Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 278 - 296 2020-09-28

Impact of Certifications in Hospitality Businesses on Marketing, Occupancy and Productivity
Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Sertifikasyonların Pazarlama, Doluluk ve Verimlilik Üzerine Etkisi.

Canan TANRISEVER [1] , Burak KARAÇOR [2]


The deterioration of the environment and the rapid depletion of natural resources throughout the world have also affected the tourism sector negatively. In this context, in order to reduce the negative impact on tourism, sustainable tourism understanding emerged and certification system was introduced. Certificates play an important role in protecting natural resources, exhibiting an environmental management approach and choosing products that harm the environment less. In this context, the purpose of the research is to determine the effect of environmental and quality certificates given to accommodation facilities on marketing, guest occupancy and operational efficiency at the management level in order to ensure sustainability in tourism. In accordance with the purpose of the study, interview technique, one of the qualitative research methods, was applied. In the light of the information obtained by phone and the web, one-to-one meetings were held with one manager of the Boyalık Hotel, Concorde De Luxe, Kefaluka Resort and Voyage Sorgun businesses. According to the research results; The effect of certificates on image, promotion and marketing has been found positive at the management level. However, it is concluded that the certificates have no effect on guest occupancy alone, but they have a cost-reducing effect. In this context, a website that will cover all eco-label and management system certificates can be prepared by the ministry in order to make the benefits of certificates to businesses more effective. An awarding system can be applied by including the environmental activities of the facilities with the most certificates on this website.
Dünya genelinde çevrenin bozulması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi turizm sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Turizmde olumsuz etkiyi azaltmak için sürdürülebilir turizm anlayışı ortaya çıkmış ve sertifika sistemine geçilmiştir. Sertifikalar; doğal kaynakların korunması, çevresel yönetim anlayışının benimsenmesi ve çevreye daha az zarar veren ürünlerin tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için konaklama tesislerine verilen çevre ve kalite sertifikalarının işletmelerdeki; pazarlama, doluluk ve verimlilikleri üzerindeki etkisini, yönetim düzeyinde belirlemektir. Çalışmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği uygulanmıştır. Telefon ve web aracılığı ile elde edilen bilgiler ışığında en çok sertifikaya sahip Boyalık Otel (İzmir), Concorde De Luxe (Antalya), Kefaluka Resort (Muğla) ve Voyage Sorgun (Antalya) işletmelerinin yöneticileri ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; sertifikaların imaj, tanıtım ve pazarlama üzerindeki etkisi, yönetim düzeyinde olumlu bulunmuştur. Bununla birlikte sertifikaların tek başına misafir doluluğuna etkisinin olmadığı ancak maliyet giderlerini azaltıcı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda, sertifikaların işletmelere olan faydasının daha etkin bir hale getirilmesi için bakanlık tarafından tüm eko-etiket ve yönetim sistemi sertifikalarını kapsayacak bir web sitesi hazırlanabilir. Bu web sitesinde en çok sertifikaya sahip tesislerin çevresel faaliyetlerine yer vererek ödüllendirme sistemi uygulanabilir.
 • Akay, B. ve Yılmaz, N. (2018). Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (Pan Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları. Turizm Akademik Dergisi, 5(2), 215-224.
 • Alagöz, B, S. (2007). Yeşil Pazarlama ve Eko Etiketleme. Kırgızistan. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 11, 1-13.
 • Aslan, E. ve Güneş, G. (2015). Sürdürülebilir Turizm ve Konaklama İşletmeleri İçin Yeşil Anahtar Eko-etiketi. Kastamonu: 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu.
 • Ceylan, Y. (2017). Yeşil Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Kalan Turistlerin Algılarına Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi, Batman.
 • Çelik, N. (2014). Sürdürülebilir Turizm Uygulamalarının Turizm Talebi Üzerine Etkileri: Muğla Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Doğan, Ö. ve Ertaş, C, F. (2018). Çevreye Duyarlılığın Rekabet Gücüne Etkisi: Yeşil Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama. Maliye ve Finans Yazıları, Yayın No: 2018- 110.
 • Doğancili, S, O. ve Akbulut, A, B. (2015). Yeşil Yıldız Çevre Etiketine Sahip Otellerin Yeşil Pazarlamayı Kullanmalarına İlişkin İçerik Analizi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ulusal Turizm Kongresi. 12-13 Kasım, Detay Yayıncılık.
 • Ertaş, M. Yeşilyurt, H. Can, K, B. ve Koçak, N. (2017). Konaklama İşletmelerinin Yeşil Yıldız Uygulamaları Kapsamında Çevreye Duyarlılığının Değerlendirilmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Cilt 15, Sayı 2.
 • Gökdeniz, A. (2017). Konaklama Sektöründe Yeşil Yönetim Kavramı, Eko Etiket ve Yeşil Yönetim Sertifikaları ve Otellerde Yeşil Yönetim Uygulama Örnekleri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, Cilt 2 Sayı 7.
 • Gümüş, M. (2014). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Konya’da Yeşil Yıldız- Çevreye Duyarlı Termal Otel Yatırımı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Güneş, G. Karakoç, G. and Bastemur, C. (2012). Integration of Environmental Aspects in Higher Tourism Education in Turkey; the Hotel’s Manager Point of View, International Scientific Journal Turizam, 16(4).
