasyonunda Kullanılan Çift Vertikal İnsizyon Hangi Derinlikte Olmalıdır?’’. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 10 (1), 23-27.
 • 21. Sümer, D, Çetin, M, Yenicesu, A.G. ve Yanık, A. (2013). ‘’Spontan ve IVF İkiz Gebeliklerin Obstetrik ve Perinatal Sonuçlarının Karşılaştırılması’’. Cumhuriyet Medical Journal, 35 (4), 526-531.
 • 22. Ramoğlu, M.G, Kavuncuoğlu, S, Özbek, S. ve Aldemir, E. (2014). ‘’Kendiliğinden ve In Vitro Fertilizasyonlu Çoğul Gebeliklerden Erken Doğan Bebeklerin Doğum Öncesi ve Bedensel Büyüme Özellikleri’’. Türk Ped Arş, 49, 17-24.
 • 23. Hotun-Şahin, N, Bilgiç, D. ve Demirgöz, M. (2009). ‘’Doğurganlığı Etkileyen Faktörler’’. In: N. Kızılkaya-Beji (Ed.). İnfertilite Hemşireliği (11-32). İstanbul: Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş.
 • 24. Aslan, E. ve Fışkın, G. (2017). ‘’Fertilitenin Korunması’’. In: N. Demirci, N. Kızılkaya Beji (Ed.). İnfertilite Hemşireliği El Kitabı (37-54). Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.
 • 25. Dilek, N. ve Kızılkaya Beji, N. (2012). ‘’Yardımcı Üreme Teknikleri ile Tedavi Olan Çiftlerin Emosyonel Tepkilerinin Belirlenmesi’’. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 9 (1), 24-29.
 • 26. Kuş, C. (2008). İnfertilite Durumunda Kadınların Yaşam Kalitesi ve Algıladıkları Sosyal Desteğin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 27. Pierik, F.H, Burdorf, A, Nijman, J.M.R, Keizer Schrama, S.M.P.F. and Weber, R.F.A. (2002). ‘’A high Hypospadias Rate in the Netherlands’’. Human Reproduction, 17 (4), 1112-1115.
 • 28. Hickman,, T.N, Cabrera,, R.A, McKenzie, L.J, Moustafa, H.F. and Rizk, B.R.M.B. (2012). ‘’İnfertil Kadının Değerlendirilmesi ve Tedavi’’. In: T. Gürgan (Ed.). İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri, (55-66). Cambridge University Press.
 • 29. Terzioğlu, F, Türk, R. ve Yücel, Ç. (2008). ‘’Sigaranın Üreme Fonksiyonlarına Etkisi’’. Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, 18 (6), 383-394.
 • 30. Lambert, R.D. (2003). ‘’Safety Issues in Assisted Reproductive Technology: Aetiology of Health Problems in Singleton ART Babies’’. Human Reproduction, 18 (10), 1987-1991.
 • 31. Aydemir, H. ve Uyar Hazar, H. (2014). ‘’Düşük Riskli, Riskli, Yüksek Riskli Gebelik ve Ebenin Rolü’’. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (2), 815-833.
 • 32. Van der Horst, H.J.R. and De Wall, L.L. (2017). ‘’Hypospadias, All There is to Know’’. European Journal of Pediatrics, 176 (4), 435-441.
 • 33. Zhu, J.L, Basso, O, Obel, C, Bille, C. and Olsen, J. (2006). ‘’Infertility, Infertility Treatment, and Congenital Malformations: Danish National Birth Cohort’’. BMJ, 333, 1-5.
 • 34. Bonduelle, M, Liebaers, I, Deketelaere, V, Derde, M.P, Camus, M, Devreoy, P. and Steirteghem, A.V. (2002). ‘’Neonatal Data on A Cohort of 2889 Infants Born After ICSI (1991-1999) and of 2995 Infants Born After IVF (1983-1999)’’. Human Reproduction, 17 (3), 671-694.
 • 35. Ağras, K. ve Uncugil, A. (2011). ‘’Hipospadiasın Etiyolojisi ve Epidemiyolojisi’’. Turk Urol Sem, 2, 173-80.

