Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İşyeri Zorbalığı ve İş Tatmininin İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 258 - 280, 21.03.2023
https://doi.org/10.32572/guntad.1238106

Öz

Günümüz iş yerleri, iş stresine ve iş yerinde zorba davranışlara sıklıkla konu olmaktadır. Nitekim insani ilişkilerin yoğun olduğu otel işletmelerinde de bu tür sorunlar görülmektedir. Dolayısıyla bu sorunların giderilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar önem arz etmektedir. Bu araştırmada, iş yeri zorbalığının iş stresi üzerindeki etkisi ve iş tatminin bu etkideki aracılık rolü belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırma, İstanbul’daki otel işletmelerinde yürütülmüş ve anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırma modeli Process makro yazılımı ile test edilerek aracı değişkenin etkisi ön yükleme metodu ile ölçülmüştür. Sonuçlar, iş yeri zorbalığının iş stresini artırdığını ve iş tatminin buna aracılık ettiğini göstermektedir. İş tatmini iş yeri zorbalığının, iş stresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaktadır. Araştırma, iş yerindeki zorba davranışların olumsuz etkisini çalışanlar açısından vurgulamaktadır ve çalışanların tatmin ve stres düzeylerinin olumsuz bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Yönetsel açıdan bakıldığında, bu makalenin sonuçları işletmeleri ve yöneticilerini zorba davranışları en aza indirmeye, hatta durdurmaya teşvik etmektedir. Bu araştırma, bu konu ile ilgili literatürün oldukça kısıtlı olması nedeniyle literatüre de katkı sağlamaktadır.

Kaynakça

 • Agervold, M., & Mikkelsen, E. (2004). Relationships between bullying, psychosocial work environment and individual stress reactions. Work & Stress, 18(4), 336-351.
 • Akça, R. (2014). Otel işletmelerinde mobbing, iş stresi ve işgörenlerin işten ayrılma niyetleri üzerine bir araştırma. [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lPl3SCRX3peyzV1XjojBUrUdG-VC5K4S8zx22K-3_4AF
 • Alexander, M., MacLaren, A., O’Gorman, K., & Taheri, B. (2012). He just didn’t seem to understand the banter: Bullying or simply establishing social cohesion? Tourism Management, 33(5), 1245-1255.
 • Anasori, E., Bayighomog, Steven. W., & Tanova, C. (2020). Workplace bullying, psychological distress, resilience, mindfulness, and emotional exhaustion. The Service Industries Journal, 40(1-2), 65-89.
 • Ariza-Montes, A., Arjona-Fuentes, J., Radic, A., Han, H., & Law, R. (2021). Workplace bullying and presenteeism in the cruise industry: Evaluating the effect of social support. International Journal of Hospitality Management, 94, 102863.
 • Aslan, S., & Dinçer, M. Z. (2017). İstanbul’daki küçük ve orta ölçekli otel işletmelerinde işgören seçimi. Uluslararası Yönetim iktisat ve işletme Dergisi, 13(13), 342-350.
 • Ayaz, N., & Batı, T. (2017). Turizm işletmelerinde örgütsel güven ve örgütsel stres ilişkisi: Mutfak departmanı işgörenleri örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 527-541.
 • Aydın, G., Aytaç, S., & Şanlı, Y. (2021). İşe ilişkin duygular, iş stresi ve tükenmişliğin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Hemşireler üzerinde bir araştırma. Journal of Social Policy Conferences, 80, 1-35.
 • Aydın, Ş., Şahin, N., & Uzun, D. (2007). Örgütlerde yaşanan psikolojik şiddet sorunlarının konaklama işletmeleri açısından değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 61-74.
 • Bahadır, E., Akkuzu, H., Ladikli, N., & Türkkan, Z. (2020). İş tatmininin yordanmasında iş yeri zorbalığı ve benlik saygısının toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında incelenmesi. International Social Sciences Studies Journal, 6(64), 2724-2731.
 • Bakan, İ., Okumuş, M., & Kutluk, M. (2020). İşyeri arkadaşlığı, mesleki tatmin, iş stresi ilişkisi: Bir alan araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 258-273
 • Balducci, C., Cecchin, M., & Fraccaroli, F. (2012), The impact of role stressors on workplace bullying in both victims and perpetrators, controlling for personal vulnerability factors: a longitudinal analysis. Work and Stress, 26(3), 195-212.
 • Bartlett, JE., & Bartlett, ME. (2011). Workplace bullying: An integrative literature review. Advances in Developing Human Resources, 13(1), 69-84.
 • Bentley, T., Catley, B., Cooper-Thomas, H., Gardner, D., O’Driscoll, M., Dale, A., & Trenberth, L. (2012). Perceptions of workplace bullying in the New Zealand travel industry: Prevalence and management strategies. Tourism Management, 33(2), 351-360.
 • Bilgel, N., Aytac, S., & Bayram, N. (2006). Bullying in Turkish white-collar workers. Occupational Medicine, 56(4), 226-231.
 • Bohle, P., Knox, A., Noone, J., McNamara, M., Rafalski, J., & Quinlan, M. (2017). Work organisation, bullying and intention to leave in the hospitality industry. Employee Relations, 39(4), 446-458.
 • Bond, S., Tuckey, M., & Dollard, M. (2010). Psychosocial safety climate, workplace bullying, and symptoms of posttraumatic stress. Organization Development Journal, 28, 38-56.
