Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Nursing Diagnosis of Orthopedic Patients by Clinical Practice Students

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 257 - 263, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.870428

Öz

This study was conducted to examine the nursing diagnoses determined by second-year nursing students who attended the clinical practice of surgical diseases nursing course regarding orthopedic patients. This retrospective descriptive study was conducted in the nursing faculty of a private university. Research data were obtained from data collection and evaluation forms based on the Functional Health Patterns model that nursing students prepared in clinical practice. It was found that 27 different nursing diagnoses were made in the 57 nursing care plans drawn up by the students. Students made the diagnosis mostly in the cognitive-perceptual (28.2%) and nutritional-metabolic status (27.1%) pattern areas. Students have not made any diagnostics in the areas of role and relationship, sexuality and reproduction, coping-stress tolerance, values and beliefs. The most common NANDA-I diagnoses are; risk for infection (61.4%), acute pain (59.6%) and anxiety (35%). It was observed that the second year students included in the study had difficulties in maintaining the nursing process in their care plans. In order to evaluate the patient data by students in a holistic manner, it is thought that giving more place to the nursing process in the lessons, reinforcing the nursing process on sample cases and clinical case studies will be useful.

Kaynakça

 • 1. Aydın, N. and Akansel, N. (2013). “Determination of Accuracy of Nursing Diagnoses Used By Nursing Students in Their Nursing Care Plan”. International Journal of Caring Science, 6 (2), 252-257.
 • 2. Bal, M.D. (2014). “Hemşirelerin Cinsel Bakıma İlişkin Tutum ve İnançları”. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 11 (3), 38-42.
 • 3. Can, G. and Erol, O. (2012). “Nursing Students' Perceptions About Nursing Care Plans: A Turkish Perspective”. International Journal of Nursing Practice. 18 (1), 12-19.
 • 4. Erdemir, F. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Ankara: Nobel Tıp Kitabevi.
 • 5. Erden, S, Deniz, S, Arslan, S. ve Yurtseven, Ş. (2018). “Hemşirelik Öğrencilerinin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamalarında Hemşirelik Tanılarını Belirleme Düzeylerinin İncelenmesi”. Van Tıp Dergisi, 25 (2), 108-112. http://doi.org/10.5505/vtd.2018.26213
 • 6. Gölbaşı, Z. ve Evcili, F. (2013). “Hasta Cinselliğinin Değerlendirilmesi ve Hemşirelik: Engeller ve Öneriler”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16 (3), 182-189.
 • 7. Iannicelli, A. M, De Matteo, P, Vito, D, Pellecchia, E, Dodaro, C, Giallauria, F. and Vigorito, C. (2019). “Use of The North American Nursing Diagnosis Association Taxonomies, Nursing Intervention Classification, Nursing Outcomes Classification and NANDA-NIC-NOC Linkage In Cardiac Rehabilitation”. Monaldi Archives for Chest Disease, 89 (2), 137-146.
 • 8. Karadağ, A, Çalışkan, N. ve Baykara, Z. G. (2017). Hemşirelik Teorileri ve Modelleri. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık.
 • 9. Korhan, E. A, Yönt, G. H, Erdemir, F. and Muller-Staub, M. (2014). “Nursing Diagnosis In Intensive Care Unit The Turkey Experience”. Critical Care Nursing Quarterly, 37 (2), 219-224.
 • 10. Korhan, E. A, Yönt, G. H, Demiray, A, Akça, A. ve Eker, A. (2015). “Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi ve NANDA Tanılarına Göre Değerlendirilmesi”. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 16-21.
 • 11. Kömürcü, N, Demirci, N, Yıldız, H. ve Gün, Ç. (2014). “Türkiye’deki Hemşirelik Dergilerinden Cinselliğe Bakış: Bir Literatür İncelemesi”. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 11 (1), 9-17.
 • 12. Körpe, G, İnangil, D. ve Vural, P.I. (2019). “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Belirledikleri NANDA-I Tanılarının Değerlendirilmesi”. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2 (2), 51-66.
 • 13. Miguel, S, Romeiro, J, Martins, H, Casaleiro, T, Caldeira, S. and Herdman, T.H. (2019). ““Call For The Use of Axial Terms”: Toward Completeness of NANDA-I Nursing Diagnoses Labels”. International Journal of Nursing Knowledge, 30 (3), 131-136.
 • 14. Mynarikova, E. and Ziakova, K. (2014). “The Use of Nursing Diagnoses In Clinical Practice”. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 3, 31-39.
 • 15. Ogunfowokan, A. A, Oluwatosin, A. O, Olajubu, A. O, Alao, O. A. and Faremi, A. F. (2013). “Student Nurses Perceived Use of NANDA-I Nursing Diagnoses In The Community Setting”. International Journal of Nursing Knowledge, 24 (1), 37-43.
 • 16. Ojo, I. O, Adejumo, P.O, Olaogun, A. A. E. and Oyediran, O. O. (2020). “Perception of Nursing Student About Integrating Standardized Nursing Language Into The Nursing Curriculum at Two Nigerian Universities”. International Journal of Africa Nursing Sciences, https://doi.org/10.1016/j.ijans.2020.100192
 • 17. Özer, F. G. ve Kuzu, N. (2006). “Öğrencilerin Bakım Planlarında Hemşirelik Süreci ve NANDA Tanılarını Kullanma Durumları”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 22 (1), 69-80.
 • 18. Park, H. (2014). “Identifying Core NANDA-I Nursing Diagnoses, NIC Interventions, NOC Outcomes and NNN Linkages For Heart Failure”. International Journal of Nursing Knowledge, 25 (1), 30-38.
 • 19. Pektekin, Ç. (2013). Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.
 • 20. Turan, N. and Sendir, M. (2019). “Defining Care Needs for Inpatients in the Orthopaedics and Traumatology Clinic”. International Journal of Caring Sciences, 12 (2), 1001-1007.
 • 21. Türen, S, Işık, F. Ç, Morgül, N. U. ve Atakoğlu, R. (2017). “Koroner Yoğun Bakımda Kalp Yetersizliği Hastaları İçin Belirlenen Hemşirelik Tanıları ve NANDA’ya Uygunluğunun Değerlendirilmesi”. Turkish Journal of Cardiovascular Nursing, 8 (17), 115-120.
 • 22. Uysal, N, Arslan, G. G, Yılmaz, İ. ve Alp, Y. (2016). “Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Hemşirelik Tanıları ve Verilerin Analizi”. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (5), 139-143.

