Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Evaluation of Healthcare Professionals in the First Wave of COVID-19 Pandemic in Turkey

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 4, 250 - 261, 11.05.2022

Öz

Since Coronavirus disease (COVID-19) was first identified as a human infectious agent in December 2019, healthcare professionals have continued to work with professional dedication despite the fear of being infected and infecting their families. In this study, it is aimed to determine the COVID-19 risk factors of healthcare professionals. Between 17 March - 1 June 2020, healthcare professionals who applied to Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology emergency outpatient clinic, with a probable or definite diagnosis of COVID-19 were included in the study. Demographic, clinical, laboratory, and thoracic computed tomography (CT) data of patients with positive SARS-CoV-2 RT-PCR tests were evaluated retrospectively. Out of a total of 4200 healthcare professionals working in our hospital, 415 (9.8%) applied to the emergency outpatient clinic due to probable or definite COVID-19 infection. SARS-CoV-2 RT-PCR was positive in 89 (21%) of these patients. The mean age of the patients was 43 years and 64% were female healthcare professionals. 40 of the patients declared their colleagues and 7 of them their families as possible transmission routes.The most common symptoms were cough (n=69), sore throat (n=39), respiratory distress (n=30) and fever (n=14).When the underlying diseases were examined, chronic obstructive pulmonary disease was found in 6 patients, diabetes mellitus in one, and malignancy in one.Of the 12 (13.4%) hospitalized patients, five were allied health professionals, five were cleaning staff, and two were doctors. All the patients were treated and none of them were mortal. Protecting healthcare professionals from respiratory pathogens that pose a high threat is important to prevent secondary transmission. To reduce ongoing risks among healthcare professionals, it is important to improve the conditions of the healthcare system and increase compliance during the pandemic. Further studies regarding this subject are needed.

Kaynakça

 • 1. Anelli F, Leoni G, Monaco R, Nume C, Rossi RC, Marinoni G, et al. Italian doctors call for protecting healthcare workers and boosting community surveillance during covid-19 outbreak. Bmj. 2020 Mar 26;368:m1254. PubMed PMID: 32217525. Epub 2020/03/29. eng
 • 2. Medimagazin. Sağlık Bakanlığı, Basın Açıklaması. “Fahrettin Koca ilk kez sayı verdi: 29 bin 865 sağlık çalışanı enfekte....” [cited 2020 sep 3]; Available from:https://www.medimagazin.com.tr/guncel/gen el/tr-fahrettin-koca-ilk-kez-sayi-verdi-29-bin865-saglik-calisani-enfekte-11-681-91089.ht ml
 • 3. Bai HX, Hsieh B, Xiong Z, et al. Performance of radiologists in dierentiating COVID-19 fromviralpneumonia on chest CT. Radiology. 2020)
 • 4. Saatçi, E. (2020). COVID-19 Pandemisi ve sağlık çalışanları: Yaşatmak mı yaşamak mı?. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 24(3), 153-166.]
 • 5. Remuzzi A, Remuzzi G. COVID-19 andItaly: whatnext? Lancet2020; 395: 1225–28.)
 • 6. CDC COVID-19 Response Team 2020Shah et al., 2020Wei et al., 2020,Zheng et al., 2020
 • 7. Huang C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., Gu, X. et al.(2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395(10223):497-506).
 • 8. Wang X, Ferro EG, Zhou G, Hashimoto D, Bhatt DL. Association between universal masking in a health care system and SARS-CoV-2 positivity among health care workers. JAMA. 2020;324(7):703-4
 • 9. 9. The COVID-19 Task force of the Department of Infectious Diseases and the IT Service Istituto Superiore di Sanità. Integrated surveillance of COVID-19 in Italy. [cited 2020 Aug 6]; Available from: https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/b ollettino/Infografica_17aprile%20ENG.pdf),
 • 10. Yang, H., Zhenga, Y,. , Goua, X,. , Pua, K., Chena, Z., Guoa,,Q., Jia, R., Wangb, H., Wanga, Y., Zhou, Y.(2020). Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases, 94, 91–95.
 • 11. Frontegrated Surveillance of COVID-19 in Italy (Ordinanza n. 640 del 27/02/2020) 25 May 2020 update. 2020
 • 12. Huang C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., Gu, X. et al.(2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395(10223):497-506).
 • 13. Killerby ME. Characteristics Associated with Hospitalization Among Patients with COVID-19.
 • 14. International Council of Nurses. ICN callsfor data on health care worker infectionrates. May 6, 2020 2020].
 • 15. TTB Raporu (Haziran 2021...................................)
 • 16. Lancet T. COVID-19: protecting health-care workers. Lancet (London, England). 2020;395(10228):922).
 • 17. Yang, H., Zhenga, Y,. , Goua, X,. , Pua, K., Chena, Z., Guoa,,Q., Jia, R., Wangb, H., Wanga, Y., Zhou, Y.(2020). Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases, 94, 91–95.
 • 18. Huang C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., Gu, X. et al.(2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395(10223):497-506).
 • 19. Namendys-Silva S A.. Healthcare workers with COVID-19 in Mexico. European Respiratory Journal, 2020; 56(4))
 • 20. Saatçi, E. (2020). COVID-19 Pandemisi ve sağlık çalışanları: Yaşatmak mı yaşamak mı?. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 24(3), 153-166.]
 • 21. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Covıd-19 Pandemİ Raporu (20 Mart-20 Kasım 2020)
 • 22. Evaluation of demographic and clinical characteristics of healthcare professionals with COVID-19 in Northwest Syria Region.Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji. 2021, Vol. 78 Issue 1, p39-46. 8p.)
 • 23. Eren E et al. Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Klimik Dergisi 2020; 33(3): 230-4)
 • 24. The COVID-19 Task force of the Department of Infectious Diseases and the IT Service Istituto Superiore di Sanità. Integrated surveillance of COVID-19 in Italy. [cited 2020 Aug 6]; Available from: https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/b ollettino/Infografica_17aprile%20ENG.pdf),
 • 25. Lai J, Ma S, Wang Y, et al Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Netw Open 2020;3:e203976.)
 • 26. Namendys-Silva S A.. Healthcare workers with COVID-19 in Mexico. European Respiratory Journal, 2020; 56(4))
 • 27. Ai ve ark., 2020 ; Fang ve ark. , 2020 ; Long vd., 2020 ; Rubin vd., 2020; Xie ve diğerleri, 2020 ).
 • 28. Caruso Chest CT Features of COVID-19 in Rome, Italy, radiology.rsna.orgn  Radiology: Volume 296: Number 2—August 2020.

Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 4, 250 - 261, 11.05.2022

Öz

Giriş: Coronavirus hastalığı (Coronavirus disease-2019=COVID-19), ilk kez aralık 2019’da insanda enfeksiyon etkeni olarak tanımlandığından bu yana sağlık çalışanları, enfekte olma ve ailelerine bulaştırma korkusuna rağmen profesyonel adanmışlık ile çalışmaya devam etmişlerdir. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının COVID-19 risk faktörlerinin belirlenmesi, amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: 17 Mart-1 Haziran 2020 tarihleri arasında olası veya kesin COVID-19 tanısı ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji acil polikliniğine başvuran sağlık çalışanları çalışmaya dahil edildi. SARSCoV-2 RT-PCR testi pozitif olan hastaların demografik, klinik, laboratuvar ve toraks bilgisayarlı tomografi (BT) verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastanemizde çalışan toplam 4200 sağlık çalışanının 415’i (%9,8) olası veya kesin COVID-19 enfeksiyonu nedeni ile acil polikliniğe başvurdu. Bu hastaların 89’unda (%21) SARS-CoV-2 RT-PCR pozitif saptanmıştır. Hastaların ortalama yaşı 43 olup% 64'ünü kadın sağlık çalışanları oluşturuyordu. Hastaların olası bulaş yolu olarak 40’ı iş arkadaşı, 7’si ise ailesini beyan etti. En sık görülen semptomlar öksürük (n=69), boğaz ağrısı (n=39), solunum sıkıntısı (n=30) ve ateş (n=14) idi.Altta yatan hastalıklar incelendiğinde hastaların altısında kronik obtrüktif akciğer hastalığı, birinde diyabetes mellitus, birinde de malignite saptandı. Hastaneye yatan 12 (%13,4) hastanın beşi yardımcı sağlık çalışanı, beşi temizlik personeli, ikisi ise doktordu. Hastaların tümüne tedavi başlanmış olup hiçbiri mortal seyretmedi. Sonuç: Sağlık çalışanları için yüksek tehdit oluşturan solunum yolu patojenlerinden korumak, ikincil bulaşmayı engellemek için önemlidir. Sağlık çalışanları arasında devam eden riskleri azaltmak için pandemi süresince sağlık sisteminin koşullarının iyileştirilmesi ve buna uyumun arttırılması önemli olup daha çok veriye ihtiyaç vardır.