 • Bowling, N., & Beehr, T. (2006). Workplace harassment from the victim’s perspective: A theoretical model and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 91(5), 998-1012.
 • Brande, W., Baillien, E., De Witte, H., Elst, T., & Godderis, L. (2016). The role of work stressors, coping strategies and coping resources in the process of workplace bullying: A systematic review and development of a comprehensive model. Aggression and Violent Behavior, 29, 61-71.
 • Büyükyılmaz, O., & Apak, Ö. C. (2019). Restoran müşterilerinin personel iletişim düzeyi algıları ve memnuniyetleri arasındaki ilişki. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 66-78.
 • Büyükyılmaz, O., Vargün, H., & Uygurtürk, H. (2020). Muhasebe meslek mensuplarının mesleği bırakma niyeti üzerinde iş stresinin etkisi: Kariyer memnuniyetinin düzenleyici rolü. Muhasebe ve Denetime Bakış, 61, 105-124.
 • Cassel, S., Thulemark, M., & Duncan, T. (2018). Career paths and mobility in the Swedish hospitality sector. Tourism Geographies, 20(1), 29-48.
 • Chang, K., & Smithikrai, C. (2010). Counterproductive behaviour at work: an investigation into reduction strategies. The International Journal of Human Resource Management, 21(8), 1272-1288.
 • Chowhan, J., & Pike, K. (2022). Workload, work–life interface, stress, job satisfaction and job performance: A job demand–resource model study during COVID-19. International Journal of Manpower, (ahead-of-print).
 • Chuang, N.-K., & Lei, S. (2011). Job stress among casino hotel chefs in a Top-Tier Tourism City. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(5), 551-574.
 • Çelik, F. (2022). Davranışsal iletişim araştırmalarında aracılık testine genel bir bakış. Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 49, 392-410.
 • Çelik, M., & Bilginer, F. G. (2018). Psikolojik sermayenin iş tatmini üzerine etkisinde lidere duyulan güvenin aracılık rolü: turizm sektöründe bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 138-160.
 • Çelik, N. (2009). Konaklama işletmelerinde çalışanlara yönelik yıldırma davranışları (mobbing) ve iş stresi: Mersin ili örneği. [Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdjtEO7GL6v4ksysBK_9DOwtW0l4nvvgWw6CZqEadYx0p
 • Dalkrani, M., & Dimitriadis, E. (2018). The effect of job satisfaction on employee commitment. International Journal of Business & Economic Sciences Applied Research, 11(3), 16-23.
 • Deveci, B. (2017). İş stresi ve turizm işletmelerinde yapılan araştırmalara ilişkin bir değerlendirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 39-53.
 • Draper, J., Halliday, D., Jowett, S., Norman, I., Watson, R., Wilson-Barnett, J., Normand, C., & O’Brien, K. (2004). NHS cadet schemes: Student experience, commitment, job satisfaction and job stress. Nurse Education Today, 24(3), 219-228.
 • Diefendorff, J. M., & Richard, E. M. (2003). Antecedents and consequences of emotional display rule perceptions. Journal of applied psychology, 88(2), 284.
 • Efeoğlu, İ. E. (2006). İş-Aile yaşam çatışmasının iş stresi, iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri: ilaç sektöründe bir araştırma. [Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lPl3SCRX3peyzV1XjojBUrUdG-VC5K4S8zx22K-3_4AF
 • Einarsen, S., Hoel, H., & Notelaers, G. (2009). Measuring exposure to bullying and harassment at work: validity, factor structure and psychometric properties of the negative acts questionnaire-revised. Work Stress, 23(1), 24–44.
 • Ekşili, N., Ünal, Z., & Gündüz, H. Z. (2016). İş tatmini ve kariyer planlama arasındaki ilişki: Konaklama işletmeleri yöneticileri üzerine bir araştırma. IMUCO, 350-356.
 • Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • Genç, S. G., Genç, V., & Gümüş, M. (2016). Otel işletmelerinde duygusal zekanın iş stresi ve iş yaşam dengesi üzerindeki etkisi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(2/1), 97-112.
 • Gökler, R., & Işıtan, İ. (2012). Modern çağın hastalığı; stres ve etkileri. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(3), 154-168.
 • Gürbüz, S., & Bayık, M. (2021). Aracılık modellerinin analizinde yeni yaklaşım: Baron ve Kenny’nin yöntemi hâlâ geçerli mi?. Türk Psikoloji Dergisi, 37(88), 1-14.
 • Hair, J. F., Black, W., Babin, B. J., Anderson, R., & Tatham, R. L. (2010). Multivariate data analysis. Prentice-Hall.
 • Hair, J. F., Hult, G., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (2nd Edition). SAGE Publications.
 • Hayes, A., & Rockwood, N. (2017). Regression-based statistical mediation and moderation analysis in clinical research: Observations, recommendations, and implementation. Behaviour Research and Therapy, 98, 39-57.
 • Herzberg, F. (1966). Work and the nature of man. World Publishing.
 • Hoel, H., Einarsen, S., Keashly, L., Zapf, D., & Cooper, C. (2003), Bullying at work: the way forward. In Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. and Cooper, C. (Eds), Bullying and Emotional Abuse in the Workplace: International Perspectives in Research and Practice, Taylor and Francis, London, pp. 412-416.
 • House, R., & Rizzo, J. (1972). Role conflict and ambiguity as critical variables in a model of organizational behavior. Organizational Behavior and Human Performance, 7(3), 467–505.
