Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinde Akut Rinosinüzit Görülme Durumunun İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 264 - 270, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.890764

Öz

Akut rinosinüzit, insidans ve prevalansı giderek artan önemli bir sağlık problemidir ve tedavisi için yüksek miktarlarda harcamalar yapılmaktadır. Bu araştırma üniversite öğrencilerinde akut rinosinüzit görülme durumu ve bunların çeşitli risk faktörleriyle ilişkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı araştırmanın evrenini Türkiye’nin batısında bir üniversitenin birinci sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklemi ise güç analizi ile belirlenen 414 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında Tanımlayıcı Özellikler Soru Formu ve Akut Rinosinüzit Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzde ve ki-kare istatistiksel yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %62,7’sinin kadın, %20,4’ünün alerjisi olduğu, %27,4’ünün sigara kullandığı ve %7,3’ünün kronik hastalığı olduğu belirlenmiştir, öğrencilerin %33,3’ü akut rinosinüzit tanısı almıştır. Öğrencilerin şikayetleri arasında; %51,2’si baş ağrısı, %50,2’si halsizlik, %47,6’sı burun tıkanıklığı, %41,5’i pürülan burun akıntısı belirtilmiştir. Akut rinosinüzit görülmesi ile öğrencilerin cinsiyet, sigara kullanımı, daha önce sinüzit geçirmesi arasında anlamlı fark bulunmuştur. Akut rinosinüzitten korunma için sigara ve alerjenlere yönelik eğitim verilmesi, uzun dönem izlem çalışmalarının yapılması önerilebilir.

