Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 212 - 219, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887452

Öz

Araştırma Koroner Yoğun Bakim Ünitesinde yatan hastaların deneyimleri ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla Haziran 2018-Ocak 2020 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yapılmıştır. Araştırma evreni ilgili ünitede tedavi ve bakım hizmeti alan hastalar oluşturmuş, örneklemine ise araştırmaya alınma kriterlerine uyan 166 hasta alınmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, hasta tanıtım formu, “Yoğun Bakım Deneyim Ölçeği” ve “Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Hastaların “Yoğun Bakım Deneyim Ölçeği” ve ölçek alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde “Çevrenin Farkında Olma” 17,95±3,20, “Yaşanan Kötümser Deneyimler” 17,75±1,59, “Yaşanan Deneyimlerin Hatırlanması” 11,16±4,23, “Alınan Bakımdan Memnuniyet” 10,13±2,71 ve ölçek toplamında 57,01±6,45 puan aldıkları saptanmıştır. Hastalar “Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği” nin anksiyete alt boyutundan 8,72±4,59, depresyon alt boyutundan 7,17±3,15 puan almıştır. Araştırma sonucunda kroner yoğun bakım hastalarının orta düzeyde olumsuz deneyime sahip olduğu ve anksiyete ve depresyon düzeylerinin ise düşük olduğu belirlendi.

Kaynakça

 • 1. Azizpour, M, Moosazadeh, M. ve Esmaeili, R. (2017). “Use of Physical Restraints in Intensive Care Unit: A Systematic Review Study”. Acta Medica Mediterr, 33, 129-36.
 • 2. Durmaz, Akyol, A. (2017). “Yoğun Bakım Hemşireliği” Baskı:1, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.
 • 3. Mensah, G. A. and Brown, D. W. (2007). “An Overview of Cardiovascular Disease Burden in The United States”. Health Aff Millwood, 26, 38-48.
 • 4. Lloyd-Jones, D, Adams, RJ, Brown, T. M, Carnethon, M, Dai, S, De, Simone G, and Wylie-Rosett, J. (2010). “Executive Summary: Heart Disease and Stroke Statistics-2010 Update: A Report From The American Heart Association”. Circulation, 121, 948-954.
 • 5. Onat, A. (2017). Tekharf 2017 Tıp Dünyasının Kronik Hastalıklara Yaklaşımına Öncülük. Logos Yayıncılık, 3.
 • 6. Gürlek, Kısacık, Ö. ve Çoşğun, T. (2019). “Yoğun Bakım Hastalarında Kısıtlama Uygulamalarının ve Nörovasküler Etkilerinin İncelenmesi”. Yoğun Bakım Dergisi, 10 (2), 53-62.
 • 7. Rotondi, A. J, Chelluri, L, Sirio, C, Mendelsohn, A, Schulz, R, Belle, S., Im, K, Donahoe, M. and Pinsk, M. (2002). “Patients’ Recollections of Stressful Experiences While Receiving Prolonged Mechanical Ventilation Inan Intensive Care Unit”. Crıt Care Med, 30 (4), 746-52.
 • 8. Khorshid, L. ve Demir, Y. (2006). “Yoğun Bakımda Mekanik Ventilasyon Tedavisi Suresince Hastalar İle Yaşanan İletişim Sorunları”. Tepecik Eğitim Hast Derg, 5, 11-5.
 • 9. Özşaker, E, Alcan, A. ve Korkmaz, F. (2013). “Yaşlı Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerinin İncelenmesi”. Turkish J Geriatrics, 16 (4), 408-13.
 • 10. Hintistan, S, Nura, N. ve Öztürk, H. (2009). “Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Deneyimleri”. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 13 (1), 40-6.
 • 11. Alaca, Ç, Yiğit, R. ve Özcan, A. (2011). “Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Hastalık Sürecinde Yaşadığı Deneyimler Konusunda Hasta ve Hemşire Görüşlerinin Karşılaştırılması”. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2 (2), 69-74.
 • 12. Tuna, A, Bektaş, M, Orhan, F, Ayran, G, ve Çelik, Oyur, G. (2014). “Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri”. Anatol J Clin Investige, 8 (2), 77-81.
 • 13. Özdemir, L. (2010). “Kroner Yoğun Bakımda Kalan Hastaların Deneyimlerinin Belirlenmesi”. HEMAR_G, 1, 5-12
 • 14. Zaybak, A. ve Yapucu, Güneş, Ü. (2010). “Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerinin İncelenmesi”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 26 (2), 17-26
 • 15. Rattray, J, Johnston, M, and Wildsmith, J. A. (2004). “The İntensive Care Experience: Development of The ICE Questionnaire”. J Adv Nurs, 47, 64-73.
 • 16. Demir, Y, Akın, E, Eşer, İ. ve Khorshid, L. (2009). “Yoğun Bakım Deneyim Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Türkiye Klin Hemşirelik Bilim Derg, 1, 1-11.
 • 17. Zigmond, A. S. and Snaith, P. R. (1983). “The Hospital Anxiety And Depression Scale”. Acta Psyciatry Scandinavia, 67, 361-370.
 • 18. Aydemir, Ö, Güvenir, T, Küey, L. ve Kültür, S. (1997). “Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenilirlik Çalışması”. Türk Psikiyatri Dergisi, 8, 280-287.
 • 19. Çam, R. ve Şahin, B. (2018). “Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Deneyimleri ve Anksiyete-Depresyon Durumları”. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 1 (1), 10–14
 • 20. Dinlegör, Sekmen, I. ve Ünsar, S. (2018). “Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Deneyimlerinin Belirlenmesi”. Turk J Cardiovasc Nurs, 9(20), 113-119
 • 21. Adsay, E. ve Dedeli, Ö. (2015). “Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerinin Değerlendirilmesi”. Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine, 6, 90-7
 • 22. Terzi, B. ve Kaya, N. (2011). “Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Bireylerin Yoğun Bakım Deneyimleri”. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim, 9 (1), 34-45
 • 23. Okanlı, A, Özer, N, Akyıl, R. Ç. ve Koçkar, Ç. (2006). “Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi”. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 9, 38-44.
 • 24. Tuna, A, Bektaş, M, Orhan, F, Ayran, G. ve Çelik, Oyur, G. (2014). “Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri” Anatol J Clin Investig, 8, 77-81.