 • Huang, H. I. (2006). Understanding culinary arts workers: Locus of control, job satisfaction, work stress and turnover intention. Journal of Foodservice Business Research, 9(2-3), 151-168.
 • Huang, Y. T. & Rundle-Thiele, S. (2014). The moderating effect of cultural congruence on the internal marketing practice and employee satisfaction relationship: An empirical examination of Australian and Taiwanese born tourism employees. Tourism Management, 42, 196-206.
 • Iverson, R., & Deery, M. (1997). Turnover culture in the hospitality industry. Human Resource Management Journal, 7(4), 71-82.
 • Johnson, S. (2009). International perspectives on workplace bullying among nurses: A review. International Nursing Review, 56(1), 34-40.
 • Jose, E. (2019). Mediation and moderation. G. R. Hancock, L. M. Stapleton, and R. O. Mueller (Ed.), in The reviewer’s guide to quantitative methods in the social sciences (pp. 248-259). Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Judge, T., & Kammeyer-Mueller, J. (2012). Job attitudes. Annual Review of Psychology, 63, 341–367.
 • Jung, H. S., & Yoon, H. H. (2014). Antecedents and consequences of employees’ job stress in a foodservice industry: focused on emotional labor and turnover intent. International Journal of Hospitality Management, 38, 84-88.
 • Kalyar, M., Shafique, I., & Ahmad, B. (2019). Job stress and performance nexus in tourism industry: A moderation analysis. Tourism, 67(1), 6-21.
 • Khalique, M., Arif, I., Siddiqui, M., & Kazmi, S. W. (2018). Impact of workplace bullying on job performance, intention to leave, OCB and stress. Pakistan Journal of Psychological Research, 33(1), 55-74.
 • Kleine-Stegemann, L., Hensellek, S., Senyard, J., Jung, P., & Kollmann, T. (2022). Are bricoleurs more satisfied? How bricolage affects entrepreneur job satisfaction among experienced versus novice entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 1-38.
 • Knox, A. (2010). Lost in translation: an analysis of temporary work agency employment in hotels. Work, Employment and Society, 24(3), 449-467.
 • Kong, H., Jiang, X., Chan, W., & Zhou, X. (2018). Job satisfaction research in the field of hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(5), 2178-2194.
 • Korkmaz, K. (2019). Havayolu işletmelerinde çalışanların iş tatmini ile yolcu memnuniyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbkXtTG2tq-IEnXhe8NUX9vYkmvFuPAjQ-aoBw-vdO3Jx
 • Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. Springer publishing company.
 • Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European journal of work and organizational psychology, 5(2), 165-184.
 • Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5(2), 119-126.
 • Lim, S., & Cortina, L.M. (2005). Interpersonal mistreatment in the workplace: The interface and impact of general incivility and sexual harassment. Journal of Applied Psychology, 90(3),483-496.
 • Mahdieh, N., & Sotoudehnama, E. (2018). Positive and negative perfectionism of EFL and non-EFL major graduate students. Psychology, Society, & Education, 10(2), 147-161.
 • Marmot, M., Bosma, H., Hemingway, H., Brunner, E., & Stansfeld, S. (1997). Contribution of job control and other risk factors to social variations in coronary heart disease. The Lancet, 350(9073), 235-239.
 • Mathisen, G., Einarsen, S., & Mykletun, R. (2008). The occurrences and correlates of bullying and harassment in the restaurant sector. Scandinavian Journal of Psychology, 49(1), 59-68.
 • Meglich-Sespico, P., Faley, R., & Knapp, D. (2007). Relief and redress for targets of workplace bullying. Employee Responsibilities and Rights Journal, 19(1), 31-43.
 • Mehmetoglu, M. (2018). Medsem: A Stata package for statistical mediation. Int. J. Computational Economics and Econometrics, 8(1), 63-78.
 • Nagy, M. (2002). Using a single-item approach to measure facet job satisfaction. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75(1), 77-86.
 • Nielsen, M., & Einarsen, S. (2012). Outcomes of exposure to workplace bullying: A meta-analytic review. Work & Stress, 26(4), 309-332.
 • Sabuncuoğlu, Z., & Tüz, M. (1998). Örgütsel psikoloji. (3. Basım). Alfa Basın Yayın.
 • Pai, H.C., & Lee, S. (2011). Risk factors for workplace violence in clinical registered nurses in Taiwan. Journal Clinical Nursing, 20(9-10), 1405-1412.
 • Palaz, S., & İzci, Ç. (2016). Restoran işletmerinde çalışanların karşılaştığı psikolojik taciz, yıldırma ve örgütsel etkileri. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 30(5), 1179-1194.
 • Pawirosumarto, S., Sarjana, P., & Gunawan, R. (2017). The effect of work environment, leadership style, and organizational culture towards job satisfaction and its implication towards employee performance in Parador Hotels and Resorts, Indonesia. International Journal of Law and Management, 59(6), 1337-1358.
 • Quine, L. (1999). Workplace bullying in NHS community trust: Staff questionnaire survey. BMJ, 318, 228-232.
 • Quine, L. (2001). Workplace bullying in nurses. Journal of Health Psychology, 6, 73-84.
 • Özdemir, L., & Uğur, S.S. (2013). Çalışanların örgütsel ses ve sessizlik algılamalarının demografik nitelikler açısından değerlendirilmesi: kamu ve özel sektörde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 257-281.
 • Polat, E., & Ödemiş, M. (2023). Kariyer Başarısına Politik Beceri ve Lider-Üye Etkileşiminin Etkisi: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 6(1), 88-105.
