Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Alternativeness or Exaggeration? The State of the Art on the Tourism Types

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 32 - 62, 21.03.2023
https://doi.org/10.32572/guntad.1119859

Öz

This research aims to determine the seasonal changes in tourism types by analyzing the titles and keywords of the articles published in four leading tourism journals. Analyzes were made separately and holistically for each journal and visualized using word clouds. Thus, a snapshot of the trend in tourism types dating back nearly fifty years is provided. In the published articles, it was revealed that: (1) 404 different types of tourism were mentioned; (2) "sustainable tourism type" (n=176) was mostly mentioned in studies; (3) the largest number of different types of tourism (n=241) were included in the Tourism Management journal; (4) the highest number of tourism types were observed between 2012-2021 and 271 different tourism types studied in this period. The study does not the change in tourism types only show through journals and periods via prominent tourism types; but also expresses translation problems, similarities and differences between types by classifying tourism types in various ways under common headings. At the same time, it is underlined in the study that some types of tourism are divided into sub-dimensions over time, and some are studied under different names. The increase in alternative tourism types is presented visually.

Kaynakça

 • Akgöz, E., Göral, R., & Tengilimoğlu, E. (2016). Turistik Ürün Çeşitlendirmenin Sürdürülebilir Destinasyonları Açısından Önemi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 55 Mayıs-Haziran, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 397-407.
 • Akın, M.H. (2021). Sağlık Turizmi Alanyazının Bibliyometrik Analizi (2015-2020). Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 2026-2036.
 • Akkaşoğlu, S., Akyol, C., Ulama, Ş., & Zengin, B. (2019). Tarım Turizmine Yönelik Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (2), 1193-1218.
 • Akpınar, E., & Bulut, Y. (2010). Ülkemizde Alternatif Turizm Bir Dalı Olan Ekoturizmı Çeşitlerinin Bölgelere Göre Dağılımı ve Uygulama Alanları, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, Cilt: IV Sayfa: 1575-1594.
 • Aksöz, E. O., &Yücel, E. (2021). Engelli Turizmi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 388–404.
 • Akturan, U., & Oğuztimur, S. (2016). Kent Markalaşması Kavramının İçeriği ve Gelişimi: Farklı Disiplinler Farklı Yaklaşımlar, Planlama, 26(2):117-129.
 • Albayrak, A., & Tüzünkan, D. (2020). Kırsal turizm ve türlerine yönelik hazırlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi, Turkish Studies - Social, 15(1), 845-859.
 • Alımanoğlu, Ç., & Ayazlar, G. (2017). Türkiye’de Kırsal Turizm Konulu Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme (2003-2016). International Rural Tourism and Development Journal,1(1), 6-12.
 • Altürk, A. (2018). Türkiye turizm literatürünün durumu: Uluslararası dergi makalelerinin bibliyometrik analizi. Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Y. Lisan Tezi, Haziran, Batman.
 • Anđelić, S., Garabinović, D., & Šormaz, G. (2019). A review of wine and wine tourism presence in the scientific papers in journals in the field of tourism. Економика пољопривреде, 66(4), 1055-1090.
 • Ardıç Yetiş, Ş., & Çokal, Z. (2018). Kış Turizmi Alanında Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Profili. Journal of Recreation and Tourism Research, 5 (1), 38-52.
 • Ardoin, N. M., Wheaton, M., Bowers, A. W., Hunt, C. A., & Durham, W. H. (2015). Nature-Based Tourism’s Impact on Environmental Knowledge, Attitudes and Behavior: A Review and Analysis of the Literature and Potential Future Research. Journal of Sustainable Tourism. 6, 838-858.
 • Ashworth, G., & Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism management, 32(1), 1-15.
 • Ayaz, N., & Apak, C. Ö. (2019). Türkiye’de kış turizmine yönelik yapılan çalışmalar üzerine bir meta analizi. 1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, 19-21 Aralık, Erzurum, (ss.489).
 • Ayaz, N., & Eren, M. (2020). Türkiye'de İnanç Turizmi Üzerine Nitel Bir Araştırma, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 284-300.
 • Aylan, F. K. (2021). Macera Turizminin Görsel Haritalama Tekniğiyle Bibliyometrik Analizi: Web of Science Veri Tabanı İncelemesi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 18(3), 496-517.
 • Barrios, M., Borrego, A., Vilaginés, A., Ollé, C., & Somoza, M. (2008). A bibliometric study of psychological research on tourism. Scientometrics, 77(3), 453-467.
 • Bayın, G. (2015). Türkiye'de Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Değerlendirmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2015(1), 49-55.
 • Baytok, A. Pelit, E., & Soybalı, H. H. (2017). Alternatif Turizm Mi Turizmde Çeşitlilik Mi? Kavramsal Bir Değerlendirme, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE) ÖS-IV: 1-14.
 • Belhassen, Y., & Caton, K. (2009). Advancing understandings: A linguistic approach to tourism epistemology. Annals of Tourism Research, 36(2), 335-352.
 • Benckendorff, P., & Zehrer, A. (2013). A Network Analysis of Tourism Research, Annals of Tourism Research, 43, 121-149.
 • Binbaşıoğlu, H. (2020). Akıllı Turizm Üzerine Bibliyometrik Bir Literatür Taraması, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4), 2825-2847.
 • Bozdemir, E. & Şengül, S. (2021). Kış Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi, Journal of New Tourism Trends (JOINNTT) 2(1), 35-74.
 • Bozok, D., Kılıç, S. N., & Özdemir, S. S. (2017). Turizm Literatüründe Kırsal Turizmin Bibliyometrik Analizi. Journal of Human Sciences, 14(1): 187-202.
 • Bhowmik, P. (2021). Heritage Tourism: a bibliometric review, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 32 (3), 387-403.
 • Bulut, Z., & Demirel İli, N. (2022). Türkiye ve Dünyadaki “Hüzün Turizmi” Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2(1), 67-88.
 • Campra, M., Riva, P., Oricchio, G., & Brescia, V. (2021). Bibliometrix analysis of medical tourism, Health Services Management Research, 35(3) 1-17.
 • Canik, S., & Güneren Özdemir, E. (2019). Sağlık Turizmini Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Değerlendirmesi (1988-2017). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 30(2), 125-134.
 • Ceylan, S. Ahmet Çetin, A., & Özdipçiner, N.S. (2019). Alternatif Turizm Türleri İle İlgili Bir Literatür Taraması, SETSCI Conference Proceedings 4(8), 227-230.
 • Chang, W. J., & Katrichis, J. M. (2016). A literature review of tourism management (1990–2013): a content analysis perspective. Current Issues in Tourism, 19(8), 791-823.
 • Chen, S., Tian, D., Law, R., & Zhang, M. (2021). Bibliometric and visualized review of smart tourism research. International Journal of Tourism Research. 24(2), 298-307.
 • Cheng, M., Edwards, D., Darcy, S., & Redfern, K. (2018). A tri-method approach to a review of adventure tourism literature: Bibliometric analysis, content analysis, and a quantitative systematic literature review. Journal of Hospitality and Tourism Research, 42(6), 997-1020.
 • Civelek, M., & Karadağ, L. (2020). Tarım Turizmi Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi, Turizm Akademik Dergisi, 7 (2), 145-164.