Determination of Patient Experiences and Affecting Factors in Coronary Intensive Care

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 212 - 219, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887452

Öz

The aim of this study was to determine the experiences of the patients hospitalized in the Coronary Intensive Care Unit and the factors affecting them the Coronary Intensive Care Unit of a university hospital between June 2018 and January 2020. The population of the research consisted of patients receiving treatment and care services in the relevant unit, and 166 patients were included in the sample, meeting the inclusion criteria. In the collection of research data, the questionnaire form prepared by the researcher in line with the relevant literature, "Intensive Care Experience Scale" and "Hospital Anxiety and Depression Scale" were used. The data obtained from the research were analysed in SPSS 21 package program. When the mean scores of the patients on the "Intensive Care Experience Scale" and the scale's sub-dimensions were examined, "Awareness of the Environment" 17.95±3.20, "Pessistic Experiences" 17.75±1.59, "Remembering Experiences" 11.16±4.23, "Satisfaction with Care Received" 10.13±2.71 and it was determined that they got 57.01±6.45 points in total on the scale. The patients scored 8.72±4.59 points from the anxiety sub-dimension and 7.17±3.15 points from the depression sub-dimension of the “Hospital Anxiety and Depression Scale”. As a result of the research, it was determined that intensive care patients had moderate negative experiences, and their anxiety and depression levels were low.