 • Ram, Y. (2018). Hostility or hospitality? A review on violence, bullying and sexual harassment in the tourism and hospitality industry. Current Issues in Tourism, 21(7), 760-774.
 • Rasoolimanesh, S. M., Wang, M., Roldán, J., & Kunasekaran, P. (2021). Are we in right path for mediation analysis? Reviewing the literature and proposing robust guidelines. Journal of Hospitality and Tourism Management, 48, 395-405.
 • Ross, G. (1995). Work stress and personality measures among hospitality industry employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 7(6), 9-13.
 • Said, H., & Tanova, C. (2021). Workplace bullying in the hospitality industry: A hindrance to the employee mindfulness state and a source of emotional exhaustion. International Journal of Hospitality Management, 96, 102961.
 • Scarpello, V., & Campbell, J. (1983). Job satisfaction: Are all the parts there? Personnel Psychology, 36, 577-600.
 • Schwepker, C., & Good, M. (2021). Salesperson grit: Reducing unethical behavior and job stress. Journal of Business & Industrial Marketing, 37(9), 1887-1902.
 • Serçeoğlu, N., Işık, Z., & Çetinkaya, M. Y. (2016). İşyeri zorbalığının işten ayrılma niyeti üzerine etkisi: Konaklama işletmelerinde çalışan personel üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 1099-1109.
 • Serreqi, M. (2020). Relationship of pay and job satisfaction. European Journal of Marketing and Economics, 3(2), 124-131.
 • Shehawy, Y. (2022). Current workplace issues and behaviours in tourism and hospitality: Moderating role of empowering leadership. Current Issues in Tourism, 25(10), 1627-1648.
 • Shultz, K., Wang, M., & Olson, D. (2010). Role overload and underload in relation to occupational stress and health. Stress and Health, 26(2), 99-111.
 • Soper, D. (2022). A priori sample size calculator for structural equation models. https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89 adresinden 8 Ocak 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Sökmen, A. (2019). Örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık ve iş tatmini ilişkisi: Otel işletmelerinde bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (2), 980-990.
 • Sprigg, C. A., Niven, K., Dawson, J., Farley, S., & Armitage, C. J. (2019). Witnessing workplace bullying and employee well-being: A two-wave field study. Journal of occupational health psychology, 24(2), 286.
 • Stamolampros, P., Korfiatis, N., Chalvatzis, K., & Buhalis, D. (2019). Job satisfaction and employee turnover determinants in high contact services: Insights from Employees’ Online reviews. Tourism Management, 75, 130-147.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L., & Ullman, J. (2007). Using multivariate statistics. Pearson.
 • Tekin, E., Yazgan-Çilesiz, Z., & Gede, S. (2019). Farklı mesleklerde çalışanların algılanan stres düzeyleri ve stresle başa çıkma tarzları üzerine bir araştırma. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9(1), 79-89.
 • Tekingündüz, S., Top, M., & Seçkin, M. (2015). İş tatmini, performans, iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Hastane örneği. Verimlilik Dergisi, 4, 39-64.
 • Teo, S., Bentley, T., & Nguyen, D. (2020). Psychosocial work environment, work engagement, and employee commitment: A moderated, mediation model. International Journal of Hospitality Management, 88, 102415.
 • Toker, B. (2007). Demografik değişkenlerin iş tatminine etkileri: İzmir’deki beş ve dört yıldızlı otellere yönelik bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 92-107.
 • Tongchaiprasit, P., & Ariyabuddhiphongs, V. (2016). Creativity and turnover intention among hotel chefs: The mediating effects of job satisfaction and job stress. International Journal of Hospitality Management, 55, 33-40.
 • Topa, G., Depolo, M., & Morales. J. F. (2007). Mobbing: a meta-analysis and integrative model of its antecedents and consequences. Psicothema, 19(1), 88-94.
 • Tortumlu, M., & Uzun, K. (2022), İşyeri zorbalığının çalışanların yaşam doyumu üzerindeki etkisinde umut ve problem çözme becerisinin aracı rolünün incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31 (1), 220-241.
 • Tortumlu, M., & Taş, M. A. (2019). Örgüt İklimi, İş Stresi ve Çalışan Performansı İlişkisi: İstanbul Avrupa Yakası İlçe Belediyelerinde Bir Uygulama. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(18), 349-367.
 • Vijayan, M. (2017). Impact of job stress on employees’ job performance in Aavin, Coimbatore. Journal of Organisation & Human Behaviour, 6(3), 21-29.
 • Wanous, J., Reichers, A., & Hudy, M. (1997). Overall job satisfaction: how good are single-item measures? Journal of Applied Psychology, 82(2), 247-252.
 • Weiss, H. M., & Cropanzano, R. (1996). Affective events theory: A theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work. In M. B. Staw, & L. L. Cummings (Ed.), Research in organizational behavior: An annual series of analytical essays and critical reviews (pp. 1-74). Elsevier Science-JAI Press.
 • Wen, Z., & Fan, X. (2015). Monotonicity of effect sizes: Questioning kappa-squared as mediation effect size measure. Psychological Methods, 20(2), 193.
 • Yun, S., & Kang, J. (2018). Influencing factors and consequences of workplace bullying among nurses: a structural equation modeling. Asian Nursing Research, 12(1), 26-33.
 • Zhao, X., Lynch, J. G., & Chen, Q. (2010). Reconsidering baron and kenny: myths and truths about mediation analysis. Journal of Consumer Research, 37(2), 197-206.

