Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ev Kadınlarının Sosyal Medya Deneyimleri: Batman Örneği

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 12 - 35, 30.09.2022
https://doi.org/10.56671/hafizadergisi.1136508

Öz

Tüm dünyada dijitalleşmenin hızlandığı bugünlerde internet tabanlı uygulamalar üzerine çalışmalar yapmak gittikçe daha da önem kazanmakta ve bu alanda çalışmaların yapılması hem mevcut süreç içerisindeki durumun analiz edilmesinde hem de gelecekte dijitalleşmenin hangi boyutlara evirilebileceği, ne gibi durumlarla karşılaşılabileceği üzerinde ön kestirimlerde bulunabilmek açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda internet tabanlı sosyal medya üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde genelde gençler, çocuklar ve çalışan kesim üzerinde araştırmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Göze çarpan önemli bir husus ise çalışmayan, zamanının çoğunu evde geçiren sosyal medya kullanıcısı ev kadınları üzerinde yapılan çalışmaların sınırlı veya yetersiz olduğudur. Tüm dünyada küresel bir salgın haline gelen Covid-19 pandemisi sonrası sosyal medya kullanımında yaşanan artış, Türkiye’de kadınların istihdam oranının erkeklere nazaran düşük olması ve günümüzde Türkiye’de yaşanan işsizlik sorunları da göz önünde bulundurulduğunda ev kadınlarının sosyal medya kullanım alışkanlıklarını/pratiklerini araştırmak önem arz etmektedir. Bu çalışma böyle bir ihtiyacın varlığından ötürü herhangi bir meslekte çalışmayan, zamanının çoğunu evde geçiren, sosyal medya kullanıcısı olan ev kadınlarının sosyal medyayı kullanım pratiklerini/alışkanlıklarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemi kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme tekniğine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Sosyo-ekonomik göstergeleri farklılaşan üç mahalleden toplamda 30 kadınla yüz yüze yapılan görüşmeler gerçekleştirilmiş, çalışmanın verileri katılımcıların verdikleri cevaplarla sınırlı tutulmuştur.

Kaynakça

 • Akan, E.& Gürhan, N.(2020). Feminizmin “e-Hali”:Dijital Feminizm Üzerine Bir Araştırma, Hafıza Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 2-22.
 • Aksoy, R. & Sever, H. (2012). Elektronik Pazarlarda Güven Problemi ve Kriminal Faaliyetler. Electronic Journal of Vocational Colleges, 2 (1), 154-164.
 • Aksu, H. (209). Dijitopya Dijital Dönüşüm Yolculuk Rehberi, Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık, 2.Baskı, İstanbul.
 • Baudriallard, J.(2013). Tüketim Toplumu (Söylenceleri Yapılar), Çev: H. Deliçaylı, F.Keskin, Ayrıntılı Yayınları, İstanbul, 6.Baskı.
 • Ceylan, Ç.(2017). Sosyal Medyanın Tüketim Gücü, Yeni Medya Elektronik Dergi, cilt.1, sayı.3.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları Çev. Ed.: S. B. Demir, Eğiten Kitap, Ankara.
 • Çelik, H.C.(2018). TV’de Kapitalist Hegemonyanın Yeniden Üretimine Bir Örnek: “Bu Tarz Benim” Yarışması, SDÜ İFADE, 1(1), 87-128. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduifade/issue/45410/569794
 • Çölekçi, M. F.(2019). Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Amaçları ile Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (4); 173-188
 • Edis, K. (2021). “Türkiye’de Hızlı Kentleşme Sürecinde Köylerde Yaşanan Toplumsal/Mekânsal Değişimin Yönü: Batman Tilmerç Köyü Örneği”, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Gezgin S.& Kınık A M.(2018). “Sosyal Medyanın Tüketim Kültürüne Etkisi”, Dijital Çağda İletişim(İç), Ed.: S.Sezgin, Eğitim Yayınevi, Konya.
 • https://oncecouponatime.com/tr/inshopping/degisen-alisveris-aliskanliklarimiz-ve-asiri-tuketim(Erişim Tarihi:14.06.2022)
 • https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kadinlar-internetten-alisverisi-erkeklerden-daha-cok-yapiyor/2468470 (Erişim Tarihi:15.06.2022)
 • https://www.academia.edu/23769014/Dijital_Sosyoloji_Nedir Erişim Tarihi: 10.05.2022
 • https://www.halkbank.com.tr/tr/blog/yasam/tueketim--tueketim-alkanlklarnn-deiimi--ar-tueketim-ve-nedenleri.html (Erişim Tarhi:14.06.2022)
 • https://www.hurriyet.com.tr/aile/kadinlar-neden-internetten-alisveris-yapiyor-411442 (Erişim Tarihi: 16.06.2022)
 • https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/alisverisin-degisen-yonu-sosyal-medyadan-alisveris-423763.html (Erişim Tarihi: 17.06.2022)
 • https://www.trthaber.com/haber/turkiye/internetten-alisveris-yaparken-dikkat-edilmesi-gerekenler-508752.html (Erişim Tarihi: 16.06.2022)
 • https://www.yasinkaplan.com.tr/hedef-kitle-ev-kadinlari/ (Erişim Tarihi: 17.06.2022)
 • İspir, B.(2013). Yeni İletişim Teknolojilerinin Gelişimi”, Dijital İletişim ve Yeni Medya(İç). Ed.: M. C. Öztürk, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Karaman, N.(2021). “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Dijital Çağda Kadın Olmak” Dijital Tabakalaşma Ve Eşitsizlik(İç), Ed.: S.Nerse ve A.Özkan, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya.
 • Kurtkapan, H. (2021). “Dijital Çağda Kuşaklararası İlişkileri Açıklamada Yeni Bir Perspektif Ve Yaşlılar”, Dijital Tabakalaşma Ve Eşitsizlik(İç), Ed.: S.Nerse ve A.Özkan, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya.
 • Kümbetoğlu, B. (2015). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayıncılık, 4.Basım, İstanbul. Nerse S.&Özkan A.(2021).Dijital Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya.
 • Özcan, M. & Keskin, B. (2020). Dijitalizasyon Bağlamında Sosyal Dönüşüm . OPUS International Journal Of Society Research, 16(29), 2214-2229.DOI:10.26466/OPUS.775748
 • Türk, E. (2020). Petrol, Göc ve Değişim: Batman Kentleşmesi. Çizgi Yayınevi, Konya.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2022) Veriler. (Erişim Tarihi: 17.06.2022)
 • Uslu, M. (2021). Türkiye’de Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kullanımı Araştırması, Türk Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı:2, cilt:6
 • We are Social, Hootsuit (2021) https://recrodigital.com/dijital-2021-raporunda-turkiye-ve-dunyada-internet-ve-sosyal-medya-kullanimi-karsilastirmasi-ocak-2021/ (Erişim Tarihi: 14.01.2022)
 • We are Social, Hootsuit (2021) https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/ (Erişim Tarihi: 14.01.2022),
 • Yıldırım, A. Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9thed.), Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Adnan ÇETİN> (Sorumlu Yazar)
Mardin Artuklu Üniversitesi
0000-0001-7554-2195
Türkiye


Kübra EDİS>
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8517-9043
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 21 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çetin, A. & Edis, K. (2022). Ev Kadınlarının Sosyal Medya Deneyimleri: Batman Örneği . HAFIZA , Cilt:4 Sayı2 (Özel Sayı) , 12-35 . DOI: 10.56671/hafizadergisi.1136508