Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 105 - 122 2020-03-28

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği Olarak Arkeoköy Projesinin Destinasyon Gelişimine Etkisi
The Effect of Arkeoköy Project on Destination Development as an Example of Corporate Social Responsibility

Halil KORKMAZ [1] , Hüseyin Süleyman BÜYÜKTEPE [2] , Can KAHRİMAN [3]


Turizm bir bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesini sağlayan bir sektördür. Bir bölgede turizm faaliyetlerinin istenilen düzeyde yapılabilmesi için o bölgenin turizm açısından cazibe merkezi haline gelmesi ve turistik çekicilikleri bulundurması gerekmektedir. Bu açıdan Troas bölgesi olarak ifade edilen Troya Antik Kentini de içinde bulunduran bölgenin bütüncül bir cazibe unsuru haline getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 2018 Troya Yılı kapsamında Troya Müzesi’nin açılışı yapılmıştır. Çalışmaların bir uzantısı olarak bölgede bulunan Tevfikiye köyünün rehabilite edilerek Troya döneminin atmosferinin yaşatılması için Opet tarafından Arkeoköy projesi hayata geçirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Opet Arkeoköy projesinin destinasyon gelişimine olan etkilerini incelemektir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 13 paydaş ile yapılan görüşmeler ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda projenin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin görülmeye başlandığı, genellikle münferit turistlerin köyü ziyaret ettiği ve yakın gelecekte tur programlarına Arkeoköy’ün de dâhil edileceğine yönelik sonuçlar bulunmuştur.

Tourism is a sector that enables an area to develop economically, socially and culturally. In order to carry out the tourism activities in a region at the desired level, the region must be charming for tourism and have touristic attractions. In this respect, the Troas region which includes the Troy Ancient City, should be turned into a holistic attraction. For this purpose, the Troy Museum was opened within the scope of the 2018 Year of Troy. As an extension of the operations, the Arkeoköy project was launched by Opet in order to live the atmosphere of the Trojan period by rehabilitating the Tevfikiye village in the region. The aim of this study is to investigate the effects of Opet Arkeoköy project on destination development. In the research, data was collected through interviews with 13 stakeholders using the semi-structured interview form. As a result of the research, it was found that the environmental, social and economic impacts of the project started to be seen, generally individual tourists visit the village and that it will be included in the tour programs in Arkeoköy in the near future.

