Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Role of Local Cuisine Satisfaction and Consumer Trust in Creating Customer Loyalty to Destination: The Case of Sakarya/Adapazarı (Turkmen Cuisine)

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 240 - 260, 28.09.2020

Öz

The purpose of this study is to determine the effect of visitors' local culinary satisfaction and trust towards the development of customer loyalty. Local tourists who prefer Sakarya during the daily or normal holiday process constitute the universe of the research. 387 participants were reached with an easy sample from local tourists. The questionnaires obtained from 387 participants were used in the implementation of the analyzes carried out in accordance with the research purpose. In the analysis of the data obtained, AFA, DFA, normality assumptions, reliability, structural equation model and difference analysis were used. In the results of the analysis, it has been determined that the local tourists who have experienced local cuisine in Sakarya are satisfied with the local cuisine and this satisfaction is a determining factor in the point of trust and destination loyalty to the destination. It is one of the findings obtained as a result of the analyzes carried out that the characteristics obtained from the descriptive statistics of the participants differed at the point of local cuisine satisfaction. Structural equation modeling was used to test the research model and the positive and meaningful effects of local cuisine satisfaction on consumer trust and customer loyalty were tested with this analysis technique.

Kaynakça

 • Ab Karim, S., and Chi, C. G. Q. (2010). Culinary tourism as a destination attraction: An empirical examination of destinations' food image. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(6), 531-555.
 • Avcikurt, C. (2004). Ülke İmajı ve Turizm İlişkisi- Türkiye Örneği, Turistik Yerlerin (Destinasyonların) Pazarlanması, Haftasonu Turizm Konferansı IX, 17-19 Ekim 2004, Nevşehir: ss. 1-17.
 • Bayuk, M., ve Küçük, F. (2007). Müşteri tatmini ve müşteri sadakati ilişkisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 285-292.
 • Bezirgan, M., ve Koç, F. (2014). Yerel Mutfakların Destinasyona Yönelik Aidiyet Oluşumuna Etkisi: Cunda Adası Örneği. Journal of International Social Research, 7(34).
 • Bigne, JE, Sanchez, MI ve Sanchez, J. (2001). Turizm imajı, değerlendirme değişkenleri ve satın alma sonrası davranışlar: ilişkiler. Turizm yönetimi , 22 (6), 607-616.
 • Cömert, m., ve Özata, E. (2016). Tüketicilerin Yöresel Restoranları Tercih Etme Nedenleri Ve Karadeniz Mutfağı Örneği. Journal of International Social Research, 9(42).
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik Spss ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Duman, T. (2003). Richard L. Oliver'in Tüketici Memnuniyeti (Consumer Satisfaction) ve Tüketici Değer Algısı (Consumer Value) Kavramları Hakkındaki Görüşleri: Teorik Bir Karşılaştırma.
 • Duman, T., ve Öztürk, A. B. (2005). Yerli turistlerin Mersin Kızkalesi destinasyonu ve tekrar ziyaret niyetleri ile ilgili algılamaları üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(1), 9-23.
 • Dülgeroğlu, İ. (2012). Marka kişiliği, hizmetin kalitesi, hizmete duyulan güven ve sadakat ilişkisi üzerine yapısal eşitlik modellemesi analizi. Yayımlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi.
 • Erdem, Ö., Mızrak, M., & Kemer, A. K. (2018). Yöresel yemeklerin bölge restoranlarında kullanılma durumu: Mengen örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 44-61.
 • Erge, S. S. ve Erge. A. (2012). Marka güveni, marka memnuniyeti ve müşteri değerinin tüketicilerin marka sadakati üzerine etkisi. Journal of Yaşar University, 7(26), 4455-4482.
 • Festival, A. K. T. (2019). Festival Ziyaretçilerinin Algıladıkları Değer, Memnuniyet ve Sadakatin Festival Kalitesi ile Olan İlişkisi: Adana Kebap-Şalgam Festivali Örneği (The Relationship Between the Festival. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3140, 3155.
 • Fornell, C., ve Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. J. Market. Res., 18, 382-388.
 • Güler, S. (2010). Türk mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(S 1), 24-30.
 • Gürbüz, A., ve Doğan, M. (2013). Tüketicilerin markaya duyduğu güven ve marka bağlılığı ilişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 239-258.
 • Hahn, KH ve Kim, J. (2009). The effect of offline brand trust and perceived internet confidence on online shopping intention in the integrated multi‐channel context. International Journal of Retail & Distribution Management. 37(2), 126-141.
 • Hair Jr, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L.and William (1995), Multivariate Data Analysis with Readings. New Jersy: Prentice Hall.
 • Heung, V. C., ve Gu, T. (2012). Influence of restaurant atmospherics on patron satisfaction and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1167-1177.
