Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Content Analysis of Postgraduate Theses in the Field of Midwifery

Yıl 2022, Cilt: 12 Sayı: 2, 285 - 293, 31.08.2022
https://doi.org/10.5961/higheredusci.1023106

Öz

The study was conducted to examine the content of postgraduate theses in the field of midwifery in Turkey.
The type of the study is retrospective, descriptive, and qualitative based on the literature, and a purposive sampling method was used. The
universe of the research consists of all postgraduate theses in the field of midwifery completed between 2004-2021 in Turkey, which are
included in the national thesis center page of the Council of Higher Education between 01 May-01 September 2021.The entire universe was included in the study, and no sample selection was made. The percentages of quantitative data, theme tree and
code maps of qualitative data are given.
In the study, 472 masters’ and 42 doctoral theses were reached. It was determined that descriptive research design was used in most master’s
theses, and experimental research design was used in doctoral theses. The sample of the most master’s and doctoral theses examined in
the study consists of pregnant, puerperal women and women. When the data were examined in the study, 96 codes were determined and
divided into four main themes “dimensions of health”, “midwife”, “periods” and “women’s health”.
As a result, in most theses made in midwifery graduate education, the sample consists of pregnant women, puerperal women, and women.
The main themes with the most frequent number of coding were determined as dimensions of health, midwife, periods and women’s
health, respectively. Considering our study findings in the selection of the subject, sample, and research design in the studies planned to be
carried out in the future will increase the quality of the scientific knowledge produced in the field of midwifery.

