Son Sayı

Cilt: 3 - Sayı: 3

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Hitit Medical Journal, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayın organıdır. Derginin yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanmaktadır. Yılda üç sayı olarak (Şubat, Haziran ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır.
Hitit Medical Journal'a gönderilen tüm makaleler ilgili alan editörü ve en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu bilimsel çalışmalar 'Dergi yazım kuralları' ve 'İntihal Programı taraması' ön kontrolünden geçtikten sonra bilimsel değerlendirme için birbirinden bağımsız, farklı kurumlarda çalışan, alanında yetkin, yazarlarla çıkar çatışması olmayan hakemlere yönlendirilir.
Makalelerin değerlendirilmesinde ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınır.
Yayınlanan makalelerin tam metinlerine erişim ücretsizdir. Tüm makaleler 'intihal programı' ile taranarak intihal oranı belirlenir. İntihal oranı belli bir oranın üstünde olan makalelerin dergide yayınlanmasına izin verilmez. 

Hitit Medical Journal'ın içeriği, Sağlık Bilimleri’nin değişik disiplinlerinde yapılmış araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, editöre mektup, cerrahi teknik ve orijinal görüntü başlıklarında tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmaları aktararak bilim dünyasına katkıda bulunmayı ve farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.'HİTİT MEDİCAL JOURNAL' YAZIM KURALLARI

Genel İlkeler

Orjinal bilimsel çalışmalarda yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde etik prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından 'Çalışma Etik Açıdan Uygundur' belgesi ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır, Etik izin belgelerinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. 

Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde ‘’Guide for the Care and Use of Laboratory Animals’’ (www.nap. edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır.

Makalede ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, cihaz ya da  firma ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Dergi tarafından istenen belgeler eksiksiz bir biçimde sunulmazsa makale değerlendirmeye alınmadan reddedilir. 

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.gov.tr adresi esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce bir dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Makalelerin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Her makale derginin 'Yabancı Dil Editörü' tarafından kontrol edilecek ve uygun olmayan yazıların doğru şekilde değiştirilmesi istenecektir. 

Dergiye gönderilen tüm dosyalar önce ‘ön kontrol’den geçirilir. Dergi yazım kurallarına uygun olmayan dosyalar hakem değerlendirme sürecine alınmadan önce ön kontrol sonuçlarıyla birlikte yazarlara düzeltilmesi için tekrar gönderilir. Ancak dergi yazım kurallarına uygun dosyalar değerlendirme için hakemlere gönderilirler.

Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir (p= 0.025; p= 0.524 gibi). Makalelerin biyoistatistik uygunluğunun kontrolü için ek bilgi www.icmje.org adresinden temin edilebilir. 

Hitit Medical Journal aşağıdaki çalışma biçimlerini yayınlar


1- Araştırma makalesi (Orijinal makale)

Bilimsel bilgiye katkıda bulunan, derlenen yeni verilerin tartışıldığı araştırma yazılarıdır.                                                                                                                                                   

Gönderilen yazılar 250 sözcüğü geçmeyen İngilizce ve Türkçe başlık ve yapılandırılmış özet içermeli ve tablo, resim, şekiller ve kaynaklar hariç 3500 sözcüğü geçmemelidir.

Aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 • Öz (amaç, gereç ve yöntemler, bulgular, sonuç, anahtar sözcükler. Türkçe ve İngilizce)                                               
 • Giriş                                                                                                                                                                                   
 • Gereç ve Yöntemler                                                                                                                                                
 • Bulgular                                                                                                                              
 • Tartışma                                                                                                                                                                           
 • Teşekkür                                                                                                                                                                           
 • Kaynaklar


2- Derleme

Bu yazılar genel olarak tıbbın çeşitli alanlarında önemli güncel bilgilerin tartışıldığı yazılardır. Orijinal çalışmaların verilerinin yayınlanması amaçlanmamaktadır.

     Derleme ve gözden geçirme yazıları 250 sözcüğü geçmeyen İngilizce ve Türkçe yapılandırılmamış özet içermeli ve tablo, resim, şekiller ve kaynaklar hariç 5000 sözcüğü geçmemelidir.

Aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 •      Özet (yapılandırılmamış, Türkçe ve İngilizce)                                                                                                                
 •      Konu ile ilgili başlıklar                                                                                                                                                             
 •      Kaynaklar


3- Olgu Sunumları

Bu başlıkta değerlendirilmesi istenen yazılar 150 sözcüğü geçmeyen İngilizce ve Türkçe başlık ve özet içermeli ve resim şekiller ve kaynaklar hariç 1500 sözcüğü geçmemelidir. 

Aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 • Özet (yapılandırılmamış, Türkçe ve İngilizce)                                                                                                               
 • Giriş                                                                                                                                                                                                     
 • Olgu Sunumu                                                                                                                                                                    
 • Tartışma                                                                                                                                                                     
 • Kaynaklar


4- Editöre mektuplar

Dergide yayınlanmış bir başka makale ile ilgili görüş, katkı, eleştiri ve tecrübeler ile  kontrolsüz gözlem çalışmaları bu bölümde değerlendirilmek üzere gönderilebilir. Bu başlıkta değerlendirilmesi istenen yazılar için özet gerekmez, 500 sözcüğü geçmemelidir. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır.


5- Cerrahi Teknik

Ameliyat tekniklerinin özetlendiği makalelerdir. Yapısı: - Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz, Türkçe ve İngilizce), cerrahi teknik ve kaynaklardan oluşur.


