Yıl 2021, Cilt 25 , Sayı 2, Sayfalar 234 - 243 2021-06-23

Bağcılıkta farklı terbiye sistemlerinin karşılaştırılması
Comparison of different training systems in viticulture

Remziye ÖZEL [1] , Baver ESER [2]


Bu araştırmada, Şanlıurfa ilinde kapama bağlarda üretim yapan işletmelerden anket yöntemi ile elde edilen veriler kullanılarak, bağcılık faaliyeti farklı terbiye sistemleri incelenmiş, yörede bağcılığın gerilemesine neden olan faktörler belirlenmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Araştırma alanında, kapama bağcılık yapılan tarım işletmelerinin tamamından veri alınmıştır. Araştırmada, nominal değişkenlerde Ki-kare testi uygulanmış ve 2x2 tablolarda gözelerdeki beklenen değerlerin yeterli hacme sahip olmaması durumlarında, Fisher’s Exact Test kullanılmıştır. RxC tablolarda ise Monte Carlo Simülasyonu yardımıyla, Pearson Ki-Kare analizi uygulanmıştır. Ayrıca, örneklem ortalaması ile popülasyon ortalaması arasında farkın istatistiksel anlamlılığı ile ilgili hipotezler için tek örnek t-testi uygulanmıştır. İncelenen işletmelerde, işletmecilerin ortalama yaşının 52.42, tarımsal üretim deneyiminin 28.44 ve bağcılık deneyiminin 28.16 yıl olduğu saptanmıştır. İşletmelerde, hane halkı genişliğinin 5.02 kişi olduğu belirlenmiştir. İşletmecilerin %93.93’ünün orta öğrenim ve %1.79’unun yüksekokul-üniversite düzeyinde öğrenim gördüğü tespit edilmiştir. İşletmelerde bağlarda uygulanan terbiye sistemlerinin genel olarak serpene (%50.00) ve goble (%44.44) olduğu ve bir işletmede tek tip terbiye sisteminin olduğu belirlenmiştir. Bağların ortalama 20.66 yaşında olduğu, herek ve telli terbiye sistemlerinde üretim faaliyetinde bulunulan bağların ise 2 yıllık olduğu saptanmıştır. Çalışmada, son 3 yıl içinde üzüm üretimi ile ilgili bir değişiklik yapma durumu ile terbiye sistemleri arasında, yeşil budama yapma durumu ile terbiye sistemleri arasında ve sulama ile terbiye sistemleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. İşletmelerin %87.5’inin son yıllarda bağcılık üretim faaliyeti ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmadığı, değişiklik yaptığını ifade eden üreticilerin ise üretim faaliyetini geliştirmenin aksine, dikili bağ alanlarını daralttıkları belirlenmiştir. Üreticilerin %87.5’i yeşil budama yapmamaktadırlar. İşletmelerin %78.57’sinin sulama yapmadığı ve telli terbiye sisteminde sulama yapıldığı saptanmıştır.
In this study, viticulture activity was examined in terms of different training systems by using the data obtained from the enterprises producing in closed vineyards in Şanlıurfa province, and other factors that led to the disappearance of viticulture in the province of Şanlıurfa were determined. Solutions were offered. In the research area, data were taken from all agricultural enterprises that are covered with viticulture. The Chi-square test was used for nominal variables in the study. Fisher's Exact Test was used in cases where the expected values in the cells in 2x2 tables did not have sufficient volume. Pearson's Chi-Square analysis was applied on RxC tables with the help of Monte Carlo Simulation. In addition, a single sample t-test was used for the hypotheses about the statistical significance of the difference between the sample means and the population mean. It was determined that the average age of the operators in the enterprises examined was 52.42 years, 28.44 years of agricultural production experience and 28.16 years of viticulture experience. It has been determined that the household size in the enterprises is 5.02 persons. It has been determined that 93.93% of the operators have secondary education and 1.79% have education at a college-university level. It has been determined that the training systems applied in the vineyards in the enterprises are generally Serpene (50.00%) and Goble (44.44%) and that there is a uniform training system in one enterprise. It has been determined that the vineyards are on average 20.66 years old. The production activities in the Herek and stringed training systems are 2 years old. In the study, it has been determined that there is a significant relationship between a change in grape production in the last 3 years and training systems, between green pruning and training systems, and between irrigation and training systems. It has been determined that 87.5% of the enterprises have not made any changes in the viticulture production activity in recent years, and the producers who stated that they have made changes have narrowed the planted vineyard areas as opposed to improving their production activities. 87.5% of the producers do not do green pruning. It has been determined that 78.57% of the enterprises do not irrigate. Irrigation is performed in the stringed training system.
 • Anonim (2003). Üzüm Çalışma Grubu Raporu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), http://www.tzob.org.tr/tzob_web/rapor.htm; (01.03.2008).
 • Anonim (2021). Asmalarda Yaz Budaması. (Tarım Bilgi Bankası), (15.03.2021) https://www.tarimbilgisi.com/haber/tarim-ve-ciftci/asmalarda-yaz-budamasi.
 • Arroyo-Garcia, R., Ruiz-Garcia, L. and Bolling, L. (2006). Multiple origins of cultivated grapevine (Vitis vinifera L. ssp. Sativa) based on chloroplast DNA polymorphisms. Mol. Ecol. 15: 3707-3714.
 • Bahar, E., Korkutal, İ. ve Öner, H. (2018). Bağcılıkta terroir unsurları. Bahçe 47(2): 57-70.
 • Bekişli, M.İ., Bilgiç, C. ve Gürsöz, S. (2015). Şanlıurfa ili bağ alanlarının mevcut durumu ve sulama sistemlerinin değerlendirilmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 27: 562-565.
 • Çakır, A., Odabaşıoğlu, M. İ., İşlek, F., ve Alanko, M. (2017). Diyarbakır ili Dicle ilçesi bağcılığının mevcut durumu, başlıca sorunları ve çözüm önerileri. Alatarım, 16(2): 37-46.
 • Dawson, B., and Trapp, R.G. (2001). Research questions about two separate or independent groups. Basic & Clinical Biostatistics. Lange Medical Books, 3rd Edition; 50-148.
 • FAO (2018). Crops data. (http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC) (erişim tarihi: 20.02.2021).
 • Gazioğlu Şensoy, R.İ., Kısaca, G., Baş, E. Ö., ve Yılmaz, Y. (2020). Siirt ili ve bazı ilçelerinde mevcut bağcılık işletmelerinin yapısal özellikleri ve tarımsal uygulamalara yaklaşımlarının belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2): 289-298.
 • Issı, S. (2019). Pamuk üreticilerinin tarım politikaları karşısındaki tutum ve algıları: Şanlıurfa örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.
 • Kandemir, Z. H. (2013) Halfeti yöresinde bağcılıkta geleneksel olarak kullanılan goble ve serpene terbiye sistemlerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.
 • Karadağ Gursoy A., Gul M., Örmeci Kart M.C. (2018). General characterıstıcs of vıneyard farms ın Denizli provınce. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol. 18 ISSUE 4, PRINT ISSN 2284-7995, 163-172.
 • Kılıç, S. (2016). Ki-Kare Testi. Journal of Mood Disorders, 6(3): 180-182.
 • Shapiro, S. S. and Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52: 591-611.
 • Taşkın, H., ve Demircan, V. (2014). Bağcılıkta telli ve goble terbiye sistemlerinin ekonomik yönden karşılaştırılması: ısparta ili örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1): 95-110.
 • TÜİK (2020a). Bitkisel ürün istatistikleri. (Erişim tarihi: 20.02.2021) (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr).
 • TÜİK (2020b). İstatistiklerle Aile 2019. (erişim tarihi: 20.02.2021) (https://tuikweb.tuik.gov.tr/).
 • TÜİK, (2021). Bitkisel Üretim İstatistikleri (erişim tarihi: 07.05.2021) (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr).
 • Yamak, U. (2021). Normallik testleri. (Erişim tarihi: 05.03.2021). https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/umut.yamak/.
 • Yazıcıoğlu, Y., ve Erdoğan, S. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı. Detay Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Bahçe Bitkileri, Mühendislik, Ziraat, Tarımsal Ekonomi ve Politika, Ziraat, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Haziran 2021
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9240-3453
Yazar: Remziye ÖZEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5464-4106
Yazar: Baver ESER
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum HÜBAK
Proje Numarası 19112
Teşekkür Projeyi desteklediği için HÜBAK'a teşekkür ederiz.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Mart 2021
Kabul Tarihi : 17 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 23 Haziran 2021