Kaynakça

 • Ahmady, S., & Yazdi, L. (2016). Exploring the midwifery training challenges in Iran from the viewpoint of faculty members and graduates of this field: Content analysis. Journal of Medical Education Spring, 15(2), 82-89.
 • Akyıldız, D., & Karaçam, Z. (2020). Features of Graduate Thesis Conducted in Midwifery Area in Turkey: A Descriptive Study. Black Sea Journal of Health Science, 3(3), 73-81.
 • Altay, S. (2017). Cumhuriyet’in İlk On Beş Yılında Ebelik Eğitimine ve Mesleğin Dönüşümüne Dair Kısa Bir Bakış (1923-1938) Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 17(38), 167-217.
 • Apay, E., S. (2014). Geçmişten günümüze ebelik: tarihi bir inceleme. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 4(2), 13-20.
 • Arslan, H., Karahan, N., & Çam, Ç. (2008). Nature of Midwifery and Effects of Delivery Mode. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,, 1(2), 54-59.
 • Christensen, L., Johnson, R., & Turner, L. (2015). Arastirma yontemleri desen ve analiz [Research methods design and analysis].(A. Aypay Trans. Ed.). Ankara: Ani Yayincilik.
 • Dilcen, H. D., & Kantek, F. (2020). Bibliometric Analysis of Master Thesis in The Subject of Midwifery. Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 9(4), 357 - 364. doi:https://doi.org/10.37989/gumussagbil.540343
 • Doherty, M. E. (2010). Midwifery care: reflections of midwifery clients. J Perinat Educ, 19(4), 41-51. doi:10.1624/105812410X530929
 • Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing, 62(1), 107-115. doi:https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
 • Erdoğan, S., Nahcivan, N., Esin, M., Seçginli, S., & Coşansu, G. (2015). Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri, 2, 153-155.
 • Ergin, A., Özcan, M., Acar, Z., Ersoy, N., & Karahan, N. (2013). Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. Nursing Ethics, 20(7), 808-818. doi:10.1177/0969733012474289
 • Farley, C., & Carr, K. C. (2003). New Directions in Midwifery Education: The Master's of Science in Midwifery Degree. Journal of Midwifery & Women's Health, 48(2), 133-137. doi:10.1016/s1526-9523(02)00423-3
 • Gazete, R. (2014). Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik (Sayı: 29007).
 • Gazete, T. C. R. (1996). The Turkish Republic Official Gazette, Law No: 22805. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22805.pdf
 • Halldorsdottir, S., & Karlsdottir, S. I. (2011). The primacy of the good midwife in midwifery services: an evolving theory of professionalism in midwifery. Scand J Caring Sci, 25(4), 806-817. doi:10.1111/j.1471-6712.2011.00886.x
 • Hauck, Y. L., Lewis, L., Bayes, S., & Keyes, L. (2015). Research capacity building in midwifery: Case study of an Australian Graduate Midwifery Research Intern Programme. Women Birth, 28(3), 259-263. doi:10.1016/j.wombi.2015.02.005
 • Hermansson, E., & Martensson, L. B. (2013). The evolution of midwifery education at the master's level: a study of Swedish midwifery education programmes after the implementation of the Bologna process. Nurse Educ Today, 33(8), 866-872. doi:10.1016/j.nedt.2012.09.015
 • ICM. (2014). Role of the Midwife in Research.
 • ICM. (2017). International Definition of the Midwife. Retrieved from https://www.internationalmidwives.org/assets/files/definitions-files/2018/06/eng-definition_of_the_midwife-2017.pdf
 • Karaçam, Z. T. d. p. b. d. o. e. m. d. Y. d., eğitim ve araştırma. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 6(3), 128-136. (2016). The State of the Midwifery as a Professional Career in Turkey: Legal Regulations, Education and Research.
 • Koçak, Y. Ç., Can, H. Ö., Yücel, U., Akyüz, M. D., & Turfan, E. Ç. (2017). Türkiye’de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. doi:10.17681/hsp-dergisi.293047
 • Kurnaz, Ş. (1999). Education of women from the period of the Ottoman to the Republic. CEİM. Retrieved from http://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/61
 • Luyben, A. G., Wijnen, H. A., Oblasser, C., Perrenoud, P., & Gross, M. M. (2013). The current state of midwifery and development of midwifery research in four European countries. Midwifery, 29(5), 417-424. doi:10.1016/j.midw.2012.10.008
 • Okuyan Çiçek, Y., Oran Tuna, N., & Can Öztürk, H. (2019). Theses Based On Theory On Mıdwıfery Applıcatıon Areas. E-journal of New World Sciences Academy, 14(1), 20-29. doi:10.12739/nwsa.2019.14.1.4b0022
 • Özger, Y. (2012). Osmanlı’da kadınların memuriyette istihdamı meselesi ve sicill-i ahvâlde kayıtlı memurelerin resmi hal tercümeleri. History, 4(1).
 • Öztürk, G. G., Batman, D., & Karaçam, Z. (2018). Present Status of Studies in the Field of Midwifery in Turkey. International Journal of Childbirth, 8(1), 35-40. doi:10.1891/2156-5287.8.1.35
 • Sogukpinar, N., Saydam, B. K., Bozkurt, O. D., Ozturk, H., & Pelik, A. (2007). Past and present midwifery education in Turkey. Midwifery, 23(4), 433-442. doi:10.1016/j.midw.2007.01.011
 • Şimşek, H. N., Demirci, H., & Bolsoy, N. (2018). Sosyal destek sistemleri ve ebelik. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 97-103. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/duzcesbed/issue/37762/338959
 • UNFPA, ICM, & WHO. (2021). THE State of the World’s Midwifery 2021 Report.
 • Vermeulen, J., Luyben, A., O'Connell, R., Gillen, P., Escuriet, R., & Fleming, V. (2019). Failure or progress?: The current state of the professionalisation of midwifery in Europe. Eur J Midwifery, 3, 22. doi:10.18332/ejm/115038
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences] (Vol. 8). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, G., Koçkanat, P., & Duran, Ö. (2014). National Codes of Midwifery and Professional Values. Sted, 23(4), 148-154.
 • Yılmaz, T., & Karanisoğlu, H. (2016). Current Situation of Midwifery Education in Turkey. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 3(1). doi:10.17681/hsp.32896 YÖK. (2021a). Tez Merkezi. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp
 • YÖK. (2021b). Yükseköğretim Kurulu Ebelik Programı Bulunan Tüm Üniversiteler. Retrieved from https://yokatlas.yok.gov.tr/netler-tablo.php?b=10247
 • Yücel, U., Ekşioğlu, A., Demirelöz, M., Akmeşe, Z. B., Koçak, Y. Ç., Soğukpınar, N., & (2013). (2013). Profile analysis of post graduate education of midwifery in Turkey.

Ebelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi

Yıl 2022, Cilt: 12 Sayı: 2, 285 - 293, 31.08.2022
https://doi.org/10.5961/higheredusci.1023106

Öz

Çalışma, Türkiye’de ebelik alanında yapılan lisansüstü tezlerin içeriğinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Çalışmanın türü literatüre dayalı olarak retrospektif tanımlayıcı ve kalitatif olup amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
evrenini 01 Mayıs-01 Eylül 2021 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu ulusal tez merkezi sayfasında yer alan Türkiye’de 2004-2021
yılları arasında yapılmış tüm ebelik alanındaki lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Örneklem seçimine gidilmemiş evrenin tamamı araştırma
kapsamına alınmıştır. Niceliksel verilerin sayı yüzde oranları, niteliksel verilerin ise tema ağacı ve kod haritaları verilmiştir.
Çalışmada 472 yüksek lisans, 42 doktora tezine ulaşılmıştır. Yüksek lisans tezlerinin çoğunluğunda tanımlayıcı, doktora tezlerinde ise
daha çok deneysel araştırma deseni kullanıldığı saptanmıştır. Çalışmada incelenen yüksek lisans ve doktora tezlerinin çoğunluğunun
örneklemini gebe, lohusa ve kadınlardan oluşturmaktadır. Çalışmada veriler incelendiğinde 96 kod belirlenmiş ve “sağlığın boyutları”,
“ebe”, “dönemler” ve “kadın sağlığı” olarak dört ana temaya ayrılmıştır.
Sonuç olarak ebelik lisansüstü eğitimde yapılan tezlerin çoğunluğunda örneklem gebe, lohusa ve kadınlardan oluşmaktadır. En sık kodlama
sayısına sahip olan ana temalar sırasıyla sağlığın boyutları, ebe, dönemler ve kadın sağlığı olarak belirlenmiştir. Gelecekte gerçekleştirilmesi
planlanan çalışmalarda konu, örneklem ve araştırma deseni seçiminde çalışma bulgularımızın dikkate alınması ebelik alanında üretilen
bilimsel bilginin kalitesini artıracaktır.