 • Cong, L., Newsome, D., Wu, B., & Morrison, A. M. (2017). Wildlife tourism in China: a review of the Chinese research literature. Current Issues in Tourism, 20(11), 1116-1139.
 • Connell, J. (2012). Film tourism – Evolution, progress and prospects. Tourism Management, 33(5), 1007-1029.
 • Çalhan, H., & Çakıcı, A.C. (2019). Uluslararası İndekslerce Taranan Kış Turizmi Başlıklı Makalelerin Bibliyometrik Analizi, 1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum 19-21 Aralık 2019.
 • Çolakoğlu, Ü., Altun, H. E., & Kıykaç, B. (2019). Türkiye’deki Medikal Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (2008-2018). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 30(2), 135-143.
 • Dağ, R. (2020). Türkiye`de sağlık turizmi temalı olarak yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi, T.C. Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • De la Hoz-Correa, A., Muñoz-Leiva, F., & Bakucz, M. (2018). Past Themes and Future Trends in Medical Tourism Research: A Co-word Analysis. Tourism Management, 65, 200-211.
 • Demirbulat, Ö. G., & Dinç, N. T. (2017). Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 20-30.
 • Dinçer, F.İ, Çetin, G, E. Aslan, H., İzgi, M. T., & Demiroğlu, O. C. (2007). Turizmoloji Nedir? Turizmbilim Üzerine Yapılan Teorik Tartışmaları Değerlendiren Bir Analiz Çalışması. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumunda sunulan bildiri, 21-23 Kasım, İzmir,490-502.
 • Doğan, S., & Baynal Doğan, T. G. (2020). Uluslararası alanyazında sağlık turizmi alt bileşenleri üzerine bibliyometrik bir analiz. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(4), 561-586.
 • Dolnicar, S., & Ring, A. (2014). Tourism marketing research: Past, present and future. Annals of tourism research, 47, 31-47.
 • Dorcic, J., Komsic, J., & Markovic, S. (2019). Mobile technologies and applications towards smart tourism – state of the art. Tourism Review, 74(1), 82-103.
 • Duan, P., Cao, Y., Wang, Y., & Yin, P. (2022). Bibliometric analysis of coastal and marine tourism research from 1990 to 2020. Journal of Coastal Research, 38(1), 229-240.
 • Düşmezkalender, E., & Metin, M. (2019). Alternatif Turizme Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (2), 813-824.
 • Ercan, F. (2020). Türkiye’deki Gastronomi Turizmi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (2), 1058-1075.
 • Galvagno, M., & Giaccone, S. C. (2019). Mapping creative tourism research: Reviewing the field and outlining future directions. Journal of Hospitality & Tourism Research, 43(8), 1256-1280.
 • Getz, D., & Page, S. J. (2016). Progress and prospects for event tourism research. Tourism management, 52, 593-631.
 • Gökkaya, S., Acar, A., & Yıldırım, M. (2017). Ekoturizm Konusunun Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Profili. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı 3, 122-130.
 • Graciano, P. F., & Holanda, L. A. D. (2020). Bibliometric analysis of scientific literature on community-based tourism from 2013 to 2018. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, 14, 161-179.
 • Gui, T., & Zhong, W. (2022). When Urban Poverty Becomes A Tourist Attraction: A Bibliometric Analysis of Slum Tourism Research, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4014317, 2.03.2022
 • Gül, M., & Gül, K. (2018). Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, IJSES-Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 8(2): 56-62.
 • Gülcan, B. (2009a). Turizmin Disipliner Evrimi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 186-206.
 • Gülcan, B. (2009b). Türkiye’deki Turizm Akademisyenleri Turizmi Ayrı Bir Bilim Dalı Olarak Kabul Ediyorlar Mı?, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 1-23.
 • Güneş, S.G., Gündoğdu, K., & Aksu, H. S. (2022). ULAKBİM Tarafından Taranan Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Gönüllü Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analiz. GSI Journals, GSI Dergileri Seri A: Turizm, Rekreasyon ve Spor Bilimlerindeki Gelişmeler, 5 (1): 1-15.
 • Gürsoy, D., & Sandstrom, J. Kaye (2014). An Updated Ranking of Hospitality and Tourism Journals, Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(1), 3-18.
 • Gürvardar, Y., & Aloğlu, E. (2020). Sağlık turizmi konulu yayınların bilim haritalama yöntemiyle analizi, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 7 (1), 10-21.
 • Habibi, A., Mousavi, M., Jamali, S.M., & Ale Ebrahim, N. (2021). A bibliometric study of medical tourism, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 1-11.
 • Hidayat, S. E., Rafiki, A., & Nasution, M. D. T. P. (2021). A Bibliometric Analysis and Review of Halal Tourism. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 10(2), 177-194.
 • Hobsbawm, E. J. (2020). Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşırılıklar Çağı (Çev: Yavuz Alogan), 13.Baskı. İstanbul, Everest Yayınları.
 • Hunt, C. A., Gao, J., & Xue, L. (2014). A visual analysis of trends in the titles and keywords of top-ranked tourism journals. Current Issues in Tourism, 17(10), 849-855.
 • Ismail, M. N., Ismail Ahmad, M., Othman, R., & Ismail, M. S. (2019). Halal tourism research bibliometric analysis in Scopus, ProQuest and ebscohost. In: International Halal Conference, 22nd -23rd April, Osaka, Japan.
 • İçöz, O., & Kozak, N. (1999). 'Turizm işletmeciliği Dergisi'nin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10(2), 9-17.
 • Jafari, J. (1990). Research and Scholarship: The Basis of Tourism Education. Journal of Tourism Studies, 1:33-41.
 • Jafari, J. (2001). The Scientification of Tourism. ‘Hosts and Guests Revisited: Tourism Issues of the 21st Century’ içinde, V. L. Smith ve M. Brent (ed). 28-41. Cognizant Communication Corporation, New York.
 • Jiménez-García, M., Ruiz-Chico, J., Peña-Sánchez, A. R., & López-Sánchez, J. A. (2020). A bibliometric analysis of sports tourism and sustainability (2002–2019). Sustainability, 12(7), 2840.
 • Johnson, A-G., & Samakovlis, I. (2019). A bibliometric analysis of knowledge development in smart tourism research. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(4), 600-623.
 • Karali, A., Das, S., & Roy, H. (2021). Forty years of the rural tourism research: reviewing the trend, pattern and future agenda. Tourism Recreation Research, 1-28.
 • Karamustafa, K., & Örnek, N. (2019). Modernite ve Postmodernite Etrafında Şekillenen Turizm Olgusu ve Gelişimi, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 259-290.
 • Karasakaloğlu, B. (2020). Kış Turizmi Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(3), 407-426.
 • Karasakaloğlu, B. (2020). İnanç Turizmi Alanındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analizi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2):1010-1027.
 • Kasaroğlu, K., Akdeniz, A., Toktaş, Y., Eris, T., & Kömürcü, S. (2021). Ulusal Alanyazında Şarap Turizminin Değerlendirilmesi ve Türkiye Şarap Turizminde Yeni Bir Ürün Olarak Bağ Rotaları: Urla Bağ Yolu Örnek Olay İncelemesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(12), 172-194.
 • Khanra, S., Dhir, A., Kaur, P., & Mantymaki, M. (2021). Bibliometric analysis and literature review of ecotourism: Toward sustainable development, Tourism Management Perspectives, 37,100777.