 • Ilban, MO ve Kaşlı, M. (2015). Turizm Eğitim Sorunlarının Öğrencilerin Duygusal Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi. Avrupa Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (4), 390-403.
 • İlban, M. O., Bezirgan, M., ve Çolakoğlu, F. (2016). Termal Otellerde Algılanan Hizmet Kalitesi, Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Edremit Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(2), 181-194.
 • İlban, M., Akkılıç, M., ve Yılmaz, Ö. (2011). Termal Turizmde Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Gönen Örneği-Determınatıon Of The Factors Affectıng Consumer Purchase Behavıor In Thermal Tourısm. Öneri dergisi, 9(36), 39-51.
 • Jang, SS ve Feng, R. (2007). Zamansal varış yerini tekrar ziyaret etme niyeti: Yenilik arayışının ve memnuniyetinin etkileri. Turizm yönetimi, 28 (2), 580-590.
 • Kabadayi, E. T., ve Aygün, İ. (2007). Determinants of brand loyalty and the link between brand loyalty and price tolerance. Bogazici Journal of Economics and Administrative Sciences, 21, 21-35.
 • Karabkar, V., Brenčič, MM ve Dmitrović, T. (2010). Hedeflenen seviyede algılanan kalite, ziyaretçi memnuniyeti ve davranışsal niyetlerin modellenmesi. Turizm yönetimi , 31 (4), 537-546.
 • Kiliç, B. (2011). Destinasyon ziyaretçilerinin sosyo-demografik özelliklerinin sadakat eğilimleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 239-252.
 • Kivela, J. J., and Crotts, J. C. (2009). Understanding travelers' experiences of gastronomy through etymology and narration. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(2), 161-192.
 • Kivela, J., ve Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists experience a destination. Journal of hospitality & tourism research, 30(3), 354-377.
 • Koç, F. (2015). Sigortacılık sektöründe kurumsal itibar ve tüketici güveni. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 63-84.
 • Kozak, M. (2001). İki ülke çapında destinasyonlarla turist memnuniyetinin karşılaştırmalı değerlendirmesi. Turizm İşletmeciliği, 22 (4), 391-401.
 • Lertputtarak, S. (2012). The relationship between destination image, food image, and revisiting Pattaya, Thailand. International Journal of Business and Management, 7(5), 111-121.
 • Lordkipanidze, M., Brezet, H., & Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of cleaner production, 13(8), 787-798.
 • Özoğul, T., ve Özel, Ç. H. (2015). Destinasyonlara Yönelik Tüketici Temelli Marka Denkliği Algılarının Ölçümü: Eskişehir Örneği. Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 7(3), 169-183.
 • Petrick, JF, Morais, DD ve Norman, WC (2001). Eğlence tatilcilerinin tekrar ziyaret etme niyetlerinin belirleyicilerinin incelenmesi. Seyahat araştırma dergisi , 40 (1), 41-48.
 • Sağlam Arı, G. ve Tunçay, A. (2010). Yöneticiye duyulan güven ve tükenmişlik arasındaki ilişkiler: Ankara’daki devlet hastanelerinde çalışan idari personel üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 113–135.
 • Sevtap, Ü., Akkuş, G., & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet Ve Davranışsal Sadakat İlişkisi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (1), 23-49.
 • Swaen, V., and Chumpitaz, R. C. (2008). Impact of corporate social responsibility on consumer trust. Recherche et Applications en Marketing (English Edition), 23(4), 7-34.
 • Şahin, (2017). Şikâyete yönelik tutum, değiştirme maliyeti, tüketici güveni, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ilişkisi: Bankacılık sektörü üzerine bir uygulama (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Anabilim Dalı, Balıkesir.
 • Şengül, S., ve Genç, K. (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 79-89.
 • Şengül, S., ve Türkay, O. (2015). Bölge Restoran Mönülerinin Belirlenmesinde “Yöresel Mutfaklar” Eğitiminin Kullanılması: Mudurnu Örneği. EJOVOC, 5(5), 1-6.
 • Şengül, S., ve Türkay, O. (2018). Yöresel mutfak marka değeri algısının destinasyon farkındalığı ve destinasyon sadakati üzerindeki etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 223-235.
 • Tabachnick, BG, Fidell, LS ve Ullman, JB (2007). Çok değişkenli istatistiklerin kullanılması (Cilt 5, s. 481-498). Boston, MA: Pearson.
 • Yavuz, M.C. (2007). Uluslararası Destinasyon Markası Oluşturulmasına Kimlik Geliştirme Süreci: Adana Örneği (Yayınlanmış Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana.
 • Yeniçeri, T., ve Erten, E. (2008). Mağaza sadakat programlarının algılanması, güven, ilişkiyi sürdürme isteği ve mağaza sadakati arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi.
 • Yoon, Y., ve Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism management, 26(1), 45-56.
 • Yüksel, A. ve Yüksel, F. (2001). Müşteri memnuniyeti araştırmalarında ölçme ve yönetim konuları: Gözden geçirme, eleştiri ve araştırma gündemi: Birinci bölüm. Seyahat ve Turizm Pazarlaması Dergisi, 10 (4), 47-80.
 • Zeren, D. ve Kalkan, A. (2019). Marka Mirasının Satın Alma Niyeti, Marka İmajı, Markaya Güven, Marka Sadakati Ve Müşteri Tatmini Üzerine Etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2891-2909.