Kaynakça

 • Ahmady, S., & Yazdi, L. (2016). Exploring the midwifery training challenges in Iran from the viewpoint of faculty members and graduates of this field: Content analysis. Journal of Medical Education Spring, 15(2), 82-89.
 • Akyıldız, D., & Karaçam, Z. (2020). Features of Graduate Thesis Conducted in Midwifery Area in Turkey: A Descriptive Study. Black Sea Journal of Health Science, 3(3), 73-81.
 • Altay, S. (2017). Cumhuriyet’in İlk On Beş Yılında Ebelik Eğitimine ve Mesleğin Dönüşümüne Dair Kısa Bir Bakış (1923-1938) Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 17(38), 167-217.
 • Apay, E., S. (2014). Geçmişten günümüze ebelik: tarihi bir inceleme. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 4(2), 13-20.
 • Arslan, H., Karahan, N., & Çam, Ç. (2008). Nature of Midwifery and Effects of Delivery Mode. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,, 1(2), 54-59.
 • Christensen, L., Johnson, R., & Turner, L. (2015). Arastirma yontemleri desen ve analiz [Research methods design and analysis].(A. Aypay Trans. Ed.). Ankara: Ani Yayincilik.
 • Dilcen, H. D., & Kantek, F. (2020). Bibliometric Analysis of Master Thesis in The Subject of Midwifery. Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 9(4), 357 - 364. doi:https://doi.org/10.37989/gumussagbil.540343
 • Doherty, M. E. (2010). Midwifery care: reflections of midwifery clients. J Perinat Educ, 19(4), 41-51. doi:10.1624/105812410X530929
 • Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing, 62(1), 107-115. doi:https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
 • Erdoğan, S., Nahcivan, N., Esin, M., Seçginli, S., & Coşansu, G. (2015). Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri, 2, 153-155.
 • Ergin, A., Özcan, M., Acar, Z., Ersoy, N., & Karahan, N. (2013). Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. Nursing Ethics, 20(7), 808-818. doi:10.1177/0969733012474289
 • Farley, C., & Carr, K. C. (2003). New Directions in Midwifery Education: The Master's of Science in Midwifery Degree. Journal of Midwifery & Women's Health, 48(2), 133-137. doi:10.1016/s1526-9523(02)00423-3
 • Gazete, R. (2014). Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik (Sayı: 29007).
 • Gazete, T. C. R. (1996). The Turkish Republic Official Gazette, Law No: 22805. Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22805.pdf
 • Halldorsdottir, S., & Karlsdottir, S. I. (2011). The primacy of the good midwife in midwifery services: an evolving theory of professionalism in midwifery. Scand J Caring Sci, 25(4), 806-817. doi:10.1111/j.1471-6712.2011.00886.x
 • Hauck, Y. L., Lewis, L., Bayes, S., & Keyes, L. (2015). Research capacity building in midwifery: Case study of an Australian Graduate Midwifery Research Intern Programme. Women Birth, 28(3), 259-263. doi:10.1016/j.wombi.2015.02.005
 • Hermansson, E., & Martensson, L. B. (2013). The evolution of midwifery education at the master's level: a study of Swedish midwifery education programmes after the implementation of the Bologna process. Nurse Educ Today, 33(8), 866-872. doi:10.1016/j.nedt.2012.09.015
 • ICM. (2014). Role of the Midwife in Research.
 • ICM. (2017). International Definition of the Midwife. Retrieved from https://www.internationalmidwives.org/assets/files/definitions-files/2018/06/eng-definition_of_the_midwife-2017.pdf
 • Karaçam, Z. T. d. p. b. d. o. e. m. d. Y. d., eğitim ve araştırma. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 6(3), 128-136. (2016). The State of the Midwifery as a Professional Career in Turkey: Legal Regulations, Education and Research.
 • Koçak, Y. Ç., Can, H. Ö., Yücel, U., Akyüz, M. D., & Turfan, E. Ç. (2017). Türkiye’de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. doi:10.17681/hsp-dergisi.293047
 • Kurnaz, Ş. (1999). Education of women from the period of the Ottoman to the Republic. CEİM. Retrieved from http://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/61
 • Luyben, A. G., Wijnen, H. A., Oblasser, C., Perrenoud, P., & Gross, M. M. (2013). The current state of midwifery and development of midwifery research in four European countries. Midwifery, 29(5), 417-424. doi:10.1016/j.midw.2012.10.008
 • Okuyan Çiçek, Y., Oran Tuna, N., & Can Öztürk, H. (2019). Theses Based On Theory On Mıdwıfery Applıcatıon Areas. E-journal of New World Sciences Academy, 14(1), 20-29. doi:10.12739/nwsa.2019.14.1.4b0022
 • Özger, Y. (2012). Osmanlı’da kadınların memuriyette istihdamı meselesi ve sicill-i ahvâlde kayıtlı memurelerin resmi hal tercümeleri. History, 4(1).
 • Öztürk, G. G., Batman, D., & Karaçam, Z. (2018). Present Status of Studies in the Field of Midwifery in Turkey. International Journal of Childbirth, 8(1), 35-40. doi:10.1891/2156-5287.8.1.35
 • Sogukpinar, N., Saydam, B. K., Bozkurt, O. D., Ozturk, H., & Pelik, A. (2007). Past and present midwifery education in Turkey. Midwifery, 23(4), 433-442. doi:10.1016/j.midw.2007.01.011
 • Şimşek, H. N., Demirci, H., & Bolsoy, N. (2018). Sosyal destek sistemleri ve ebelik. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 97-103. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/duzcesbed/issue/37762/338959
 • UNFPA, ICM, & WHO. (2021). THE State of the World’s Midwifery 2021 Report.
 • Vermeulen, J., Luyben, A., O'Connell, R., Gillen, P., Escuriet, R., & Fleming, V. (2019). Failure or progress?: The current state of the professionalisation of midwifery in Europe. Eur J Midwifery, 3, 22. doi:10.18332/ejm/115038
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences] (Vol. 8). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, G., Koçkanat, P., & Duran, Ö. (2014). National Codes of Midwifery and Professional Values. Sted, 23(4), 148-154.
 • Yılmaz, T., & Karanisoğlu, H. (2016). Current Situation of Midwifery Education in Turkey. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 3(1). doi:10.17681/hsp.32896 YÖK. (2021a). Tez Merkezi. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp
 • YÖK. (2021b). Yükseköğretim Kurulu Ebelik Programı Bulunan Tüm Üniversiteler. Retrieved from https://yokatlas.yok.gov.tr/netler-tablo.php?b=10247
 • Yücel, U., Ekşioğlu, A., Demirelöz, M., Akmeşe, Z. B., Koçak, Y. Ç., Soğukpınar, N., & (2013). (2013). Profile analysis of post graduate education of midwifery in Turkey.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Sistemleri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yasemin ERKAL AKSOY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-7453-1205
Türkiye