 • Kızılcalıoğlu, G., & Güzeller, C. O. (2021). A bibliometric review on urban tourism. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 4(1), 58-75.
 • Kiper, V.O., & Batman, O. (2018). Uzay Turizminin Bibliyometrik Analizi, I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Trendler Kongresi, 1-3 Kasım, Sapanca/Sakarya. ISBN: 978-605-245-692. s.76-85.
 • Kontogianni, A., & Alepis, E. (2020). Smart tourism: State of the art and literature review for the last six years. Array, 6, 100020.
 • Kozak, N. (1995). Türkiye'de Yayımlanan Turizm Konulu Makaleler Üzerine Bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 62-72.
 • Kozak, N., Kozak, M. A., & Kozak, M. (2001). Genel Turizm, İlkeler – Kavramlar, Detay Yayıncılık. 5. Baskı, Ankara.
 • Kozan, G. Y., Özdemir, S. S., & Günlü, E. (2014). Turizm Yazınında Deniz Turizmi’nin Olgusal Gelişimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6(2),115-129.
 • Lane, B., & Kastenholz, E. (2015). Rural tourism: the evolution of practice and research approaches – towards a new generation concept? Journal of Sustainable Tourism, 23(8-9), 1133-1156.
 • Law, R., Ye, Q., Chen, W., & Leung, R. (2009). An analysis of the most influential articles published in tourism journals from 2000 to 2007: A Google Scholar approach. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26(7), 735-746.
 • Lee, P., Zach, F. J., & Chung, N. (2021). Progress in Smart Tourism 2010-2017: A Systematic Literature Review, Journal of Smart Tourism, 1(1), 19-30.
 • Leković, M., Cvijanović, D., Pantić, N., & Stanišić, T. (2020). Evaluative bibliometric analysis of recent trends in rural tourism literature. Економика пољопривреде, 67(4), 1265-1282.
 • Light, D. (2017). Progress in dark tourism and thanatourism research: An uneasy relationship with heritage tourism. Tourism Management, 61, 275-301.
 • Liu, S., & Li, W. Y. (2020). Ecotourism research progress: A bibliometric analysis during 1990–2016. Sage Open, 10(2), 2158244020924052.
 • Lu, J., & Nepal, S. K. (2009). Sustainable tourism research: An analysis of papers published in the Journal of Sustainable Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 17(1), 5-16.
 • Mavric, B., Öğretmenoğlu, M., & Akova, O. (2021). Bibliometric Analysis of Slow Tourism, Advances in Hospitality and Tourism Research, 9 (1), 157-178.
 • McCabe, S., & Qiao, G. (2020). A review of research into social tourism: Launching the Annals of Tourism Research Curated Collection on Social Tourism. Annals of Tourism Research, 85, 103103.
 • McKercher, B., Law, R., & Lam, T. (2006). Rating tourism and hospitality journals. Tourism Management, 27(6),1235-1252.
 • Mehmetoglu, M. (2004). Quantitative or qualitative? A content analysis of Nordic research in tourism and hospitality. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 4(3), 176-190.
 • Mehraliyev, F., Choi, Y., & Köseoglu, M.A. (2019). Progress on smart tourism research. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(4), 522-538.
 • Mutlu, Ç., & Ören, T. Ş. (2021). Gecekondu Turizmi Üzerine Sistematik Bir Derleme. International Journal of Contemporary Tourism Research, 5(2), 182-190.
 • Naruetharadhol, P., &e Gebsombut, N. (2020). A bibliometric analysis of food tourism studies in Southeast Asia. Cogent Business & Management, 7(1), 1733829.
 • Nunkoo, R., Smith, S. L., & Ramkissoon, H. (2013). Residents’ attitudes to tourism: A longitudinal study of 140 articles from 1984 to 2010. Journal of Sustainable Tourism, 21(1), 5-25.
 • Oğuzbalaban, G. (2019). Termal Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4): 1012-1027.
 • Oh, H., Kim, B. Y., & Shin, J. H. (2004). Hospitality and tourism marketing: recent developments in research and future directions. International Journal of Hospitality Management, 23(5), 425-447.
 • Olcay, A., Karaçil, G., &e Sürme, M. (2018). Helal Turizm Alanının Bibliyometrik Profili. Igdir University Journal of Social Sciences, (15), 389-408
 • Oliveira, J. R. D., Tobar, F. B., & Capraro, A. M. (2021). Football tourism: A bibliometric analysis of published works in the tourism-based journals (2003–2019). Journal of Sport & Tourism, 25(4), 317-335.
 • Özel, Ç. H., & Kozak, N. (2012). Turizm pazarlaması alanının bibliyometrik profili (2000-2010) ve bir atıf analizi çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 715-733.
 • Öztürk, N., Çoban, M., &e Ekinci, E. (2020). A bibliometric analysis of the 100 top-cited publications in health tourism. International Journal of Health Management and Tourism, 5(3), 315-335.
 • Palmer, A. L., Sese, A., & Montano, J. J. (2005). Tourism and statistics: Bibliometric study 1998–2002. Annals of Tourism Research, 32(1), 167-178.
 • Park, J., Wu, B., Morrison, A. M., Shen, Y., Cong, L., & Li, M. (2016). The tourism system research categorization framework. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(9), 968-1000.
 • Pechlaner, H., Zehrer, A., Matzler, K., & Abfalter, D. (2004). A ranking of international tourism and hospitality journals. Journal of Travel Research, 42, 328-332.
 • Pektaş, Ç., & Aydın, S. (2021). Kongre Turizmi ile İlgili Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(1), 72-83.
 • Pestana, M. H., Parreira, A., & Wang, W. C. (2019). Bibliometric analysis and trends: an application in senior tourism. International Journal of Business and Economics. 18 (3), 329-345
 • Pike, S. (2002). Destination image analysis—a review of 142 papers from 1973 to 2000. Tourism management, 23(5), 541-549.
 • Ramos‐Rodríguez, A. R., & Ruíz‐Navarro, J. (2004). Changes in the intellectual structure of strategic management research: A bibliometric study of the Strategic Management Journal, 1980–2000. Strategic management journal, 25(10), 981-1004.
 • Rauniyar, S., Awasthi, M. K., Kapoor, S., & Mishra, A. K. (2021). Agritourism: Structured literature review and bibliometric analysis. Tourism Recreation Research, 46(1), 52-70.
 • Reid, L. J., & Andereck, K. L. (1989). Statistical analyses use in tourism research. Journal of Travel Research, 28(2), 21-24.
 • Río-Rama, M., Maldonado-Erazo, C., Durán-Sánchez, A., & Álvarez-García, J. (2019). Mountain tourism research. A review. European Journal of Tourism Research, 22, 130-150.
 • Ruhanen, L., Weiler, B., Moyle, B., D., & McLennan, C., J. (2015). Trends and patterns in sustainable tourism research: A 25-year bibliometric analysis. Journal of Sustainable Tourism. 23 (4), 517-535.
 • Ryan, C. (2005). The ranking and rating of academics and journals in tourism research, Tourism Management, 26, 657-662.
 • Sadık, G. (2018). Kültür Turizmi Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, Journal of Business in The Digital Age, 1 (2), 76-83.
