Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 87 - 104 2020-03-28

Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Geliştirilmesi Kapsamında Balıkesir’in Değerlendirilmesi
Evaluation of Balıkesir within the Scope of Development and Determination of The Potential of Gastronomy Tourism

Salim İBİŞ [1]


Yemek insanların en temel fizyolojik ihtiyaçlarından birisidir. Yemek yemek günümüzde farklı mutfak kültürlerini tanımak, farklı lezzetleri tatmak, yeni deneyimler yaşamak gibi nedenlerle insanların seyahat etme motivasyonlarından biri haline gelmiş ve bununla birlikte gastronomi turizmi kavramı ortaya çıkmıştır. Gastronomi turizmi ekonomik kalkınmada, doğal ve kültürel zenginliklerin yaşatılmasında, turizm faaliyetlerinin yılın her ayına yayılmasında önemli bir araç olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada; Balıkesir ilinin gastronomi turizmi açısından çekicilik unsuru oluşturan yöresel ürünlerin tespit edilmesi, bu ürünlerin gastronomi turizmi çerçevesinde kullanılabilirliğinin tartışılarak çıkarımlar yapılması ve öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Literatür taramasına dayanan çalışmanın sonucunda Balıkesir yöresinin geçmişten bu yana çok farklı kültürleri barındırmış olmasından kaynaklı zenginliğinin mutfak çeşitliliğine de yansıdığı görülmektedir. Toplam 11 adet coğrafi işaretli ürünü bulunan Balıkesir’in gastronomi turizmi açısından değerli kılan pek çok zenginliği bulunmaktadır. Son olarak “50 Peynirli Şehir Balıkesir” eseri 2019 yılı dünya yemek kitabı yarışmasında birincilik ödülü alması şehrin sahip olduğu gastronomi değerlerinin ortaya çıkmasında önemli bir adım olmuştur.

Food is one of the most basic physiological needs of people. Eating has become one of the motivations of people to travel due to reasons such as getting to know different culinary cultures, tasting different tastes and having new experiences, and the concept of gastronomy tourism has emerged. Gastronomy tourism is thought to be an important tool in economic development, keeping natural and cultural riches and spreading tourism activities every month of the year. In this study; it is aimed to identify local products that form an attraction for the gastronomy tourism of Balıkesir province, to make inferences and develop suggestions by discussing the usability of these products within the framework of gastronomic tourism. As a result of the study based on the literature review, it is seen that the richness of Balıkesir region has been reflected in the culinary variety due to the fact that it has hosted many different cultures since the past. Balıkesir, which has a total of 11 geographically marked products, has many riches that make it valuable in terms of gastronomy tourism. Lastly, "The City with 50 Cheese Balıkesir" received the first prize in the world cookbook contest of 2019 was an important step in the emergence of the city's gastronomic values.