Kaynakça

 • 1. Ebell, M. H, McKay, B, Dale, A, Guilbault R. and Ermias, Y. (2019). “Accuracy of Signs and Symptoms for the Diagnosis of Acute Rhinosinusitis and Acute Bacterial Rhinosinusitis”. The Annals of Family Medicine, 17 (2), 164-172.
 • 2. Karaca, N. (2015). Sinüzit Patojenlerinin Uçucu Yağ ve Bileşenlerle İnhibisyonu. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • 3. Dykewicz, M. S. and Hamilos, D. L. (2010). “Rhinitis and Sinusitis”. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 125 (2), 103-115.
 • 4. Fokkens, W. J, Lund, V. J, Mullol, J. and Bachert, C. (2012). “European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps”. Rhinology, 50 (23), 1-12.
 • 5. Dar, A. K. and Lone, A. H. (2013). “Demographic Study of Sinusitis in Patients Visiting Govt. Unani Hospital Srinagar and Ayush Centres in Kashmir”. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, 21 (3), 115-118.
 • 6. Olgun, N. ve Sert, H. (2014). Üst Solunum Sistemi Hastalıkları. In: Editör A. Karadakovan ve F. Eti Aslan, (Ed.). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım (333- 341). Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi.
 • 7. Anon, J .B. (2010). “Upper Respiratory Infections”. The American Journal of Medicine, 123 (4), 16-25.
 • 8. Nishimura, H, Sato, K, Kadji, F.M.N, Ohmiya, S, Ito H, Kubo, T. and Hashimoto, S. (2018). “Case Study-Based Time-Course Analysis of Symptoms of Respiratory Syncytial Virus İnfections Followed by Acute Sinusitis in Otherwise-Healthy Adults.” Journal of Thoracic Disease, 10 (5), E322-E327.
 • 9. Sugiura, S, Yasue, M, Uchida, Y, Teranishi, M, Sone, M, Suzuki, H, Nakashima, T, Otsuka, R, Ando, F. and Shimokata, H. (2018). “Prevalence and Risk Factors of MRI Abnormality Which Was Suspected as Sinusitis in Japanese Middle-Aged and Elderly Community Dwellers”. BioMed Research International, 12, Article ID: 4096845.
 • 10. Worrall, G. (2011). “Acute Sinusitis”. Can Fam Physician, 57 (5), 565–567.
 • 11. Wald, E. R, Applegate, K. E, Bordley, C, Darrow, D. H, Glode, M.P, Marcy, S.M, Nelson, C.E, Ro-senfeld, R.M, Shaikh, N, Smith, M. J, Williams, P. V. and Weinberg, S. T. (2013). “Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Acute Bacterial Sinusitis in Children Aged 1 to 18 Years”. American Academy of Pediatrics, 132 (1), e262-280.
 • 12. Hoxworth, J. M. and Glastonbury, C. M. (2010). “Orbital and İntracranial Complications of Acute Sinusitis”. Neuroimaging Clinics of North America, 20 (4), 511-526.
 • 13. Searyoh, K. and Lubbe, D. (2018). “Complications of rhinosinusitis” South African Family Practice, 60 (5), 17-20.
 • 14. Kara, O.D, Yavaşcan, Ö. Kurtul, S. Kuzu, M. Sütçüoğlu, S. ve Aksu, N. (2005). “Sinüzitin Hayatı Tehdit Eden Komplikasyonlar: İki Olgu Sunumu”. İzmir Tepecik Egitim Hastanesi Dergisi, 15 (2), 123-129.
 • 15. Sijuwola, O. O, Adeyemo, A. A. and Adeosun, A A. (2007). “Orbital Complications of Rhinosinusitis”. Annals of Ibadan Postgraduate Medicine, 5 (1), 1–8.
 • 16. Başer, D. A, Kahveci, R, Koç, M, Aksoy, H, Yaşar, İ. ve Baydar, A. (2016). “Türkiye İstatistik Kurumu Sağlık Verilerine Göre Türkiye’de En Sık Teşhis Edilen İlk 10 Hastalığın Mevcut Rehberlerinin Haritalaması ve Rehberlerin Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri, 36 (2), 65-72.
 • 17. Sundaresan, A. S, Hirsch, A. G, Storm, M, Tan, B. K., Kennedy, T.L, Greene, J. S, Kern, R.C. and Schwartz, B. S. (2015). “Occupational and Environmental Risk Factors for Chronic Rhinosinusitis: A Systematic Review”. International Forum of Allergy and Rhinology, 5 (11), 996–1003.
 • 18. Sağlık Bakanlığı. (2019). “Sağlık İstatistikleri Yıllığı”. Erişim adresi: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf. (Erişim tarihi: 28.10.2021).
 • 19. Coğrafya. (2018). Erişim adresi: http://www.canakkalekultur turizm.gov.tr/TR-70467/cografya.html (Erişim tarihi: 11.07.2018). 20. Rosenfeld, R. M, Piccirillo, J. F, Chandrasekhar, S. S, Brook, I, Ashok Kumar, K, Kramper, M, Orlandi, R. R, Palmer, J. N, Patel, Z.M, Peters, A, Walsh, S.A. and Corrigan, M.D. (2015). “Clinical Practice Guideline (Update): Adult Sinusitis”. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 152 (2), 1-39.
 • 21. Fokkens, W. J, Hoffmans, R. and Thomas, M. (2014). “Avoid Prescribing Antibiotics in Acute Rhinosinusitis”. British Medical Journal, 17 (349), 1-3.
 • 22. Cho, S. H, Lin, H. C, Ghoshal, A. G, Muttalif, A. R, Thanaviratananich, S, Bagga, S, Faruqi, R, Sajjan, S, Alan J. M, Francis, C, De D, and Wang Y. (2016). “Respiratory Disease in the Asia-Pacific Region: Cough as a Key Symptom”. Allergy and Asthma Proceedings, 37 (2), 131-140.
 • 23. Toprak, Ş. H. (2018). Rinosinüzit Ön Tanısı ile Değerlendirilen Hastalarda Belirti ve Semptomların İrdelenmesi. Tıpta uzmanlık tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • 24. Blackwell, D. L, Lucas, J. W, and Clarke, T. C. (2014). “Summary Health Statistics for U.S. Adults: National Health İnterview Survey, 2012”. Vital and Health Statistics, 10 (260), 1-161.
 • 25. Schiller, J. S, Lucas, J. W, Ward, B. W. and Peregory, J. A. (2012). “Summary Health Statistics for US Adults: National Health Interview Survey, 2010”. Vital and Health Statistics, 10 (252), 1-207.
 • 26. Passali, D, Damiani, V, Passali, C.G, Cassano, P, Piemonte, M. and Ciprandi, G. (2020). “The impact of rhinosinusitis in clinical practice: an Italian Survey”, Acta Biomedica, 91 (1), 28–35.
 • 27. Weinberger, M. (2018). “Whither Sinusitis?” Clinical Pediatrics, 57 (9), 1013-1019.
 • 28. Wilson, J.F. (2010). “In the Clinic: Acute Sinusitis”. Annals of Internal Medıcıne, 153 (12), 851-851.
 • 29. Patel, Z.M. and Hwang, P.H. (2020). “Acute Sinusitis and Rhinosinusitis in Adults: Clinical Manifestations and diagnosis”. Erişim adresi: https://www.uptodate.com/contents/ acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-clinicalmanifestati onsanddiagnosis?search=rhinosinusitis%20epidemiology&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank1 (Erişim tarihi:18.09.2020).
 • 30. Rosenfeld R. M, Andes, D, Bhattacharyya, N, Cheung, D, Eisenberg, E, Ganiats, T. A, and Witsell, L. (2007). “Clinical Practice Guideline: Adult Sinusitis”. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 137, 1-31.
 • 31. Pilan, R. R, Pinna, F. R. and Bezerra, T. F. (2012). “Prevalence of Chronic Rhinosinusitis in Sao Paulo”. Rhinology, 50, 129.
 • 32. Çekiç, E. (2015). “Kronik Rinosinüzit Etiyopatogenezi”. Türk Rinoloji Dergisi, 4 (2), 8.