 • Sainaghi, R. (2012). Tourist expenditures: The state of the art. Anatolia, 23(2), 217-233.
 • Sánchez, D., A., Rama, M., & García, Á., J. (2017). Bibliometric analysis of publications on wine tourism in the databases Scopus and WOS. European Research on Management and Business Economics. 23, 8-15.
 • Sarı Gök, H. (2021). Gönüllü Turizm Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi: Scopus Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1546-1567.
 • Sarıışık, M., & Özbay, G. (2015). Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), 264-278.
 • Sarıkaya, F., & Yılmaz, M. (2021). Medikal Turizm Temalı Ulusal Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi (2008-2020). Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2573-2591.
 • ScimagoJR (2020). Scimago Journal & Country Rank, https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1409&order=h&ord=desc, 27.02.2022.
 • Shasha, Z. T., Geng, Y., Sun, H. P., Musakwa, W., & Sun, L. (2020). Past, current, and future perspectives on eco-tourism: A bibliometric review between 2001 and 2018. Environmental Science and Pollution Research, 27(19), 23514-23528.
 • Sheldon, P.J. (1990). Journals in Tourism and Hospitality, The Perceptions of Publishing Faculty, The Journal of Tourism Studies, 1(1), 42-48.
 • Singh, S., &Bashar, A. (2021). A bibliometric review on the development in e-tourism research. International Hospitality Review.
 • Soykan, F. (2003). Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi, Ege Coğrafya Dergisi. 12, 1-11.
 • Sökmen, C., & Özkanlı, O. (2018). Gastronomi Turizmi Alanyazının Gelişimi: Journal of Tourism and Gastronomy Studies Dergisinde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6/2, 99-127.
 • Suban, S.A., Madhan, K., & Shagirbasha, S. (2021). A bibliometric analysis of Halal and Islamic tourism, International Hospitality Review, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IHR-05-2021-0038/full/html, 2.03.2022
 • Svensson, G., Svaeri, S., & Einarsen, K. (2009). ‘Empirical characteristics’ of scholarly journals in hospitality and tourism research: An assessment. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 479-483.
 • Şengül, S., Genç, K., & Türkay, O. (2020). Her Şeyin Turizmi (Mi?): Turizm Çeşitlerini İsimlendirme Problemi, Journal of New Tourism Trends (JOINNTT) 1(1), 14-21.
 • Taplin, J., Dredge, D., & Scherrer, P. (2014). Monitoring and evaluating volunteer tourism: a review and analytical framework. Journal of Sustainable Tourism, 22(6), 874-897.
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye turizm stratejisi 2023. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, Ankara.
 • Temizkan, P., Çiçek, D., & Özdemir, C. (2015). Bibliometric profile of articles published on health tourism Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelerin bibliyometrik profili. Journal of Human Sciences, 12(2), 394-415.
 • Tian, Y.E., Lee, H.A., & Law, R. (2011). A Comparison of Research Topics in Leading Tourism Journals, International Journal of Tourism Sciences, 11(3), 108-126.
 • Triantafyllou, G., Toanoglou, M., Eirini, S., & Kaurav, R. P. S. (2020). How Web of Science is shaping the researches on publications on wine tourism: Bibliometric analysis approach. Journal of Tourism Quarterly, 2(3-4), 67-78.
 • Tokmak, C., Doğantekin, A., & Kılıç, İ. (2018). A bibliometric analysis on sustainable tourism studies: A review of 8 years (2010-2017). Tourism Academic Journal. 5 (2), 63-72.
 • Tomczewska-Popowycz, N., & Taras, V. (2022). The many names of “Roots tourism”: An integrative review of the terminology, Journal of Hospitality and Tourism Management 50, 245-258.
 • Topsakal, Y., Bahar, M., & Yüzbaşıoğlu, N. (2020). Review of smart tourism literature by bibliometric and visualization analysis. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 3(1), 1-15.
 • Ulusoy, H., Sarıçoban, S., & Ketrez, G. (2018). Türkiye’de Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Web of Science Veri Tabanı Kaynaklı Yayınlar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 1055-1059.
 • Usta, Ö. (2009). Turizm, Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık. 2. Baskı, Ankara.
 • Ünal, A. (2020). Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Konusunda Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşerî Bilimler Kongresi, 5-7 Haziran 2020, ss. 83-95.
 • Vázquez, R. M. M. (2020). Nautical Tourism: A Bibliometric Analysis. Journal of Spatial and Organizational Dynamics, 8(4), 320-330.
 • Virani, A., Wellstead, A. M., & Howlett, M. (2020). Where is the policy? A bibliometric analysis of the state of policy research on medical tourism. Global Health Research and Policy, 5, 1-16.
 • Weed, M. (2006). Sports tourism research 2000-2004: A systematic review of knowledge and a meta-evaluation of methods. Journal of Sport & Tourism, 11(1), 5-30.
 • Weed, M. (2009). Progress in sports tourism research? A meta-review and exploration of futures. Tourism Management, 30(5), 615-628.
 • Wu, M. Y., & Wall, G. (2016). Chinese research on family tourism: Review and research implications. Journal of China Tourism Research, 12(3-4), 274-290.
 • Yağcı, P., Yıldırım, U. H., Avcıkurt, C., & Köroğlu, Ö. (2018). Kış turizmi konulu makalelerin bibliyometrik analizi. Uluslararası Sivas Turizm Kongresi, 23-25 Şubat, Sivas, (ss.179).
 • Yağmur, Y., Ehtiyar, R., & Aksu, A. (2020), Evaluation of halal tourism in terms of bibliometric characteristics, Journal of Islamic Marketing, Vol. 11 No. 6, pp. 1601-1617.
 • Yeksan, Ö., & Akbaba, A. (2019). Sürdürülebilir Turizm Makalelerinin Bibliyometrik Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 220-231.
 • Yıldırım, O. (2021). Ulusal Alan Yazında Spor Turizminin Gelişimi: Lisansüstü Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 43, 319-331.
 • Yüksel, A. (2019). Turizm Akademisinde Yanılsamalar. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(2), 340-351.
 • Zehrer, A. (2007). The Justification of Journal Rankings – A Pilot Study, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(2), 139-156.
 • Zeng, L., Li, R. Y. M., Nuttapong, J., Sun, J., & Mao, Y. (2022). Economic Development and Mountain Tourism Research from 2010 to 2020: Bibliometric Analysis and Science Mapping Approach. Sustainability, 14(1), 562.
 • Zotic, V., Alexandru, D. E., & Dezsi, Ş. (2014). Debate on Tourism in Postmodernism and Beyond, The Business of Tourism, No: 13, June 2014, p. 79 – 93, Presented at the Second Belgrade International Tourism Conference.

