Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 34 - 43, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887417

Öz

Çalışma COVID-19 salgın döneminde sağlık çalışanlarında algılanan sosyal destek ile durumluk kaygı düzeyleri arasındaki ilişki durumunu değerlendirmektir. Kesitsel ve ilişki arayıcı nitelikte olan çalışma, Bayburt İl Merkezindeki bir devlet hastanesi, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kanser Erken Tarama ve Teşhis Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan 246 sağlık çalışanı ile yürütülmüştür. Veriler, kişisel bilgi formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Durumluk Kaygı Ölçeği ile internet ortamında online olarak 6-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının %58,9’u 30 yaş ve altında, %53,7’si evli ve %60,6’sının çocuğu bulunmamaktadır. %63,8’i yüksekokul/fakülte mezunu ve %45,5’i hemşiredir. %69,5’i ailesi ile yaşamakta ve %28,9’u koronavirüs hastalığına karşı olumsuz duygular yaşadığını belirtmiştir. %18,3’ü ise bu duygulara hastalığın bulaşma korkusunun neden olduğunu ifade etmiştir. Sağlık çalışanlarının algıladıkları sosyal destek genel puan ortalaması 5,29±1,26, durumluk kaygı düzeyi 47,25±9,64 ve aralarındaki ilişki negatif yönde, zayıf, ancak istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (r=-0,289; p=0,000<0,05). COVID-19 salgın sürecinde sağlık çalışanlarının durumluk kaygı düzeyleri orta ve algıladıkları sosyal destek düzeyi yüksektir. Ayrıca sosyal destek düzeyleri yükseldikçe durumluk kaygı düzeyleri çok olmasa da anlamlı şekilde azalmıştır.