Investigation of Acute Rhinosinusitis Situation on University Students

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 264 - 270, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.890764

Öz

Acute rhinosinusitis is an important health problem with increasing incidence and prevalence, and high amounts of spending are being made for its treatment. This study was conducted to evaluate the incidence of acute rhinosinusitis in university students and its relationship with various risk factors. The study population of the descriptive type research consists of freshman students of a university in the west of Turkey. The sample, however, consisted of 414 students determined by power analysis. Descriptive Characteristics Questionnaire and Acute Rhinosinusitis Evaluation Form were used in the collection of the study data. The data were evaluated using numbers, percentiles and chi-square statistical methods. It was found that 62.7% of the students participating in the study was female, 20.4% had allergies, 27.4% was smoking, and 7.3% had a chronic disease, and 33.3% of the students was diagnosed with acute rhinosinusitis. Among the students complaints, 51.2% had headache, 50.2% had weakness, 47.6% had nasal congestion, and 41.5% had a nasal discharge symptom. A significant difference was found between acute rhinosinusitis and gender, smoking, and a previous sinusitis. For protection against acute rhinosinusitis, it may be recommended to provide training on smoking and allergens, and to conduct long-term follow-up studies.

Kaynakça

 • 1. Ebell, M. H, McKay, B, Dale, A, Guilbault R. and Ermias, Y. (2019). “Accuracy of Signs and Symptoms for the Diagnosis of Acute Rhinosinusitis and Acute Bacterial Rhinosinusitis”. The Annals of Family Medicine, 17 (2), 164-172.
 • 2. Karaca, N. (2015). Sinüzit Patojenlerinin Uçucu Yağ ve Bileşenlerle İnhibisyonu. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • 3. Dykewicz, M. S. and Hamilos, D. L. (2010). “Rhinitis and Sinusitis”. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 125 (2), 103-115.
 • 4. Fokkens, W. J, Lund, V. J, Mullol, J. and Bachert, C. (2012). “European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps”. Rhinology, 50 (23), 1-12.
 • 5. Dar, A. K. and Lone, A. H. (2013). “Demographic Study of Sinusitis in Patients Visiting Govt. Unani Hospital Srinagar and Ayush Centres in Kashmir”. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, 21 (3), 115-118.
 • 6. Olgun, N. ve Sert, H. (2014). Üst Solunum Sistemi Hastalıkları. In: Editör A. Karadakovan ve F. Eti Aslan, (Ed.). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım (333- 341). Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi.
 • 7. Anon, J .B. (2010). “Upper Respiratory Infections”. The American Journal of Medicine, 123 (4), 16-25.
 • 8. Nishimura, H, Sato, K, Kadji, F.M.N, Ohmiya, S, Ito H, Kubo, T. and Hashimoto, S. (2018). “Case Study-Based Time-Course Analysis of Symptoms of Respiratory Syncytial Virus İnfections Followed by Acute Sinusitis in Otherwise-Healthy Adults.” Journal of Thoracic Disease, 10 (5), E322-E327.
 • 9. Sugiura, S, Yasue, M, Uchida, Y, Teranishi, M, Sone, M, Suzuki, H, Nakashima, T, Otsuka, R, Ando, F. and Shimokata, H. (2018). “Prevalence and Risk Factors of MRI Abnormality Which Was Suspected as Sinusitis in Japanese Middle-Aged and Elderly Community Dwellers”. BioMed Research International, 12, Article ID: 4096845.
 • 10. Worrall, G. (2011). “Acute Sinusitis”. Can Fam Physician, 57 (5), 565–567.
 • 11. Wald, E. R, Applegate, K. E, Bordley, C, Darrow, D. H, Glode, M.P, Marcy, S.M, Nelson, C.E, Ro-senfeld, R.M, Shaikh, N, Smith, M. J, Williams, P. V. and Weinberg, S. T. (2013). “Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Acute Bacterial Sinusitis in Children Aged 1 to 18 Years”. American Academy of Pediatrics, 132 (1), e262-280.
 • 12. Hoxworth, J. M. and Glastonbury, C. M. (2010). “Orbital and İntracranial Complications of Acute Sinusitis”. Neuroimaging Clinics of North America, 20 (4), 511-526.
