Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 261 - 277 2020-09-28

Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma
Migrations’ Contribution to the Turkish Culinary Culture: An Investigation on the Selanik Immigrants

Ezgi ATİK [1] , Emre ATİK [2]


Bir topluluğa ait yeme ve içme alışkanlıkları, o topluluğun kültürünün bir parçasıdır. Türk mutfak kültürünü şekillendiren önemli etkenlerin başında, bulunulan coğrafi bölgeler ve bu bölgelerde yaşayan toplulukların kültürleri gelmektedir. Bu bağlamda, tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen göçler, bir coğrafyadaki mutfak kültürünün zenginleşmesi açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 1923 yılı sonrası Selanik’ten Türkiye’ye gelen ve Çatalca’ya yerleştirilen Selanik mübadillerinin yeme-içme alışkanlıklarını ortaya çıkartmak ve aynı zamanda Türk mutfağına katkılarını belirlemektir. Bu amaçla, Çatalca’nın Elbasan Mahallesi’nde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada verilerin elde edilmesinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, mübadillerin geçmişten bu güne yeme-içme kültürlerini devam ettirdikleri ve kendilerine özgü yemek düzeni ve yemeklere sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmanın ilgili literatüre göçmen ve özelinde Selanik mübadillerinin mutfak kültürünü anlamak açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
The eating and drinking habits of a community are a part of the culture of that community. One of the most important factors that shape Turkish cuisine culture is the geographical regions where the communities lived and the cultures in these regions. In this context, the migrations that took place in the historical process have gained importance in terms of the enrichment of culinary culture in a geographical area. The purpose of this study is to reveal immigrants’ who emigrate from Thessaloniki to Turkey after 1923 and settled in Çatalca district eating and drinking habits and also to determine their contribution of Turkish cuisine. To this end, a study conducted in Elbasan district in Çatalca. In the study, data were obtained by using semi-structured interview technique. As a result of the study, it was determined that the immigrants continue their food and drink cultures from the past and have their own meal plan and foods. It is believed that the research will contribute to the understanding of the culinary culture of immigrants and in particular Thessaloniki immigrants to the relevant literature.
 • Aghatabay, C. Z. (2007). Mübadelenin Mazlum Misafirleri. İstanbul: Bengi Kitap Yayın.
 • Arı, K. (1995). Büyük Mübadele: Türkiye'ye Zorunlu Göç (3. Baskı). 1923-1925, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Artun, E. (2000). Adana’da, Törenlere, Adaklara, Özel Günlere Ait İnançlar, Pratikler ve Bunlara Bağlı Mutfak Kültürü. Millî Folklor, 49, 27-37.
 • Babuş, F. (2006). Osmanlı’dan Günümüze Göç ve İskan. İstanbul: Ozan Yayıncılık.
 • Balcı, S. (2014). 1923 Tarihli Türk-Rum Nüfus Mübadelesinin Amasya'nın Demografik Yapısına Etkisi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4(10), 40-49.
 • Beşirli, H. (2010). Yemek, Kültür ve Kimlik. Milli Folklor Dergisi, 22(87), 159-169.
 • Çelebi, E. (2006). Mübadillerin Yunanistan'daki Mal Kayıtları ve Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnameleri, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 5, 35-46.
 • Çelik, D. Y. (2010). Mengen’de Özel Gün Yemekleri. Milli Folklor Dergisi, 86, 127-139.
 • Edirneli, M. (2016). Balkanlar ve… Ankara: TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı.
 • Ertaş, Y., ve Gezmen-Karadağ, M. (2013). Sağlıklı Beslenmede Türk Mutfak Kültürünün Yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 117-136.
 • Goularas, G. B. (2012). 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Günümüzde Mübadil Kimlik ve Kültürlerinin Yaşatılması. Alternatif Politika, 4(2), 129-146.
 • Gökaçtı, M. A. (2001). Geographika – Yeniden Keşfedile Yunanistan. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Güler, S. (2010). Türk Mutfak Kültürü ve Yeme İçme Alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 24-30.
 • Halaçoğlu, A. (1994). Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1914) (16. Dizi). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Şen, İ. (2004). Salihli Mübadilleri ve Karşılaştıkları Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 65-78.
 • Kahraman, C., Güneş, İ., ve Kahraman, N. (2017). 1989 Göçü Sonrası Bulgaristan Göçmenlerinin Yemek Kültüründeki Değişim. Göç Dergisi, 4(2), 227-245.
 • Katz, S. H., and Weaver, W. W. (2003). Encyclopedia of Food and Culture. (Cilt 1). Scribner.
 • Kaya, M., ve Yılmaz, C. (2016). Sinop’ta Mübadele ve Bir Mübadil Köyü: Karacaköy. Marmara Coğrafya Dergisi, 33, 276-301.
 • Koç, M., and Welsh, J. (2002). Food, Identity, and the Immigrant Experience. Canadian Diversity, 1(1), 46-48.
 • Sarı, E. (2011). Kurşunlu Mutfak Kültüründe Keşkek: Geçmişi, Bugünü ve Yarını. Milli Folklor, 23(90), 185-194.
 • Saruhan, Ş. C., ve Özdemirci, A. (2011). Bilim, Felsefe ve Metodoloji. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Sepetçioğlu, T. E. (2014). İki Tarihsel “Eski” Kavram, Bir Sosyo-Kültürel “Yeni” Kimlik: Mübadele Nedir, Mübadiller Kimlerdir?. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 180, 49-84.
 • Şenışık, P. (2016). 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi: Erken Cumhuriyet Döneminde Modern Devlet Pratikleri ve Dönüşen Kimlikler. Studies of The Ottoman Domain, 6(10), 84-120.
 • Tahir, K. (1989). Notlar / Roman Notları 3. (Yayına Hazırlayan: Cengiz Yazıcıoğlu). Ankara: Bağlam Yayıncılık.
 • Tekeli, İ. (1990). Osmanlı İmparatorluğundan Günümüze Nüfusun Zorunlu Olarak Yer Değiştirmesi ve İskan Sorunu. Toplum ve Bilim, 50, 49-71.
 • Tunçdöken, F. (2009). Zeytinbağı (Tirilye)’nin Renkli Yemek Mirası. U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(16), 159-166.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal, Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7960-1463
Yazar: Ezgi ATİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9302-3794
Yazar: Emre ATİK
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { guntad765114, journal = {Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-3008}, address = {}, publisher = {Murat BAYRAM}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {261 - 277}, doi = {}, title = {Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Ati̇k, Ezgi and Ati̇k, Emre} }
APA Ati̇k, E , Ati̇k, E . (2020). Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 261-277 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad/issue/56939/765114
MLA Ati̇k, E , Ati̇k, E . "Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma" . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 261-277 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad/issue/56939/765114>
Chicago Ati̇k, E , Ati̇k, E . "Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 261-277
RIS TY - JOUR T1 - Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma AU - Ezgi Ati̇k , Emre Ati̇k Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 277 VL - 4 IS - 2 SN - -2602-3008 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma %A Ezgi Ati̇k , Emre Ati̇k %T Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2602-3008 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Ati̇k, Ezgi , Ati̇k, Emre . "Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (Eylül 2020): 261-277 .
AMA Ati̇k E , Ati̇k E . Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(2): 261-277.
Vancouver Ati̇k E , Ati̇k E . Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(2): 261-277.
IEEE E. Ati̇k ve E. Ati̇k , "Türk Mutfak Kültürüne Katkısı Bakımından Göçler: Selanik Mübadilleri Üzerine Bir Araştırma", Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 261-277, Eyl. 2020