Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Doğu Karadeniz Bölgesinde İki Farklı Dönemde Tanı Alan Meme Kanseri Hastalarında Tanı Anındaki Evrelerin Karşılaştırılması (2010-2012 ve 2014-2016)

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 90 - 94, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887723

Öz

Amaç: Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür ve tanı anındaki evre prognoz için önem arz etmektedir. Kanser taramalarında artış, beslenme alışkanlığı değişiklikleri, görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler ve toplumsal farkındalığın artması gibi faktörlerin, zaman içerisinde tanı anındaki evreyi etkileyebildiği düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada iki farklı yıl aralığında teşhis edilen meme kanseri hastalarında tanı anındaki evreler karşılaştırılmıştır. Yöntem: Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülmüştür. Araştırmaya 2010-2012 ve 2014-2016 yılları arasında histopatolojik olarak meme kanseri tanısı konulmuş hastalar (403 hasta) dahil edilmiştir. Hasta dosyaları retrospektif olarak taranmıştır. Veri toplanması doküman analizi tekniği ile yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 23 programı kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamında meme kanseri hastalarının %50,9’u erken evrede, %41,5’i lokal ileri evrede, %7,6’sı ise metastatik evrede saptanmıştır. 2010-2012 yılları arasında meme kanseri tanısı alan hastaların %50’si erken evrede tanı alırken bu oran 2014-2016 yılları arasında %51,8‘dir. Sonuç: Araştırma bulgularına dayalı olarak bu çalışmada meme kanseri hastalarının en fazla erken evrede tanı aldıkları belirlenmiştir. Erken evrede tanı alan hastaların oranlarında 2010-2012 tarihleri arasında tanı alanlara göre 2014-2016 tarihleri arasında tanı alanlarda %1,8’lik artış görülmüştür. Ayrıca lokal ileri evrede (LİE’de) azalma ve metastatik evrede (ME’de) artış görülmüştür, ancak bu sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır.

