Yıl 2020, Cilt 61 , Sayı 1, Sayfalar 33 - 40 2020-06-30

Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri
Effects of Poultry Red Mite (Dermanyssus gallinae) and Storage on Egg Quality in White Layers

Nazif YAZGAN [1] , Esra ERALP [2] , Coşkun KONYALI [3] , Serdar KAMANLI [4] , Türker SAVAŞ [5]


Amaç: Bu çalışmada, kanatlı kırmızı akarı (Dermanyssus gallinae) ile deneysel olarak enfeste edilmiş yumurtacı tavuklarda akar enfestasyonunun ve depolamanın yumurta kalite özellikleri
üzerine etkileri araştırılmıştır.

Materyal ve Yöntem: Çalışmada 60 haftalık yaşta 48 Atabey yumurtacı tavuk kullanılmıştır. Tavuklar, deneme odalarından birisi kanatlı kırmızı akar ile enfeste edilmiş ancak yetiştirme koşulları eşit olan iki odada bulunan kafeslere bireysel olarak yerleştirilmiştir. Her iki gruptan denemenin 30-35. günleri arasında toplanan yumurtaların yarısı taze olarak analiz edilmiş, diğer yarısı ise +4 °C’de 30 gün depolandıktan sonra analiz edilmişlerdir. Yumurta kalitesi olarak yumurta ağırlığı, şekil indeksi, kabuk kalınlığı, ak indeksi, sarı indeksi, sarı rengi ve Haugh birimi incelenmiştir.

Bulgular: Denemenin 20. gününde akar sayısı 1.227.341 iken denemenin 35. gününde bu sayı 2.216.787 olarak tahmin edilmiştir. Yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve kütlesi enfeste grupta istatistiksel olarak daha düşük gerçekleşmiştir (P<0.05). Parazitin kabuk oranına etkisi istatistiksel olarak önemli ve olumsuzdur (P<0.0001). Depolamanın etkisiyle yumurta akı ve sarı
kalitesinde düşüş meydana gelmiştir (P≤0.0026).

Sonuç: Akar enfestasyonunun yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve yumurta kabuğu kalitesini olumsuz etkilediği saptanmıştır. Dermanyssus gallinae’nin konak üzerindeki birincil etkisinin kan üzerinde olduğu düşünüldüğünde, yoğun enfestasyon koşullarında anemi nedeniyle üreme organlarının yeterince desteklenememesi ve bundan dolayı da tavuklarda yumurta oluşum sürecinin olumsuz etkilenmiş olabileceği düşünülmektedir. Söz konusu durumun yumurta oluşum fizyolojisi ve etkili faktörler bakımından detaylı araştırılması gerekmektedir.

Objective: The aim of this study was to investigate the effects of the poultry red mite (Dermanyssus gallinae) and storage on egg quality parameters in layers infested experimentally.

Material and Methods: In this study, 60 week old 48 Atabey White Layer chickens were used. The chickens were divided in two groups (infested and control) and the eggs were collected from both groups between 30 and 35 days of the experiment and half were analyzed fresh, while the other half was analyzed after storage for 30 days at +4 ° C. Egg yield, egg weight and quality parameters, such as shape index criteria’s, shell thickness, albumin index criteria’s, yolk index criteria’s, yolk color and Haugh value were observed.

Results: The number of mites were 1.227.341 on the 20th day of the study, while it was estimated as 2.216.787 on the 35th day of the study. Egg yield, egg weight and egg mass were significantly lower in the infested group (P<0.05). Shell ratio was negatively affected by the mite infestation (P<0.0001). The quality of albumin and egg yolk was decreased by the effect of storage (P≤0.0026).