Alternatiflilik mi, Aşırılaşma mı? Turizm Çeşitlerinin Son Güncel Durumu

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 32 - 62, 21.03.2023
https://doi.org/10.32572/guntad.1119859

Öz

Bu araştırma, önde gelen dört turizm dergisinde yayınlanan makalelerin başlık ve anahtar kelimelerini analiz ederek turizm çeşitlerinin dönemsel olarak gösterdiği değişimi belirlemeyi amaçlamaktadır. Analizler dönemsel olarak her dergi için ayrı ayrı ve bütünsel şekilde yapılmış ve kelime bulutlarını kullanarak görselleştirilmiştir. Böylece turizm çeşitlerindeki eğilime ilişkin yaklaşık elli yıla dayanan anlık bir görüntü sağlanmaktadır. Yayınlanan makalelerde; (1) 404 farklı turizm çeşidinden bahsedildiği, (2) en çok sürdürülebilir turizm çeşidine (n=176) değinildiği, (3) en fazla turizm çeşidine (n=241) Tourism Management dergisinde yer verildiği, (4) en fazla sayıda turizm türünün 2012-2021 arası dönemde görüldüğü ve bu dönemde 271 farklı turizm çeşidinin çalışıldığı ortaya çıkmıştır. Çalışma, turizm çeşitlerindeki değişimi sadece dergiler ve dönemler arasında öne çıkan türler üzerinden göstermekle kalmamakta; turizm çeşitlerini ortak başlıklar altında çeşitli şekillerde sınıflandırarak çeviri sorunlarını ayrıca türler arasındaki benzerlikler ve farklılıkları da ifade etmektedir. Aynı zamanda çalışmada bazı turizm türlerinin zamanla alt boyutlara ayrıldığı bazılarının da farklı isimler altında tekrardan çalışıldığının altı çizilmektedir. Alternatif turizm türlerinin artışı görsel olarak sunulmaktadır.

Kaynakça

 • Akgöz, E., Göral, R., & Tengilimoğlu, E. (2016). Turistik Ürün Çeşitlendirmenin Sürdürülebilir Destinasyonları Açısından Önemi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 55 Mayıs-Haziran, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 397-407.
 • Akın, M.H. (2021). Sağlık Turizmi Alanyazının Bibliyometrik Analizi (2015-2020). Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 2026-2036.
 • Akkaşoğlu, S., Akyol, C., Ulama, Ş., & Zengin, B. (2019). Tarım Turizmine Yönelik Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (2), 1193-1218.
 • Akpınar, E., & Bulut, Y. (2010). Ülkemizde Alternatif Turizm Bir Dalı Olan Ekoturizmı Çeşitlerinin Bölgelere Göre Dağılımı ve Uygulama Alanları, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, Cilt: IV Sayfa: 1575-1594.
 • Aksöz, E. O., &Yücel, E. (2021). Engelli Turizmi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 388–404.
 • Akturan, U., & Oğuztimur, S. (2016). Kent Markalaşması Kavramının İçeriği ve Gelişimi: Farklı Disiplinler Farklı Yaklaşımlar, Planlama, 26(2):117-129.
 • Albayrak, A., & Tüzünkan, D. (2020). Kırsal turizm ve türlerine yönelik hazırlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi, Turkish Studies - Social, 15(1), 845-859.
 • Alımanoğlu, Ç., & Ayazlar, G. (2017). Türkiye’de Kırsal Turizm Konulu Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme (2003-2016). International Rural Tourism and Development Journal,1(1), 6-12.
 • Altürk, A. (2018). Türkiye turizm literatürünün durumu: Uluslararası dergi makalelerinin bibliyometrik analizi. Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Y. Lisan Tezi, Haziran, Batman.
 • Anđelić, S., Garabinović, D., & Šormaz, G. (2019). A review of wine and wine tourism presence in the scientific papers in journals in the field of tourism. Економика пољопривреде, 66(4), 1055-1090.
 • Ardıç Yetiş, Ş., & Çokal, Z. (2018). Kış Turizmi Alanında Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Profili. Journal of Recreation and Tourism Research, 5 (1), 38-52.
 • Ardoin, N. M., Wheaton, M., Bowers, A. W., Hunt, C. A., & Durham, W. H. (2015). Nature-Based Tourism’s Impact on Environmental Knowledge, Attitudes and Behavior: A Review and Analysis of the Literature and Potential Future Research. Journal of Sustainable Tourism. 6, 838-858.
 • Ashworth, G., & Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism management, 32(1), 1-15.
 • Ayaz, N., & Apak, C. Ö. (2019). Türkiye’de kış turizmine yönelik yapılan çalışmalar üzerine bir meta analizi. 1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, 19-21 Aralık, Erzurum, (ss.489).
 • Ayaz, N., & Eren, M. (2020). Türkiye'de İnanç Turizmi Üzerine Nitel Bir Araştırma, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 284-300.
 • Aylan, F. K. (2021). Macera Turizminin Görsel Haritalama Tekniğiyle Bibliyometrik Analizi: Web of Science Veri Tabanı İncelemesi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 18(3), 496-517.
 • Barrios, M., Borrego, A., Vilaginés, A., Ollé, C., & Somoza, M. (2008). A bibliometric study of psychological research on tourism. Scientometrics, 77(3), 453-467.
 • Bayın, G. (2015). Türkiye'de Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Değerlendirmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2015(1), 49-55.
 • Baytok, A. Pelit, E., & Soybalı, H. H. (2017). Alternatif Turizm Mi Turizmde Çeşitlilik Mi? Kavramsal Bir Değerlendirme, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE) ÖS-IV: 1-14.
 • Belhassen, Y., & Caton, K. (2009). Advancing understandings: A linguistic approach to tourism epistemology. Annals of Tourism Research, 36(2), 335-352.
 • Benckendorff, P., & Zehrer, A. (2013). A Network Analysis of Tourism Research, Annals of Tourism Research, 43, 121-149.
 • Binbaşıoğlu, H. (2020). Akıllı Turizm Üzerine Bibliyometrik Bir Literatür Taraması, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4), 2825-2847.
 • Bozdemir, E. & Şengül, S. (2021). Kış Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi, Journal of New Tourism Trends (JOINNTT) 2(1), 35-74.
 • Bozok, D., Kılıç, S. N., & Özdemir, S. S. (2017). Turizm Literatüründe Kırsal Turizmin Bibliyometrik Analizi. Journal of Human Sciences, 14(1): 187-202.
 • Bhowmik, P. (2021). Heritage Tourism: a bibliometric review, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 32 (3), 387-403.
 • Bulut, Z., & Demirel İli, N. (2022). Türkiye ve Dünyadaki “Hüzün Turizmi” Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2(1), 67-88.
 • Campra, M., Riva, P., Oricchio, G., & Brescia, V. (2021). Bibliometrix analysis of medical tourism, Health Services Management Research, 35(3) 1-17.
 • Canik, S., & Güneren Özdemir, E. (2019). Sağlık Turizmini Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Değerlendirmesi (1988-2017). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 30(2), 125-134.
 • Ceylan, S. Ahmet Çetin, A., & Özdipçiner, N.S. (2019). Alternatif Turizm Türleri İle İlgili Bir Literatür Taraması, SETSCI Conference Proceedings 4(8), 227-230.
 • Chang, W. J., & Katrichis, J. M. (2016). A literature review of tourism management (1990–2013): a content analysis perspective. Current Issues in Tourism, 19(8), 791-823.
 • Chen, S., Tian, D., Law, R., & Zhang, M. (2021). Bibliometric and visualized review of smart tourism research. International Journal of Tourism Research. 24(2), 298-307.
 • Cheng, M., Edwards, D., Darcy, S., & Redfern, K. (2018). A tri-method approach to a review of adventure tourism literature: Bibliometric analysis, content analysis, and a quantitative systematic literature review. Journal of Hospitality and Tourism Research, 42(6), 997-1020.