 • Karayılan, E. (2014). Gelişmekte Olan Ülkelerde Sürdürülebilir Turizm Politikaları ve Toplumsal Katılım İlişkisinin Kurumsal Bakış Açısıyla İncelenmesi: Türkiye Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Kement, Ü. (2013). Genişletilmiş Planlanmış Davranış Teorisi Modeli Kapsamında Otel Müşterilerinin Yeşil Yıldızlı Otelleri Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kervankıran, İ. (2011). Afyonkarahisar İlinin Başlıca Doğal, Tarihi Ve Kültürel Kaynaklarının Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Mesci, Z. (2014). Otellerin Çevreci Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Yeşil Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Örnek Olay Çalışması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (1)11, 90-102.
 • Özdemir, S. (2015). Çevreye Duyarlı Konaklama İşletmelerinde Yöneticiler Açısından Rekabet Avantajı Olarak Yeşil Yıldız Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özçoban, E. (2010). Türkiye’de Turizm Endüstrisinde Sosyal Sorumluluk Kampanyaları: T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın Yeşil Yıldız Uygulaması Ve Calista Otel Örneği Üzerinde Ampirik Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Satar, İ. (2016). Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Açısından Sertifikasyon: Yeşil Yıldız ve Yeşil Anahtar Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Satar ve Güneş. (2017). Turizm sertifikasyonu: Ankara Radısson Blu Otel’de Örnek Uygulama. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 28-46.
 • Seyhan, G. (2010). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Konaklama İşletmelerinde Çevreye Duyarlı Uygulamalar ve Yeşil Pazarlama: Örnek olay Çalışması (Calista Luxury Resort Hotel-Antalya), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Şişik, L. (2012). Turizm Sektöründeki Eko Etiket Uygulamaları: İstanbul’daki Otellere Yönelik Bir Değerlendirme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Tanrısever, C. (2019). Uluslararası Turizm Standartları / Sürdürülebilir Turizm Sorunları ve Çözüm Önerileri, (edt: Ali Türker & Gülay Özaltın Türker) Turizmde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Detay Yayıncılık.
 • Uzun, V, F. (2012). Ihlara Vadisi Kültürel Peyzaj Alanında Sürdürülebilir Turizm, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ünlüönen, K. Kızanlıklı, M, M. ve Arslan, E. (2011). Otel İşletmelerindeki Eko-Etiket ve Sistem Yönetim Belgelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 12. Uluslararası Turizm Kongresi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4747-5903
Yazar: Canan TANRISEVER (Sorumlu Yazar)
Kurum: KASTAMONU UNIVERSITY TOURISM FACULTY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1129-1264
Yazar: Burak KARAÇOR
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { guntad772396, journal = {Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-3008}, address = {}, publisher = {Murat BAYRAM}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {278 - 296}, doi = {10.32572/guntad.772396}, title = {Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Sertifikasyonların Pazarlama, Doluluk ve Verimlilik Üzerine Etkisi.}, key = {cite}, author = {Karaçor, Burak} }
APA Tanrısever, C , Karaçor, B . (2020). Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Sertifikasyonların Pazarlama, Doluluk ve Verimlilik Üzerine Etkisi. . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 278-296 . DOI: 10.32572/guntad.772396
MLA Tanrısever, C , Karaçor, B . "Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Sertifikasyonların Pazarlama, Doluluk ve Verimlilik Üzerine Etkisi." . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 278-296 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad/issue/56939/772396>
Chicago Tanrısever, C , Karaçor, B . "Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Sertifikasyonların Pazarlama, Doluluk ve Verimlilik Üzerine Etkisi.". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 278-296
RIS TY - JOUR T1 - Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Sertifikasyonların Pazarlama, Doluluk ve Verimlilik Üzerine Etkisi. AU - Canan Tanrısever , Burak Karaçor Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32572/guntad.772396 DO - 10.32572/guntad.772396 T2 - Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 296 VL - 4 IS - 2 SN - -2602-3008 M3 - doi: 10.32572/guntad.772396 UR - https://doi.org/10.32572/guntad.772396 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Sertifikasyonların Pazarlama, Doluluk ve Verimlilik Üzerine Etkisi. %A Canan Tanrısever , Burak Karaçor %T Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Sertifikasyonların Pazarlama, Doluluk ve Verimlilik Üzerine Etkisi. %D 2020 %J Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2602-3008 %V 4 %N 2 %R doi: 10.32572/guntad.772396 %U 10.32572/guntad.772396
ISNAD Tanrısever, Canan , Karaçor, Burak . "Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Sertifikasyonların Pazarlama, Doluluk ve Verimlilik Üzerine Etkisi.". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (Eylül 2020): 278-296 . https://doi.org/10.32572/guntad.772396
AMA Tanrısever C , Karaçor B . Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Sertifikasyonların Pazarlama, Doluluk ve Verimlilik Üzerine Etkisi.. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(2): 278-296.
Vancouver Tanrısever C , Karaçor B . Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Sertifikasyonların Pazarlama, Doluluk ve Verimlilik Üzerine Etkisi.. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(2): 278-296.
IEEE C. Tanrısever ve B. Karaçor , "Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Sertifikasyonların Pazarlama, Doluluk ve Verimlilik Üzerine Etkisi.", Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 278-296, Eyl. 2020, doi:10.32572/guntad.772396