Klinik Uygulamadaki Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 257 - 263, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.870428

Öz

Bu araştırma, cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamasına çıkan ikinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin ortopedi hastalarına ilişkin belirledikleri hemşirelik tanılarını incelemek amacıyla yapıldı. Retrospektif tanımlayıcı tipte olan araştırma, özel bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde gerçekleştirildi. Araştırma verileri, hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamada hazırladıkları, Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeline dayalı veri toplama ve değerlendirme formlarından elde edildi. Öğrencilerin hazırlamış olduğu 57 bakım planında 27 farklı hemşirelik tanısı konulduğu belirlendi. Öğrenciler en çok; bilişsel-algısal (%28,2) ve beslenme-metabolik durum (%27,1) örüntü alanlarında tanılama yapmışlardır. Öğrenciler; cinsellik ve üreme, rol ve ilişki, baş etme- stres toleransı ve değer ve inançlar örüntü alanlarına ilişkin hiçbir tanılama yapmamışlardır. En sık konulan NANDA-I tanıları ise; enfeksiyon riski (%61,4), akut ağrı (%59,6) ve anksiyetedir (%35). Araştırmaya dahil edilen ikinci sınıf öğrencilerinin bakım planlarında hemşirelik sürecini devam ettirmede güçlük çektikleri gözlenmiştir. Hasta verilerinin öğrenciler tarafından bütüncül olarak değerlendirilmesi için derslerde hemşirelik süreci konusuna daha fazla yer verilmesi, örnek vakalar üzerinde hemşirelik sürecinin pekiştirilmesi ve klinik vaka çalışmalarının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • 1. Aydın, N. and Akansel, N. (2013). “Determination of Accuracy of Nursing Diagnoses Used By Nursing Students in Their Nursing Care Plan”. International Journal of Caring Science, 6 (2), 252-257.
 • 2. Bal, M.D. (2014). “Hemşirelerin Cinsel Bakıma İlişkin Tutum ve İnançları”. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 11 (3), 38-42.
 • 3. Can, G. and Erol, O. (2012). “Nursing Students' Perceptions About Nursing Care Plans: A Turkish Perspective”. International Journal of Nursing Practice. 18 (1), 12-19.
 • 4. Erdemir, F. (2012). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Ankara: Nobel Tıp Kitabevi.
 • 5. Erden, S, Deniz, S, Arslan, S. ve Yurtseven, Ş. (2018). “Hemşirelik Öğrencilerinin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamalarında Hemşirelik Tanılarını Belirleme Düzeylerinin İncelenmesi”. Van Tıp Dergisi, 25 (2), 108-112. http://doi.org/10.5505/vtd.2018.26213
 • 6. Gölbaşı, Z. ve Evcili, F. (2013). “Hasta Cinselliğinin Değerlendirilmesi ve Hemşirelik: Engeller ve Öneriler”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16 (3), 182-189.
 • 7. Iannicelli, A. M, De Matteo, P, Vito, D, Pellecchia, E, Dodaro, C, Giallauria, F. and Vigorito, C. (2019). “Use of The North American Nursing Diagnosis Association Taxonomies, Nursing Intervention Classification, Nursing Outcomes Classification and NANDA-NIC-NOC Linkage In Cardiac Rehabilitation”. Monaldi Archives for Chest Disease, 89 (2), 137-146.
 • 8. Karadağ, A, Çalışkan, N. ve Baykara, Z. G. (2017). Hemşirelik Teorileri ve Modelleri. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık.
 • 9. Korhan, E. A, Yönt, G. H, Erdemir, F. and Muller-Staub, M. (2014). “Nursing Diagnosis In Intensive Care Unit The Turkey Experience”. Critical Care Nursing Quarterly, 37 (2), 219-224.
 • 10. Korhan, E. A, Yönt, G. H, Demiray, A, Akça, A. ve Eker, A. (2015). “Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi ve NANDA Tanılarına Göre Değerlendirilmesi”. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 16-21.
 • 11. Kömürcü, N, Demirci, N, Yıldız, H. ve Gün, Ç. (2014). “Türkiye’deki Hemşirelik Dergilerinden Cinselliğe Bakış: Bir Literatür İncelemesi”. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 11 (1), 9-17.
 • 12. Körpe, G, İnangil, D. ve Vural, P.I. (2019). “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Belirledikleri NANDA-I Tanılarının Değerlendirilmesi”. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2 (2), 51-66.
 • 13. Miguel, S, Romeiro, J, Martins, H, Casaleiro, T, Caldeira, S. and Herdman, T.H. (2019). ““Call For The Use of Axial Terms”: Toward Completeness of NANDA-I Nursing Diagnoses Labels”. International Journal of Nursing Knowledge, 30 (3), 131-136.