Determination of the Effect of Pregnancy on the Formation of Hypospadias in Children

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 183 - 192, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.785468

Öz

The increase in the risk of congenital anomalies has brought with it discussions whether it is related to the increase in infertility and infertility treatment. The aim of this study is to determine the effect of conception on hypospadias formation in children. The sample of this descriptive study consisted of mothers who applied to Pediatric Surgery and Pediatric Urology Clinic and Polyclinic of Cebeci Hospital, Ankara University School of Medicine, who agreed to participate in the study, who were over 18 years of age and whose consent was obtained and without hearing and communication problems and mothers of 166 children who were born as a result of spontaneous pregnancy and biological mothers of 27 children with hypospadias born as a result of pregnancy by using Assisted Reproductive Technique. A questionnaire was applied to the mothers to be included in the study using the Sociodemographic Characteristics Form and Data Collection Form about Assisted Reproductive Technique which were prepared by the researcher in accordance with the literature. Student-t, Mann Whitney U test, Chi-square and Fisher Exact tests were used for data analysis. It was found that 86.0% of the children with hypospadias included in the study sample were born as a result of spontaneous pregnancy and 14.0% as a result of infertility treatment. Advanced maternal and paternal age, duration of marriage and presence of maternal gyneocological disease were found statistically higher in the treated group (p<0.05). The birth week, birth weight, birth lenght of the children with hypospadias and number of pregnancies of the mothers were significantly higher in the mothers who are in the spontaneous pregnancy group. Interms of birth type, mandatory cesarean rate was found to be significantly higher in the treated group (p<0.05). Urogenital anomaly in children with hypospadias was found to be significantly higher in treated group (p=0.036). Consistent with the literature, we could not reach a conclusion that infertility treatment has a definite effect on hypospadias in our study.