Kaynakça

 • Huang, Y. and Zhao, N. (2020). “Mental Health Burden for the Public Affected by The COVID-19 Outbreak in China: Who Will Be The High-Risk Group?” Psychology, Health & Medicine, 25 (5), 1-12. doi: 10.1080/13548506.2020.1754438.
 • Karagöz, S. ve Özbay, E. (2021). ‘‘Koronavirüs-19 Hastalığının Makro ve Moleküler Olarak İncelenmesi: Derleme.’’ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(2), 110-166.
 • 3.WHO. (2022). https://covid19.who.int/ (Erişim Tarihi: 11 Ocak 2022).
 • 4.Tsamakis, K, Rizos, E, Manolis, A.J, Chaidou, S. and Kympouropoulos, S, Spartalis, E, Triantafyllis, A.S. (2020). “COVID-19 Pandemic And İts İmpact On Mental Health Of Healthcare Professionals.” Experimental and Therapeutic Medicine, 19 (6), 3451-3453. https://doi.org/10.3892/etm.2020.8646
 • 5. Lai, J, Ma, S, Wang, Y, Cai, Z, Hu, J, Wei, N. and Tan, H. (2020). “Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed To Coronavirus Disease 2019.” JAMA Network Open, 3 (3), e203976. doi:10.1001/jamanetwork open.2020.3976
 • 6. Peng, EY, Lee, M.B, Tsai, S.T, Yang, C.C, Morisky, D.E, Tsai, L.T, Weng, Y.L. and Lyu, S.Y. (2020). “Population-Based Post-Crisis Psychological Distress: An Example From The SARS Outbreak İn Taiwan.” Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 109 (7), 524–532. https://doi.org/10.1016/S0929-6646(10)60087-3.
 • 7. Maunder, R.G, Lancee, W.J, Balderson, K.E, Bennett, J.P, Borgundvaag, B, Evans, S. and Hall, L.M. (2006). “Long-Term Psychological and Occupational Effects Of Providing Hospital Healthcare During SARS Outbreak.” Emerging Infectious Diseases, 12 (12), 1924-1932. doi: 10.3201/eid1212.060584.
 • 8. Bai, Y, Lin, C.C, Lin, C.Y, Chen, J.Y, Chue, C.M. and Chou, P. (2004). “Survey Of Stress Reactions Among Health Care Workers İnvolved With The SARS Outbreak.” Psychiatric Services, 55 (9), 1055–1057. https://doi.org/10.1176/ appi.ps.55.9.1055
 • 9. Lee, S.D. and Way, M.B. (2019). “Perceived Social Support And Chronic Inflammation: The Moderating Role Of Self-Esteem,” Health Psychol, 38 (6), 563-566. doi: 10.1037/hea0000746.
 • 10.Kim, S.W. and Su, P.K. (2020). “Using Psychoneuroimmunity Against COVID-19.” Brain, Behavior And Immunity, Elsevier. Public Health Emergency Collection. https://doi.org/10.1016/j.bbi. 2020.03.025.
 • 11. Prati, G. and Pietrantoni, L. (2010). “The Relation Of Perceived And Received Social Support To Mental Health Among First Responders: A Meta‐Analytic Review.” Journal of Community Psychology, 38 (3), 403-417. https://doi.org/10.1002/jcop.20371
 • 12. Kent de Grey R.G. and Uchino B.N. (2018). “Social Support And Sleep: A Meta-Analysis.” Health Psychology, 37 (8), 787–98. doi: 10.1037/hea0000628.
 • Xiao, H, Zhang, Y, Kong, D, Li, S. and Yang, N. (2020). “The Effects Of Social Support On Sleep Quality Of Medical Staff Treating Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) İn January And February 2020 in China. Medical Science Monitor:” İnternational Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 26, e923549. https://doi.org/10.12659/MSM.923549.
 • Plaisier, I, de Bruijn, J.G, de Graaf, R, ten Have, M, Beekman, A.T. and Penninx, B.W. (2007). “The Contribution Of Working Conditions And Social Support To The Onset Of Depressive And Anxiety Disorders Among Male And Female Employees”. Social science medicine, 64 (2), 401-410. doi: 10.1016/j.socscimed.2006. 09.008.
 • Yang, N, Xiao, H, Wang, W, Li, S, Yan, H. and Wang, Y. (2018). “Effects of Doctors' Empathy Abilities on The Cellular İmmunity of Patients With Advanced Prostate Cancer Treated by Orchiectomy: The Mediating Role of Patients' Stigma, Self-Efficacy, and Anxiety.” Patient Preference and Adherence, 12, 1305–1314.
 • Eker, D. ve Arkar, H. (1995). “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Faktör Yapısı, Geçerlilik ve Güvenirliği.” Türk Psikologlar Dergisi, 10 (34), 45-55.
 • Zimet, G.D, Dahlem, N.W. and Zimet, S.G. (1988). “The Multidimensional Scale of Perceived Social Support.” Journal of Personality Assessment, 52 (1), 30-41. https://doi.org/10.1207/s153 27752jpa5201_2
 • Eker, D, Arkar, H. ve Yaldız, H. (2001). “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği‘nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği,” Türk Psikiyatri Dergisi, 12 (1), 17-25.
 • Özgür, G, Nehir, S. ve Çuhadar, D. (2010). “Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Sosyal Destek Düzeylerini Etkileyen Faktörler.” Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 26 (1), 25-38.
 • El-Hage, W, Hingray, C, Lemogne, C, Yrondi, A, Brunault, P, Bienvenu, T. and Birmes, P. (2020). “Les Professionnels De Santé Face À La Pandémie De La Maladie À Coronavirus (COVID-19): Quels Risques Pour Leur Santé Mentale?” L’encephale, 45 (4), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.04.008
 • Shanafelt T, Ripp J. and Trockel M. (2020). “Understanding And Addressing Sources Of Anxiety Among Health Care Professionals During The COVID-19 Pandemic.” (21) 323, 2133-2134. doi:10.1001/jama.2020.5893.
 • Kisely, S, Warren, N, McMahon, L, Dalais, C, Henry, I. and Siskind, D. (2020). “Occurrence, Prevention, And Management Of The Psychological Effects Of Emerging Virus Outbreaks On Healthcare Workers: Rapid Review And Meta-Analysis.” BMJ, 369. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1642
 • Karakurt, N. ve Ekinci, M. (2015). “Hemşirelerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişki.” Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (4), 574-593.
 • Öztürk, S, Özgen, R, Şişman, H, Baysal, D, Sarıakçalı, N, Aslaner, E. ve Yıldızdaş, R.D. (2014). “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi ve Sosyal Desteğin Etkisi.” Cukurova Medical Journal, 39 (4), 752-764.
 • Polat, Ş, Kutlu, L, Ay, F, Ayyıldız E.H. ve Afşar Doğrusöz, L. (2018). “Bir Üniversite Hastanesindeki Hemşirelerde İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Sessizlik ve Sosyal Destek Algısı Arasındaki İlişkiler.” Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 9 (3), 195-204.
 • 26.Cai, W, Lian, B, Song, X, Hou, T, Deng, G. and Li, H. (2020). “A Cross-Sectional Study On Mental Health Among Health Care Workers During The Outbreak Of Corona Virus Disease 2019.” Asian Journal of Psychiatry, 51, 102111. doi: 10.1016/j.ajp.2020. 102111.
 • 27.Raven, J, Wurie, H. and Witter, S. (2018). “Health Workers’ Experiences Of Coping With The Ebola Epidemic İn Sierra Leone’s Health System: A Qualitative Study,” BMC Health Services Research. 18 (1), 251. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/ articles/10.1186/s12913-018-3072-3.
 • Saygın, M, Yaşar, S, Çetinkaya, G, Kayan, M, Özgüner, M.F. ve Korucu, C.Ç. (2011). “Radyoloji Çalışanlarında Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (3), 139-144.
 • Eren N.B. ve Öztunç G. (2016). “Sağlık Çalışanlarında Aromaterapinin Stres ve Anksiyete Üzerine Etkisi.” Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (4), 107-111.
 • Chew, N.W, Lee, G.K, Tan, B.Y, Jing, M, Goh, Y, Ngiam, N.J. and Sharma, A.K. (2020). “A Multinational, Multicentre Study On The Psychological Outcomes And Associated Physical Symptoms Amongst Healthcare Workers During COVID-19 Outbreak.” Brain, Behavior and Immunity. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.049
 • Zhang, W.R, Wang, K, Yin, L, Zhao, W.F, Xue, Q, Peng, M. and Chang, H. (2020). “Mental Health And Psychosocial Problems Of Medical Health Workers During The COVID-19 Epidemic İn China.” Psychotherapy and Psychosomatics, 1-9. https://doi.org/10.1159/000507639.
 • Nemati, M, Ebrahimi, B. and Nemati, F. (2020). “Assessment of Iranian Nurses’ Knowledge and Anxiety Toward COVID-19 During the Current Outbreak in Iran.” Archives of Clinical Infectious Diseases, 15. doi: 10.5812/archcid.102848.
 • Chua, S.E, Cheung, V, Cheung, C, McAlonan, G.M, Wong, J.W, Cheung, E.P. and Wong, M.K. (2004). “Psychological Effects of The SARS Outbreak in Hong Kong on High-Risk Health Care Workers.” The Canadian Journal of Psychiatry, 49 (6), 391-393. https://doi.org/10.1177/070674370404900609.
 • Vinck, L, Isken, L, Hooiveld, M, Trompenaars, M, Ijzermans, J. and Timen, A. (2011). “Impact of The 2009 Influenza A (H1N1) Pandemic on Public Health Workers in the Netherlands.” Euro Surveillance: Bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European Communicable Disease Bulletin, 16 (7), 429-435. https://europepmc.org/article/med/21345320.