 • 14. Mynarikova, E. and Ziakova, K. (2014). “The Use of Nursing Diagnoses In Clinical Practice”. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 3, 31-39.
 • 15. Ogunfowokan, A. A, Oluwatosin, A. O, Olajubu, A. O, Alao, O. A. and Faremi, A. F. (2013). “Student Nurses Perceived Use of NANDA-I Nursing Diagnoses In The Community Setting”. International Journal of Nursing Knowledge, 24 (1), 37-43.
 • 16. Ojo, I. O, Adejumo, P.O, Olaogun, A. A. E. and Oyediran, O. O. (2020). “Perception of Nursing Student About Integrating Standardized Nursing Language Into The Nursing Curriculum at Two Nigerian Universities”. International Journal of Africa Nursing Sciences, https://doi.org/10.1016/j.ijans.2020.100192
 • 17. Özer, F. G. ve Kuzu, N. (2006). “Öğrencilerin Bakım Planlarında Hemşirelik Süreci ve NANDA Tanılarını Kullanma Durumları”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 22 (1), 69-80.
 • 18. Park, H. (2014). “Identifying Core NANDA-I Nursing Diagnoses, NIC Interventions, NOC Outcomes and NNN Linkages For Heart Failure”. International Journal of Nursing Knowledge, 25 (1), 30-38.
 • 19. Pektekin, Ç. (2013). Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.
 • 20. Turan, N. and Sendir, M. (2019). “Defining Care Needs for Inpatients in the Orthopaedics and Traumatology Clinic”. International Journal of Caring Sciences, 12 (2), 1001-1007.
 • 21. Türen, S, Işık, F. Ç, Morgül, N. U. ve Atakoğlu, R. (2017). “Koroner Yoğun Bakımda Kalp Yetersizliği Hastaları İçin Belirlenen Hemşirelik Tanıları ve NANDA’ya Uygunluğunun Değerlendirilmesi”. Turkish Journal of Cardiovascular Nursing, 8 (17), 115-120.
 • 22. Uysal, N, Arslan, G. G, Yılmaz, İ. ve Alp, Y. (2016). “Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Hemşirelik Tanıları ve Verilerin Analizi”. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (5), 139-143.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nida AYDIN (Sorumlu Yazar)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3590-9092
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Ümran DAL YILMAZ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9482-6983
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Destekleyen Kurum Yazarlar bu çalışma için herhangi finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.
Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil870428, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {257 - 263}, doi = {10.37989/gumussagbil.870428}, title = {Klinik Uygulamadaki Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aydın, Nida and Dal Yılmaz, Ümran} }
APA Aydın, N. & Dal Yılmaz, Ü. (2022). Klinik Uygulamadaki Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 257-263 . DOI: 10.37989/gumussagbil.870428
MLA Aydın, N. , Dal Yılmaz, Ü. "Klinik Uygulamadaki Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 257-263 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/68960/870428>
Chicago Aydın, N. , Dal Yılmaz, Ü. "Klinik Uygulamadaki Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 257-263
RIS TY - JOUR T1 - Klinik Uygulamadaki Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi AU - Nida Aydın , Ümran Dal Yılmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.870428 DO - 10.37989/gumussagbil.870428 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 263 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.870428 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.870428 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Klinik Uygulamadaki Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi %A Nida Aydın , Ümran Dal Yılmaz %T Klinik Uygulamadaki Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.870428 %U 10.37989/gumussagbil.870428
ISNAD Aydın, Nida , Dal Yılmaz, Ümran . "Klinik Uygulamadaki Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2022): 257-263 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.870428
AMA Aydın N. , Dal Yılmaz Ü. Klinik Uygulamadaki Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 257-263.
Vancouver Aydın N. , Dal Yılmaz Ü. Klinik Uygulamadaki Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 257-263.
IEEE N. Aydın ve Ü. Dal Yılmaz , "Klinik Uygulamadaki Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 257-263, Mar. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.870428