 • Civelek, M., & Karadağ, L. (2020). Tarım Turizmi Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi, Turizm Akademik Dergisi, 7 (2), 145-164.
 • Cong, L., Newsome, D., Wu, B., & Morrison, A. M. (2017). Wildlife tourism in China: a review of the Chinese research literature. Current Issues in Tourism, 20(11), 1116-1139.
 • Connell, J. (2012). Film tourism – Evolution, progress and prospects. Tourism Management, 33(5), 1007-1029.
 • Çalhan, H., & Çakıcı, A.C. (2019). Uluslararası İndekslerce Taranan Kış Turizmi Başlıklı Makalelerin Bibliyometrik Analizi, 1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum 19-21 Aralık 2019.
 • Çolakoğlu, Ü., Altun, H. E., & Kıykaç, B. (2019). Türkiye’deki Medikal Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (2008-2018). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 30(2), 135-143.
 • Dağ, R. (2020). Türkiye`de sağlık turizmi temalı olarak yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi, T.C. Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • De la Hoz-Correa, A., Muñoz-Leiva, F., & Bakucz, M. (2018). Past Themes and Future Trends in Medical Tourism Research: A Co-word Analysis. Tourism Management, 65, 200-211.
 • Demirbulat, Ö. G., & Dinç, N. T. (2017). Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 20-30.
 • Dinçer, F.İ, Çetin, G, E. Aslan, H., İzgi, M. T., & Demiroğlu, O. C. (2007). Turizmoloji Nedir? Turizmbilim Üzerine Yapılan Teorik Tartışmaları Değerlendiren Bir Analiz Çalışması. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumunda sunulan bildiri, 21-23 Kasım, İzmir,490-502.
 • Doğan, S., & Baynal Doğan, T. G. (2020). Uluslararası alanyazında sağlık turizmi alt bileşenleri üzerine bibliyometrik bir analiz. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(4), 561-586.
 • Dolnicar, S., & Ring, A. (2014). Tourism marketing research: Past, present and future. Annals of tourism research, 47, 31-47.
 • Dorcic, J., Komsic, J., & Markovic, S. (2019). Mobile technologies and applications towards smart tourism – state of the art. Tourism Review, 74(1), 82-103.
 • Duan, P., Cao, Y., Wang, Y., & Yin, P. (2022). Bibliometric analysis of coastal and marine tourism research from 1990 to 2020. Journal of Coastal Research, 38(1), 229-240.
 • Düşmezkalender, E., & Metin, M. (2019). Alternatif Turizme Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (2), 813-824.
 • Ercan, F. (2020). Türkiye’deki Gastronomi Turizmi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (2), 1058-1075.
 • Galvagno, M., & Giaccone, S. C. (2019). Mapping creative tourism research: Reviewing the field and outlining future directions. Journal of Hospitality & Tourism Research, 43(8), 1256-1280.
 • Getz, D., & Page, S. J. (2016). Progress and prospects for event tourism research. Tourism management, 52, 593-631.
 • Gökkaya, S., Acar, A., & Yıldırım, M. (2017). Ekoturizm Konusunun Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Profili. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı 3, 122-130.
 • Graciano, P. F., & Holanda, L. A. D. (2020). Bibliometric analysis of scientific literature on community-based tourism from 2013 to 2018. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, 14, 161-179.
 • Gui, T., & Zhong, W. (2022). When Urban Poverty Becomes A Tourist Attraction: A Bibliometric Analysis of Slum Tourism Research, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4014317, 2.03.2022
 • Gül, M., & Gül, K. (2018). Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, IJSES-Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 8(2): 56-62.
 • Gülcan, B. (2009a). Turizmin Disipliner Evrimi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 186-206.
 • Gülcan, B. (2009b). Türkiye’deki Turizm Akademisyenleri Turizmi Ayrı Bir Bilim Dalı Olarak Kabul Ediyorlar Mı?, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 1-23.
 • Güneş, S.G., Gündoğdu, K., & Aksu, H. S. (2022). ULAKBİM Tarafından Taranan Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Gönüllü Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analiz. GSI Journals, GSI Dergileri Seri A: Turizm, Rekreasyon ve Spor Bilimlerindeki Gelişmeler, 5 (1): 1-15.
 • Gürsoy, D., & Sandstrom, J. Kaye (2014). An Updated Ranking of Hospitality and Tourism Journals, Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(1), 3-18.
 • Gürvardar, Y., & Aloğlu, E. (2020). Sağlık turizmi konulu yayınların bilim haritalama yöntemiyle analizi, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 7 (1), 10-21.
 • Habibi, A., Mousavi, M., Jamali, S.M., & Ale Ebrahim, N. (2021). A bibliometric study of medical tourism, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 1-11.
 • Hidayat, S. E., Rafiki, A., & Nasution, M. D. T. P. (2021). A Bibliometric Analysis and Review of Halal Tourism. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 10(2), 177-194.
 • Hobsbawm, E. J. (2020). Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşırılıklar Çağı (Çev: Yavuz Alogan), 13.Baskı. İstanbul, Everest Yayınları.
 • Hunt, C. A., Gao, J., & Xue, L. (2014). A visual analysis of trends in the titles and keywords of top-ranked tourism journals. Current Issues in Tourism, 17(10), 849-855.
 • Ismail, M. N., Ismail Ahmad, M., Othman, R., & Ismail, M. S. (2019). Halal tourism research bibliometric analysis in Scopus, ProQuest and ebscohost. In: International Halal Conference, 22nd -23rd April, Osaka, Japan.
 • İçöz, O., & Kozak, N. (1999). 'Turizm işletmeciliği Dergisi'nin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10(2), 9-17.
 • Jafari, J. (1990). Research and Scholarship: The Basis of Tourism Education. Journal of Tourism Studies, 1:33-41.
 • Jafari, J. (2001). The Scientification of Tourism. ‘Hosts and Guests Revisited: Tourism Issues of the 21st Century’ içinde, V. L. Smith ve M. Brent (ed). 28-41. Cognizant Communication Corporation, New York.
 • Jiménez-García, M., Ruiz-Chico, J., Peña-Sánchez, A. R., & López-Sánchez, J. A. (2020). A bibliometric analysis of sports tourism and sustainability (2002–2019). Sustainability, 12(7), 2840.
 • Johnson, A-G., & Samakovlis, I. (2019). A bibliometric analysis of knowledge development in smart tourism research. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(4), 600-623.
 • Karali, A., Das, S., & Roy, H. (2021). Forty years of the rural tourism research: reviewing the trend, pattern and future agenda. Tourism Recreation Research, 1-28.
 • Karamustafa, K., & Örnek, N. (2019). Modernite ve Postmodernite Etrafında Şekillenen Turizm Olgusu ve Gelişimi, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 259-290.
 • Karasakaloğlu, B. (2020). Kış Turizmi Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(3), 407-426.
 • Karasakaloğlu, B. (2020). İnanç Turizmi Alanındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analizi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2):1010-1027.
 • Kasaroğlu, K., Akdeniz, A., Toktaş, Y., Eris, T., & Kömürcü, S. (2021). Ulusal Alanyazında Şarap Turizminin Değerlendirilmesi ve Türkiye Şarap Turizminde Yeni Bir Ürün Olarak Bağ Rotaları: Urla Bağ Yolu Örnek Olay İncelemesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(12), 172-194.
