Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Knowledge Levels of Neonatal Intensive Care Nurses on Neonatal Jaundice and Its Treatment

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 229 - 236, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.976141

Öz

Nurses play an active role in protecting the newborn from the negative consequences of jaundice, providing appropriate treatment and follow-up. Thus, they are expected to have sufficient knowledge about neonatal jaundice. This study was carried out to determine the knowledge levels of Neonatal Intensive Care (NIC) nurses about neonatal jaundice and its treatment. The descriptive and cross-sectional study was conducted between January-June 2019 with 66 nurses who met the sample selection criteria and agreed to participate in the study. The data were collected with the “Introductory Information Form” and “Assessment Form for Knowledge Levels of NIC Nurses on Neonatal Jaundice and Treatment”. The lowest score that can be obtained from the 40-item information form prepared by the researchers is 0, and the highest score is 40. The mean age of the NIC nurses participating in the study was 23.38±6.50, of whom 62.1% did not receive in-service training on neonatal jaundice. It was found that their mean scores of knowledge level about neonatal jaundice and its treatment was 29.7±3.63, above moderate level. It was determined that the difference between knowledge level mean scores of the nurses according to their total working time, working time in the NIC and in-service training on neonatal jaundice was found to be significant (p<0.05). The knowledge level of nurses working in the NIC on neonatal jaundice and its treatment is above average. But it is not at the desired level. It is necessary to give in-service training to NIC nurses on the subject-matter.