 • 13. Searyoh, K. and Lubbe, D. (2018). “Complications of rhinosinusitis” South African Family Practice, 60 (5), 17-20.
 • 14. Kara, O.D, Yavaşcan, Ö. Kurtul, S. Kuzu, M. Sütçüoğlu, S. ve Aksu, N. (2005). “Sinüzitin Hayatı Tehdit Eden Komplikasyonlar: İki Olgu Sunumu”. İzmir Tepecik Egitim Hastanesi Dergisi, 15 (2), 123-129.
 • 15. Sijuwola, O. O, Adeyemo, A. A. and Adeosun, A A. (2007). “Orbital Complications of Rhinosinusitis”. Annals of Ibadan Postgraduate Medicine, 5 (1), 1–8.
 • 16. Başer, D. A, Kahveci, R, Koç, M, Aksoy, H, Yaşar, İ. ve Baydar, A. (2016). “Türkiye İstatistik Kurumu Sağlık Verilerine Göre Türkiye’de En Sık Teşhis Edilen İlk 10 Hastalığın Mevcut Rehberlerinin Haritalaması ve Rehberlerin Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri, 36 (2), 65-72.
 • 17. Sundaresan, A. S, Hirsch, A. G, Storm, M, Tan, B. K., Kennedy, T.L, Greene, J. S, Kern, R.C. and Schwartz, B. S. (2015). “Occupational and Environmental Risk Factors for Chronic Rhinosinusitis: A Systematic Review”. International Forum of Allergy and Rhinology, 5 (11), 996–1003.
 • 18. Sağlık Bakanlığı. (2019). “Sağlık İstatistikleri Yıllığı”. Erişim adresi: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf. (Erişim tarihi: 28.10.2021).
 • 19. Coğrafya. (2018). Erişim adresi: http://www.canakkalekultur turizm.gov.tr/TR-70467/cografya.html (Erişim tarihi: 11.07.2018). 20. Rosenfeld, R. M, Piccirillo, J. F, Chandrasekhar, S. S, Brook, I, Ashok Kumar, K, Kramper, M, Orlandi, R. R, Palmer, J. N, Patel, Z.M, Peters, A, Walsh, S.A. and Corrigan, M.D. (2015). “Clinical Practice Guideline (Update): Adult Sinusitis”. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 152 (2), 1-39.
 • 21. Fokkens, W. J, Hoffmans, R. and Thomas, M. (2014). “Avoid Prescribing Antibiotics in Acute Rhinosinusitis”. British Medical Journal, 17 (349), 1-3.
 • 22. Cho, S. H, Lin, H. C, Ghoshal, A. G, Muttalif, A. R, Thanaviratananich, S, Bagga, S, Faruqi, R, Sajjan, S, Alan J. M, Francis, C, De D, and Wang Y. (2016). “Respiratory Disease in the Asia-Pacific Region: Cough as a Key Symptom”. Allergy and Asthma Proceedings, 37 (2), 131-140.
 • 23. Toprak, Ş. H. (2018). Rinosinüzit Ön Tanısı ile Değerlendirilen Hastalarda Belirti ve Semptomların İrdelenmesi. Tıpta uzmanlık tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • 24. Blackwell, D. L, Lucas, J. W, and Clarke, T. C. (2014). “Summary Health Statistics for U.S. Adults: National Health İnterview Survey, 2012”. Vital and Health Statistics, 10 (260), 1-161.
 • 25. Schiller, J. S, Lucas, J. W, Ward, B. W. and Peregory, J. A. (2012). “Summary Health Statistics for US Adults: National Health Interview Survey, 2010”. Vital and Health Statistics, 10 (252), 1-207.
 • 26. Passali, D, Damiani, V, Passali, C.G, Cassano, P, Piemonte, M. and Ciprandi, G. (2020). “The impact of rhinosinusitis in clinical practice: an Italian Survey”, Acta Biomedica, 91 (1), 28–35.
 • 27. Weinberger, M. (2018). “Whither Sinusitis?” Clinical Pediatrics, 57 (9), 1013-1019.
 • 28. Wilson, J.F. (2010). “In the Clinic: Acute Sinusitis”. Annals of Internal Medıcıne, 153 (12), 851-851.
 • 29. Patel, Z.M. and Hwang, P.H. (2020). “Acute Sinusitis and Rhinosinusitis in Adults: Clinical Manifestations and diagnosis”. Erişim adresi: https://www.uptodate.com/contents/ acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-clinicalmanifestati onsanddiagnosis?search=rhinosinusitis%20epidemiology&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank1 (Erişim tarihi:18.09.2020).
 • 30. Rosenfeld R. M, Andes, D, Bhattacharyya, N, Cheung, D, Eisenberg, E, Ganiats, T. A, and Witsell, L. (2007). “Clinical Practice Guideline: Adult Sinusitis”. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 137, 1-31.
 • 31. Pilan, R. R, Pinna, F. R. and Bezerra, T. F. (2012). “Prevalence of Chronic Rhinosinusitis in Sao Paulo”. Rhinology, 50, 129.
 • 32. Çekiç, E. (2015). “Kronik Rinosinüzit Etiyopatogenezi”. Türk Rinoloji Dergisi, 4 (2), 8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Selma ATAY (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-2068-1099
Türkiye