Evaluation of the Relationship Between Perceived Social Support and State Anxiety Levels in Healthcare Workers During the COVID-19 Pandemic Period

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 34 - 43, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887417

Öz

The study is to evaluate the relationship between perceived social support and state anxiety levels in healthcare workers during the COVID-19 epidemic period. The study, which is cross-sectional and relationship-seeking, was conducted with 246 healthcare professionals working in a state hospital, Central Community Health Center, Oral and Dental Health Center, Cancer Early Screening and Diagnosis Center and Family Health Centers in City Center of Bayburt. The data were collected online between 6-15 May 2020 on the internet via personal information form, Multidimensional Perceived Social Support Scale and State Anxiety Scale. Of the health workers included in the study, 58.9% are 30 years old or younger, 53.7% of them are married and 60.6% of them have no children. Of them, 63.8% are college/faculty graduates and 45.5% of them are nurses. Of them, 69.5% live with their family and 28.9% of them stated that they have negative feelings about the coronavirus disease. Of them, 18.3% stated that these feelings were caused by the fear of contagion. The general average score of received social support of health workers was 5.29±1.26, state anxiety level was 47.25±9.64, and the relationship between them was negative, weak, but statistically significant (r=-0.289; p=0.000<0.05). During the COVID-19 epidemic, health workers' state anxiety levels are moderate and the social support level that they perceived is high. In addition, as social support levels increased, state anxiety levels decreased significantly if not much.