Conclusions: As conclusion egg yield, egg weight and shell quality were negatively affected by poultry red mite infestation. Dermanyssus gallinae is a hematophagous mite, so its primary effects lies on the host's blood parameters. Accordingly, it is assumed that the reproductive organs are not supported sufficiently due to anemia under high infestation and therefore the egg formation physiology may be negatively affected. In this context, it is necessary to investigate this situation in detail in terms of the physiology of egg formation and effective factors on egg production.
 • Ahn, D. U., Kim, S. M., Shu, H., 1997. Effect of egg size and strain and age of hens on the solids content of chicken eggs. Poultry science, 76(6): 914-919.
 • Ahn D. U.. Sell J. L.. J.. C.. Chamruspollert M.. Jeffrey M., 1999. Effect of Dietary Conjugated Linoleic Acid on The Quality Characteristics of Chicken Eggs During Refrigerated Storage. Poultry science, 78(6): 922-928.
 • Akyürek H., Okur A. A., 2009. Effect of Storage Time, Temperature and Hen Age on Egg Quality in Free-range Layer Hens. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(10): 1953-1958.
 • Anderson, K. E. (2009). Overview of natural and organic egg production: Looking back to the future. Journal of Applied Poultry Research, 18(2): 348-354.
 • Anonim (2014a). Kümes Hayvancılığı Ürün Raporu. https://arastirma.tarim.gov.tr/tepge/Lists/Haber/Attachments/18/KANATLI_URUN_RAPORU_2014.pdf . Erişim: Kasım, 2017).
 • Anonim 2015. Florida State University Blood Collection in Laboratory Animals. https://www.research.fsu.edu/media/1849/blood-collection.pdf. (Erişim: Ekim, 2017).
 • Anonim 2016. Blood Collection: Maximum Volumes and Fluid Replacement. Wayne State University Institutional Animal Care and Use Committee Standard Operating Procedure Erişim adresi: https://research.wayne.edu/iacuc/pdf/blood-collection-maximum-volumes-and-fluid-replacement-sop.pdf. Erişim: Eylül, 2017.
 • Ayaşan T., Karakozak E., 2010. Hayvan Beslemede β-karoten Kullanılması ve Etkileri. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16: 697-705.
 • Chauve C., 1998. The Poultry Red Mite Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778): Current Situation and Future Prospects for Control. Veterinary parasitology, 79(3): 239-245.
 • Chirico J., Tauson R., 2002. Traps Containing Acaricides for The Control of Dermanyssus gallinae. Veterinary Parasitology, 110: 109–116.
 • Chukwuka O. K., Okoli I. C., Okeudo N. J., Udedibie A. B. I., Ogbuewu I. P., Aladi N. O., Omede A. A., 2011. Egg Quality Defects in Poultry Management and Food Safety. Asian Journal of Agricultural Research, 5(1): 1-16.
 • Englmaierová, M., Tůmová, E., Charvátová, V., Skřivan, M., 2014. Effects of laying hens housing system on laying performance, egg quality characteristics, and egg microbial contamination. Czech Journal of Animal Science., 59(8): 345.
 • Erdem H., Konyali C., Coşkun B., Savaş T., 2015. Kanatlıların Kırmızı Akarı (Dermanyssus gallinae): Biyolojisi ve Etkileri. 9. Ulusal Zootekni Kongresi (3-5 Eylül 2015, Konya) bildirileri, 2015: 282-289.
 • Erdem H., 2017. Japon Bıldırcını Palazlarında Kum Banyosunun Kırmızı Kanatlı Akarına (Dermanyssus gallinae) Karşı Etkilerinin Araştırılması Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 52 sy.
 • Eroglu A., Harrison E. H., 2013. Carotenoid Metabolism in Mammals, Including Man: Formation, Occurrence, and Function of Apocarotenoids Thematic Review Series: Fat-Soluble Vitamins: Vitamin A. Journal of lipid research, 54(7): 1719-1730.
 • Jin, Y. H., Lee, K. T., Lee, W. I., & Han, Y. K. 2011. Effects of storage temperature and time on the quality of eggs from laying hens at peak production. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 24(2): 279-284.
 • Kaoud, H. A., & El-Dahshan, A. R. 2010. Effect of red mite (Dermanyssus gallinae) infestation on the performance and immune profile in vaccinated broiler breeder flocks. Journal of American Science, 6(8): 72-78.