Kaynakça

 • 1. International Agency for Research on Cancer (IARC). (2018). GLOBOCAN 2018: Latest global cancer data. http://gco.iarc.fr/
 • 2. TC Sağlık Bakanlığı, H. S. G. M. (2018). Türkiye Kanser İstati̇sti̇kleri̇ 2015. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/ birimler/kanser-db/istatistik/Turkiye_Kanser_Istatistikle ri_2015.pdf
 • 3. Young, J. J., Roffers, S., Ries, L., Fritz, A., and Hurlbut, A. (2001). SEER Summary Staging Manual 2000- Codes and Coding Instructions. In: National Cancer Institute.
 • 4. Siegel, R., Naishadham, D., and Jemal, A. (2013). “Cancer Statistics, 2013”. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 63 (1), 11-30.
 • 5. American Cancer Society. (2013). Breast cancer, Facts and Figures 2013-2014. In: American Cancer Society.
 • 6. Karakaya, İ. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. In A. Tanrıöğren (Ed.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (pp. 55–84). Anı Yayıncılık.
 • 7. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24th ed.). Nobel Yayın.
 • 8. Nachmias, C. F., and Nachmias, D. (1996). Research methods in the social sciences (5th ed.). St. Martin’s Press.
 • 9. National Cancer Institute, The Surveillance, Epidemiology, and E. R. (SEER). (2015). Cancer Stat Facts: Female Breast Cancer. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html
 • 10. National Cancer Registration and Analysis Service. (2014). Stage Breakdown by CCG 2014. http://www.ncin.org.uk/publications/survival_by_stage
 • 11. Scotland, N. S. (2017). Detect cancer early staging data report (An official statistics publication for Scotland). http://www. isdscotland.org/Health-Topics/Cancer/Detect-Cancer-Early/
 • 12. Cancer in Northern Ireland 2014. (2014). Northern Ireland Cancer Registry, Queens University Belfast.
 • 13. Walters, S., Maringe, C., Coleman, M. P., Peake, M. D., Butler, J., Young, N., Bergström, S., Hanna, L., Jakobsen, E., Kölbeck, K., Sundstrøm, S., Engholm, G., Gavin, A., Gjerstorff, M. L., Hatcher, J., Johannesen, T. B., Linklater, K. M., McGahan, C. E., Steward, J., … Rachet, B. (2013). "Lung Cancer Survival And Stage At Diagnosis in Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden and The UK: A Population-Based Study, 2004-2007". British Journal of Cancer, 108, 1195-1208.
 • 14. Youlden, D. R., Cramb, S. M., Yip, C. H., and Baade, P. D. (2014). "Incidence and Mortality of Female Breast Cancer in The Asiapacific Region". Cancer Biology and Medicine, 11, 101–115.
 • 15. Jedy-Agba, E., McCormack, V., Adebamowo, C., and Dos-Santos-Silva, I. (2016). "Stage at Diagnosis of Breast Cancer in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review and Meta-Analysis". Lancet Global Health, 4 (12), 1–25.
 • 16. Özmen, V. (2008). "Breast cancer in the World and Turkey". Journal of Breast Health, 4 (2), 7–12.
 • 17. Hawes, E. C. (2013). Distribution of breast cancer stage at diagnosis and socioeconomic status in Oregon. (Master of Public Health) Oregon Health and Science University. Oregon
 • 18. Li, C. I., Malone, K. E., and Daling, J. R. (2003). "Differences in Breast Cancer Stage, Treatment, and Survival by Race and Ethnicity". Archives of Internal Medicine, 163, 49-56.
 • 19. T.C Sağlık Bakanlığı. (2015). Türkiye Kanser İstati̇sti̇kleri̇ 2012. In Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara.
 • 20. Şencan, İ., and Keskinkılıç, B. (2017). Türki̇ye Kanser iİstati̇sti̇kleri̇ 2014. http://kanser.gov.tr/Dosya/ca_ istatistik/2014-RAPOR._uzun.pdf
 • 21. Breast Cancer Facts and Figures 2017-2018. (2018). In American Cancer Society. http://www.who.int/cancer/ prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/

Comparison of the Stages at the Time of Diagnosis in Breast Cancer Patients Diagnosed at Two Different Periods in The Eastern Black Sea Region (2010-2012 /2014-2016)

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 90 - 94, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887723

Öz

Objective: Breast cancer is the most common type of cancer among women across the world and the stage at diagnosis is of vital importance in prognosis. It is believed that factors such as an increase in cancer screening, changes in eating habits, improvements in imaging methods, and increased social awareness of cancer may influence the stage at the time of diagnosis over time. Therefore, the stages at the time of diagnosis were compared in breast cancer patients diagnosed in two different periods. Method: The study was conducted at the Faculty of Medicine of Karadeniz Technical University. The study recruited all patients (403 patients) who were histopathologically diagnosed with breast cancer between 2010 and 2012 and between 2014 and 2016. The study used a retrospective study design and sought to describe cases on their own merit. The data were collected using document analysis. Statistical analysis was performed using SPSS software version 23. Results: Within the scope of the study, 50.9% of breast cancer patients were detected in the early stage, 41.5% in the locally advanced stage, and 7.6% in the metastatic stage. While 50% of the patients diagnosed with breast cancer between 2010-2012 were diagnosed at an early stage, this rate was 51.8% between 2014-2016. Conclusions: The analysis results showed that the majority of breast cancer patients were diagnosed at an early stage. The rate of patients diagnosed at an early stage increased by 1.8% between 2014 and 2016 compared to those diagnosed between 2010 and 2012. Additionally, there was a decrease in the locally advanced stage and an increase in the metastatic stage; however, these results are not statistically significant.