The Effect of Workplace Bullying and Job Satisfaction on Job Stress: An Investigation in Hotel Organizations

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 258 - 280, 21.03.2023
https://doi.org/10.32572/guntad.1238106

Öz

Today's workplaces are frequently subject to work stress and bullying behaviors. As a matter of fact, hotels, where human relations are very intense, are also subject to this kind of problem. Therefore, studies carried out to find solutions to these issues are crucial. This study aims to determine the effect of workplace bullying on job stress and the mediating role of job satisfaction in this effect. The study is conducted in hotels in Istanbul, and data is collected through the survey technique. The research model is tested with Process Macro software, and the effect of the mediating variable is measured by the bootstrapping method. The results show that workplace bullying increases job stress, and job satisfaction mediates it. Job satisfaction reduces the negative effect of workplace bullying on job stress. The study highlights the negative impact of workplace bullying on employees and shows that it is a negative predictor of employees' satisfaction and stress levels. From a managerial perspective, the results of this study encourage businesses and their managers to minimize or even stop bullying behaviors. The study also contributes to the literature, as the literature on this subject is quite limited.

Kaynakça

 • Agervold, M., & Mikkelsen, E. (2004). Relationships between bullying, psychosocial work environment and individual stress reactions. Work & Stress, 18(4), 336-351.
 • Akça, R. (2014). Otel işletmelerinde mobbing, iş stresi ve işgörenlerin işten ayrılma niyetleri üzerine bir araştırma. [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lPl3SCRX3peyzV1XjojBUrUdG-VC5K4S8zx22K-3_4AF
 • Alexander, M., MacLaren, A., O’Gorman, K., & Taheri, B. (2012). He just didn’t seem to understand the banter: Bullying or simply establishing social cohesion? Tourism Management, 33(5), 1245-1255.
 • Anasori, E., Bayighomog, Steven. W., & Tanova, C. (2020). Workplace bullying, psychological distress, resilience, mindfulness, and emotional exhaustion. The Service Industries Journal, 40(1-2), 65-89.
 • Ariza-Montes, A., Arjona-Fuentes, J., Radic, A., Han, H., & Law, R. (2021). Workplace bullying and presenteeism in the cruise industry: Evaluating the effect of social support. International Journal of Hospitality Management, 94, 102863.
 • Aslan, S., & Dinçer, M. Z. (2017). İstanbul’daki küçük ve orta ölçekli otel işletmelerinde işgören seçimi. Uluslararası Yönetim iktisat ve işletme Dergisi, 13(13), 342-350.
 • Ayaz, N., & Batı, T. (2017). Turizm işletmelerinde örgütsel güven ve örgütsel stres ilişkisi: Mutfak departmanı işgörenleri örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 527-541.
 • Aydın, G., Aytaç, S., & Şanlı, Y. (2021). İşe ilişkin duygular, iş stresi ve tükenmişliğin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Hemşireler üzerinde bir araştırma. Journal of Social Policy Conferences, 80, 1-35.
 • Aydın, Ş., Şahin, N., & Uzun, D. (2007). Örgütlerde yaşanan psikolojik şiddet sorunlarının konaklama işletmeleri açısından değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 61-74.
 • Bahadır, E., Akkuzu, H., Ladikli, N., & Türkkan, Z. (2020). İş tatmininin yordanmasında iş yeri zorbalığı ve benlik saygısının toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında incelenmesi. International Social Sciences Studies Journal, 6(64), 2724-2731.
 • Bakan, İ., Okumuş, M., & Kutluk, M. (2020). İşyeri arkadaşlığı, mesleki tatmin, iş stresi ilişkisi: Bir alan araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 258-273
 • Balducci, C., Cecchin, M., & Fraccaroli, F. (2012), The impact of role stressors on workplace bullying in both victims and perpetrators, controlling for personal vulnerability factors: a longitudinal analysis. Work and Stress, 26(3), 195-212.
 • Bartlett, JE., & Bartlett, ME. (2011). Workplace bullying: An integrative literature review. Advances in Developing Human Resources, 13(1), 69-84.
 • Bentley, T., Catley, B., Cooper-Thomas, H., Gardner, D., O’Driscoll, M., Dale, A., & Trenberth, L. (2012). Perceptions of workplace bullying in the New Zealand travel industry: Prevalence and management strategies. Tourism Management, 33(2), 351-360.
 • Bilgel, N., Aytac, S., & Bayram, N. (2006). Bullying in Turkish white-collar workers. Occupational Medicine, 56(4), 226-231.
 • Bohle, P., Knox, A., Noone, J., McNamara, M., Rafalski, J., & Quinlan, M. (2017). Work organisation, bullying and intention to leave in the hospitality industry. Employee Relations, 39(4), 446-458.
 • Bond, S., Tuckey, M., & Dollard, M. (2010). Psychosocial safety climate, workplace bullying, and symptoms of posttraumatic stress. Organization Development Journal, 28, 38-56.
 • Bowling, N., & Beehr, T. (2006). Workplace harassment from the victim’s perspective: A theoretical model and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 91(5), 998-1012.
 • Brande, W., Baillien, E., De Witte, H., Elst, T., & Godderis, L. (2016). The role of work stressors, coping strategies and coping resources in the process of workplace bullying: A systematic review and development of a comprehensive model. Aggression and Violent Behavior, 29, 61-71.
