Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

HELAL TURİZM (OTEL) İŞLETMECİLİĞİNDE GEREKLİ KRİTERLER

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 32 - 49, 29.12.2023
https://doi.org/10.51973/head.1222725

Öz

Çalışan insanlar belirli bir süre sonra tatil yapma ihtiyacı duyarlar. Ancak dindar Müslümanlar tatillerinde de dini görevlerini yerine getirmek ister. Bunu için helal oteller tercih konusudur. Helal oteller, Müslüman misafirlere dini vecibelerini rahatça yerine getirebilmeleri için uygun bir ortam sağlamayı hedefler. Bu bağlamda, helal otel işletmeciliğinin sağlaması gereken kriterler şunlar olabilir: Helal otellerde yiyecek ve içecekler, alkolsüz ve helal malzemelerle hazırlanmalıdır. Alkol, domuz eti ve diğer haram malzemelerin kullanımından kaçınılmalıdır. Tesiste cinsiyet ayrımına dikkat edilmelidir. Yüzme havuzları, plajlar, mescitler gibi alanlarda kadın ve erkekler için ayrı bölgeler veya hizmet saatleri düzenlenmelidir. Tesiste düzenlenen etkinlikler, İslami prensiplere uygun olmalıdır. Müstehcen içerikten uzak, ahlaki değerlere saygılı etkinlikler tercih edilmelidir. Helal otellerde, misafirlerin ibadetlerini yerine getirebilmeleri için mescit ve ibadet alanları bulunmalıdır. Bu alanlar, temiz ve sükûnete uygun olmalıdır. Otel çalışanları, Müslüman misafirlere hizmet sunarken İslami prensiplere saygılı olmalıdır. Bu konuda personel eğitimleri düzenlenmelidir. Helal oteller, genel temizlik ve hijyen standartlarına titizlikle uymalıdır. Özellikle gıda hazırlığı ve servisi sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Otel misafirlerine, otelin İslami konseptini anlatan broşürler veya bilgilendirme materyalleri sunulmalıdır. Misafirlerin İslami kurallara uygun bir tatil geçirmeleri için gerekli bilgiler sağlanmalıdır. Bu yüzden İslami otellerde gıda üretimi ve hizmet sunumu sırasında helal kriterlerin uygulanmasına mutlaka dikkat edilmesi gereği vardır. Bu bağlamda makalede, helal otel işletmeciliğinin sağlaması gereken kriterler üzerinde durulmuş ve uygulamada karşılaşılan bazı sorunlara dikkat çekilmiştir.