Kaynakça

 • 1. International Agency for Research on Cancer (IARC). (2018). GLOBOCAN 2018: Latest global cancer data. http://gco.iarc.fr/
 • 2. TC Sağlık Bakanlığı, H. S. G. M. (2018). Türkiye Kanser İstati̇sti̇kleri̇ 2015. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/ birimler/kanser-db/istatistik/Turkiye_Kanser_Istatistikle ri_2015.pdf
 • 3. Young, J. J., Roffers, S., Ries, L., Fritz, A., and Hurlbut, A. (2001). SEER Summary Staging Manual 2000- Codes and Coding Instructions. In: National Cancer Institute.
 • 4. Siegel, R., Naishadham, D., and Jemal, A. (2013). “Cancer Statistics, 2013”. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 63 (1), 11-30.
 • 5. American Cancer Society. (2013). Breast cancer, Facts and Figures 2013-2014. In: American Cancer Society.
 • 6. Karakaya, İ. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. In A. Tanrıöğren (Ed.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (pp. 55–84). Anı Yayıncılık.
 • 7. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24th ed.). Nobel Yayın.
 • 8. Nachmias, C. F., and Nachmias, D. (1996). Research methods in the social sciences (5th ed.). St. Martin’s Press.
 • 9. National Cancer Institute, The Surveillance, Epidemiology, and E. R. (SEER). (2015). Cancer Stat Facts: Female Breast Cancer. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html
 • 10. National Cancer Registration and Analysis Service. (2014). Stage Breakdown by CCG 2014. http://www.ncin.org.uk/publications/survival_by_stage
 • 11. Scotland, N. S. (2017). Detect cancer early staging data report (An official statistics publication for Scotland). http://www. isdscotland.org/Health-Topics/Cancer/Detect-Cancer-Early/
 • 12. Cancer in Northern Ireland 2014. (2014). Northern Ireland Cancer Registry, Queens University Belfast.
 • 13. Walters, S., Maringe, C., Coleman, M. P., Peake, M. D., Butler, J., Young, N., Bergström, S., Hanna, L., Jakobsen, E., Kölbeck, K., Sundstrøm, S., Engholm, G., Gavin, A., Gjerstorff, M. L., Hatcher, J., Johannesen, T. B., Linklater, K. M., McGahan, C. E., Steward, J., … Rachet, B. (2013). "Lung Cancer Survival And Stage At Diagnosis in Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden and The UK: A Population-Based Study, 2004-2007". British Journal of Cancer, 108, 1195-1208.
 • 14. Youlden, D. R., Cramb, S. M., Yip, C. H., and Baade, P. D. (2014). "Incidence and Mortality of Female Breast Cancer in The Asiapacific Region". Cancer Biology and Medicine, 11, 101–115.
 • 15. Jedy-Agba, E., McCormack, V., Adebamowo, C., and Dos-Santos-Silva, I. (2016). "Stage at Diagnosis of Breast Cancer in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review and Meta-Analysis". Lancet Global Health, 4 (12), 1–25.
 • 16. Özmen, V. (2008). "Breast cancer in the World and Turkey". Journal of Breast Health, 4 (2), 7–12.
 • 17. Hawes, E. C. (2013). Distribution of breast cancer stage at diagnosis and socioeconomic status in Oregon. (Master of Public Health) Oregon Health and Science University. Oregon
 • 18. Li, C. I., Malone, K. E., and Daling, J. R. (2003). "Differences in Breast Cancer Stage, Treatment, and Survival by Race and Ethnicity". Archives of Internal Medicine, 163, 49-56.
 • 19. T.C Sağlık Bakanlığı. (2015). Türkiye Kanser İstati̇sti̇kleri̇ 2012. In Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara.
 • 20. Şencan, İ., and Keskinkılıç, B. (2017). Türki̇ye Kanser iİstati̇sti̇kleri̇ 2014. http://kanser.gov.tr/Dosya/ca_ istatistik/2014-RAPOR._uzun.pdf
 • 21. Breast Cancer Facts and Figures 2017-2018. (2018). In American Cancer Society. http://www.who.int/cancer/ prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Handan ALEMDAĞ (Sorumlu Yazar)
Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi
0000-0003-2283-6733
Türkiye