 • Büyükyılmaz, O., & Apak, Ö. C. (2019). Restoran müşterilerinin personel iletişim düzeyi algıları ve memnuniyetleri arasındaki ilişki. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 66-78.
 • Büyükyılmaz, O., Vargün, H., & Uygurtürk, H. (2020). Muhasebe meslek mensuplarının mesleği bırakma niyeti üzerinde iş stresinin etkisi: Kariyer memnuniyetinin düzenleyici rolü. Muhasebe ve Denetime Bakış, 61, 105-124.
 • Cassel, S., Thulemark, M., & Duncan, T. (2018). Career paths and mobility in the Swedish hospitality sector. Tourism Geographies, 20(1), 29-48.
 • Chang, K., & Smithikrai, C. (2010). Counterproductive behaviour at work: an investigation into reduction strategies. The International Journal of Human Resource Management, 21(8), 1272-1288.
 • Chowhan, J., & Pike, K. (2022). Workload, work–life interface, stress, job satisfaction and job performance: A job demand–resource model study during COVID-19. International Journal of Manpower, (ahead-of-print).
 • Chuang, N.-K., & Lei, S. (2011). Job stress among casino hotel chefs in a Top-Tier Tourism City. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(5), 551-574.
 • Çelik, F. (2022). Davranışsal iletişim araştırmalarında aracılık testine genel bir bakış. Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 49, 392-410.
 • Çelik, M., & Bilginer, F. G. (2018). Psikolojik sermayenin iş tatmini üzerine etkisinde lidere duyulan güvenin aracılık rolü: turizm sektöründe bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 138-160.
 • Çelik, N. (2009). Konaklama işletmelerinde çalışanlara yönelik yıldırma davranışları (mobbing) ve iş stresi: Mersin ili örneği. [Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdjtEO7GL6v4ksysBK_9DOwtW0l4nvvgWw6CZqEadYx0p
 • Dalkrani, M., & Dimitriadis, E. (2018). The effect of job satisfaction on employee commitment. International Journal of Business & Economic Sciences Applied Research, 11(3), 16-23.
 • Deveci, B. (2017). İş stresi ve turizm işletmelerinde yapılan araştırmalara ilişkin bir değerlendirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 39-53.
 • Draper, J., Halliday, D., Jowett, S., Norman, I., Watson, R., Wilson-Barnett, J., Normand, C., & O’Brien, K. (2004). NHS cadet schemes: Student experience, commitment, job satisfaction and job stress. Nurse Education Today, 24(3), 219-228.
 • Diefendorff, J. M., & Richard, E. M. (2003). Antecedents and consequences of emotional display rule perceptions. Journal of applied psychology, 88(2), 284.
 • Efeoğlu, İ. E. (2006). İş-Aile yaşam çatışmasının iş stresi, iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri: ilaç sektöründe bir araştırma. [Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lPl3SCRX3peyzV1XjojBUrUdG-VC5K4S8zx22K-3_4AF
 • Einarsen, S., Hoel, H., & Notelaers, G. (2009). Measuring exposure to bullying and harassment at work: validity, factor structure and psychometric properties of the negative acts questionnaire-revised. Work Stress, 23(1), 24–44.
 • Ekşili, N., Ünal, Z., & Gündüz, H. Z. (2016). İş tatmini ve kariyer planlama arasındaki ilişki: Konaklama işletmeleri yöneticileri üzerine bir araştırma. IMUCO, 350-356.
 • Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • Genç, S. G., Genç, V., & Gümüş, M. (2016). Otel işletmelerinde duygusal zekanın iş stresi ve iş yaşam dengesi üzerindeki etkisi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(2/1), 97-112.
 • Gökler, R., & Işıtan, İ. (2012). Modern çağın hastalığı; stres ve etkileri. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(3), 154-168.
 • Gürbüz, S., & Bayık, M. (2021). Aracılık modellerinin analizinde yeni yaklaşım: Baron ve Kenny’nin yöntemi hâlâ geçerli mi?. Türk Psikoloji Dergisi, 37(88), 1-14.
 • Hair, J. F., Black, W., Babin, B. J., Anderson, R., & Tatham, R. L. (2010). Multivariate data analysis. Prentice-Hall.
 • Hair, J. F., Hult, G., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (2nd Edition). SAGE Publications.
 • Hayes, A., & Rockwood, N. (2017). Regression-based statistical mediation and moderation analysis in clinical research: Observations, recommendations, and implementation. Behaviour Research and Therapy, 98, 39-57.
 • Herzberg, F. (1966). Work and the nature of man. World Publishing.
 • Hoel, H., Einarsen, S., Keashly, L., Zapf, D., & Cooper, C. (2003), Bullying at work: the way forward. In Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. and Cooper, C. (Eds), Bullying and Emotional Abuse in the Workplace: International Perspectives in Research and Practice, Taylor and Francis, London, pp. 412-416.
 • House, R., & Rizzo, J. (1972). Role conflict and ambiguity as critical variables in a model of organizational behavior. Organizational Behavior and Human Performance, 7(3), 467–505.
 • Huang, H. I. (2006). Understanding culinary arts workers: Locus of control, job satisfaction, work stress and turnover intention. Journal of Foodservice Business Research, 9(2-3), 151-168.
 • Huang, Y. T. & Rundle-Thiele, S. (2014). The moderating effect of cultural congruence on the internal marketing practice and employee satisfaction relationship: An empirical examination of Australian and Taiwanese born tourism employees. Tourism Management, 42, 196-206.