Kaynakça

 • Akyol, M. ve Kılıç, Ö. (2014). Internet and halal tourism marketing. Turkish Studies- International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, p. 171-186, Anka-ra, Türkiye.
 • Akpınar, A. (2017). Helal turizme katkı açı-sından Kur’an aydınlığında seyahat. 1. In-ternational Halal Tourism Congress / 07-09 April 2017. Procedings Books. p. 5-17, Alan-ya, Türkiye.
 • Alkolsüz-İçecekler-Tebliği, (2007). Türk gıda kodeksi alkolsüz içecekler tebliği. (Tebliğ No: 2007/26). Resmî Gazete. 15 Haziran Cuma. Sayı: 26553.
 • Adlbelge, (2020). Helal otel sertifikası. https://www.adlbelge.com/helal-otel-sertifikasi Arpacı, Ö., Uğurlu, K. ve Batman, O. (2015). Helal konseptli işletmelerine yönelik yapılan müşteri şikayetleri üzerine bir araştırma. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-kültesi Dergisi, 6 (11): 181-198.
 • Batman, O. (2015), "Helal turizm”, Zafer Bilim-Araştırma Kültür-Sanat Dergisi, Eylül-2015, Sayı: 465, s.50-51.
 • Batman, O. (2017). Sorularla helal tu-rizm/helal turizm nedir veya ne değildir? 1. International Halal Tourism Congress / 07-09 April 2017 / Procedings Books. p. 30-32, Alanya, Turkey
 • Battour, M., Salaheldeen, M., Mady, K. and Elsotouhy, M. (2021). Halal tourism: What is next for sustainability? Journal of Islamic Tourism. 1: 80-91.
 • Batu, A. (2012a). Türkiye’de helal (mahzursuz) gıda ve helal belgelendirme sistemi. Teknolojik Araştırmalar. GTED, 2012(7): 51-61.
 • Batu, A. (2012b). Helal (mahzursuz) gıda belgelendirmesindeki sorunlar ve çözüm öne-rileri. Teknolojik Araştırmalar, GTED, 7(2): 60-75.
 • Batu, A. (2015). Türk-İslam kültüründe ve günümüz dengeli, sağlıklı ve helal beslenme-de Hz. Muhammed öğretisi. Turkish Studies International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (2): 69-100.
 • Batu, A. (2018). Helal otel işletmeciliğinde helal kritik kontrol noktaları. Akademik Sos-yal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 67, Mart 2018, s. 1-11.
 • Batu, A. (2022). Helal gastronomi ve helal sertifikalı gıda (beslenme) kültürü. Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi 4 (1): 44-61
 • Baysal, D. (2017). Türkiye’de Helal Turizm. Karadeniz, 36: 89-103.
 • Comcec, (2016). Muslim friendly tourism: Comcec coordination office. Developing and Marketing MFT Products and Services In the OIC Member Countries. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (Comcec). https://sbb.gov.tr/wp-con-tent/uploads/2018/11/Muslim_Friendly_Tourism_MFT_Developing_and_Marketing_MFT_Pro-ducts_and_Services_in_the_OIC_Member_States%E2%80%8B.pdf Erişim tarihi: 26.11.2023.
 • Çalık, A. ve Adam, A. (2020). Helal turizm: Teorik bir inceleme. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 50: 487-502.
 • Çetin, C. (2017). Dünyada parlayan yıldız helal turizm. 1. International Halal Tourism – Congress / 07-09 April 2017 / Proceedings Books. p. 18-19 Alanya, Turkey.
 • El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, Is it really halal? Tourism Management Perspectives, 19, 124-130.
 • Gimdes, (2005). Helal turizm için GİMDES helal Standardı” Helal Otel Nasıl Olmalı? http://www.gimdes.org/helal-otel-nasil-olmali-2.html.
 • Halalbooking, (2009). Helal turizm? https://tr.halalbooking.com/alternatif-tatil.html
 • Hassan, A.R. (2007). Islamic tourism. Revisi-ted. http://www.islamictourism.-com/PDFs/Issue%2032/English/2.pdf, Erişim tarihi: 1 Ekim 2015.
 • Hacıoğlu, N. (2017). Türkiye’de helal turizm. 1. International Halal Tourism Congress / 07-09 April 2017. Proceedings Books. p. 29 Alanya, Turkey.
 • Jafari, J. ve Scott, N. (2014). Muslim world and its tourisms. Annals Of Tourism Rese-arch, 44 (2014): 1–19. Jelani, A.K. (2021). West nusa tenggara'da helal turizm işletmeciliğinin standardizasyo-nu. Pena Justisia: 20 (2): 74-87.
 • Karaman, H. (2012). Helal gıda (1-2). http://www.gidahareketi.org/Helal-Gida-(1-2)-585-yazisi.aspx
 • Köseoğlu, A. (2014). Helal belgelendirme gerekliliği. Değerlendirme Notu. Mevlâna Kalkınma Ajansı. Raporu. s:18, 20.08.2014. Konya, Türkiye.
 • Oflaz, M. (2015). Turistik ürün çeşidi olarak helâl turizm konsepti uygulayan konaklama tesislerinde müşteri algıları. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Özdemir, M. (2017). Helal turizm ve tesettür problemi. 1. International Halal Tourism Congress / 07-09 April 2017 / Proceedings Books. p. 91-98 Alanya, Turkey
 • Özdemir, H. ve Yaylı, A. (2014). Tüketicile-rin helâl sertifikalı ürün tercihleri üzerine bir araştırma: İstanbul İli Örneği, İşletme Araş-tırmaları Dergisi, 6 (1): 183-202.
 • Özleyen, E. ve Tepeci, M. (2017), Turizm akademisyenlerinin Türkiye’de helal turizm pazarının gelişimine bakış açıları. 1. Interna-tional Halal Congress, S. 621-635. Antalya, Türkiye.
 • Pamukçu, H. ve Arpacı, Ö. (2016). Helal konseptli otel işletmelerinin web sitelerinin analizi. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1): 147-160.
 • Pamukçu, H. (2017). Konaklama işletmelerinde helal turizm standardizasyonu önerisi. Doktora Tezi. Hüseyin Pamukçu. Doktora Tezi. T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Enstitüsü. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Sakarya.
 • Pamukçu, H., Saraç, Ö. ve Batman, O. (2020). Helale duyarlı turistlerde sürdürülebilir turizm gelişmesine yönelik algı araştırma-sı. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4): 2600-2610.
 • Pavlova, I. (2011). “Bosnia sees high promise in halal tourism”, Business Source Complete.
 • Riaz, M. N. and Chaudry, M., M. (2004). Halal food production. CRC Press LLC, 2000 N.W. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida 33431. USA.
 • Samori, Z., Sallah, M., Z., N., Khalid, M., M. (2016). Current trends on halal tourism: Ca-ses On Selected Asian Countries, Tourism Management Perspectives, 19(2016): 131-136.
 • Sondevir, (2006-2016). Helal gıda sektörü 150 milyar dolara yükseldi. http://www.sondevir.com/?aType=haber&ArticleID=196906
 • Smiic 1, (2019). OIC/SMIIC 1:2019, Helal gıda için genel standartlar. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok No: 436-437-438 K:14 Yeşilköy, Bakırköy – İstanbul, Türkiye.
 • Tekin, A. Ö. (2014). İslami turizm: Dünya-daki ve Türkiye’deki genel durum üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 29(7): 750-766. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581.
 • Tourismtoday, (2015). İslami turizmin hedefi ne? http://www.tourismtoday.net/islami tu-rizmin-hedefi-ne-41752h.htm
 • Turkiyeturizm, (2016). Türkiye "helal tu-rizm"in cenneti. http://www.turkiyeturizm .com/news_print.php?id=49735
 • Yıldırım, B. (2011). Helal gıda. http://www.gidagundemi.com/helal-gida-makale,17.html
 • Vikipedia, (2016). Muhafazakârlık. Vikipedi, özgür ansiklopedi. https://tr.wikipedia.org /wiki/ Muhafazak%C3%A2rl%C4%B1k
 • Yener, D. (2014), Tüketicilerin helal sertifikalı ürünlere karşı tutumlarını etkileyen fak-törler ve risk algısı. İstanbul: Beyaz Lojistik Myo Yayınları.
 • Zengin, B. ve Sarıipek, S. (2019). Helal tu-rizm. Turizm Okumaları III. (Ed. Prof. Dr. Sami Karacan). Umuttepe Yayın No: 200, Turizm Dizisi: 2. ISBN: 978-605-2012-09-3.
 • Zulkifli, W. Rahman, S. Awang, K. and Man, Y. (2011). Developing the framework for halal friendly tourism in Malaysia. Internati-onal Business Management, 5, (6): 295-302.