Halil KAVGACI
Medical Park Trabzon
0000-0003-2411-2589
Türkiye


Celal ALANDAĞ
SİVAS NUMUNE HASTANESİ
0000-0002-2589-8174
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil887723, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {90 - 94}, doi = {10.37989/gumussagbil.887723}, title = {Doğu Karadeniz Bölgesinde İki Farklı Dönemde Tanı Alan Meme Kanseri Hastalarında Tanı Anındaki Evrelerin Karşılaştırılması (2010-2012 ve 2014-2016)}, key = {cite}, author = {Alemdağ, Handan and Kavgacı, Halil and Alandağ, Celal} }
APA Alemdağ, H. , Kavgacı, H. & Alandağ, C. (2022). Doğu Karadeniz Bölgesinde İki Farklı Dönemde Tanı Alan Meme Kanseri Hastalarında Tanı Anındaki Evrelerin Karşılaştırılması (2010-2012 ve 2014-2016) . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 90-94 . DOI: 10.37989/gumussagbil.887723
MLA Alemdağ, H. , Kavgacı, H. , Alandağ, C. "Doğu Karadeniz Bölgesinde İki Farklı Dönemde Tanı Alan Meme Kanseri Hastalarında Tanı Anındaki Evrelerin Karşılaştırılması (2010-2012 ve 2014-2016)" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 90-94 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/68960/887723>
Chicago Alemdağ, H. , Kavgacı, H. , Alandağ, C. "Doğu Karadeniz Bölgesinde İki Farklı Dönemde Tanı Alan Meme Kanseri Hastalarında Tanı Anındaki Evrelerin Karşılaştırılması (2010-2012 ve 2014-2016)". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 90-94
RIS TY - JOUR T1 - Doğu Karadeniz Bölgesinde İki Farklı Dönemde Tanı Alan Meme Kanseri Hastalarında Tanı Anındaki Evrelerin Karşılaştırılması (2010-2012 ve 2014-2016) AU - Handan Alemdağ , Halil Kavgacı , Celal Alandağ Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.887723 DO - 10.37989/gumussagbil.887723 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 94 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.887723 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887723 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Doğu Karadeniz Bölgesinde İki Farklı Dönemde Tanı Alan Meme Kanseri Hastalarında Tanı Anındaki Evrelerin Karşılaştırılması (2010-2012 ve 2014-2016) %A Handan Alemdağ , Halil Kavgacı , Celal Alandağ %T Doğu Karadeniz Bölgesinde İki Farklı Dönemde Tanı Alan Meme Kanseri Hastalarında Tanı Anındaki Evrelerin Karşılaştırılması (2010-2012 ve 2014-2016) %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.887723 %U 10.37989/gumussagbil.887723
ISNAD Alemdağ, Handan , Kavgacı, Halil , Alandağ, Celal . "Doğu Karadeniz Bölgesinde İki Farklı Dönemde Tanı Alan Meme Kanseri Hastalarında Tanı Anındaki Evrelerin Karşılaştırılması (2010-2012 ve 2014-2016)". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2022): 90-94 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.887723
AMA Alemdağ H. , Kavgacı H. , Alandağ C. Doğu Karadeniz Bölgesinde İki Farklı Dönemde Tanı Alan Meme Kanseri Hastalarında Tanı Anındaki Evrelerin Karşılaştırılması (2010-2012 ve 2014-2016). Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 90-94.
Vancouver Alemdağ H. , Kavgacı H. , Alandağ C. Doğu Karadeniz Bölgesinde İki Farklı Dönemde Tanı Alan Meme Kanseri Hastalarında Tanı Anındaki Evrelerin Karşılaştırılması (2010-2012 ve 2014-2016). Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 90-94.
IEEE H. Alemdağ , H. Kavgacı ve C. Alandağ , "Doğu Karadeniz Bölgesinde İki Farklı Dönemde Tanı Alan Meme Kanseri Hastalarında Tanı Anındaki Evrelerin Karşılaştırılması (2010-2012 ve 2014-2016)", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 90-94, Mar. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.887723