Kaynakça

 • 1. Zeren, F. ve Gürsoy, E. (2019). ‘’İnfertil Çiftlerde Çift Uyumu ve Yaşam Kalitesinin Önemi’’. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 16 (1), 68-72.
 • 2. Çetin, C. ve Çetin, M.T. (2014). ‘’Dünden Bugüne Yardımla Üreme Teknikleri’’. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 23 (1), 148-155.
 • 3. Bayram, H. (2019). Farklı Yaş Gruplarında Açıklanamayan İnfertilite Nedeniyle ICSI Yapılan Olguların Serum Anti Müllerian Hormon Değerlerinin Fertilizasyon ve Gebelik Oranlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 4. Kan, Ö, Alkılıç, A, Yüce, T. ve Berker, B. (2014). ‘’Açıklanamayan İnfertilitede Yönetim’’. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 23 (3), 506-518.
 • 5. Dinçer, Y, Şanlı, Y. ve Kızılkaya Beji, N. ‘’İnfertilite Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar’’. Androloji Bülteni, 17 (63), 289-295.
 • 6. Durgun Ozan, Y. ve Duman, M. (2018). ‘’İnfertilite Tedavi Sürecindeki Kadınların Fertilite Uyumları ile Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 15 (2), 43-46.
 • 7. Boyar, H.İ. (2013). ‘’Kadın İnfertilitesi ve Endokrinolojik Hastalıklar’’. Dicle Tıp Dergisi, 40 (4), 700-703.
 • 8. Nezhat, C. ve Berker, B. (2012). ‘’İnfertilitede Operatif Laparoskopinin Geleceği’’. In: T. Gürgan (Ed.). İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri (107-113). Cambridge University Press.
 • 9. Wen, J, Jiang, J, Ding, C, Dai, J, Liu, Y, Xia, Y, Liu, J. and Hu, Z. (2012). ‘’Birth Defects in Children Conceived by In Vitro Fertilization and Intracytoplasmic Sperm Injection: A Meta-Analysis’’. Fertility and Sterility, 97 (6), 1331-1337. Doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.02.053
 • 10. Yılmaz, S.A. ve Kerimoğlu, Ö. (2014). ‘’Yardımcı Üreme Teknikleri Gebeliklerinde Perinatal Sonuçlar’’. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 23 (4), 575-587.
 • 11. Kallen, B, Finnström, O, Lindam, A, Nilsson, E, Nygren, K.G. and Otterblad, P.O. (2010). ‘’Congenital Malformations in Infants Born After In Vitro Fertilization in Sweden’’. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology, 88 (3), 137-143.
 • 12. Bukulmez, O. (2009). ‘’Does Assisted Reproductuve Technology Cause Birth Defects?’’. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 21, 260-264.
 • 13. Heisey, A.S, Bell, E.M, Herdt Losavio, M.L. and Druschel, C. (2015). ‘’Surveillance of Congenital Malformations in Infants Conceived Tthrough Assisted Reproductive Technology or Other Fertility Treatments’’. Birth Defects Research Part A, 103, 119-126.
 • 14. Farhi, A, Reichman, B, Boyko, V, Mashiach, S, Hourvitz, A, Margalioth, E.J, Levran, D, Calderon, I, Orvieto, R, Ellenbogen, A, MeyerovitchJ, Ron El, R. and Lerner Geva, L. (2013). ‘’Congenital Malformations in Infants Conceived Following Assisted Reproductive Technology in Comparison with Spontaneously Conceived Infants’’. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 26 (12), 1171-1179.
 • 15. Davies, M.J, Rumbold, A.R. and Moore, V.M. (2018). “Assisted Reproductive Technologies: A Hierarchy of Risks for Conception, Pregnancy Outcomes, and Treatment Decisions-ERRATUM”. Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 9 (2), 241-246.
 • 16. Jwa, S.C, Jwa, J, Kuwahara, A, Irahana, M, Ishihara, O. Saito, H. (2019). ‘’Male Subfertility and The Risk of Major Birth Defects in Children Born after in Vitro Fertilization and Intracytoplasmic Sperm Injection: A Retrospective Cohort Study’’. BMC Pregnancy and Childbirth, 19 (1), 1-10.
 • 17. Liberman, R.F, Getz, K.D, Heinke, D, Luke, B, Stern, J.E, Declercq, E.R, Chen, X, Lin, A.E. and Anderka, M. (2017). ‘’Assisted Reproductive Technology and Birth Defects: Effects of Subfertility and Multiple Births’’. Birth Defects Research, 109, 1144-1153.
 • 18. Snodgrass, W.T, Shukla, A.R. and Canning, D.A. (2007). ‘’Hypospadias’’. In:, S.G. Docimo (Ed.). Clinical Pediatric Urology fifth edition (1205-1235).
 • 19. Başaklar, A.C. (2006). ‘’Hipospadias’’. In: Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları II. Cilt (1571-1652). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • 20. Özkısacık, S, Yazıcı, M, Öztan, O, Çulhacı, N. ve Gürsoy, H. (2009). ‘’Hipospadias Tübülarizasyonunda Kullanılan Çift Vertikal İnsizyon Hangi Derinlikte Olmalıdır?’’. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 10 (1), 23-27.
 • 21. Sümer, D, Çetin, M, Yenicesu, A.G. ve Yanık, A. (2013). ‘’Spontan ve IVF İkiz Gebeliklerin Obstetrik ve Perinatal Sonuçlarının Karşılaştırılması’’. Cumhuriyet Medical Journal, 35 (4), 526-531.
 • 22. Ramoğlu, M.G, Kavuncuoğlu, S, Özbek, S. ve Aldemir, E. (2014). ‘’Kendiliğinden ve In Vitro Fertilizasyonlu Çoğul Gebeliklerden Erken Doğan Bebeklerin Doğum Öncesi ve Bedensel Büyüme Özellikleri’’. Türk Ped Arş, 49, 17-24.
 • 23. Hotun-Şahin, N, Bilgiç, D. ve Demirgöz, M. (2009). ‘’Doğurganlığı Etkileyen Faktörler’’. In: N. Kızılkaya-Beji (Ed.). İnfertilite Hemşireliği (11-32). İstanbul: Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş.
 • 24. Aslan, E. ve Fışkın, G. (2017). ‘’Fertilitenin Korunması’’. In: N. Demirci, N. Kızılkaya Beji (Ed.). İnfertilite Hemşireliği El Kitabı (37-54). Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.
 • 25. Dilek, N. ve Kızılkaya Beji, N. (2012). ‘’Yardımcı Üreme Teknikleri ile Tedavi Olan Çiftlerin Emosyonel Tepkilerinin Belirlenmesi’’. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 9 (1), 24-29.
 • 26. Kuş, C. (2008). İnfertilite Durumunda Kadınların Yaşam Kalitesi ve Algıladıkları Sosyal Desteğin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 27. Pierik, F.H, Burdorf, A, Nijman, J.M.R, Keizer Schrama, S.M.P.F. and Weber, R.F.A. (2002). ‘’A high Hypospadias Rate in the Netherlands’’. Human Reproduction, 17 (4), 1112-1115.
 • 28. Hickman,, T.N, Cabrera,, R.A, McKenzie, L.J, Moustafa, H.F. and Rizk, B.R.M.B. (2012). ‘’İnfertil Kadının Değerlendirilmesi ve Tedavi’’. In: T. Gürgan (Ed.). İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri, (55-66). Cambridge University Press.
 • 29. Terzioğlu, F, Türk, R. ve Yücel, Ç. (2008). ‘’Sigaranın Üreme Fonksiyonlarına Etkisi’’. Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, 18 (6), 383-394.
 • 30. Lambert, R.D. (2003). ‘’Safety Issues in Assisted Reproductive Technology: Aetiology of Health Problems in Singleton ART Babies’’. Human Reproduction, 18 (10), 1987-1991.
 • 31. Aydemir, H. ve Uyar Hazar, H. (2014). ‘’Düşük Riskli, Riskli, Yüksek Riskli Gebelik ve Ebenin Rolü’’. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (2), 815-833.
 • 32. Van der Horst, H.J.R. and De Wall, L.L. (2017). ‘’Hypospadias, All There is to Know’’. European Journal of Pediatrics, 176 (4), 435-441.
 • 33. Zhu, J.L, Basso, O, Obel, C, Bille, C. and Olsen, J. (2006). ‘’Infertility, Infertility Treatment, and Congenital Malformations: Danish National Birth Cohort’’. BMJ, 333, 1-5.
 • 34. Bonduelle, M, Liebaers, I, Deketelaere, V, Derde, M.P, Camus, M, Devreoy, P. and Steirteghem, A.V. (2002). ‘’Neonatal Data on A Cohort of 2889 Infants Born After ICSI (1991-1999) and of 2995 Infants Born After IVF (1983-1999)’’. Human Reproduction, 17 (3), 671-694.
 • 35. Ağras, K. ve Uncugil, A. (2011). ‘’Hipospadiasın Etiyolojisi ve Epidemiyolojisi’’. Turk Urol Sem, 2, 173-80.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Solmaz ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0003-2490-3602
Türkiye