HALAL TOURISM (HOTEL) MANAGEMENT AND THE REQUIRED CRITERIA

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 32 - 49, 29.12.2023
https://doi.org/10.51973/head.1222725

Öz

Working individuals feel the need to take a vacation after a certain period time. However, devout Muslims also want to fulfill their religious duties during their holidays. For this reason, halal hotels are a preference. Halal hotels aim to provide a suitable environment for Muslim guests to fulfill their religious obligations comfortably. In this context, the criteria that halal hotel management should provide may include the following: Food and beverages in halal hotels should be prepared with alcohol-free and halal ingredients. The use of alcohol, pork, and other forbidden substances should be avoided. Gender segregation should be observed in the facility. Separate areas or service hours for women and men should be arranged in places such as swimming pools, beaches, and prayer areas. The events organized in the facility should comply with Islamic principles. Events free from explicit content and respectful of moral values should be preferred. In halal hotels, there should be prayer areas and worship spaces for guests to perform their religious duties. These areas should be clean and peaceful. Hotel staff should respect Islamic principles when serving Muslim guests. Staff training should be organized on this subject. Halal hotels must strictly adhere to general cleanliness and hygiene standards. Attention should be paid to hygiene rules, especially during food preparation and service. Brochures or informational materials explaining the Islamic concept of the hotel should be provided to hotel guests. Necessary information should be provided for guests to have a holiday in accordance with Islamic rules. Therefore, it is imperative to pay attention to the implementation of halal criteria during food production and service in Islamic hotels. In this context, the article focuses on the criteria that halal hotel management must provide and highlights some issues encountered in practice.