Destinasyona Yönelik Müşteri Sadakati Oluşturmada Yöresel Mutfak Memnuniyeti ve Tüketici Güveninin Rolü: Sakarya/Adapazarı (Türkmen Mutfağı) Örneği

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 240 - 260, 28.09.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, ziyaretçilerin yöresel mutfak memnuniyetinin, destinasyona yönelik duyulan güven ve müşteri sadakati oluşumuna olan etkisinin belirlenmesidir. Günübirlik ya da normal tatil süreci boyunca Sakarya’yı tercih eden yerli turistler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Yerli turistlerden kolayda örneklemi ile 387 katılımcıya ulaşılmıştır. 387 katılımcıdan elde edilen anketler araştırma amacına uygun olarak gerçekleştirilen analizlerin uygulanmasında kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde AFA, DFA, normallik varsayımları, güvenilirlik, yapısal eşitlik modeli ve farklılık analizlerinden yararlanılmıştır. Analizlerin sonuçlarında Sakarya’da yöresel mutfak deneyimi yaşamış yerli turistlerin yöresel mutfaktan memnun oldukları ve bu memnuniyetin destinasyona duyulan güven ve destinasyon sadakati noktasında belirleyici bir unsur olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların tanımlayıcı istatistiklerinden elde edilen özelliklerinin de yöresel mutfak memnuniyeti noktasında farklılaştığı gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgulardandır. Araştırma modelinin test edilmesinde yapısal eşitlik modellemesinden faydalanılmış ve yöresel mutfak memnuniyetinin tüketici güveni ve müşteri sadakati üzerindeki olumlu ve anlamlı etkileri bu analiz tekniği ile test edilmiştir.