Kaynakça

 • 1. Azizpour, M, Moosazadeh, M. ve Esmaeili, R. (2017). “Use of Physical Restraints in Intensive Care Unit: A Systematic Review Study”. Acta Medica Mediterr, 33, 129-36.
 • 2. Durmaz, Akyol, A. (2017). “Yoğun Bakım Hemşireliği” Baskı:1, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.
 • 3. Mensah, G. A. and Brown, D. W. (2007). “An Overview of Cardiovascular Disease Burden in The United States”. Health Aff Millwood, 26, 38-48.
 • 4. Lloyd-Jones, D, Adams, RJ, Brown, T. M, Carnethon, M, Dai, S, De, Simone G, and Wylie-Rosett, J. (2010). “Executive Summary: Heart Disease and Stroke Statistics-2010 Update: A Report From The American Heart Association”. Circulation, 121, 948-954.
 • 5. Onat, A. (2017). Tekharf 2017 Tıp Dünyasının Kronik Hastalıklara Yaklaşımına Öncülük. Logos Yayıncılık, 3.
 • 6. Gürlek, Kısacık, Ö. ve Çoşğun, T. (2019). “Yoğun Bakım Hastalarında Kısıtlama Uygulamalarının ve Nörovasküler Etkilerinin İncelenmesi”. Yoğun Bakım Dergisi, 10 (2), 53-62.
 • 7. Rotondi, A. J, Chelluri, L, Sirio, C, Mendelsohn, A, Schulz, R, Belle, S., Im, K, Donahoe, M. and Pinsk, M. (2002). “Patients’ Recollections of Stressful Experiences While Receiving Prolonged Mechanical Ventilation Inan Intensive Care Unit”. Crıt Care Med, 30 (4), 746-52.
 • 8. Khorshid, L. ve Demir, Y. (2006). “Yoğun Bakımda Mekanik Ventilasyon Tedavisi Suresince Hastalar İle Yaşanan İletişim Sorunları”. Tepecik Eğitim Hast Derg, 5, 11-5.
 • 9. Özşaker, E, Alcan, A. ve Korkmaz, F. (2013). “Yaşlı Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerinin İncelenmesi”. Turkish J Geriatrics, 16 (4), 408-13.
 • 10. Hintistan, S, Nura, N. ve Öztürk, H. (2009). “Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Deneyimleri”. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 13 (1), 40-6.
 • 11. Alaca, Ç, Yiğit, R. ve Özcan, A. (2011). “Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Hastalık Sürecinde Yaşadığı Deneyimler Konusunda Hasta ve Hemşire Görüşlerinin Karşılaştırılması”. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2 (2), 69-74.
 • 12. Tuna, A, Bektaş, M, Orhan, F, Ayran, G, ve Çelik, Oyur, G. (2014). “Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri”. Anatol J Clin Investige, 8 (2), 77-81.
 • 13. Özdemir, L. (2010). “Kroner Yoğun Bakımda Kalan Hastaların Deneyimlerinin Belirlenmesi”. HEMAR_G, 1, 5-12
 • 14. Zaybak, A. ve Yapucu, Güneş, Ü. (2010). “Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerinin İncelenmesi”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 26 (2), 17-26
 • 15. Rattray, J, Johnston, M, and Wildsmith, J. A. (2004). “The İntensive Care Experience: Development of The ICE Questionnaire”. J Adv Nurs, 47, 64-73.
 • 16. Demir, Y, Akın, E, Eşer, İ. ve Khorshid, L. (2009). “Yoğun Bakım Deneyim Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Türkiye Klin Hemşirelik Bilim Derg, 1, 1-11.
 • 17. Zigmond, A. S. and Snaith, P. R. (1983). “The Hospital Anxiety And Depression Scale”. Acta Psyciatry Scandinavia, 67, 361-370.
 • 18. Aydemir, Ö, Güvenir, T, Küey, L. ve Kültür, S. (1997). “Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenilirlik Çalışması”. Türk Psikiyatri Dergisi, 8, 280-287.
 • 19. Çam, R. ve Şahin, B. (2018). “Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Deneyimleri ve Anksiyete-Depresyon Durumları”. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 1 (1), 10–14
 • 20. Dinlegör, Sekmen, I. ve Ünsar, S. (2018). “Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Deneyimlerinin Belirlenmesi”. Turk J Cardiovasc Nurs, 9(20), 113-119
 • 21. Adsay, E. ve Dedeli, Ö. (2015). “Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerinin Değerlendirilmesi”. Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine, 6, 90-7
 • 22. Terzi, B. ve Kaya, N. (2011). “Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Bireylerin Yoğun Bakım Deneyimleri”. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim, 9 (1), 34-45
 • 23. Okanlı, A, Özer, N, Akyıl, R. Ç. ve Koçkar, Ç. (2006). “Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi”. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 9, 38-44.
 • 24. Tuna, A, Bektaş, M, Orhan, F, Ayran, G. ve Çelik, Oyur, G. (2014). “Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri” Anatol J Clin Investig, 8, 77-81.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Elanur SARIGÜL
ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-1621-6549
Türkiye


Mehtap KAVURMACI (Sorumlu Yazar)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7062-4845
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil887452, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {212 - 219}, doi = {10.37989/gumussagbil.887452}, title = {Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması}, key = {cite}, author = {Sarıgül, Elanur and Kavurmacı, Mehtap} }
APA Sarıgül, E. & Kavurmacı, M. (2022). Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 212-219 . DOI: 10.37989/gumussagbil.887452
MLA Sarıgül, E. , Kavurmacı, M. "Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 212-219 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/68960/887452>
Chicago Sarıgül, E. , Kavurmacı, M. "Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 212-219
RIS TY - JOUR T1 - Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması AU - Elanur Sarıgül , Mehtap Kavurmacı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.887452 DO - 10.37989/gumussagbil.887452 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 212 EP - 219 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.887452 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887452 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması %A Elanur Sarıgül , Mehtap Kavurmacı %T Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.887452 %U 10.37989/gumussagbil.887452
ISNAD Sarıgül, Elanur , Kavurmacı, Mehtap . "Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2022): 212-219 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887452
AMA Sarıgül E. , Kavurmacı M. Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 212-219.
Vancouver Sarıgül E. , Kavurmacı M. Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 212-219.
IEEE E. Sarıgül ve M. Kavurmacı , "Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 212-219, Mar. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.887452