 • Akgöl, Y. (2012). Gastronomi Turizmi ve Türkiye'yi Ziyaret Eden Yabacı Turistlerin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Aksoy, M. ve Sezgi, G. (2015). Gastronomi Turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gastronomik Unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 79-89.
 • Bozok, D. ve Kahraman, K. (2015). Kırsal Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Rolü: Balıkesir. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(1), 85-90.
 • Cömert, M. ve Özkaya, F. D. (2014). Gastronomi Turizminde Türk Mutfağının Önemi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(2), 62-66.
 • Çevik, S. ve Saçılık, M. Y. (2011). Destinasyon Rekabet Avantajı Elde Etmesinde Gastronomi Turizminin Rolü: Erdek örneği. 12.Ulusal Turizm Kongresi, Düzce, ss. 503-515.
 • Demirel, H. ve Karakuş H. (2019). Balıkesir Yeme İçme Kültürü ve Değişimi Üzerine Bir Alan Araştırması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1383-1404.
 • Deveci, B., Türkmen, S. ve Avcıkurt, C. (2013). Kırsal Turizm İle Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 3(2), 29-34.
 • Fox, R. (2007). Reinventing The Gastronomic Identity of Croatian Tourist Destination. International Journal of Hospitality Management, 26(3), 546-559.
 • Gökdeniz, A., Erdem, B., Dinç, Y. ve Uğuz, S. Ç. (2015). Gastronomi Turizmi: Ayvalık’ta Yerli Turistler Üzerinde Görgül Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 13-29.
 • Göker, G. (2011). Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi (Balıkesir İli Örneği). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Gülen, M. (2017). Gastronomi Turizm Potansiyeli ve Geliştirilmesi Kapsamında Afyonkarahisar İlinin Değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 31-42.
 • Hazarhun, E. ve Tepeci, M. (2018). Coğrafi İşarete Sahip Olan Yöresel Ürün ve Yemeklerin Manisa’nın Gastronomi Turizminin Gelişimine Katkısı. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 371=389.
 • Horng, J.-S. ve Tsai, C. T. (2012). Culinary tourism strategic development: an Asia‐Pacific perspective. International Journal of Tourism Resarch, 14(1), 40-55.
 • https://www.xsights.co.uk/tr/turkiyenin-gastronomi-turizmi-raporu-aciklandi-7636/ E.T: 01.10.2019.
 • https://www.ci.gov.tr/cografi-isaretler/liste?il=10 E.T: 10.03.2020
 • Kivela, J. ve Crotts, J. C. (2005). Gastronomy tourism: A meaningful travel market segment. Journal of Culinary Science & Technology, 4(2-3), 39-55.
 • Türk Dil Kurumu (2019): https://sozluk.gov.tr/ E.T: 28.09.2019
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (2019). https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/ resources/temp/6B3F914C-E72C-437C-8A30-F50C51DE0A23.pdf E.T: 10.08.2019
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (2020). https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/03719DAA-6685-43CF-805C A7C61EEF8714.pdf;jsessionid=75F6A742B53790A992A61B4AE1DDDF65: E.T: 10.03.2020
 • Küçükaltan, G. (2009). Küreselleşme Sürecinde Gastronomide Yöresel Tatların Turistlerin Destinasyon Tercihlerine ve Ülke Ekonomilerine Etkileri. 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu. Antalya.
 • Özgen, I. (2017). Uluslararası Gastronomiye Giriş. M. Sarıışık, ve G. Özbay içinde, Uluslararası Gastronomi (s. 1). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özkaya, F. D., Sünnetçioğlu, S. ve Can, A. (2013). Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(1), 13-20.
 • Polat, E. (2017). Turizm ve Coğrafi İşaretleme: Balıkesir Örneği. Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 17-31.
 • Rand, G. E. ve Heath, E. (2006). Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing. Current Issues in Tourism, 9(3), 206-234.
 • Saçılık, M. Y. ve Çevik, S. (2014). Pomak Yemek Kültürünün Yaşayan İzleri: Bir Sözlü Tarih Çalışması. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın ss. 628-638.
 • Sarıışık, M. ve Özbay, G. (2015). Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), 264-278.
 • Seyitoğlu, F. ve Çalışkan, O. (2018). Akademik Disiplin Olarak Gastronomi: Kavramsal Bir Çalışma. Journal of Travel and Hospitality Management, 15(3), 523-537.
 • Şahin, G. G. ve Ünver, G. (2015). Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak “Gastronomi Turizmi”: İstanbul’un Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 63-73.
 • TÜRSAB. (2015). Gastronomi Turizmi Raporu. İstanbul: TÜRSAB.
 • Uğuz, S. Ç. (2011). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Burhaniye'nin Alternatif Turizm Potansiyeli. Marmara Coğrafya Dergisi (24), 332-353.
 • Ulu, E. K. (2019). Türk Mutfak Kültüründe Peynir Tatlıları. Aydın Gastronomy, 3(1), 37-42.
 • Quan, S. ve Wang N. (2004). Towards a Structural Model of the Tourist Experience: All Illustration from Food Experiences in Tourism. Tourism Management, 25, 297-305.
 • Yılmaz, G. ve Akman, S. (2018). Sürdürülebilir Gastronomi Çerçevesinde Edremit Körfezi Yöresel Mutfakları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 852-872.
 • Yüksel, A. (2001). Managing customer satisfaction and retention: A case of tourist destinations, Turkey. Journal of Vacation Marketing, 7(2), 153-168.
 • Zengin, B. Uyar, H. ve Erkol, G. (2015). Gastronomi Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara, 511-524.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2404-9218
Yazar: Salim İBİŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2020

Bibtex @derleme { guntad664881, journal = {Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-3008}, address = {}, publisher = {Murat BAYRAM}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {87 - 104}, doi = {10.32572/guntad.664881}, title = {Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Geliştirilmesi Kapsamında Balıkesir’in Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {İbi̇ş, Salim} }
APA İbi̇ş, S . (2020). Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Geliştirilmesi Kapsamında Balıkesir’in Değerlendirilmesi . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 87-104 . DOI: 10.32572/guntad.664881
MLA İbi̇ş, S . "Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Geliştirilmesi Kapsamında Balıkesir’in Değerlendirilmesi" . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 87-104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad/issue/53414/664881>
Chicago İbi̇ş, S . "Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Geliştirilmesi Kapsamında Balıkesir’in Değerlendirilmesi". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 87-104
RIS TY - JOUR T1 - Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Geliştirilmesi Kapsamında Balıkesir’in Değerlendirilmesi AU - Salim İbi̇ş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32572/guntad.664881 DO - 10.32572/guntad.664881 T2 - Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 104 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-3008 M3 - doi: 10.32572/guntad.664881 UR - https://doi.org/10.32572/guntad.664881 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Geliştirilmesi Kapsamında Balıkesir’in Değerlendirilmesi %A Salim İbi̇ş %T Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Geliştirilmesi Kapsamında Balıkesir’in Değerlendirilmesi %D 2020 %J Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2602-3008 %V 4 %N 1 %R doi: 10.32572/guntad.664881 %U 10.32572/guntad.664881
ISNAD İbi̇ş, Salim . "Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Geliştirilmesi Kapsamında Balıkesir’in Değerlendirilmesi". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Mart 2020): 87-104 . https://doi.org/10.32572/guntad.664881
AMA İbi̇ş S . Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Geliştirilmesi Kapsamında Balıkesir’in Değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 87-104.
Vancouver İbi̇ş S . Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Geliştirilmesi Kapsamında Balıkesir’in Değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 87-104.