Bibtex @araştırma makalesi { harranziraat905153, journal = {Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-5003}, eissn = {2587-1358}, address = {}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {25}, pages = {234 - 243}, doi = {10.29050/harranziraat.905153}, title = {Bağcılıkta farklı terbiye sistemlerinin karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Özel, Remziye and Eser, Baver} }
APA Özel, R , Eser, B . (2021). Bağcılıkta farklı terbiye sistemlerinin karşılaştırılması . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 25 (2) , 234-243 . DOI: 10.29050/harranziraat.905153
MLA Özel, R , Eser, B . "Bağcılıkta farklı terbiye sistemlerinin karşılaştırılması" . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2021 ): 234-243 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/62656/905153>
Chicago Özel, R , Eser, B . "Bağcılıkta farklı terbiye sistemlerinin karşılaştırılması". Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2021 ): 234-243
RIS TY - JOUR T1 - Bağcılıkta farklı terbiye sistemlerinin karşılaştırılması AU - Remziye Özel , Baver Eser Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.29050/harranziraat.905153 DO - 10.29050/harranziraat.905153 T2 - Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 243 VL - 25 IS - 2 SN - 2148-5003-2587-1358 M3 - doi: 10.29050/harranziraat.905153 UR - https://doi.org/10.29050/harranziraat.905153 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Bağcılıkta farklı terbiye sistemlerinin karşılaştırılması %A Remziye Özel , Baver Eser %T Bağcılıkta farklı terbiye sistemlerinin karşılaştırılması %D 2021 %J Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi %P 2148-5003-2587-1358 %V 25 %N 2 %R doi: 10.29050/harranziraat.905153 %U 10.29050/harranziraat.905153
ISNAD Özel, Remziye , Eser, Baver . "Bağcılıkta farklı terbiye sistemlerinin karşılaştırılması". Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 / 2 (Haziran 2021): 234-243 . https://doi.org/10.29050/harranziraat.905153
AMA Özel R , Eser B . Bağcılıkta farklı terbiye sistemlerinin karşılaştırılması. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 2021; 25(2): 234-243.
Vancouver Özel R , Eser B . Bağcılıkta farklı terbiye sistemlerinin karşılaştırılması. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 2021; 25(2): 234-243.
IEEE R. Özel ve B. Eser , "Bağcılıkta farklı terbiye sistemlerinin karşılaştırılması", Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, c. 25, sayı. 2, ss. 234-243, Haz. 2021, doi:10.29050/harranziraat.905153