 • Akbaş, E. (2010). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Tüketici Marka Bağlılığına Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Çanakkale.
 • Akbayır, Z. (2019). Halkla İlişkiler Perspektifinden Kurumsal Sürdürülebilirlik İletişimi ve Bir Örnek Olay İncelemesi. Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi, 2(1), 39–71.
 • Akyurt, H. ve Atay, L. (2009). Destinasyonda İmaj Oluşturma Süreci. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(1), 1-14.
 • Alnıaçık, Ü., Develi, E.İ., Giray, C. ve Alnıaçık, E., (2011). Küresel Firmaların Yerel Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Marka Değeri ve Marka Tercihini Nasıl Etkilemektedir?. Öneri Dergisi, 9(35), 83-91.
 • Artuğer, S. ve Ercan, F. (2015). Marmaris'in Destinasyon Kişiliğini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Journal of International Social Research, 8(36),787-793.
 • Artuğer, S. ve Çetinsöz, B. (2014) Destinasyon İmajı İle Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 368-369.
 • Baloglu, S. ve McCleary, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation. Annals of Tourism Research, 26(4): 868-897.
 • Basar, B., ve Basar, M. (2006). Sosyal Sorumluluk Raporlaması ve Türkiye’deki Durumu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 214-230.
 • Beerli, A. ve Martin, J. D. (2004). Tourists’ characteristics and the perceived image of tourist destinations: a quantitative analysis—a case study of Lanzarote, Spain. Tourism Management, 25(2004), 623–636.
 • Blumberg, K. (2005). Tourism destination marketing – a tool for destination management? A case study from Nelson/Tasman region, New Zealand. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 10(1), 45-57.
 • Bogdan, R., ve Biklen, S. K. (1997). Qualitative Research For Education. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
 • Can, M. (2013). Zincir Otel İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Chhabra, D., Healy, R., ve Sills, E. (2003). Staged Authenticity And Heritage Tourism. Annals of Tourism Research, 30(3), 702-719.
 • Çağlar, Z. ve Doğan, M. (2018). UNESCO Dünya Miras Listelerinin Turizm Arzına Etkisi: Diyarbakır Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 455-471.
 • Çeken, H. (2008). Turizmin Bölgesel Kalkinmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 293-306.
 • Çeken, H., Uçar, M., ve Dalgın, T. (2012). Kırsal turizmin gelişimi konusunda yerel halkın algıları: Fethiye yöresi örneği. Turar Turizm & Araştırma Dergisi, 1(1), 4-28.
 • Coşar, Y. (2017). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Kadın Emeğinin Rolü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17(38), 115–138.
 • Doğan, M., ve Gümü, M. (2015). Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi, Sürdürülebilir Bozcaada: Bir Model Önerisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(3),6-25.
 • Eceral, T. Ö., ve Özmen, C. A. (2009). Beypazarı’nda turizm gelişimi ve yerel ekonomik kalkınma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (2): 46-74.
 • Echtner, C. M. ve Ritchie, J. R. B. (1991). The meaning and measurement of destination image. The Journal of Tourism Studies, 2(2): 2–12.
 • Ekinci, Y. ve Hosany, S. (2006) Destination Personality: An Application of Brand Personality to Tourism Destinations. Journal of Travel Research, 45, 127-129
 • Emir, O., ve Avan, A. (2010 ). Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel Varlıkların Etkisi: Konya Örneği . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 204-219.
 • Eren, S. S., ve Eker, S. (2012). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Marka İmajı, Algılanan Değer, Müşteri Tatmini Ve Marka Sadakatine Etkisi Üzerine Bir Saha Araştırması: X Markası Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 451-472.
 • Gallarza M. G., Saura I. G. ve Garcia H. C. 2002. Destination image Towards a conceptual framework. Annals of Tourism Research, 29(1): 56-78.
 • Garrod, B. ve Fyall, A. (2001) Heritage Tourism: A Question of Definition. Annals of Tourism Research, 28(4), 1049–1052.
 • Gürbüz, A., Cengiz Akdemir, H. ve Cengiz, H. (2016) Destination Personality and Attitudes Towards Destinastion: An Example From Two Smilar Tourist Destination in Turkey. International Journal of Economics, Commerce and Management,4(5), 95-106.
 • Güzel, F., Ö., Şahin, İ., Yağmur, Y., Erdem, Ö., Karasakal, S. ve Ünal, C. (2018). Antalya’nın destinasyon kişiliği ve imajına ilişkin keşfedici bir araştırma. Journal of Yasar University, 13(50), 125-139.
 • Harman, A. (2010) Yerel Anlamda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sosyal Fayda Boyutu: Kocaeli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • İbişoğlu, A. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Vestel Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karabıyık, N., ve İnci, B. S. (2012). Destinasyon Pazarlamasında Pazarlama Stratejisi ve Konumlandırma Çalışmalarına Kavramsal Yaklaşım. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 1-19.
 • Karamustafa, K., Tosun, C. ve Çalhan, H. (2015). Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi: Kapadokya Bölgesi Örneği. Tüketici ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(2) 118-120.
 • Kutvan, A., ve Kutvan, S. A. (2013). Turizm planlamasinda destinasyon çekiciliklerinin ölçümü: Bir yöntem yaklaşimi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(11),159-184.
 • O’Leary, S. ve Deegan, J. (2002). Peole, pace, place: Qualitative and quantitative images of Ireland as a tourism destination in France. Journal of Vacation Marketing, 9(3): 213-226.
 • Obenour, W., Lengfelder, J., ve Groves, D. (2005). The development of a destination through the image assessment of six geographic markets. Journal of Vacation Marketing, 11(2), 107-119.