 • Kaplan O., Avcı, M., Yertürk M., 2006. Sıcaklık Stresi Altındaki Bıldırcın Karma Yemlerine Sodyum Bikarbonat Katkısının Canlı Ağırlık Yumurta Verimi ve Kalitesi ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 1(2): 27-31.
 • Khan S. H., Sardar R., 2005. Effect of Vitamin C Supplementation on The Performance of Desi. Fayoumi and Commercial White Leghorn Chicken Exposed to Heat Stress. Pakistan Veterinary Journal, 25(4): 163.
 • Kılıç Y., Zeytinoğlu M., Hayvan Fizyolojisi, Anadolu Üniversitesi yayınları, 1995: 81-83
 • Kirunda, D. F. K., & McKee, S. R. 2000. Relating quality characteristics of aged eggs and fresh eggs to vitelline membrane strength as determined by a texture analyzer. Poultry Science, 79(8): 1189-1193.
 • Koelkebeck K. W., 2003. What is egg quality and conserving it. University of Illinois Extension Publications. Konca Y., Yazgan O., 2002. Yumurta Tavuklarında Sıcaklık Stresi ve Vitamin C. Hayvansal Üretim, 43(2): 16-25.
 • Konyalı C., Erdem H., Coşkun B., Savaş T., 2013. Kanatlı Kırmızı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun Erken Büyüme Döneminde Piliçlerde Yem Tüketimi ve Canlı Ağırlık Değişimi Üzerine Etkisi. 2. Organik Hayvancılık Kongresi (24-26 Ekim 2013, Bursa) bildirileri, s. 24-26.
 • Konyalı C., Erdem H., Savaş T., 2015. Yumurtacı Piliç ve Japon Bıldırcınlarında Bilateral Organlarda Dermanyssus gallinae Enfestasyonunun Dalgalı Asimetriye Etkisi. 9. Ulusal Zootekni Kongresi (3-5 Eylül 2015, Konya)bildirileri, s. 366-372.
 • Konyalı C., 2016. Kırmızı Akarın (Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae)) Farklı Tavuk Genotiplerinde Büyüme Üzerine Etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 189 sy.
 • Kor D., Demirel M., Karadaş F., 2007. Kanatlı Karma Yemlerine Karoten İlavesinin İmmün Sistem ve Maternal Beslemedeki Önemi. Hayvansal Üretim, 48(1): 54-60.
 • Kralik, Z., Kralik, G., Grčević, M., Galović, D., 2014. Effect of storage period on the quality of table eggs. Acta Agraria Kaposváriensis 18(1): 200-206.
 • Nazlıgül A., Türkyılmaz K., Bardakçıoğlu H. E., 2001. A Study on Some Production Traits and Egg Quality Characteristics of Japanese Quail. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25(6): 1007-1013.
 • Orunç Ö., Biçek K., 2009. Van Yöresi Tavuklarında Paraziter Fauna Tespiti. Türkiye Parazitol Derg, 33(2): 162-164.
 • Roberts, J. R., 2004. Factors affecting egg internal quality and egg shell quality in laying hens. The Journal of Poultry Science 41(3): 161-177.
 • Silversides, F. G., 1994. The Haugh unit correction for egg weight is not adequate for comparing eggs from chickens of different lines and ages. Journal of Applied Poultry Research 3(2): 120-126.
 • Silversides, F. G., Villeneuve, P., 1994. Is the Haugh unit correction for egg weight valid for eggs stored at room temperature? Poultry Science 73(1): 50-55.
 • Scott T. A., Silversides F. G., 2000. The Effect of Storage and Strain of Hen on Egg Quality. Poultry science, 79(12): 1725-1729.
 • Stefanello C., Santos T. C., Murakami A. E., Martins E. N., Carneiro T. C., 2013. Productive Performance, Eggshell Quality, and Eggshell Ultrastructure of Laying Hens Fed Diets Supplemented with Organic Trace Minerals. Poultry science, 93(1): 104-113.
 • Şamlı H. E., Ağma A., Şenköylü N., 2005. Effects of Storage Time and Temperature on Egg Quality in Old Laying Hens. Journal of applied poultry research, 14(3): 548-553.
 • Tilki M., Saatçi M., 2004. Effects of Storage Time on External and Internal Characteristics in Partridge (Alectoris graeca) Eggs. Revue de médecine vétérinaire, 155: 561-564.
 • Ünbaş E., 2017. Yumurtacı Tavuklarda Kırmızı Akar (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun Hematalojik Parametreler ile Kuluçka Özelliklerine Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 55 sy.