Kaynakça

 • 1. Hansen, T. W. H. and Bratlid, D. (2012). Physiology of Neonatal Unconjugated Hyperbilirubinemia. In: D.K. Stevenson, M.J. Maisels and J.F. Watchko (Eds.). Care of Jaundiced Neonate (65-95). New York: McGraw-Hill.
 • 2. Çelebioğlu, A. ve Polat, S. (2008). “Hiperbilirubinemi Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Yenidoğanların Annelerinin Kaygı Düzeyi, Etkileyen Faktörler Ve Bilgilendirmenin Kaygıyı Azaltmadaki Rolü”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (2), 47-54.
 • 3. Aksoy Okan, M. (2014). “A Retrospective Evaluation of Etiology in Neonatal Jaundice Infants Were Treated with Phototherapy.” The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 25 (3), 215– 219.
 • 4. Demir, N., Peker, E., Aslan, O., Ceylan, N. ve Tuncer, O. (2015). “Yenidoğan Ünitemizde İndirekt Hiperbilirubinemi Tanısı İle Yatırılan Term Yenidoğan Olguların Değerlendirilmesi”. Anadolu Tıbbi Araştırmalar Dergisi, 9 (2), 66-69.
 • 5. Kaplan, M., Muraca, M., Hammerman, C., Rubaltelli, F.F., Vilei, M.T., Vreman, H.J. and Stevenson, D.K. (2002). “Inbalance Between Production and Conjugation of Bilirubin: a Fundamental Concept in the Mechanism of Neonatal Jaundice”. Pediatrics, 110 (4), 47.
 • 6. American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. (2004). “Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation”. Pediatrics, 114 (1), 297.
 • 7. Yorulmaz, A., Yücel, M., Sert, S., Özdem, S. and İstanbullu, H.A. (2018). “Investigation of Risk Factors and Clinical and Laboratory Characteristics of Infants Hospitalized in Neonatal Unit Due to Jaundice”. Journal of Contemporary Medicine, 8 (1), 7-13.
 • 8. Ip, S., Chung, M., Kulig, J., O'Brien, R., Sege, R., Glicken, S., Maisels, M.J. and Lau, J. (2004). “An Evidence-Based Review of Important Issues Concerning Neonatal Hyperbilirubinemia”. Pediatrics, 114 (1), 130-153.
 • 9. Cohen, S.M. (2006). “Jaundice in the Full-Term Newborn”. Pediatric Nursing, 2 (3), 202-208.
 • 10. Özdemir, S. and Yılmaz, B. (2019). “Yenidoğanlarda Hiperbilirubinemi ve Başarılı Emzirme”. Ege Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 35 (2), 69-75.
 • 11. Hockenberry, M. J. and Wilson, D. (2013). Breastfeeding-Associated Jaundice. In: M.J. Hockenberry and D. Wilson (Eds.). Wong's Essentials of Pediatric Nursing (3143-3146). USA: Elsevier Publications.
 • 12. T.C. Sağlık Bakanlığı. (2011). “Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”. Erişim adresi: https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/12564,20110419-27910-hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelikpdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021).
 • 13. Törüner, K.E. ve Büyükgönenç, L. (2017). “Yüksek Riskli Yenidoğan”. İçinde: K.E. Törüner ve L. Büyükgönenç (Eds.). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları (21-33). Ankara: Nobel Tıp Kitabevi.
 • 14. Selalmaz, M., Bülbül, A., Sözeri, Ş., Özcan Gül, F., Kunt, A., Atar, G., Zübarioğlu, U., Ünal Türkoğlu, E. ve Uslu, S. (2015). “Yenidoğan Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Sarılık Tedavisi Konusunda Uygulama Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni, 49 (3), 195-199.
 • 15. Tan, İ., Salihoğlu, Ö., Demirelli, Y. ve Hatipoğlu, S. (2012). “Yenidoğan Ünitesine İndirekt Hiperbilirubinemi Nedeniyle Yatan Bebeklerin Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ve İlişkili Risk Faktörleri”. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 3 (1), 38-43.
 • 16. Canbulat, N. ve Demirgöz, M. (2009). “Yenidoğanın Işık Tedavisi: Fototerapi”. Zeynep Kamil Bülteni, 40 (1), 37-41.
 • 17. Bülbül, A., Okan, F., Uslu, S., İşçi, E. ve Nuhoğlu, A. (2005). “Term Bebeklerde Hiperbilirübineminin Klinik Özellikleri ve Risk Etmenlerinin Araştırılması”. Türk Pediatri Arşivi, 40 (3), 204-210.
 • 18. Bademci, V. (2011). “Kuder-Richardson 20, Cronbach’ın Alfasi, Hoyt’un Varyans Analizi, Genellenirlik Kuramı ve Ölçüm Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 173-193.
 • 19. Karakoç, A. G. D. F. Y. ve Dönmez, L. (2014). “Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Temel İlkeler”. Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, 13 (40), 39-49.
 • 20. Frey, B. B. (Ed). (2018). The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation. Sage Publications.
 • 21. Yalanız, B. (2017). Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin, Fizyolojik Sarılıklı Bebeklerin ve Annelerinin Bakım Gereksinimlerine Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 22. Almeida, M. and Draque, C. (2007). “Neonatal Jaundice and Breastfeeding”. Neo Rewievs, 8 (7), 281-288. 23. Çoban, A., Türkmen, V. ve Gürsoy, T. (2014). Yenidoğan Sarılıklarında İzlem ve Tedavi Rehberi. Türk Neonataloji Derneği Yayınları.
 • 24. Yol, E. (2017). Bebeği İndirekt Hiperbilirubinemi Tanısı Almış Annelerin Emzirme Özyeterliliği ve Emzirme Başarısının Değerlendirilmesi. (Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 25. Chang, M.P., Walters, C.B., Tsai, C., Aksamit, D., Kateh, F. and Sampson, J. (2019). “Evaluation of a Neonatal Resuscitation Curriculum in Liberia”. Children Journal, 6 (4), 56.
 • 26. Bölükbaşı, N.N. (2019). Fototerapi Uygulaması Alan Yenidoğanların Konfor Davranışlarının İncelenmesi. (Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 27. Erikmen, E. ve Vatan, F. (2019). “Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Otonomilerinin İncelenmesi”. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 6 (2), 141-152.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı Ve Tedavisi İle İlgili Bilgi Düzeyleri

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 229 - 236, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.976141

Öz

Yenidoğan hemşireleri, yenidoğan sarılığının olumsuz sonuçlarından yenidoğanın korunmasında, uygun tedavi ve izlemin yapılabilmesinde etkin rol oynamaktadır. Bunun için hemşirelerin, yenidoğan sarılığı hakkında yeterli bilgiye sahip olması beklenmektedir. Bu çalışma Yenidoğan Yoğun Bakım (YYB) hemşirelerinin yenidoğan sarılığı ve tedavisi ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki bu araştırma, Ocak-Haziran 2019 tarihleri arasında YYB ünitelerinde çalışan, örneklem seçim kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 66 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “YYB Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı ve Tedavisi ile İlgili Bilgi Düzeylerini Belirleme Formu” ile toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 40 maddeden oluşan bilgi formundan alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 40’tır. Çalışmaya katılan YYB hemşirelerinin yaş ortalamaları 23,38±6,50 olup, %62,1’inin yenidoğan sarılığı ile ilgili hizmetiçi eğitim almadığı, yenidoğan sarılığı ve tedavisine yönelik bilgi düzeyi puan ortalamalarının 29,7±3,63 ile ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Hemşirelerin toplam çalışma süresi, YYB ünitesinde çalışma süresi ve yenidoğan sarılığı ile ilgili hizmetiçi eğitim alma durumuna göre bilgi düzeyi puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05). YYB ünitesinde çalışan hemşirelerin yenidoğan sarılığı ve tedavisi ile ilgili bilgi düzeyleri ortalamanın üzerindedir. Fakat istendik düzeyde değildir. YYB hemşirelerine konu ile ilgili hizmetiçi eğitimlerin verilmesi gereklidir.