 • Khanra, S., Dhir, A., Kaur, P., & Mantymaki, M. (2021). Bibliometric analysis and literature review of ecotourism: Toward sustainable development, Tourism Management Perspectives, 37,100777.
 • Kızılcalıoğlu, G., & Güzeller, C. O. (2021). A bibliometric review on urban tourism. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 4(1), 58-75.
 • Kiper, V.O., & Batman, O. (2018). Uzay Turizminin Bibliyometrik Analizi, I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Trendler Kongresi, 1-3 Kasım, Sapanca/Sakarya. ISBN: 978-605-245-692. s.76-85.
 • Kontogianni, A., & Alepis, E. (2020). Smart tourism: State of the art and literature review for the last six years. Array, 6, 100020.
 • Kozak, N. (1995). Türkiye'de Yayımlanan Turizm Konulu Makaleler Üzerine Bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 62-72.
 • Kozak, N., Kozak, M. A., & Kozak, M. (2001). Genel Turizm, İlkeler – Kavramlar, Detay Yayıncılık. 5. Baskı, Ankara.
 • Kozan, G. Y., Özdemir, S. S., & Günlü, E. (2014). Turizm Yazınında Deniz Turizmi’nin Olgusal Gelişimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6(2),115-129.
 • Lane, B., & Kastenholz, E. (2015). Rural tourism: the evolution of practice and research approaches – towards a new generation concept? Journal of Sustainable Tourism, 23(8-9), 1133-1156.
 • Law, R., Ye, Q., Chen, W., & Leung, R. (2009). An analysis of the most influential articles published in tourism journals from 2000 to 2007: A Google Scholar approach. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26(7), 735-746.
 • Lee, P., Zach, F. J., & Chung, N. (2021). Progress in Smart Tourism 2010-2017: A Systematic Literature Review, Journal of Smart Tourism, 1(1), 19-30.
 • Leković, M., Cvijanović, D., Pantić, N., & Stanišić, T. (2020). Evaluative bibliometric analysis of recent trends in rural tourism literature. Економика пољопривреде, 67(4), 1265-1282.
 • Light, D. (2017). Progress in dark tourism and thanatourism research: An uneasy relationship with heritage tourism. Tourism Management, 61, 275-301.
 • Liu, S., & Li, W. Y. (2020). Ecotourism research progress: A bibliometric analysis during 1990–2016. Sage Open, 10(2), 2158244020924052.
 • Lu, J., & Nepal, S. K. (2009). Sustainable tourism research: An analysis of papers published in the Journal of Sustainable Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 17(1), 5-16.
 • Mavric, B., Öğretmenoğlu, M., & Akova, O. (2021). Bibliometric Analysis of Slow Tourism, Advances in Hospitality and Tourism Research, 9 (1), 157-178.
 • McCabe, S., & Qiao, G. (2020). A review of research into social tourism: Launching the Annals of Tourism Research Curated Collection on Social Tourism. Annals of Tourism Research, 85, 103103.
 • McKercher, B., Law, R., & Lam, T. (2006). Rating tourism and hospitality journals. Tourism Management, 27(6),1235-1252.
 • Mehmetoglu, M. (2004). Quantitative or qualitative? A content analysis of Nordic research in tourism and hospitality. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 4(3), 176-190.
 • Mehraliyev, F., Choi, Y., & Köseoglu, M.A. (2019). Progress on smart tourism research. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(4), 522-538.
 • Mutlu, Ç., & Ören, T. Ş. (2021). Gecekondu Turizmi Üzerine Sistematik Bir Derleme. International Journal of Contemporary Tourism Research, 5(2), 182-190.
 • Naruetharadhol, P., &e Gebsombut, N. (2020). A bibliometric analysis of food tourism studies in Southeast Asia. Cogent Business & Management, 7(1), 1733829.
 • Nunkoo, R., Smith, S. L., & Ramkissoon, H. (2013). Residents’ attitudes to tourism: A longitudinal study of 140 articles from 1984 to 2010. Journal of Sustainable Tourism, 21(1), 5-25.
 • Oğuzbalaban, G. (2019). Termal Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4): 1012-1027.
 • Oh, H., Kim, B. Y., & Shin, J. H. (2004). Hospitality and tourism marketing: recent developments in research and future directions. International Journal of Hospitality Management, 23(5), 425-447.
 • Olcay, A., Karaçil, G., &e Sürme, M. (2018). Helal Turizm Alanının Bibliyometrik Profili. Igdir University Journal of Social Sciences, (15), 389-408
 • Oliveira, J. R. D., Tobar, F. B., & Capraro, A. M. (2021). Football tourism: A bibliometric analysis of published works in the tourism-based journals (2003–2019). Journal of Sport & Tourism, 25(4), 317-335.
 • Özel, Ç. H., & Kozak, N. (2012). Turizm pazarlaması alanının bibliyometrik profili (2000-2010) ve bir atıf analizi çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 715-733.
 • Öztürk, N., Çoban, M., &e Ekinci, E. (2020). A bibliometric analysis of the 100 top-cited publications in health tourism. International Journal of Health Management and Tourism, 5(3), 315-335.
 • Palmer, A. L., Sese, A., & Montano, J. J. (2005). Tourism and statistics: Bibliometric study 1998–2002. Annals of Tourism Research, 32(1), 167-178.
 • Park, J., Wu, B., Morrison, A. M., Shen, Y., Cong, L., & Li, M. (2016). The tourism system research categorization framework. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(9), 968-1000.
 • Pechlaner, H., Zehrer, A., Matzler, K., & Abfalter, D. (2004). A ranking of international tourism and hospitality journals. Journal of Travel Research, 42, 328-332.
 • Pektaş, Ç., & Aydın, S. (2021). Kongre Turizmi ile İlgili Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(1), 72-83.
 • Pestana, M. H., Parreira, A., & Wang, W. C. (2019). Bibliometric analysis and trends: an application in senior tourism. International Journal of Business and Economics. 18 (3), 329-345
 • Pike, S. (2002). Destination image analysis—a review of 142 papers from 1973 to 2000. Tourism management, 23(5), 541-549.
 • Ramos‐Rodríguez, A. R., & Ruíz‐Navarro, J. (2004). Changes in the intellectual structure of strategic management research: A bibliometric study of the Strategic Management Journal, 1980–2000. Strategic management journal, 25(10), 981-1004.
 • Rauniyar, S., Awasthi, M. K., Kapoor, S., & Mishra, A. K. (2021). Agritourism: Structured literature review and bibliometric analysis. Tourism Recreation Research, 46(1), 52-70.
 • Reid, L. J., & Andereck, K. L. (1989). Statistical analyses use in tourism research. Journal of Travel Research, 28(2), 21-24.
 • Río-Rama, M., Maldonado-Erazo, C., Durán-Sánchez, A., & Álvarez-García, J. (2019). Mountain tourism research. A review. European Journal of Tourism Research, 22, 130-150.
 • Ruhanen, L., Weiler, B., Moyle, B., D., & McLennan, C., J. (2015). Trends and patterns in sustainable tourism research: A 25-year bibliometric analysis. Journal of Sustainable Tourism. 23 (4), 517-535.