 • Ünver E., 2016. Serbest Yetiştirilen Tavukların Yemlerine Kırmızıbiber İlavesinin Yumurta Depolama Performansına Etkileri. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 56 sy.
 • Van Emous RA, Fiks-Van Niekerk TGCM, Mul MF. 2005. D11 million damage for the sector: enquiry into the cost of mites to the poultry industry. De pluimveehouderij 35: 8–9.
 • Vural N., 1992. Besin Analizleri. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları. Yayın, 69.
 • Yılmaz A. A., 2007. Stretch Film ile Paketlemenin Sofralık Yumurtalarda İç ve Dış Kalite Özelliklerine Etkisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, 46 sy.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9969-5145
Yazar: Nazif YAZGAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4216-3097
Yazar: Esra ERALP
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7407-6946
Yazar: Coşkun KONYALI
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1936-7550
Yazar: Serdar KAMANLI
Kurum: Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3558-2296
Yazar: Türker SAVAŞ
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Proje Numarası FBA-2016-791
Teşekkür Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen FBA-2016-791 No’lu projeden üretilmiştir.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { hayuretim669679, journal = {Hayvansal Üretim}, issn = {1301-9597}, eissn = {2645-9043}, address = {}, publisher = {Ege Zootekni Derneği}, year = {2020}, volume = {61}, pages = {33 - 40}, doi = {10.29185/hayuretim.669679}, title = {Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri}, key = {cite}, author = {Yazgan, Nazif and Eralp, Esra and Konyalı, Coşkun and Kamanlı, Serdar and Savaş, Türker} }
APA Yazgan, N , Eralp, E , Konyalı, C , Kamanlı, S , Savaş, T . (2020). Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri . Hayvansal Üretim , 61 (1) , 33-40 . DOI: 10.29185/hayuretim.669679
MLA Yazgan, N , Eralp, E , Konyalı, C , Kamanlı, S , Savaş, T . "Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri" . Hayvansal Üretim 61 (2020 ): 33-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hayuretim/issue/55317/669679>
Chicago Yazgan, N , Eralp, E , Konyalı, C , Kamanlı, S , Savaş, T . "Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri". Hayvansal Üretim 61 (2020 ): 33-40
RIS TY - JOUR T1 - Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri AU - Nazif Yazgan , Esra Eralp , Coşkun Konyalı , Serdar Kamanlı , Türker Savaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29185/hayuretim.669679 DO - 10.29185/hayuretim.669679 T2 - Hayvansal Üretim JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 40 VL - 61 IS - 1 SN - 1301-9597-2645-9043 M3 - doi: 10.29185/hayuretim.669679 UR - https://doi.org/10.29185/hayuretim.669679 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hayvansal Üretim Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri %A Nazif Yazgan , Esra Eralp , Coşkun Konyalı , Serdar Kamanlı , Türker Savaş %T Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri %D 2020 %J Hayvansal Üretim %P 1301-9597-2645-9043 %V 61 %N 1 %R doi: 10.29185/hayuretim.669679 %U 10.29185/hayuretim.669679
ISNAD Yazgan, Nazif , Eralp, Esra , Konyalı, Coşkun , Kamanlı, Serdar , Savaş, Türker . "Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri". Hayvansal Üretim 61 / 1 (Haziran 2020): 33-40 . https://doi.org/10.29185/hayuretim.669679
AMA Yazgan N , Eralp E , Konyalı C , Kamanlı S , Savaş T . Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri. Hayvansal Üretim. 2020; 61(1): 33-40.
Vancouver Yazgan N , Eralp E , Konyalı C , Kamanlı S , Savaş T . Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri. Hayvansal Üretim. 2020; 61(1): 33-40.
IEEE N. Yazgan , E. Eralp , C. Konyalı , S. Kamanlı ve T. Savaş , "Kırmızı Kanatlı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun ve Depolamanın Yumurta Kalitesine Etkileri", Hayvansal Üretim, c. 61, sayı. 1, ss. 33-40, Haz. 2020, doi:10.29185/hayuretim.669679