Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 38 - 53 2020-03-28

Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri
The Professional Expectations of First Graders in Tourism Guidance

Ümit ŞENGEL [1] , Burhanettin ZENGİN [2]


Turizm rehberliği birinci sınıf öğrencilerinin mesleki beklentilerinin tespit edilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Türkiye’de turizm ile ilgili bazı bölümlerin tercih edilmesinde sorunlar yaşanırken, turizm rehberliği tercih edilen bir bölüm olarak ön plana çıkmaktadır. Turizm rehberliğinin de diğer bölümlerin tercih edilmesiyle ilgili yaşanan sorunları yaşamaması adına bu tarz çalışmalar önem arz etmektedir. Çünkü son yıllarda Türkiye’deki üniversitelerde turizm rehberliği bölümleri hiçbir planlama olmadan açılmaktadır. Böyle devam etmesi durumunda gelecekte bölümün tercih edilebilirliği ile ilgili önemli sorunların ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın araştırma evrenini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi oluşturmaktadır. Veriler Turizm Rehberliği bölümüne kayıtlı 100 öğrencinin 93’ünden ve yüz yüze olacak şekilde toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin beklentilerinin olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bazı beklentileri cinsiyet, bölümün istekli olarak tercih edilmesi ve ailelerin aylık gelirine göre anlamlı olarak farklılaşmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öngörülen sorunların yaşanmaması için konuyla bağlantılı paydaşlara öneriler getirilmiştir.

The purpose of this study is to determine the professional expectations first year students of tourism guidance. while Problems in the choice of some departments related to tourism in Turkey, tourism guidance comes to the fore as a preferred section. Such studies are important in order for tourism guidance not to experience problems related to the preference of other departments because the tourism guidance department in universities recently opened without any planning in Turkey. In the event of such continuity, it is considered that significant problems may arise in the future. Quantitative research methods were used in the study. Survey technique was used as data collection tool. Sakarya University of Applied Sciences Tourism Faculty is the population of the study. Data were collected from 93 out of 100 students recorded in the tourism guidance department. Data were collected face to face from the students. According to the results of the study, the expectations of the students were found to be positive. In addition, some expectations of the students differed meaningfully by gender, being preferred by the department and the monthly income of the family. In the context the results of the research, In order to avoid any problems, bring forward proposals for related stakeholders.