Hürmüz KOÇ
çanakkale onsekiz mart üniversitesi spor bilimleri fakültesi
0000-0003-1588-7583
Türkiye


Erkan TEZCAN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-1413-1266
Türkiye


Sevda EFİL
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-4988-3743
Türkiye


Sadi Turgut BİLGİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0003-3157-2039
Türkiye


Hilalnur KÜÇÜKAKGÜN Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0002-6454-714X
Türkiye


Bilgetekin Burak GÜNAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0001-7693-4844
Türkiye

Destekleyen Kurum Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi (Proje No. 2833) tarafından desteklenmiştir
Proje Numarası Proje No. 2833
Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil890764, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {264 - 270}, doi = {10.37989/gumussagbil.890764}, title = {Üniversite Öğrencilerinde Akut Rinosinüzit Görülme Durumunun İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Atay, Selma and Koç, Hürmüz and Tezcan, Erkan and Efil, Sevda and Bilgi, Sadi Turgut and Küçükakgün, Hilalnur and Günar, Bilgetekin Burak} }
APA Atay, S. , Koç, H. , Tezcan, E. , Efil, S. , Bilgi, S. T. , Küçükakgün, H. & Günar, B. B. (2022). Üniversite Öğrencilerinde Akut Rinosinüzit Görülme Durumunun İncelenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 264-270 . DOI: 10.37989/gumussagbil.890764
MLA Atay, S. , Koç, H. , Tezcan, E. , Efil, S. , Bilgi, S. T. , Küçükakgün, H. , Günar, B. B. "Üniversite Öğrencilerinde Akut Rinosinüzit Görülme Durumunun İncelenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 264-270 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/68960/890764>
Chicago Atay, S. , Koç, H. , Tezcan, E. , Efil, S. , Bilgi, S. T. , Küçükakgün, H. , Günar, B. B. "Üniversite Öğrencilerinde Akut Rinosinüzit Görülme Durumunun İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 264-270
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinde Akut Rinosinüzit Görülme Durumunun İncelenmesi AU - Selma Atay , Hürmüz Koç , Erkan Tezcan , Sevda Efil , Sadi Turgut Bilgi , Hilalnur Küçükakgün , Bilgetekin Burak Günar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.890764 DO - 10.37989/gumussagbil.890764 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 264 EP - 270 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.890764 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.890764 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinde Akut Rinosinüzit Görülme Durumunun İncelenmesi %A Selma Atay , Hürmüz Koç , Erkan Tezcan , Sevda Efil , Sadi Turgut Bilgi , Hilalnur Küçükakgün , Bilgetekin Burak Günar %T Üniversite Öğrencilerinde Akut Rinosinüzit Görülme Durumunun İncelenmesi %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.890764 %U 10.37989/gumussagbil.890764
ISNAD Atay, Selma , Koç, Hürmüz , Tezcan, Erkan , Efil, Sevda , Bilgi, Sadi Turgut , Küçükakgün, Hilalnur , Günar, Bilgetekin Burak . "Üniversite Öğrencilerinde Akut Rinosinüzit Görülme Durumunun İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2022): 264-270 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.890764
AMA Atay S. , Koç H. , Tezcan E. , Efil S. , Bilgi S. T. , Küçükakgün H. , Günar B. B. Üniversite Öğrencilerinde Akut Rinosinüzit Görülme Durumunun İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 264-270.
Vancouver Atay S. , Koç H. , Tezcan E. , Efil S. , Bilgi S. T. , Küçükakgün H. , Günar B. B. Üniversite Öğrencilerinde Akut Rinosinüzit Görülme Durumunun İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 264-270.
IEEE S. Atay , H. Koç , E. Tezcan , S. Efil , S. T. Bilgi , H. Küçükakgün ve B. B. Günar , "Üniversite Öğrencilerinde Akut Rinosinüzit Görülme Durumunun İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 264-270, Mar. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.890764