Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of entrepreneurship level in agricultural enterprises

Yıl 2019, Cilt: 23 Sayı: 2, 234 - 246, 18.06.2019
https://doi.org/10.29050/harranziraat.482352

Öz

Using labor,
capital, and land in production to meet human needs, the existence of
entrepreneurs who realize the organization of these factors of production and
take the possible risks is extremely important for the sustainability of
production. Therefore, entrepreneurship levels of agricultural enterprises were
determined within the scope of the study. As the research region, Konya
district of Ereğli province was chosen as the most intensively used
agricultural production areas, and a survey was conducted with 98 agricultural
enterprises which were determined according to stratified random sampling
method in the region and entrepreneurship levels of enterprises were
determined. In the determination of entrepreneurship levels, the
characteristics that should be in the entrepreneur are divided into five
components under the name of professionalism, management, opportunism,
strategic behavior, and cooperation. Each component was classified within
itself and variables were determined. The determined variables were scaled
according to the obtained data. Scores were determined by taking the average of
variables for each feature and class. Moreover, the average of all variables
was determined and the entrepreneurship coefficient was determined. This value
is determined as 3.75 according to the average of enterprises. As a result of
this determined value, the model was suggested to be used to reveal the
existing entrepreneurship skills.

Kaynakça

 • Ağızan, K., 2018. Tarımsal İşletmelerde Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 278s.
 • Andersson, M., Karlsson, C., 2004, The role of accessibility for the performance of regional innovation systems, Knowledge spillovers and knowledge management, 283(9): 1-24pp.
 • Bayramoğlu, Z., Karakayacı, Z., Candemir, S., 2013. Küçük ve Orta Ölçekli Tarım İşletmelerinde Girişimcilik. 7th İnternational Academic Conference, 1-4 September, pp. 66-72, Prague, Czech Republic.
 • Çınar, G., Armağan, G., Özden, A., Çınar, N., 2017. Çiftçiler İçin Girişimcilik Ölçeği Geliştirilmesi ve Çiftlik Performansı Üzerindeki Etkisi. Turkish Journal of Agricultural Economics, 23 (2): 323-333.
 • De Wolf, P., Schoorlemmer, H., 2007. Exploring the Significance of Entrepreneurship in Agriculture. Research Institute of Organic Agriculture, Frick, Switzerland, 131pp.
 • De Wolf, P., Schoorlemmer, H., Rudmann, C., 2007. Important trends and required skills: an international synthesis. “Alınmıştır: Exploring the Significance of Entrepreneurship in Agriculture, Frick, Switzerland, 104-127pp.
 • Duniya, A., 2010. Challenges of Entrepreneurship Development in Agriculture for Job Creation in Nigerian. Proceedings of the 24th Annual National Conference of Farm Management Association of Nigeria held at Adamawa State University, Mubi between 11-14th October, pp. 1-4
 • FAO, 2016. www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e00.html: Access date:12.11.2017.
 • Lans, T., Verstegen, J., Mulder, M., 2011. Analysing, pursuing and networking: Towards a validated three-factor framework for entrepreneurial competence from a small firm perspective. International Small Business Journal, 29 (6), 695-713pp.
 • Mandam, L., 2010. Entrepreneurship Development and Nigerian Transformation Process: Prospects and Challenges in Agriculture. Proceedings of the 24th Annual National Conference of Farm Management Association of Nigeria, 11-14 October, 337p.
 • McElwee, G., 2005. Developing entrepreneurial skills of farmers, A Literature Review of Entrepreneurship in Agriculture. SSPE-CT-2005-006500, 6th framework, entrepreneurial skills of farmers, 78pp.
 • McElwee, G., 2008. A taxonomy of entrepreneurial farmers. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 6(3), 465-478pp.
 • Morgül, T., Ayan, M., 2013. İş Hayatında Profesyonellik. York Üniversitesi Türkiye Temsilciliği İşletmecilik Bölümü Lisans Programı, 66s.
 • Pyysiäinen, J., Anderson, A., McElwee, G., Vesala, K., 2006. Developing the entrepreneurial skills of farmers: some myths explored. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12 (1), 21-39pp.
 • Pyysiäinen, J., Vesala, K., 2007. Important trends and required skills in Finland. “Alınmıştır: Exploring the Significance of Entrepreneurship in Agriculture, Frick, Switzerland, 29-36pp.
 • TOB, 2017, http://www.tarim.gov.tr/Konular/Makro-Ekonomik-Gostergeler. Erişim Tarihi: 04.09.2017.
 • TÜİK, 2017, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1003. Erişim Tarihi: 15.09.2017.
 • Verhees, F.J., Kuipers, A., Klopcic, M., 2011. Entrepreneurial proclivity and farm performance: The cases of Dutch and Slovenian farmers. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 12 (3), 169-177pp.
 • Yamane, T., 1967. Elementary sampling theory. Prentice Hall, 1st Edition, 405pp.