Kaynakça

 • Huang, Y. and Zhao, N. (2020). “Mental Health Burden for the Public Affected by The COVID-19 Outbreak in China: Who Will Be The High-Risk Group?” Psychology, Health & Medicine, 25 (5), 1-12. doi: 10.1080/13548506.2020.1754438.
 • Karagöz, S. ve Özbay, E. (2021). ‘‘Koronavirüs-19 Hastalığının Makro ve Moleküler Olarak İncelenmesi: Derleme.’’ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(2), 110-166.
 • 3.WHO. (2022). https://covid19.who.int/ (Erişim Tarihi: 11 Ocak 2022).
 • 4.Tsamakis, K, Rizos, E, Manolis, A.J, Chaidou, S. and Kympouropoulos, S, Spartalis, E, Triantafyllis, A.S. (2020). “COVID-19 Pandemic And İts İmpact On Mental Health Of Healthcare Professionals.” Experimental and Therapeutic Medicine, 19 (6), 3451-3453. https://doi.org/10.3892/etm.2020.8646
 • 5. Lai, J, Ma, S, Wang, Y, Cai, Z, Hu, J, Wei, N. and Tan, H. (2020). “Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed To Coronavirus Disease 2019.” JAMA Network Open, 3 (3), e203976. doi:10.1001/jamanetwork open.2020.3976
 • 6. Peng, EY, Lee, M.B, Tsai, S.T, Yang, C.C, Morisky, D.E, Tsai, L.T, Weng, Y.L. and Lyu, S.Y. (2020). “Population-Based Post-Crisis Psychological Distress: An Example From The SARS Outbreak İn Taiwan.” Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 109 (7), 524–532. https://doi.org/10.1016/S0929-6646(10)60087-3.
 • 7. Maunder, R.G, Lancee, W.J, Balderson, K.E, Bennett, J.P, Borgundvaag, B, Evans, S. and Hall, L.M. (2006). “Long-Term Psychological and Occupational Effects Of Providing Hospital Healthcare During SARS Outbreak.” Emerging Infectious Diseases, 12 (12), 1924-1932. doi: 10.3201/eid1212.060584.
 • 8. Bai, Y, Lin, C.C, Lin, C.Y, Chen, J.Y, Chue, C.M. and Chou, P. (2004). “Survey Of Stress Reactions Among Health Care Workers İnvolved With The SARS Outbreak.” Psychiatric Services, 55 (9), 1055–1057. https://doi.org/10.1176/ appi.ps.55.9.1055
 • 9. Lee, S.D. and Way, M.B. (2019). “Perceived Social Support And Chronic Inflammation: The Moderating Role Of Self-Esteem,” Health Psychol, 38 (6), 563-566. doi: 10.1037/hea0000746.
 • 10.Kim, S.W. and Su, P.K. (2020). “Using Psychoneuroimmunity Against COVID-19.” Brain, Behavior And Immunity, Elsevier. Public Health Emergency Collection. https://doi.org/10.1016/j.bbi. 2020.03.025.
 • 11. Prati, G. and Pietrantoni, L. (2010). “The Relation Of Perceived And Received Social Support To Mental Health Among First Responders: A Meta‐Analytic Review.” Journal of Community Psychology, 38 (3), 403-417. https://doi.org/10.1002/jcop.20371
 • 12. Kent de Grey R.G. and Uchino B.N. (2018). “Social Support And Sleep: A Meta-Analysis.” Health Psychology, 37 (8), 787–98. doi: 10.1037/hea0000628.
 • Xiao, H, Zhang, Y, Kong, D, Li, S. and Yang, N. (2020). “The Effects Of Social Support On Sleep Quality Of Medical Staff Treating Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) İn January And February 2020 in China. Medical Science Monitor:” İnternational Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 26, e923549. https://doi.org/10.12659/MSM.923549.
 • Plaisier, I, de Bruijn, J.G, de Graaf, R, ten Have, M, Beekman, A.T. and Penninx, B.W. (2007). “The Contribution Of Working Conditions And Social Support To The Onset Of Depressive And Anxiety Disorders Among Male And Female Employees”. Social science medicine, 64 (2), 401-410. doi: 10.1016/j.socscimed.2006. 09.008.
 • Yang, N, Xiao, H, Wang, W, Li, S, Yan, H. and Wang, Y. (2018). “Effects of Doctors' Empathy Abilities on The Cellular İmmunity of Patients With Advanced Prostate Cancer Treated by Orchiectomy: The Mediating Role of Patients' Stigma, Self-Efficacy, and Anxiety.” Patient Preference and Adherence, 12, 1305–1314.
 • Eker, D. ve Arkar, H. (1995). “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Faktör Yapısı, Geçerlilik ve Güvenirliği.” Türk Psikologlar Dergisi, 10 (34), 45-55.
 • Zimet, G.D, Dahlem, N.W. and Zimet, S.G. (1988). “The Multidimensional Scale of Perceived Social Support.” Journal of Personality Assessment, 52 (1), 30-41. https://doi.org/10.1207/s153 27752jpa5201_2
 • Eker, D, Arkar, H. ve Yaldız, H. (2001). “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği‘nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği,” Türk Psikiyatri Dergisi, 12 (1), 17-25.