 • Akman, Y. (1992). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Meslek, Evlilik ve Geleceğe Yönelik Beklentileri. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, (7): 125-149
 • Buyruk, L. (2009). Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, s. 977-990.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Çetin, G. G., Dönmez, D. ve Küçükaltan D. (2010). Turizm Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Kariyer Hedefleri: Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. 11. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası, s.351-363.
 • Dilbaz, N. ve Seber, G., (1993). Umutsuzluk Kavramı: Depresyon ve İntiharda Önemi. Kriz Dergisi, 1(3): 134-138.
 • Duman, T., Tepeci, M. ve Unur , K. (2006). Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1): 51-69.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2012). Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri Ve İş Deneyimleri İle Umutsuzluk Ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1): 371-388
 • Eker, N., Işkın, M., Şengel, Ü. ve Zengin, B. (2015). Lisans Düzeyinde Eğitim Alan Turizm Öğrencilerinin Staj Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği. 2. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, Kuşadası, ss. 863-875
 • Erdem, B. ve Kayran M. F. (2013). Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(14): 81-106.
 • Fraser, Rick A. (2003), Why Don’t Hospitality Students Keep The Faith? A Research Report On Hospitality Students’ Commitment To Careers in The Industry. Managing Employee Attitudes And Behaviors In The Tourism And Hospitality Industry, Ed. By Salih Kusluvan, Nova Science Publisher, New York.
 • Guest, M. ve Duyen, L. T. H. (2016). Student Preferences, Expectations and Anxieties Regarding an Online Exchange Program: Reports from Japan and Vietnam. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 22(1): 67 – 79
 • Güzel, T., Akdağ, G., Güler, O. ve Şener, S. (2014). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizmde Kariyer Algılamaları: Çanakkale, Mersin ve Kıbrıs’ta Bir Araştırma. 3. Doğu Akdeniz Sempozyumu, ss:176-187, Mersin. ISBN:978-605-4940-06-6
 • Kokt, D. ve Strydom, A. J. (2014). Reflecting On Industry And Student Expectations For Working in the Tourism And Hospitality Industry: A Case Study. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 36(1): 119-130.
 • Prior, K. ve Cox, A. S: (2014). Students' Expectations of Ageing: An Evaluation of the Impact of Imagined Intergenerational Contact and the Mediating Role of Ageing Anxiety. Journal of Experimental Social Psychology 55: 99–104
 • Raffaelli, M. ve Koller, S.H., (2005). Future Expectations of Brasilian Street Youth. Journal of Adolescence, 28(2): 249–262.
 • Saw, A., Berenbaum, H. ve Okazakic, S. (2013). Influences of Personal Standards and Perceived Parental Expectations on Worry for Asian American and White American College Students, Anxiety, Stress, & Coping, 26(2): 187-202
 • Şahin, S. ve Acun, A. (2016). Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2):563-580
 • Şengel, Ü., Pamukçu, H. ve Sarıışık, M. (2015). Lisans Düzeyinde Eğitim Alan Turizm Öğrencilerinin Staj Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği, 2nd International Congress of Tourism & Management Researches Proceeding Book, 01-03 Mayıs Kuşadası/Türkiye, s. 890-903
 • TDK (Türk Dil Kurumu). (2019). Beklenti, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option =com_gts&kelime=BEKLENT%C4%B0, Erişim Tarihi: 20 Nisan 2019)
 • Uluçay, T., Özpolat, A.R., İşgör, İ.Y. ve Taşkesen, O. (2014). Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy, 9(2): 234-247.
 • Tekin, Ö. A. ve Deniz, İ. (2015). Turizm Öğrencilerinin Yiyecek ve İçecek Departmanına Yönelik Tutumları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,. 55(14): 178-197.
 • Terzi, A. Rıza. ve Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Educational Administration: Theory and Practice, 52: 593- 614.
 • Türkay, O. ve Yağcı, K. (2007). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Okulda ve Turizm Sektöründe “Öğrenme”lerinin Sektörden Ayrılma Eğilimlerine Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(4): 219-246
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zengin, B., Şen L. M. ve Taşar, O. (2011). Marmara Bölgesinde Turizm Lisans Öğrencilerinin Konaklama Sektöründe Cinsiyete Göre Kariyer Düşünceleriyle İlgili Bir Araştırma, International Conference On Eurasian Economies Tebliğ Kitabı, SESSION 3B: Turizm ve Mikroekonomi, ss: 217-225
 • Zengin, B. Işkın, M. ve Şengel, Ü. (2017). Ailelerin Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslek Değiştirme Eğilimlerinin Belirlenmesi, 3. Turizm Şurası Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 402-413, Ankara
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1284-836X
Yazar: Ümit ŞENGEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6368-0969
Yazar: Burhanettin ZENGİN
Kurum: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { guntad581177, journal = {Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-3008}, address = {}, publisher = {Murat BAYRAM}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {38 - 53}, doi = {10.32572/guntad.581177}, title = {Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri}, key = {cite}, author = {Şengel, Ümit and Zengi̇n, Burhanettin} }
APA Şengel, Ü , Zengi̇n, B . (2020). Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 38-53 . DOI: 10.32572/guntad.581177
MLA Şengel, Ü , Zengi̇n, B . "Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri" . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 38-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad/issue/53414/581177>
Chicago Şengel, Ü , Zengi̇n, B . "Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 38-53
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri AU - Ümit Şengel , Burhanettin Zengi̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32572/guntad.581177 DO - 10.32572/guntad.581177 T2 - Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 53 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-3008 M3 - doi: 10.32572/guntad.581177 UR - https://doi.org/10.32572/guntad.581177 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri %A Ümit Şengel , Burhanettin Zengi̇n %T Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri %D 2020 %J Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2602-3008 %V 4 %N 1 %R doi: 10.32572/guntad.581177 %U 10.32572/guntad.581177
ISNAD Şengel, Ümit , Zengi̇n, Burhanettin . "Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Mart 2020): 38-53 . https://doi.org/10.32572/guntad.581177
AMA Şengel Ü , Zengi̇n B . Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 38-53.
Vancouver Şengel Ü , Zengi̇n B . Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 38-53.