Kaynakça

 • 1. Hansen, T. W. H. and Bratlid, D. (2012). Physiology of Neonatal Unconjugated Hyperbilirubinemia. In: D.K. Stevenson, M.J. Maisels and J.F. Watchko (Eds.). Care of Jaundiced Neonate (65-95). New York: McGraw-Hill.
 • 2. Çelebioğlu, A. ve Polat, S. (2008). “Hiperbilirubinemi Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Yenidoğanların Annelerinin Kaygı Düzeyi, Etkileyen Faktörler Ve Bilgilendirmenin Kaygıyı Azaltmadaki Rolü”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (2), 47-54.
 • 3. Aksoy Okan, M. (2014). “A Retrospective Evaluation of Etiology in Neonatal Jaundice Infants Were Treated with Phototherapy.” The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 25 (3), 215– 219.
 • 4. Demir, N., Peker, E., Aslan, O., Ceylan, N. ve Tuncer, O. (2015). “Yenidoğan Ünitemizde İndirekt Hiperbilirubinemi Tanısı İle Yatırılan Term Yenidoğan Olguların Değerlendirilmesi”. Anadolu Tıbbi Araştırmalar Dergisi, 9 (2), 66-69.
 • 5. Kaplan, M., Muraca, M., Hammerman, C., Rubaltelli, F.F., Vilei, M.T., Vreman, H.J. and Stevenson, D.K. (2002). “Inbalance Between Production and Conjugation of Bilirubin: a Fundamental Concept in the Mechanism of Neonatal Jaundice”. Pediatrics, 110 (4), 47.
 • 6. American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. (2004). “Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation”. Pediatrics, 114 (1), 297.
 • 7. Yorulmaz, A., Yücel, M., Sert, S., Özdem, S. and İstanbullu, H.A. (2018). “Investigation of Risk Factors and Clinical and Laboratory Characteristics of Infants Hospitalized in Neonatal Unit Due to Jaundice”. Journal of Contemporary Medicine, 8 (1), 7-13.
 • 8. Ip, S., Chung, M., Kulig, J., O'Brien, R., Sege, R., Glicken, S., Maisels, M.J. and Lau, J. (2004). “An Evidence-Based Review of Important Issues Concerning Neonatal Hyperbilirubinemia”. Pediatrics, 114 (1), 130-153.
 • 9. Cohen, S.M. (2006). “Jaundice in the Full-Term Newborn”. Pediatric Nursing, 2 (3), 202-208.
 • 10. Özdemir, S. and Yılmaz, B. (2019). “Yenidoğanlarda Hiperbilirubinemi ve Başarılı Emzirme”. Ege Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 35 (2), 69-75.
 • 11. Hockenberry, M. J. and Wilson, D. (2013). Breastfeeding-Associated Jaundice. In: M.J. Hockenberry and D. Wilson (Eds.). Wong's Essentials of Pediatric Nursing (3143-3146). USA: Elsevier Publications.
 • 12. T.C. Sağlık Bakanlığı. (2011). “Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”. Erişim adresi: https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/12564,20110419-27910-hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelikpdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 13 Temmuz 2021).
 • 13. Törüner, K.E. ve Büyükgönenç, L. (2017). “Yüksek Riskli Yenidoğan”. İçinde: K.E. Törüner ve L. Büyükgönenç (Eds.). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları (21-33). Ankara: Nobel Tıp Kitabevi.
 • 14. Selalmaz, M., Bülbül, A., Sözeri, Ş., Özcan Gül, F., Kunt, A., Atar, G., Zübarioğlu, U., Ünal Türkoğlu, E. ve Uslu, S. (2015). “Yenidoğan Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Sarılık Tedavisi Konusunda Uygulama Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni, 49 (3), 195-199.
 • 15. Tan, İ., Salihoğlu, Ö., Demirelli, Y. ve Hatipoğlu, S. (2012). “Yenidoğan Ünitesine İndirekt Hiperbilirubinemi Nedeniyle Yatan Bebeklerin Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ve İlişkili Risk Faktörleri”. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 3 (1), 38-43.
 • 16. Canbulat, N. ve Demirgöz, M. (2009). “Yenidoğanın Işık Tedavisi: Fototerapi”. Zeynep Kamil Bülteni, 40 (1), 37-41.
 • 17. Bülbül, A., Okan, F., Uslu, S., İşçi, E. ve Nuhoğlu, A. (2005). “Term Bebeklerde Hiperbilirübineminin Klinik Özellikleri ve Risk Etmenlerinin Araştırılması”. Türk Pediatri Arşivi, 40 (3), 204-210.
 • 18. Bademci, V. (2011). “Kuder-Richardson 20, Cronbach’ın Alfasi, Hoyt’un Varyans Analizi, Genellenirlik Kuramı ve Ölçüm Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 173-193.
 • 19. Karakoç, A. G. D. F. Y. ve Dönmez, L. (2014). “Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Temel İlkeler”. Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, 13 (40), 39-49.
 • 20. Frey, B. B. (Ed). (2018). The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation. Sage Publications.
 • 21. Yalanız, B. (2017). Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin, Fizyolojik Sarılıklı Bebeklerin ve Annelerinin Bakım Gereksinimlerine Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 22. Almeida, M. and Draque, C. (2007). “Neonatal Jaundice and Breastfeeding”. Neo Rewievs, 8 (7), 281-288. 23. Çoban, A., Türkmen, V. ve Gürsoy, T. (2014). Yenidoğan Sarılıklarında İzlem ve Tedavi Rehberi. Türk Neonataloji Derneği Yayınları.
 • 24. Yol, E. (2017). Bebeği İndirekt Hiperbilirubinemi Tanısı Almış Annelerin Emzirme Özyeterliliği ve Emzirme Başarısının Değerlendirilmesi. (Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 25. Chang, M.P., Walters, C.B., Tsai, C., Aksamit, D., Kateh, F. and Sampson, J. (2019). “Evaluation of a Neonatal Resuscitation Curriculum in Liberia”. Children Journal, 6 (4), 56.
 • 26. Bölükbaşı, N.N. (2019). Fototerapi Uygulaması Alan Yenidoğanların Konfor Davranışlarının İncelenmesi. (Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 27. Erikmen, E. ve Vatan, F. (2019). “Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Otonomilerinin İncelenmesi”. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 6 (2), 141-152.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hacer DELİBAŞ
HITIT UNIVERSITY
0000-0002-6618-4151
Türkiye