Kaynakça

 • 1. Anelli F, Leoni G, Monaco R, Nume C, Rossi RC, Marinoni G, et al. Italian doctors call for protecting healthcare workers and boosting community surveillance during covid-19 outbreak. Bmj. 2020 Mar 26;368:m1254. PubMed PMID: 32217525. Epub 2020/03/29. eng
 • 2. Medimagazin. Sağlık Bakanlığı, Basın Açıklaması. “Fahrettin Koca ilk kez sayı verdi: 29 bin 865 sağlık çalışanı enfekte....” [cited 2020 sep 3]; Available from:https://www.medimagazin.com.tr/guncel/gen el/tr-fahrettin-koca-ilk-kez-sayi-verdi-29-bin865-saglik-calisani-enfekte-11-681-91089.ht ml
 • 3. Bai HX, Hsieh B, Xiong Z, et al. Performance of radiologists in dierentiating COVID-19 fromviralpneumonia on chest CT. Radiology. 2020)
 • 4. Saatçi, E. (2020). COVID-19 Pandemisi ve sağlık çalışanları: Yaşatmak mı yaşamak mı?. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 24(3), 153-166.]
 • 5. Remuzzi A, Remuzzi G. COVID-19 andItaly: whatnext? Lancet2020; 395: 1225–28.)
 • 6. CDC COVID-19 Response Team 2020Shah et al., 2020Wei et al., 2020,Zheng et al., 2020
 • 7. Huang C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., Gu, X. et al.(2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395(10223):497-506).
 • 8. Wang X, Ferro EG, Zhou G, Hashimoto D, Bhatt DL. Association between universal masking in a health care system and SARS-CoV-2 positivity among health care workers. JAMA. 2020;324(7):703-4
 • 9. 9. The COVID-19 Task force of the Department of Infectious Diseases and the IT Service Istituto Superiore di Sanità. Integrated surveillance of COVID-19 in Italy. [cited 2020 Aug 6]; Available from: https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/b ollettino/Infografica_17aprile%20ENG.pdf),
 • 10. Yang, H., Zhenga, Y,. , Goua, X,. , Pua, K., Chena, Z., Guoa,,Q., Jia, R., Wangb, H., Wanga, Y., Zhou, Y.(2020). Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases, 94, 91–95.
 • 11. Frontegrated Surveillance of COVID-19 in Italy (Ordinanza n. 640 del 27/02/2020) 25 May 2020 update. 2020
 • 12. Huang C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., Gu, X. et al.(2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395(10223):497-506).
 • 13. Killerby ME. Characteristics Associated with Hospitalization Among Patients with COVID-19.
 • 14. International Council of Nurses. ICN callsfor data on health care worker infectionrates. May 6, 2020 2020].
 • 15. TTB Raporu (Haziran 2021...................................)
 • 16. Lancet T. COVID-19: protecting health-care workers. Lancet (London, England). 2020;395(10228):922).
 • 17. Yang, H., Zhenga, Y,. , Goua, X,. , Pua, K., Chena, Z., Guoa,,Q., Jia, R., Wangb, H., Wanga, Y., Zhou, Y.(2020). Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases, 94, 91–95.
 • 18. Huang C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., Gu, X. et al.(2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395(10223):497-506).
 • 19. Namendys-Silva S A.. Healthcare workers with COVID-19 in Mexico. European Respiratory Journal, 2020; 56(4))
 • 20. Saatçi, E. (2020). COVID-19 Pandemisi ve sağlık çalışanları: Yaşatmak mı yaşamak mı?. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 24(3), 153-166.]
 • 21. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Covıd-19 Pandemİ Raporu (20 Mart-20 Kasım 2020)
 • 22. Evaluation of demographic and clinical characteristics of healthcare professionals with COVID-19 in Northwest Syria Region.Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji. 2021, Vol. 78 Issue 1, p39-46. 8p.)
 • 23. Eren E et al. Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Klimik Dergisi 2020; 33(3): 230-4)
 • 24. The COVID-19 Task force of the Department of Infectious Diseases and the IT Service Istituto Superiore di Sanità. Integrated surveillance of COVID-19 in Italy. [cited 2020 Aug 6]; Available from: https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/b ollettino/Infografica_17aprile%20ENG.pdf),
 • 25. Lai J, Ma S, Wang Y, et al Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Netw Open 2020;3:e203976.)
 • 26. Namendys-Silva S A.. Healthcare workers with COVID-19 in Mexico. European Respiratory Journal, 2020; 56(4))
 • 27. Ai ve ark., 2020 ; Fang ve ark. , 2020 ; Long vd., 2020 ; Rubin vd., 2020; Xie ve diğerleri, 2020 ).
 • 28. Caruso Chest CT Features of COVID-19 in Rome, Italy, radiology.rsna.orgn  Radiology: Volume 296: Number 2—August 2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sibel DOĞAN KAYA Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye


Pınar ÖNGÖRÜ Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye


Bülent KAYA Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye


Suzan ŞAHİN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye


Sabahat ÇAĞAN AKTAŞ Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye


Gülfem AKENGİN ÖCALAN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye


Müge TOKATLI ÇOBAN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye


Öznur AK Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye


Ayşe BATIREL Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gutfd1115622, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-3320}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı , Semerkant Mahallesi, Muhittin Füsünoğlu Caddesi, Tokat}, publisher = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {13}, number = {4}, pages = {250 - 261}, title = {Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Doğan Kaya, Sibel and Öngörü, Pınar and Kaya, Bülent and Şahin, Suzan and Çağan Aktaş, Sabahat and Akengin Öcalan, Gülfem and Tokatlı Çoban, Müge and Ak, Öznur and Batırel, Ayşe} }
APA Doğan Kaya, S. , Öngörü, P. , Kaya, B. , Şahin, S. , Çağan Aktaş, S. , Akengin Öcalan, G. , Tokatlı Çoban, M. , Ak, Ö. & Batırel, A. (2022). Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 13 (4) , 250-261 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gutfd/issue/69863/1115622
MLA Doğan Kaya, S. , Öngörü, P. , Kaya, B. , Şahin, S. , Çağan Aktaş, S. , Akengin Öcalan, G. , Tokatlı Çoban, M. , Ak, Ö. , Batırel, A. "Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi" . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13 (2022 ): 250-261 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gutfd/issue/69863/1115622>
Chicago Doğan Kaya, S. , Öngörü, P. , Kaya, B. , Şahin, S. , Çağan Aktaş, S. , Akengin Öcalan, G. , Tokatlı Çoban, M. , Ak, Ö. , Batırel, A. "Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13 (2022 ): 250-261
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi AU - Sibel Doğan Kaya , Pınar Öngörü , Bülent Kaya , Suzan Şahin , Sabahat Çağan Aktaş , Gülfem Akengin Öcalan , Müge Tokatlı Çoban , Öznur Ak , Ayşe Batırel Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 250 EP - 261 VL - 13 IS - 4 SN - 1309-3320- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi %A Sibel Doğan Kaya , Pınar Öngörü , Bülent Kaya , Suzan Şahin , Sabahat Çağan Aktaş , Gülfem Akengin Öcalan , Müge Tokatlı Çoban , Öznur Ak , Ayşe Batırel %T Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi %D 2022 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1309-3320- %V 13 %N 4 %R %U
ISNAD Doğan Kaya, Sibel , Öngörü, Pınar , Kaya, Bülent , Şahin, Suzan , Çağan Aktaş, Sabahat , Akengin Öcalan, Gülfem , Tokatlı Çoban, Müge , Ak, Öznur , Batırel, Ayşe . "Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13 / 4 (Mayıs 2022): 250-261 .
AMA Doğan Kaya S. , Öngörü P. , Kaya B. , Şahin S. , Çağan Aktaş S. , Akengin Öcalan G. , Tokatlı Çoban M. , Ak Ö. , Batırel A. Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Tıp Dergisi. 2022; 13(4): 250-261.
Vancouver Doğan Kaya S. , Öngörü P. , Kaya B. , Şahin S. , Çağan Aktaş S. , Akengin Öcalan G. , Tokatlı Çoban M. , Ak Ö. , Batırel A. Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 13(4): 250-261.
IEEE S. Doğan Kaya , P. Öngörü , B. Kaya , S. Şahin , S. Çağan Aktaş , G. Akengin Öcalan , M. Tokatlı Çoban , Ö. Ak ve A. Batırel , "Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. 13, sayı. 4, ss. 250-261, May. 2022

-