Yeliz KAYA
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4277-3960
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil785468, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {183 - 192}, doi = {10.37989/gumussagbil.785468}, title = {Gebe Kalma Şeklinin Çocuklarda Hipospadias Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Şahin, Solmaz and Kaya, Yeliz} }
APA Şahin, S. & Kaya, Y. (2022). Gebe Kalma Şeklinin Çocuklarda Hipospadias Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 183-192 . DOI: 10.37989/gumussagbil.785468
MLA Şahin, S. , Kaya, Y. "Gebe Kalma Şeklinin Çocuklarda Hipospadias Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 183-192 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/68960/785468>
Chicago Şahin, S. , Kaya, Y. "Gebe Kalma Şeklinin Çocuklarda Hipospadias Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 183-192
RIS TY - JOUR T1 - Gebe Kalma Şeklinin Çocuklarda Hipospadias Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi AU - Solmaz Şahin , Yeliz Kaya Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.785468 DO - 10.37989/gumussagbil.785468 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 192 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.785468 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.785468 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Gebe Kalma Şeklinin Çocuklarda Hipospadias Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi %A Solmaz Şahin , Yeliz Kaya %T Gebe Kalma Şeklinin Çocuklarda Hipospadias Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.785468 %U 10.37989/gumussagbil.785468
ISNAD Şahin, Solmaz , Kaya, Yeliz . "Gebe Kalma Şeklinin Çocuklarda Hipospadias Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2022): 183-192 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.785468
AMA Şahin S. , Kaya Y. Gebe Kalma Şeklinin Çocuklarda Hipospadias Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 183-192.
Vancouver Şahin S. , Kaya Y. Gebe Kalma Şeklinin Çocuklarda Hipospadias Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 183-192.
IEEE S. Şahin ve Y. Kaya , "Gebe Kalma Şeklinin Çocuklarda Hipospadias Oluşumu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 183-192, Mar. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.785468