Kaynakça

 • Akyol, M. ve Kılıç, Ö. (2014). Internet and halal tourism marketing. Turkish Studies- International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, p. 171-186, Anka-ra, Türkiye.
 • Akpınar, A. (2017). Helal turizme katkı açı-sından Kur’an aydınlığında seyahat. 1. In-ternational Halal Tourism Congress / 07-09 April 2017. Procedings Books. p. 5-17, Alan-ya, Türkiye.
 • Alkolsüz-İçecekler-Tebliği, (2007). Türk gıda kodeksi alkolsüz içecekler tebliği. (Tebliğ No: 2007/26). Resmî Gazete. 15 Haziran Cuma. Sayı: 26553.
 • Adlbelge, (2020). Helal otel sertifikası. https://www.adlbelge.com/helal-otel-sertifikasi Arpacı, Ö., Uğurlu, K. ve Batman, O. (2015). Helal konseptli işletmelerine yönelik yapılan müşteri şikayetleri üzerine bir araştırma. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-kültesi Dergisi, 6 (11): 181-198.
 • Batman, O. (2015), "Helal turizm”, Zafer Bilim-Araştırma Kültür-Sanat Dergisi, Eylül-2015, Sayı: 465, s.50-51.
 • Batman, O. (2017). Sorularla helal tu-rizm/helal turizm nedir veya ne değildir? 1. International Halal Tourism Congress / 07-09 April 2017 / Procedings Books. p. 30-32, Alanya, Turkey
 • Battour, M., Salaheldeen, M., Mady, K. and Elsotouhy, M. (2021). Halal tourism: What is next for sustainability? Journal of Islamic Tourism. 1: 80-91.
 • Batu, A. (2012a). Türkiye’de helal (mahzursuz) gıda ve helal belgelendirme sistemi. Teknolojik Araştırmalar. GTED, 2012(7): 51-61.
 • Batu, A. (2012b). Helal (mahzursuz) gıda belgelendirmesindeki sorunlar ve çözüm öne-rileri. Teknolojik Araştırmalar, GTED, 7(2): 60-75.
 • Batu, A. (2015). Türk-İslam kültüründe ve günümüz dengeli, sağlıklı ve helal beslenme-de Hz. Muhammed öğretisi. Turkish Studies International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (2): 69-100.
 • Batu, A. (2018). Helal otel işletmeciliğinde helal kritik kontrol noktaları. Akademik Sos-yal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 67, Mart 2018, s. 1-11.
 • Batu, A. (2022). Helal gastronomi ve helal sertifikalı gıda (beslenme) kültürü. Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi 4 (1): 44-61
 • Baysal, D. (2017). Türkiye’de Helal Turizm. Karadeniz, 36: 89-103.
 • Comcec, (2016). Muslim friendly tourism: Comcec coordination office. Developing and Marketing MFT Products and Services In the OIC Member Countries. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (Comcec). https://sbb.gov.tr/wp-con-tent/uploads/2018/11/Muslim_Friendly_Tourism_MFT_Developing_and_Marketing_MFT_Pro-ducts_and_Services_in_the_OIC_Member_States%E2%80%8B.pdf Erişim tarihi: 26.11.2023.
 • Çalık, A. ve Adam, A. (2020). Helal turizm: Teorik bir inceleme. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 50: 487-502.
 • Çetin, C. (2017). Dünyada parlayan yıldız helal turizm. 1. International Halal Tourism – Congress / 07-09 April 2017 / Proceedings Books. p. 18-19 Alanya, Turkey.
 • El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, Is it really halal? Tourism Management Perspectives, 19, 124-130.
 • Gimdes, (2005). Helal turizm için GİMDES helal Standardı” Helal Otel Nasıl Olmalı? http://www.gimdes.org/helal-otel-nasil-olmali-2.html.
 • Halalbooking, (2009). Helal turizm? https://tr.halalbooking.com/alternatif-tatil.html
 • Hassan, A.R. (2007). Islamic tourism. Revisi-ted. http://www.islamictourism.-com/PDFs/Issue%2032/English/2.pdf, Erişim tarihi: 1 Ekim 2015.
 • Hacıoğlu, N. (2017). Türkiye’de helal turizm. 1. International Halal Tourism Congress / 07-09 April 2017. Proceedings Books. p. 29 Alanya, Turkey.
 • Jafari, J. ve Scott, N. (2014). Muslim world and its tourisms. Annals Of Tourism Rese-arch, 44 (2014): 1–19. Jelani, A.K. (2021). West nusa tenggara'da helal turizm işletmeciliğinin standardizasyo-nu. Pena Justisia: 20 (2): 74-87.
 • Karaman, H. (2012). Helal gıda (1-2). http://www.gidahareketi.org/Helal-Gida-(1-2)-585-yazisi.aspx