 • Ryan, C. (2005). The ranking and rating of academics and journals in tourism research, Tourism Management, 26, 657-662.
 • Sadık, G. (2018). Kültür Turizmi Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, Journal of Business in The Digital Age, 1 (2), 76-83.
 • Sainaghi, R. (2012). Tourist expenditures: The state of the art. Anatolia, 23(2), 217-233.
 • Sánchez, D., A., Rama, M., & García, Á., J. (2017). Bibliometric analysis of publications on wine tourism in the databases Scopus and WOS. European Research on Management and Business Economics. 23, 8-15.
 • Sarı Gök, H. (2021). Gönüllü Turizm Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi: Scopus Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1546-1567.
 • Sarıışık, M., & Özbay, G. (2015). Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), 264-278.
 • Sarıkaya, F., & Yılmaz, M. (2021). Medikal Turizm Temalı Ulusal Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi (2008-2020). Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2573-2591.
 • ScimagoJR (2020). Scimago Journal & Country Rank, https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1409&order=h&ord=desc, 27.02.2022.
 • Shasha, Z. T., Geng, Y., Sun, H. P., Musakwa, W., & Sun, L. (2020). Past, current, and future perspectives on eco-tourism: A bibliometric review between 2001 and 2018. Environmental Science and Pollution Research, 27(19), 23514-23528.
 • Sheldon, P.J. (1990). Journals in Tourism and Hospitality, The Perceptions of Publishing Faculty, The Journal of Tourism Studies, 1(1), 42-48.
 • Singh, S., &Bashar, A. (2021). A bibliometric review on the development in e-tourism research. International Hospitality Review.
 • Soykan, F. (2003). Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi, Ege Coğrafya Dergisi. 12, 1-11.
 • Sökmen, C., & Özkanlı, O. (2018). Gastronomi Turizmi Alanyazının Gelişimi: Journal of Tourism and Gastronomy Studies Dergisinde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6/2, 99-127.
 • Suban, S.A., Madhan, K., & Shagirbasha, S. (2021). A bibliometric analysis of Halal and Islamic tourism, International Hospitality Review, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IHR-05-2021-0038/full/html, 2.03.2022
 • Svensson, G., Svaeri, S., & Einarsen, K. (2009). ‘Empirical characteristics’ of scholarly journals in hospitality and tourism research: An assessment. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 479-483.
 • Şengül, S., Genç, K., & Türkay, O. (2020). Her Şeyin Turizmi (Mi?): Turizm Çeşitlerini İsimlendirme Problemi, Journal of New Tourism Trends (JOINNTT) 1(1), 14-21.
 • Taplin, J., Dredge, D., & Scherrer, P. (2014). Monitoring and evaluating volunteer tourism: a review and analytical framework. Journal of Sustainable Tourism, 22(6), 874-897.
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye turizm stratejisi 2023. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, Ankara.
 • Temizkan, P., Çiçek, D., & Özdemir, C. (2015). Bibliometric profile of articles published on health tourism Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelerin bibliyometrik profili. Journal of Human Sciences, 12(2), 394-415.
 • Tian, Y.E., Lee, H.A., & Law, R. (2011). A Comparison of Research Topics in Leading Tourism Journals, International Journal of Tourism Sciences, 11(3), 108-126.
 • Triantafyllou, G., Toanoglou, M., Eirini, S., & Kaurav, R. P. S. (2020). How Web of Science is shaping the researches on publications on wine tourism: Bibliometric analysis approach. Journal of Tourism Quarterly, 2(3-4), 67-78.
 • Tokmak, C., Doğantekin, A., & Kılıç, İ. (2018). A bibliometric analysis on sustainable tourism studies: A review of 8 years (2010-2017). Tourism Academic Journal. 5 (2), 63-72.
 • Tomczewska-Popowycz, N., & Taras, V. (2022). The many names of “Roots tourism”: An integrative review of the terminology, Journal of Hospitality and Tourism Management 50, 245-258.
 • Topsakal, Y., Bahar, M., & Yüzbaşıoğlu, N. (2020). Review of smart tourism literature by bibliometric and visualization analysis. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 3(1), 1-15.
 • Ulusoy, H., Sarıçoban, S., & Ketrez, G. (2018). Türkiye’de Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Web of Science Veri Tabanı Kaynaklı Yayınlar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 1055-1059.
 • Usta, Ö. (2009). Turizm, Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık. 2. Baskı, Ankara.
 • Ünal, A. (2020). Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Konusunda Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşerî Bilimler Kongresi, 5-7 Haziran 2020, ss. 83-95.
 • Vázquez, R. M. M. (2020). Nautical Tourism: A Bibliometric Analysis. Journal of Spatial and Organizational Dynamics, 8(4), 320-330.
 • Virani, A., Wellstead, A. M., & Howlett, M. (2020). Where is the policy? A bibliometric analysis of the state of policy research on medical tourism. Global Health Research and Policy, 5, 1-16.
 • Weed, M. (2006). Sports tourism research 2000-2004: A systematic review of knowledge and a meta-evaluation of methods. Journal of Sport & Tourism, 11(1), 5-30.
 • Weed, M. (2009). Progress in sports tourism research? A meta-review and exploration of futures. Tourism Management, 30(5), 615-628.
 • Wu, M. Y., & Wall, G. (2016). Chinese research on family tourism: Review and research implications. Journal of China Tourism Research, 12(3-4), 274-290.
 • Yağcı, P., Yıldırım, U. H., Avcıkurt, C., & Köroğlu, Ö. (2018). Kış turizmi konulu makalelerin bibliyometrik analizi. Uluslararası Sivas Turizm Kongresi, 23-25 Şubat, Sivas, (ss.179).
 • Yağmur, Y., Ehtiyar, R., & Aksu, A. (2020), Evaluation of halal tourism in terms of bibliometric characteristics, Journal of Islamic Marketing, Vol. 11 No. 6, pp. 1601-1617.
 • Yeksan, Ö., & Akbaba, A. (2019). Sürdürülebilir Turizm Makalelerinin Bibliyometrik Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 220-231.
 • Yıldırım, O. (2021). Ulusal Alan Yazında Spor Turizminin Gelişimi: Lisansüstü Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 43, 319-331.
 • Yüksel, A. (2019). Turizm Akademisinde Yanılsamalar. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(2), 340-351.
 • Zehrer, A. (2007). The Justification of Journal Rankings – A Pilot Study, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(2), 139-156.
 • Zeng, L., Li, R. Y. M., Nuttapong, J., Sun, J., & Mao, Y. (2022). Economic Development and Mountain Tourism Research from 2010 to 2020: Bibliometric Analysis and Science Mapping Approach. Sustainability, 14(1), 562.
 • Zotic, V., Alexandru, D. E., & Dezsi, Ş. (2014). Debate on Tourism in Postmodernism and Beyond, The Business of Tourism, No: 13, June 2014, p. 79 – 93, Presented at the Second Belgrade International Tourism Conference.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek DEMİRER
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0003-4856-510X
Türkiye


Beyza HATIRNAZ
Düzce Üniversitesi
0000-0002-2932-1671
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demirer, D. & Hatırnaz, B. (2023). Alternatiflilik mi, Aşırılaşma mı? Turizm Çeşitlerinin Son Güncel Durumu . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 32-62 . DOI: 10.32572/guntad.1119859

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.