 • Özdemir, H. (2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 57-72.
 • Öztürk, Y. ve Şahbaz, P. (2017). Algılanan Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Niyeti ve Tavsiye Davranışı Üzerine Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Park’ında Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 3-21.
 • Ryan C. ve Cave J. (2005). Structuring destination image: A qualitative approach. Journal of Travel Research, 44(2), 143-150
 • Saayman, M., ve Saayman, A. (2012). The economic impact of the Comrades Marathon. International Journal of Event and Festival Management, 3(3), 220-235. Sağlık, E., ve Türkeri, İ. (2015). Destinasyon İmajının ve Kişiliğinin Destinasyon Aidiyeti Üzerine Etkisi: Palandöken Kayak Merkezi Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12(1), 25-42.
 • Sop, S. A., Kılıç, B., ve Kurnaz, H. (2012). Destinasyon kişiliği ve memnuniyet İlişkisi: Yerli turistler üzerine bir araştırma. 13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 1123-1138.
 • Tanju, G. (2016). Destinasyon Kişiliği Konusunda Yapılan Araştırmalara Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,18(2), 333-346.
 • Türker, G. Ö., ve Türker, A. (2014). Yerel Halkın Turizm Etkilerini Algılama Düzeyi Turizm Desteğini Nasıl Etkiler: Dalyan Destinasyonu Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(1), 81-98.
 • Türkmen, S., Atay, L. ve Türkmen, E. (2018) Destinasyon Kişiliği, Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Çanakkale Örneği. Journal of Yasar University, 13(49), 22-23.
 • Uğur, İ., ve Karaarslan, M. H. (2016). Destinasyon Seçiminde Fikir Gruplarının Etkisi: Safranbolu Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Metinleri, 1(2016), 59-70.
 • Umur, M. ve Eren, D. Destinasyon İmajı Ve Destinasyon Kişiliğinin, Ziyaretçi Memnuniyeti Ve Geleceğe Yönelik Ziyaretçi Davranışı Üzerine Etkisi: Kapadokya Örneği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 271-294.
 • Ural, T., Tercan, E., Arslan, M. ve Taner, D. (2016). Güçlü Kent Markası Oluşturmada Destinasyon Kişiliği, Bilişsel ve Duygusal İmajın Rolü: Hatay Örneği. Anadolu Üniversitesi SBE Dergisi, 16(4), 147-160.
 • Yaraşlı, G. Y. (2007). Destinasyon imajı ve Trabzon yöresine dönük bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Yıldız, Z. (2011). Turizmin sektörünün gelişimi ve istihdam üzerindeki etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5), 54-71.
 • 2018 Troya Yılı Arkeoköy, http://www.troya2018.com/arkeokoy/ Erişim Tarihi: 20.06.2019.
 • 2018 Troya Yılı Resmi İnternet Sitesi, http://www.troya2018.com/ Erişim Tarihi: 20.06.2019.
 • Opet Tarihe Saygı Projesi Resmi İnternet Sitesi, https://www.opet.com.tr/tarihe-saygi Erişim Tarihi: 20.07.2019.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6795-9289
Yazar: Halil KORKMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2622-4358
Yazar: Hüseyin Süleyman BÜYÜKTEPE
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8228-9976
Yazar: Can KAHRİMAN
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { guntad695278, journal = {Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-3008}, address = {}, publisher = {Murat BAYRAM}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {105 - 122}, doi = {}, title = {Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği Olarak Arkeoköy Projesinin Destinasyon Gelişimine Etkisi}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Halil and Büyüktepe, Hüseyin and Kahri̇man, Can} }
APA Korkmaz, H , Büyüktepe, H , Kahri̇man, C . (2020). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği Olarak Arkeoköy Projesinin Destinasyon Gelişimine Etkisi . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 105-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad/issue/53414/695278
MLA Korkmaz, H , Büyüktepe, H , Kahri̇man, C . "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği Olarak Arkeoköy Projesinin Destinasyon Gelişimine Etkisi" . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 105-122 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad/issue/53414/695278>
Chicago Korkmaz, H , Büyüktepe, H , Kahri̇man, C . "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği Olarak Arkeoköy Projesinin Destinasyon Gelişimine Etkisi". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 105-122
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği Olarak Arkeoköy Projesinin Destinasyon Gelişimine Etkisi AU - Halil Korkmaz , Hüseyin Büyüktepe , Can Kahri̇man Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 122 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-3008 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği Olarak Arkeoköy Projesinin Destinasyon Gelişimine Etkisi %A Halil Korkmaz , Hüseyin Büyüktepe , Can Kahri̇man %T Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği Olarak Arkeoköy Projesinin Destinasyon Gelişimine Etkisi %D 2020 %J Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2602-3008 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Korkmaz, Halil , Büyüktepe, Hüseyin , Kahri̇man, Can . "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği Olarak Arkeoköy Projesinin Destinasyon Gelişimine Etkisi". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Mart 2020): 105-122 .
AMA Korkmaz H , Büyüktepe H , Kahri̇man C . Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği Olarak Arkeoköy Projesinin Destinasyon Gelişimine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 105-122.
Vancouver Korkmaz H , Büyüktepe H , Kahri̇man C . Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği Olarak Arkeoköy Projesinin Destinasyon Gelişimine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 105-122.