Kaynakça

 • Ab Karim, S., and Chi, C. G. Q. (2010). Culinary tourism as a destination attraction: An empirical examination of destinations' food image. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(6), 531-555.
 • Avcikurt, C. (2004). Ülke İmajı ve Turizm İlişkisi- Türkiye Örneği, Turistik Yerlerin (Destinasyonların) Pazarlanması, Haftasonu Turizm Konferansı IX, 17-19 Ekim 2004, Nevşehir: ss. 1-17.
 • Bayuk, M., ve Küçük, F. (2007). Müşteri tatmini ve müşteri sadakati ilişkisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 285-292.
 • Bezirgan, M., ve Koç, F. (2014). Yerel Mutfakların Destinasyona Yönelik Aidiyet Oluşumuna Etkisi: Cunda Adası Örneği. Journal of International Social Research, 7(34).
 • Bigne, JE, Sanchez, MI ve Sanchez, J. (2001). Turizm imajı, değerlendirme değişkenleri ve satın alma sonrası davranışlar: ilişkiler. Turizm yönetimi , 22 (6), 607-616.
 • Cömert, m., ve Özata, E. (2016). Tüketicilerin Yöresel Restoranları Tercih Etme Nedenleri Ve Karadeniz Mutfağı Örneği. Journal of International Social Research, 9(42).
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik Spss ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Duman, T. (2003). Richard L. Oliver'in Tüketici Memnuniyeti (Consumer Satisfaction) ve Tüketici Değer Algısı (Consumer Value) Kavramları Hakkındaki Görüşleri: Teorik Bir Karşılaştırma.
 • Duman, T., ve Öztürk, A. B. (2005). Yerli turistlerin Mersin Kızkalesi destinasyonu ve tekrar ziyaret niyetleri ile ilgili algılamaları üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(1), 9-23.
 • Dülgeroğlu, İ. (2012). Marka kişiliği, hizmetin kalitesi, hizmete duyulan güven ve sadakat ilişkisi üzerine yapısal eşitlik modellemesi analizi. Yayımlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi.
 • Erdem, Ö., Mızrak, M., & Kemer, A. K. (2018). Yöresel yemeklerin bölge restoranlarında kullanılma durumu: Mengen örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 44-61.
 • Erge, S. S. ve Erge. A. (2012). Marka güveni, marka memnuniyeti ve müşteri değerinin tüketicilerin marka sadakati üzerine etkisi. Journal of Yaşar University, 7(26), 4455-4482.
 • Festival, A. K. T. (2019). Festival Ziyaretçilerinin Algıladıkları Değer, Memnuniyet ve Sadakatin Festival Kalitesi ile Olan İlişkisi: Adana Kebap-Şalgam Festivali Örneği (The Relationship Between the Festival. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3140, 3155.
 • Fornell, C., ve Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. J. Market. Res., 18, 382-388.
 • Güler, S. (2010). Türk mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(S 1), 24-30.
 • Gürbüz, A., ve Doğan, M. (2013). Tüketicilerin markaya duyduğu güven ve marka bağlılığı ilişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 239-258.
 • Hahn, KH ve Kim, J. (2009). The effect of offline brand trust and perceived internet confidence on online shopping intention in the integrated multi‐channel context. International Journal of Retail & Distribution Management. 37(2), 126-141.
 • Hair Jr, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L.and William (1995), Multivariate Data Analysis with Readings. New Jersy: Prentice Hall.
 • Heung, V. C., ve Gu, T. (2012). Influence of restaurant atmospherics on patron satisfaction and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1167-1177.
 • Ilban, MO ve Kaşlı, M. (2015). Turizm Eğitim Sorunlarının Öğrencilerin Duygusal Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi. Avrupa Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (4), 390-403.
 • İlban, M. O., Bezirgan, M., ve Çolakoğlu, F. (2016). Termal Otellerde Algılanan Hizmet Kalitesi, Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Edremit Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(2), 181-194.
 • İlban, M., Akkılıç, M., ve Yılmaz, Ö. (2011). Termal Turizmde Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Gönen Örneği-Determınatıon Of The Factors Affectıng Consumer Purchase Behavıor In Thermal Tourısm. Öneri dergisi, 9(36), 39-51.
 • Jang, SS ve Feng, R. (2007). Zamansal varış yerini tekrar ziyaret etme niyeti: Yenilik arayışının ve memnuniyetinin etkileri. Turizm yönetimi, 28 (2), 580-590.
 • Kabadayi, E. T., ve Aygün, İ. (2007). Determinants of brand loyalty and the link between brand loyalty and price tolerance. Bogazici Journal of Economics and Administrative Sciences, 21, 21-35.