 • Özgür, G, Nehir, S. ve Çuhadar, D. (2010). “Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Sosyal Destek Düzeylerini Etkileyen Faktörler.” Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 26 (1), 25-38.
 • El-Hage, W, Hingray, C, Lemogne, C, Yrondi, A, Brunault, P, Bienvenu, T. and Birmes, P. (2020). “Les Professionnels De Santé Face À La Pandémie De La Maladie À Coronavirus (COVID-19): Quels Risques Pour Leur Santé Mentale?” L’encephale, 45 (4), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.04.008
 • Shanafelt T, Ripp J. and Trockel M. (2020). “Understanding And Addressing Sources Of Anxiety Among Health Care Professionals During The COVID-19 Pandemic.” (21) 323, 2133-2134. doi:10.1001/jama.2020.5893.
 • Kisely, S, Warren, N, McMahon, L, Dalais, C, Henry, I. and Siskind, D. (2020). “Occurrence, Prevention, And Management Of The Psychological Effects Of Emerging Virus Outbreaks On Healthcare Workers: Rapid Review And Meta-Analysis.” BMJ, 369. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1642
 • Karakurt, N. ve Ekinci, M. (2015). “Hemşirelerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişki.” Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (4), 574-593.
 • Öztürk, S, Özgen, R, Şişman, H, Baysal, D, Sarıakçalı, N, Aslaner, E. ve Yıldızdaş, R.D. (2014). “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi ve Sosyal Desteğin Etkisi.” Cukurova Medical Journal, 39 (4), 752-764.
 • Polat, Ş, Kutlu, L, Ay, F, Ayyıldız E.H. ve Afşar Doğrusöz, L. (2018). “Bir Üniversite Hastanesindeki Hemşirelerde İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Sessizlik ve Sosyal Destek Algısı Arasındaki İlişkiler.” Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 9 (3), 195-204.
 • 26.Cai, W, Lian, B, Song, X, Hou, T, Deng, G. and Li, H. (2020). “A Cross-Sectional Study On Mental Health Among Health Care Workers During The Outbreak Of Corona Virus Disease 2019.” Asian Journal of Psychiatry, 51, 102111. doi: 10.1016/j.ajp.2020. 102111.
 • 27.Raven, J, Wurie, H. and Witter, S. (2018). “Health Workers’ Experiences Of Coping With The Ebola Epidemic İn Sierra Leone’s Health System: A Qualitative Study,” BMC Health Services Research. 18 (1), 251. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/ articles/10.1186/s12913-018-3072-3.
 • Saygın, M, Yaşar, S, Çetinkaya, G, Kayan, M, Özgüner, M.F. ve Korucu, C.Ç. (2011). “Radyoloji Çalışanlarında Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (3), 139-144.
 • Eren N.B. ve Öztunç G. (2016). “Sağlık Çalışanlarında Aromaterapinin Stres ve Anksiyete Üzerine Etkisi.” Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (4), 107-111.
 • Chew, N.W, Lee, G.K, Tan, B.Y, Jing, M, Goh, Y, Ngiam, N.J. and Sharma, A.K. (2020). “A Multinational, Multicentre Study On The Psychological Outcomes And Associated Physical Symptoms Amongst Healthcare Workers During COVID-19 Outbreak.” Brain, Behavior and Immunity. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.049
 • Zhang, W.R, Wang, K, Yin, L, Zhao, W.F, Xue, Q, Peng, M. and Chang, H. (2020). “Mental Health And Psychosocial Problems Of Medical Health Workers During The COVID-19 Epidemic İn China.” Psychotherapy and Psychosomatics, 1-9. https://doi.org/10.1159/000507639.
 • Nemati, M, Ebrahimi, B. and Nemati, F. (2020). “Assessment of Iranian Nurses’ Knowledge and Anxiety Toward COVID-19 During the Current Outbreak in Iran.” Archives of Clinical Infectious Diseases, 15. doi: 10.5812/archcid.102848.
 • Chua, S.E, Cheung, V, Cheung, C, McAlonan, G.M, Wong, J.W, Cheung, E.P. and Wong, M.K. (2004). “Psychological Effects of The SARS Outbreak in Hong Kong on High-Risk Health Care Workers.” The Canadian Journal of Psychiatry, 49 (6), 391-393. https://doi.org/10.1177/070674370404900609.
 • Vinck, L, Isken, L, Hooiveld, M, Trompenaars, M, Ijzermans, J. and Timen, A. (2011). “Impact of The 2009 Influenza A (H1N1) Pandemic on Public Health Workers in the Netherlands.” Euro Surveillance: Bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European Communicable Disease Bulletin, 16 (7), 429-435. https://europepmc.org/article/med/21345320.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Betül ÖNAL (Sorumlu Yazar)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8796-0324
Türkiye