Selen ÖZAKAR AKÇA (Sorumlu Yazar)
HITIT UNIVERSITY
0000-0002-6943-6713
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil976141, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {229 - 236}, doi = {10.37989/gumussagbil.976141}, title = {Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı Ve Tedavisi İle İlgili Bilgi Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Delibaş, Hacer and Özakar Akça, Selen} }
APA Delibaş, H. & Özakar Akça, S. (2022). Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı Ve Tedavisi İle İlgili Bilgi Düzeyleri . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 229-236 . DOI: 10.37989/gumussagbil.976141
MLA Delibaş, H. , Özakar Akça, S. "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı Ve Tedavisi İle İlgili Bilgi Düzeyleri" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 229-236 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/68960/976141>
Chicago Delibaş, H. , Özakar Akça, S. "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı Ve Tedavisi İle İlgili Bilgi Düzeyleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 229-236
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı Ve Tedavisi İle İlgili Bilgi Düzeyleri AU - Hacer Delibaş , Selen Özakar Akça Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.976141 DO - 10.37989/gumussagbil.976141 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 236 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.976141 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.976141 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı Ve Tedavisi İle İlgili Bilgi Düzeyleri %A Hacer Delibaş , Selen Özakar Akça %T Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı Ve Tedavisi İle İlgili Bilgi Düzeyleri %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.976141 %U 10.37989/gumussagbil.976141
ISNAD Delibaş, Hacer , Özakar Akça, Selen . "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı Ve Tedavisi İle İlgili Bilgi Düzeyleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2022): 229-236 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.976141
AMA Delibaş H. , Özakar Akça S. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı Ve Tedavisi İle İlgili Bilgi Düzeyleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 229-236.
Vancouver Delibaş H. , Özakar Akça S. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı Ve Tedavisi İle İlgili Bilgi Düzeyleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 229-236.
IEEE H. Delibaş ve S. Özakar Akça , "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğan Sarılığı Ve Tedavisi İle İlgili Bilgi Düzeyleri", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 229-236, Mar. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.976141