 • Iverson, R., & Deery, M. (1997). Turnover culture in the hospitality industry. Human Resource Management Journal, 7(4), 71-82.
 • Johnson, S. (2009). International perspectives on workplace bullying among nurses: A review. International Nursing Review, 56(1), 34-40.
 • Jose, E. (2019). Mediation and moderation. G. R. Hancock, L. M. Stapleton, and R. O. Mueller (Ed.), in The reviewer’s guide to quantitative methods in the social sciences (pp. 248-259). Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Judge, T., & Kammeyer-Mueller, J. (2012). Job attitudes. Annual Review of Psychology, 63, 341–367.
 • Jung, H. S., & Yoon, H. H. (2014). Antecedents and consequences of employees’ job stress in a foodservice industry: focused on emotional labor and turnover intent. International Journal of Hospitality Management, 38, 84-88.
 • Kalyar, M., Shafique, I., & Ahmad, B. (2019). Job stress and performance nexus in tourism industry: A moderation analysis. Tourism, 67(1), 6-21.
 • Khalique, M., Arif, I., Siddiqui, M., & Kazmi, S. W. (2018). Impact of workplace bullying on job performance, intention to leave, OCB and stress. Pakistan Journal of Psychological Research, 33(1), 55-74.
 • Kleine-Stegemann, L., Hensellek, S., Senyard, J., Jung, P., & Kollmann, T. (2022). Are bricoleurs more satisfied? How bricolage affects entrepreneur job satisfaction among experienced versus novice entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 1-38.
 • Knox, A. (2010). Lost in translation: an analysis of temporary work agency employment in hotels. Work, Employment and Society, 24(3), 449-467.
 • Kong, H., Jiang, X., Chan, W., & Zhou, X. (2018). Job satisfaction research in the field of hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(5), 2178-2194.
 • Korkmaz, K. (2019). Havayolu işletmelerinde çalışanların iş tatmini ile yolcu memnuniyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbkXtTG2tq-IEnXhe8NUX9vYkmvFuPAjQ-aoBw-vdO3Jx
 • Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. Springer publishing company.
 • Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European journal of work and organizational psychology, 5(2), 165-184.
 • Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5(2), 119-126.
 • Lim, S., & Cortina, L.M. (2005). Interpersonal mistreatment in the workplace: The interface and impact of general incivility and sexual harassment. Journal of Applied Psychology, 90(3),483-496.
 • Mahdieh, N., & Sotoudehnama, E. (2018). Positive and negative perfectionism of EFL and non-EFL major graduate students. Psychology, Society, & Education, 10(2), 147-161.
 • Marmot, M., Bosma, H., Hemingway, H., Brunner, E., & Stansfeld, S. (1997). Contribution of job control and other risk factors to social variations in coronary heart disease. The Lancet, 350(9073), 235-239.
 • Mathisen, G., Einarsen, S., & Mykletun, R. (2008). The occurrences and correlates of bullying and harassment in the restaurant sector. Scandinavian Journal of Psychology, 49(1), 59-68.
 • Meglich-Sespico, P., Faley, R., & Knapp, D. (2007). Relief and redress for targets of workplace bullying. Employee Responsibilities and Rights Journal, 19(1), 31-43.
 • Mehmetoglu, M. (2018). Medsem: A Stata package for statistical mediation. Int. J. Computational Economics and Econometrics, 8(1), 63-78.
 • Nagy, M. (2002). Using a single-item approach to measure facet job satisfaction. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75(1), 77-86.
 • Nielsen, M., & Einarsen, S. (2012). Outcomes of exposure to workplace bullying: A meta-analytic review. Work & Stress, 26(4), 309-332.
 • Sabuncuoğlu, Z., & Tüz, M. (1998). Örgütsel psikoloji. (3. Basım). Alfa Basın Yayın.
 • Pai, H.C., & Lee, S. (2011). Risk factors for workplace violence in clinical registered nurses in Taiwan. Journal Clinical Nursing, 20(9-10), 1405-1412.
 • Palaz, S., & İzci, Ç. (2016). Restoran işletmerinde çalışanların karşılaştığı psikolojik taciz, yıldırma ve örgütsel etkileri. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 30(5), 1179-1194.
 • Pawirosumarto, S., Sarjana, P., & Gunawan, R. (2017). The effect of work environment, leadership style, and organizational culture towards job satisfaction and its implication towards employee performance in Parador Hotels and Resorts, Indonesia. International Journal of Law and Management, 59(6), 1337-1358.
 • Quine, L. (1999). Workplace bullying in NHS community trust: Staff questionnaire survey. BMJ, 318, 228-232.
 • Quine, L. (2001). Workplace bullying in nurses. Journal of Health Psychology, 6, 73-84.
 • Özdemir, L., & Uğur, S.S. (2013). Çalışanların örgütsel ses ve sessizlik algılamalarının demografik nitelikler açısından değerlendirilmesi: kamu ve özel sektörde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 257-281.
 • Polat, E., & Ödemiş, M. (2023). Kariyer Başarısına Politik Beceri ve Lider-Üye Etkileşiminin Etkisi: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 6(1), 88-105.
 • Ram, Y. (2018). Hostility or hospitality? A review on violence, bullying and sexual harassment in the tourism and hospitality industry. Current Issues in Tourism, 21(7), 760-774.
 • Rasoolimanesh, S. M., Wang, M., Roldán, J., & Kunasekaran, P. (2021). Are we in right path for mediation analysis? Reviewing the literature and proposing robust guidelines. Journal of Hospitality and Tourism Management, 48, 395-405.