 • Köseoğlu, A. (2014). Helal belgelendirme gerekliliği. Değerlendirme Notu. Mevlâna Kalkınma Ajansı. Raporu. s:18, 20.08.2014. Konya, Türkiye.
 • Oflaz, M. (2015). Turistik ürün çeşidi olarak helâl turizm konsepti uygulayan konaklama tesislerinde müşteri algıları. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Özdemir, M. (2017). Helal turizm ve tesettür problemi. 1. International Halal Tourism Congress / 07-09 April 2017 / Proceedings Books. p. 91-98 Alanya, Turkey
 • Özdemir, H. ve Yaylı, A. (2014). Tüketicile-rin helâl sertifikalı ürün tercihleri üzerine bir araştırma: İstanbul İli Örneği, İşletme Araş-tırmaları Dergisi, 6 (1): 183-202.
 • Özleyen, E. ve Tepeci, M. (2017), Turizm akademisyenlerinin Türkiye’de helal turizm pazarının gelişimine bakış açıları. 1. Interna-tional Halal Congress, S. 621-635. Antalya, Türkiye.
 • Pamukçu, H. ve Arpacı, Ö. (2016). Helal konseptli otel işletmelerinin web sitelerinin analizi. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1): 147-160.
 • Pamukçu, H. (2017). Konaklama işletmelerinde helal turizm standardizasyonu önerisi. Doktora Tezi. Hüseyin Pamukçu. Doktora Tezi. T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Enstitüsü. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Sakarya.
 • Pamukçu, H., Saraç, Ö. ve Batman, O. (2020). Helale duyarlı turistlerde sürdürülebilir turizm gelişmesine yönelik algı araştırma-sı. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4): 2600-2610.
 • Pavlova, I. (2011). “Bosnia sees high promise in halal tourism”, Business Source Complete.
 • Riaz, M. N. and Chaudry, M., M. (2004). Halal food production. CRC Press LLC, 2000 N.W. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida 33431. USA.
 • Samori, Z., Sallah, M., Z., N., Khalid, M., M. (2016). Current trends on halal tourism: Ca-ses On Selected Asian Countries, Tourism Management Perspectives, 19(2016): 131-136.
 • Sondevir, (2006-2016). Helal gıda sektörü 150 milyar dolara yükseldi. http://www.sondevir.com/?aType=haber&ArticleID=196906
 • Smiic 1, (2019). OIC/SMIIC 1:2019, Helal gıda için genel standartlar. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok No: 436-437-438 K:14 Yeşilköy, Bakırköy – İstanbul, Türkiye.
 • Tekin, A. Ö. (2014). İslami turizm: Dünya-daki ve Türkiye’deki genel durum üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 29(7): 750-766. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581.
 • Tourismtoday, (2015). İslami turizmin hedefi ne? http://www.tourismtoday.net/islami tu-rizmin-hedefi-ne-41752h.htm
 • Turkiyeturizm, (2016). Türkiye "helal tu-rizm"in cenneti. http://www.turkiyeturizm .com/news_print.php?id=49735
 • Yıldırım, B. (2011). Helal gıda. http://www.gidagundemi.com/helal-gida-makale,17.html
 • Vikipedia, (2016). Muhafazakârlık. Vikipedi, özgür ansiklopedi. https://tr.wikipedia.org /wiki/ Muhafazak%C3%A2rl%C4%B1k
 • Yener, D. (2014), Tüketicilerin helal sertifikalı ürünlere karşı tutumlarını etkileyen fak-törler ve risk algısı. İstanbul: Beyaz Lojistik Myo Yayınları.
 • Zengin, B. ve Sarıipek, S. (2019). Helal tu-rizm. Turizm Okumaları III. (Ed. Prof. Dr. Sami Karacan). Umuttepe Yayın No: 200, Turizm Dizisi: 2. ISBN: 978-605-2012-09-3.
 • Zulkifli, W. Rahman, S. Awang, K. and Man, Y. (2011). Developing the framework for halal friendly tourism in Malaysia. Internati-onal Business Management, 5, (6): 295-302.
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Derleme Makaleleri
Yazarlar

Ali Batu 0000-0003-3628-7747

Erken Görünüm Tarihi 28 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Batu, A. (2023). HELAL TURİZM (OTEL) İŞLETMECİLİĞİNDE GEREKLİ KRİTERLER. Helal Ve Etik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 32-49. https://doi.org/10.51973/head.1222725

Dizinler ve Platformlar / Indexes and Platforms

22294    22295