 • Karabkar, V., Brenčič, MM ve Dmitrović, T. (2010). Hedeflenen seviyede algılanan kalite, ziyaretçi memnuniyeti ve davranışsal niyetlerin modellenmesi. Turizm yönetimi , 31 (4), 537-546.
 • Kiliç, B. (2011). Destinasyon ziyaretçilerinin sosyo-demografik özelliklerinin sadakat eğilimleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 239-252.
 • Kivela, J. J., and Crotts, J. C. (2009). Understanding travelers' experiences of gastronomy through etymology and narration. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(2), 161-192.
 • Kivela, J., ve Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists experience a destination. Journal of hospitality & tourism research, 30(3), 354-377.
 • Koç, F. (2015). Sigortacılık sektöründe kurumsal itibar ve tüketici güveni. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 63-84.
 • Kozak, M. (2001). İki ülke çapında destinasyonlarla turist memnuniyetinin karşılaştırmalı değerlendirmesi. Turizm İşletmeciliği, 22 (4), 391-401.
 • Lertputtarak, S. (2012). The relationship between destination image, food image, and revisiting Pattaya, Thailand. International Journal of Business and Management, 7(5), 111-121.
 • Lordkipanidze, M., Brezet, H., & Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of cleaner production, 13(8), 787-798.
 • Özoğul, T., ve Özel, Ç. H. (2015). Destinasyonlara Yönelik Tüketici Temelli Marka Denkliği Algılarının Ölçümü: Eskişehir Örneği. Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 7(3), 169-183.
 • Petrick, JF, Morais, DD ve Norman, WC (2001). Eğlence tatilcilerinin tekrar ziyaret etme niyetlerinin belirleyicilerinin incelenmesi. Seyahat araştırma dergisi , 40 (1), 41-48.
 • Sağlam Arı, G. ve Tunçay, A. (2010). Yöneticiye duyulan güven ve tükenmişlik arasındaki ilişkiler: Ankara’daki devlet hastanelerinde çalışan idari personel üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 113–135.
 • Sevtap, Ü., Akkuş, G., & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet Ve Davranışsal Sadakat İlişkisi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (1), 23-49.
 • Swaen, V., and Chumpitaz, R. C. (2008). Impact of corporate social responsibility on consumer trust. Recherche et Applications en Marketing (English Edition), 23(4), 7-34.
 • Şahin, (2017). Şikâyete yönelik tutum, değiştirme maliyeti, tüketici güveni, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ilişkisi: Bankacılık sektörü üzerine bir uygulama (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Anabilim Dalı, Balıkesir.
 • Şengül, S., ve Genç, K. (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 79-89.
 • Şengül, S., ve Türkay, O. (2015). Bölge Restoran Mönülerinin Belirlenmesinde “Yöresel Mutfaklar” Eğitiminin Kullanılması: Mudurnu Örneği. EJOVOC, 5(5), 1-6.
 • Şengül, S., ve Türkay, O. (2018). Yöresel mutfak marka değeri algısının destinasyon farkındalığı ve destinasyon sadakati üzerindeki etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 223-235.
 • Tabachnick, BG, Fidell, LS ve Ullman, JB (2007). Çok değişkenli istatistiklerin kullanılması (Cilt 5, s. 481-498). Boston, MA: Pearson.
 • Yavuz, M.C. (2007). Uluslararası Destinasyon Markası Oluşturulmasına Kimlik Geliştirme Süreci: Adana Örneği (Yayınlanmış Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana.
 • Yeniçeri, T., ve Erten, E. (2008). Mağaza sadakat programlarının algılanması, güven, ilişkiyi sürdürme isteği ve mağaza sadakati arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi.
 • Yoon, Y., ve Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism management, 26(1), 45-56.
 • Yüksel, A. ve Yüksel, F. (2001). Müşteri memnuniyeti araştırmalarında ölçme ve yönetim konuları: Gözden geçirme, eleştiri ve araştırma gündemi: Birinci bölüm. Seyahat ve Turizm Pazarlaması Dergisi, 10 (4), 47-80.
 • Zeren, D. ve Kalkan, A. (2019). Marka Mirasının Satın Alma Niyeti, Marka İmajı, Markaya Güven, Marka Sadakati Ve Müşteri Tatmini Üzerine Etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2891-2909.
Toplam 47 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Oğuzhan İlban 0000-0002-7557-9817

Nur Yıldız 0000-0002-9713-320X

Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2020
Kabul Tarihi 21 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA İlban, M. O., & Yıldız, N. (2020). Destinasyona Yönelik Müşteri Sadakati Oluşturmada Yöresel Mutfak Memnuniyeti ve Tüketici Güveninin Rolü: Sakarya/Adapazarı (Türkmen Mutfağı) Örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 240-260.

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.