 • Ross, G. (1995). Work stress and personality measures among hospitality industry employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 7(6), 9-13.
 • Said, H., & Tanova, C. (2021). Workplace bullying in the hospitality industry: A hindrance to the employee mindfulness state and a source of emotional exhaustion. International Journal of Hospitality Management, 96, 102961.
 • Scarpello, V., & Campbell, J. (1983). Job satisfaction: Are all the parts there? Personnel Psychology, 36, 577-600.
 • Schwepker, C., & Good, M. (2021). Salesperson grit: Reducing unethical behavior and job stress. Journal of Business & Industrial Marketing, 37(9), 1887-1902.
 • Serçeoğlu, N., Işık, Z., & Çetinkaya, M. Y. (2016). İşyeri zorbalığının işten ayrılma niyeti üzerine etkisi: Konaklama işletmelerinde çalışan personel üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 1099-1109.
 • Serreqi, M. (2020). Relationship of pay and job satisfaction. European Journal of Marketing and Economics, 3(2), 124-131.
 • Shehawy, Y. (2022). Current workplace issues and behaviours in tourism and hospitality: Moderating role of empowering leadership. Current Issues in Tourism, 25(10), 1627-1648.
 • Shultz, K., Wang, M., & Olson, D. (2010). Role overload and underload in relation to occupational stress and health. Stress and Health, 26(2), 99-111.
 • Soper, D. (2022). A priori sample size calculator for structural equation models. https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89 adresinden 8 Ocak 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Sökmen, A. (2019). Örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık ve iş tatmini ilişkisi: Otel işletmelerinde bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (2), 980-990.
 • Sprigg, C. A., Niven, K., Dawson, J., Farley, S., & Armitage, C. J. (2019). Witnessing workplace bullying and employee well-being: A two-wave field study. Journal of occupational health psychology, 24(2), 286.
 • Stamolampros, P., Korfiatis, N., Chalvatzis, K., & Buhalis, D. (2019). Job satisfaction and employee turnover determinants in high contact services: Insights from Employees’ Online reviews. Tourism Management, 75, 130-147.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L., & Ullman, J. (2007). Using multivariate statistics. Pearson.
 • Tekin, E., Yazgan-Çilesiz, Z., & Gede, S. (2019). Farklı mesleklerde çalışanların algılanan stres düzeyleri ve stresle başa çıkma tarzları üzerine bir araştırma. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9(1), 79-89.
 • Tekingündüz, S., Top, M., & Seçkin, M. (2015). İş tatmini, performans, iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Hastane örneği. Verimlilik Dergisi, 4, 39-64.
 • Teo, S., Bentley, T., & Nguyen, D. (2020). Psychosocial work environment, work engagement, and employee commitment: A moderated, mediation model. International Journal of Hospitality Management, 88, 102415.
 • Toker, B. (2007). Demografik değişkenlerin iş tatminine etkileri: İzmir’deki beş ve dört yıldızlı otellere yönelik bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 92-107.
 • Tongchaiprasit, P., & Ariyabuddhiphongs, V. (2016). Creativity and turnover intention among hotel chefs: The mediating effects of job satisfaction and job stress. International Journal of Hospitality Management, 55, 33-40.
 • Topa, G., Depolo, M., & Morales. J. F. (2007). Mobbing: a meta-analysis and integrative model of its antecedents and consequences. Psicothema, 19(1), 88-94.
 • Tortumlu, M., & Uzun, K. (2022), İşyeri zorbalığının çalışanların yaşam doyumu üzerindeki etkisinde umut ve problem çözme becerisinin aracı rolünün incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31 (1), 220-241.
 • Tortumlu, M., & Taş, M. A. (2019). Örgüt İklimi, İş Stresi ve Çalışan Performansı İlişkisi: İstanbul Avrupa Yakası İlçe Belediyelerinde Bir Uygulama. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(18), 349-367.
 • Vijayan, M. (2017). Impact of job stress on employees’ job performance in Aavin, Coimbatore. Journal of Organisation & Human Behaviour, 6(3), 21-29.
 • Wanous, J., Reichers, A., & Hudy, M. (1997). Overall job satisfaction: how good are single-item measures? Journal of Applied Psychology, 82(2), 247-252.
 • Weiss, H. M., & Cropanzano, R. (1996). Affective events theory: A theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work. In M. B. Staw, & L. L. Cummings (Ed.), Research in organizational behavior: An annual series of analytical essays and critical reviews (pp. 1-74). Elsevier Science-JAI Press.
 • Wen, Z., & Fan, X. (2015). Monotonicity of effect sizes: Questioning kappa-squared as mediation effect size measure. Psychological Methods, 20(2), 193.
 • Yun, S., & Kang, J. (2018). Influencing factors and consequences of workplace bullying among nurses: a structural equation modeling. Asian Nursing Research, 12(1), 26-33.
 • Zhao, X., Lynch, J. G., & Chen, Q. (2010). Reconsidering baron and kenny: myths and truths about mediation analysis. Journal of Consumer Research, 37(2), 197-206.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Musa OFLAZ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0001-8132-1081
Türkiye


Eray POLAT
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0003-1470-4298
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Oflaz, M. & Polat, E. (2023). İşyeri Zorbalığı ve İş Tatmininin İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 258-280 . DOI: 10.32572/guntad.1238106

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.