Tarım işletmelerinde girişimcilik düzeyinin belirlenmesi

Yıl 2019, Cilt: 23 Sayı: 2, 234 - 246, 18.06.2019
https://doi.org/10.29050/harranziraat.482352

Öz

İnsan
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretimde emek, sermaye ve doğal kaynakları
kullanarak, bu üretim faktörlerinin organizasyonlarını gerçekleştirip, muhtemel
riskleri alan kişi olan girişimcilerin varlığı üretimin sürdürülebilirliği
açısından son derece önemlidir. Bu nedenle çalışmanın temel amacı tarım
işletmelerinin girişimcilik düzeyleri belirlemektir. Araştırma bölgesi olarak
tarımsal üretimin en yoğun olarak yapıldığı yer olan Konya ili Ereğli ilçesi
gayeli olarak seçilmiştir. Bölgede üretim faaliyeti gösteren ve tabakalı
tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 98 tarım işletmesiyle anket
yapılmış ve işletmelerin girişimcilik düzeyleri belirlenmiştir. Girişimcilik
düzeyini belirlemede girişimcide olması gereken özellikler profesyonellik,
yöneticilik, fırsatçılık, stratejik davranış ve iş birliği adı altında beş
bileşene ayrılmıştır. Her bir bileşen kendi içinde sınıflandırılmış ve
değişkenler belirlenmiştir. Belirlenen değişkenler elde edilen veriler doğrultusunda
ölçeklendirilmiştir. Her bir özellik ve sınıf için değişkenlerin ortalaması
alınarak skorlar belirlenmiştir. Ayrıca bütün değişkenlerin ortalaması alınarak
girişimcilik katsayısı hesaplanmıştır. Bu değer işletmeler ortalamasına göre
3.75 olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu değer sonucunda var olan girişimcilik
yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında kullanılmak üzere model önerisinde
bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Ağızan, K., 2018. Tarımsal İşletmelerde Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 278s.
 • Andersson, M., Karlsson, C., 2004, The role of accessibility for the performance of regional innovation systems, Knowledge spillovers and knowledge management, 283(9): 1-24pp.
 • Bayramoğlu, Z., Karakayacı, Z., Candemir, S., 2013. Küçük ve Orta Ölçekli Tarım İşletmelerinde Girişimcilik. 7th İnternational Academic Conference, 1-4 September, pp. 66-72, Prague, Czech Republic.
 • Çınar, G., Armağan, G., Özden, A., Çınar, N., 2017. Çiftçiler İçin Girişimcilik Ölçeği Geliştirilmesi ve Çiftlik Performansı Üzerindeki Etkisi. Turkish Journal of Agricultural Economics, 23 (2): 323-333.
 • De Wolf, P., Schoorlemmer, H., 2007. Exploring the Significance of Entrepreneurship in Agriculture. Research Institute of Organic Agriculture, Frick, Switzerland, 131pp.
 • De Wolf, P., Schoorlemmer, H., Rudmann, C., 2007. Important trends and required skills: an international synthesis. “Alınmıştır: Exploring the Significance of Entrepreneurship in Agriculture, Frick, Switzerland, 104-127pp.
 • Duniya, A., 2010. Challenges of Entrepreneurship Development in Agriculture for Job Creation in Nigerian. Proceedings of the 24th Annual National Conference of Farm Management Association of Nigeria held at Adamawa State University, Mubi between 11-14th October, pp. 1-4
 • FAO, 2016. www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e00.html: Access date:12.11.2017.
 • Lans, T., Verstegen, J., Mulder, M., 2011. Analysing, pursuing and networking: Towards a validated three-factor framework for entrepreneurial competence from a small firm perspective. International Small Business Journal, 29 (6), 695-713pp.
 • Mandam, L., 2010. Entrepreneurship Development and Nigerian Transformation Process: Prospects and Challenges in Agriculture. Proceedings of the 24th Annual National Conference of Farm Management Association of Nigeria, 11-14 October, 337p.
 • McElwee, G., 2005. Developing entrepreneurial skills of farmers, A Literature Review of Entrepreneurship in Agriculture. SSPE-CT-2005-006500, 6th framework, entrepreneurial skills of farmers, 78pp.
 • McElwee, G., 2008. A taxonomy of entrepreneurial farmers. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 6(3), 465-478pp.
 • Morgül, T., Ayan, M., 2013. İş Hayatında Profesyonellik. York Üniversitesi Türkiye Temsilciliği İşletmecilik Bölümü Lisans Programı, 66s.
 • Pyysiäinen, J., Anderson, A., McElwee, G., Vesala, K., 2006. Developing the entrepreneurial skills of farmers: some myths explored. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12 (1), 21-39pp.
 • Pyysiäinen, J., Vesala, K., 2007. Important trends and required skills in Finland. “Alınmıştır: Exploring the Significance of Entrepreneurship in Agriculture, Frick, Switzerland, 29-36pp.
 • TOB, 2017, http://www.tarim.gov.tr/Konular/Makro-Ekonomik-Gostergeler. Erişim Tarihi: 04.09.2017.
 • TÜİK, 2017, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1003. Erişim Tarihi: 15.09.2017.
 • Verhees, F.J., Kuipers, A., Klopcic, M., 2011. Entrepreneurial proclivity and farm performance: The cases of Dutch and Slovenian farmers. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 12 (3), 169-177pp.
 • Yamane, T., 1967. Elementary sampling theory. Prentice Hall, 1st Edition, 405pp.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zeki BAYRAMOĞLU 0000-0003-3258-3848

Kemalettin AĞIZHAN 0000-0002-2340-2614

Yayımlanma Tarihi 18 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 13 Kasım 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 23 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA BAYRAMOĞLU, Z., & AĞIZHAN, K. (2019). Tarım işletmelerinde girişimcilik düzeyinin belirlenmesi. Harran Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(2), 234-246. https://doi.org/10.29050/harranziraat.482352

Derginin Tarandığı İndeksler

13435  19617   22065  13436  134401344513449 13439 13464  22066   22069  13466 

10749 Harran Tarım ve Gıda Bilimi Dergisi, Creative Commons Atıf –Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) Lisansı ile lisanslanmıştır.