Ayşe Nur ATAŞ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
0000-0003-3096-3599
Türkiye


Sema YILMAZ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
0000-0001-5294-7966
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { higheredusci1023106, journal = {Yükseköğretim ve Bilim Dergisi}, issn = {2146-5959}, eissn = {2146-5967}, address = {Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi}, publisher = {Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {12}, number = {2}, pages = {285 - 293}, doi = {10.5961/higheredusci.1023106}, title = {Ebelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi}, key = {cite}, author = {Erkal Aksoy, Yasemin and Ataş, Ayşe Nur and Yılmaz, Sema} }
APA Erkal Aksoy, Y. , Ataş, A. N. & Yılmaz, S. (2022). Ebelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi . Yükseköğretim ve Bilim Dergisi , 12 (2) , 285-293 . DOI: 10.5961/higheredusci.1023106
MLA Erkal Aksoy, Y. , Ataş, A. N. , Yılmaz, S. "Ebelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi" . Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 12 (2022 ): 285-293 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/higheredusci/issue/72432/1023106>
Chicago Erkal Aksoy, Y. , Ataş, A. N. , Yılmaz, S. "Ebelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi". Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 12 (2022 ): 285-293
RIS TY - JOUR T1 - Ebelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi AU - YaseminErkal Aksoy, Ayşe NurAtaş, SemaYılmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.5961/higheredusci.1023106 DO - 10.5961/higheredusci.1023106 T2 - Yükseköğretim ve Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 293 VL - 12 IS - 2 SN - 2146-5959-2146-5967 M3 - doi: 10.5961/higheredusci.1023106 UR - https://doi.org/10.5961/higheredusci.1023106 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Ebelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi %A Yasemin Erkal Aksoy , Ayşe Nur Ataş , Sema Yılmaz %T Ebelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi %D 2022 %J Yükseköğretim ve Bilim Dergisi %P 2146-5959-2146-5967 %V 12 %N 2 %R doi: 10.5961/higheredusci.1023106 %U 10.5961/higheredusci.1023106
ISNAD Erkal Aksoy, Yasemin , Ataş, Ayşe Nur , Yılmaz, Sema . "Ebelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi". Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 12 / 2 (Ağustos 2022): 285-293 . https://doi.org/10.5961/higheredusci.1023106
AMA Erkal Aksoy Y. , Ataş A. N. , Yılmaz S. Ebelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi. J Higher Edu Sci. 2022; 12(2): 285-293.
Vancouver Erkal Aksoy Y. , Ataş A. N. , Yılmaz S. Ebelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2022; 12(2): 285-293.
IEEE Y. Erkal Aksoy , A. N. Ataş ve S. Yılmaz , "Ebelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, c. 12, sayı. 2, ss. 285-293, Ağu. 2022, doi:10.5961/higheredusci.1023106