Tuğçe ATEŞ
BAYBURT DEVLET HASTANESİ
0000-0002-1266-0888
Türkiye


Havva ÖZTÜRK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-8515-6263
Türkiye


Zeliha ÇOLAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-3875-9368
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil887417, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {34 - 43}, doi = {10.37989/gumussagbil.887417}, title = {COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Önal, Betül and Ateş, Tuğçe and Öztürk, Havva and Çolak, Zeliha} }
APA Önal, B. , Ateş, T. , Öztürk, H. & Çolak, Z. (2022). COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 34-43 . DOI: 10.37989/gumussagbil.887417
MLA Önal, B. , Ateş, T. , Öztürk, H. , Çolak, Z. "COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 34-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/68960/887417>
Chicago Önal, B. , Ateş, T. , Öztürk, H. , Çolak, Z. "COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 34-43
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi AU - Betül Önal , Tuğçe Ateş , Havva Öztürk , Zeliha Çolak Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.887417 DO - 10.37989/gumussagbil.887417 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 43 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.887417 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887417 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi %A Betül Önal , Tuğçe Ateş , Havva Öztürk , Zeliha Çolak %T COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.887417 %U 10.37989/gumussagbil.887417
ISNAD Önal, Betül , Ateş, Tuğçe , Öztürk, Havva , Çolak, Zeliha . "COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2022): 34-43 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887417
AMA Önal B. , Ateş T. , Öztürk H. , Çolak Z. COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 34-43.
Vancouver Önal B. , Ateş T. , Öztürk H. , Çolak Z. COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 34-43.
IEEE B. Önal , T. Ateş , H. Öztürk ve Z. Çolak , "COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 34-43, Mar. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.887417