6- Orijinal Görüntüler

 Literatürde nadir gözlenen açıklamalı tıbbi resim ve fotoğraflardır. En fazla 300 kelimelik metin ve orjinal resimlerden oluşurlar. Kaynaklar en altta belirtilmelidir.

.

Yazım Biçimi

Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word Programı ile “Times New Roman” yazı formatında, 11 punto büyüklüğünde ve 1 satır aralığı verilerek yazılmalıdır.

Kısaltmalar ilk geçtiği yerde açık olarak belirtilmeli, başlıklarda ve özette kısaltma kullanılmamalıdır.

Kısaltmalar özetten sonraki bölümde bir çerçeve içinde tanımlanabilir.

İlaçların piyasa ismi yerine jenerik ismi yeğlenmelidir.

Hastalık isimleri, Dünya Sağlık Örgütü Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması başlıklarına uygun olarak kullanılmalıdır.

Gereksiz dipnotlardan kaçınılmalıdır.

 

Sisteme yüklenecek çalışmalar aşağıdaki başlıkları içeren bölümlerden oluşmalıdır:

1-Başlık sayfası                                                                                                                                                    

2-Makale (Tam metin) dosyası                                                                                                                                       

3-Üst yazı (Cover Letter)                                                                                                                                                   

4-Telif Hakkı Devir Formu

 

A- BAŞLIK SAYFASI

Aşağıdaki bilgileri içerir.

1- Gönderilen makalenin çeşidi: araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, editöre mektup, cerrahi teknik ve orijinal görüntü

2- Yazının başlığı: Kısa kapsayıcı ve anlaşılır olmalıdır. İngilizce başlık Türkçe başlığın altında yer almalıdır. Başlık küçük harfle yazılmalı, her bir sözcük büyük harfle başlamalıdır. Örnek: Katarakt Cerrahisini Takiben Erken Dönemde Göz İçi Basınç Değişiklikleri 

3-  Önceki sunum:  Makale daha önce kongre, bilimsel toplantıda sözlü veya poster sunum yapılmışsa mutlaka başlığın altında belirtilmelidir.

4- Yazarlara ilişkin bilgiler: Çalıştıkları kurumlar ve şehirler belirtilmeli ve sorumlu yazarın tam iletişim adresi (Yazışma adresi, telefon (iş, GSM), faks, e-posta adresi) yer almalıdır.

5- Yazarlara ait ORCID bilgileri

6- Finansal destek: Çalışmada kullanılan herhangi bir finansal destek varsa belirtilmelidir.

7- Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışma veya çakışma beyanında bulunmalıdır.

 

B- MAKALE (TAM METIN) DOSYASI

Tam metin dosyasında Türkçe ve İngilizce öz, anahtar sözcükler, makale metni, kaynaklar, tablo/şekil/resim'ler sırayla bulunmalıdır. 


1- Öz (Abstract):

Türkçe ve ingilizce öz, yapılandırılmış özetlerde (araştırma yazıları) 250, yapılandırılmamış özetlerde (derleme, olgu sunumu) 150 kelimeden daha uzun olmamalıdır. Yapılandırılmış özetler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. 

 Amaç (Objective) Yazının birincil amacı

       Gereç ve Yönteml (Material and method) Veri kaynakları, araştırma tipi, hastalar ya da çalışmaya katılanlar, görüşme/değerlendirmeler ve temel ölçümler

       Bulgular (Results)

       Sonuç (Conclusion) Doğrudan klinik uygulamalar, çıkartılacak sonuç belirtilmelidir.

       Olgu sunumlarında, gözden geçirme yazılarında özetlerin yapılandırması gerekmez.

       Anahtar sözcükler (Key words). Virgülle ayrılmalı ve alfabetik sıraya göre olmalıdırlar.

 3-6 adet Türkiye Bilim Terimleri (http://bilimterimleri.com)’nden seçilen anahtar kelimeler bu bölümde yer almalı, bu kurala titizlikle uyulmalıdır.

 İngilizce anahtar kelimeler için ‘Medical Subject Headings (MeSH)’ e uygun olarak verilmelidir(www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)


2- Makale metini (Article):

Orijinal makalelerin metinleri aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

Giriş Giriş bölümünde çalışmanın yapılmasını gerekli kılan kaynaklar ve çalışmanın amacı kısaca yazılır. 

Gereç ve Yöntem Çalışma grubuna ilişkin özellikler, kullanılan materyalin kaynağı ve değerlendirme yöntemlerinin uygulama biçimleri ve güvenirliğine ilişkin kaynakların ayrıntılı betimlenmesini, deneklerin bilgilendirilmiş onayını ve gerekliyse 'etik kurul' onayı alındığına dair ibareyi içerir. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye mutlaka yer verilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Yöntem çalışmaların aynen yinelenebileceği düzeyde açıklama gerektirir. Kullanılan istatistiksel yöntem bu bölümde belirtilir. Metinde geçecek her bir istatistik değeri, serbestlik derecesi ve olasılık değerini kapsamalıdır. Okurun bildirilen sonuçları doğrulamasına olanak verecek biçimde düzenlenmelidir.

Bulgular Çalışmada elde edilen bulguların detaylı şekilde açıklandığı kısımdır.Bulguları hem metin hem tabloda yinelemekten kaçınılmalıdır.

Tartışma Elde edilen bulguların güncel literatür eşliğinde,çalışmanın güçlü ve zayıf yanlarının belirtilerek, bulguların tartışıldığı bölümdür.

Sonuç Elde edilen bulgular ve tartışma sonunda yazarların vardığı sonucun açıklandığı kısımdır. Bu kısım ayrı bir başlıkla metin kısmında belirtilebileceği gibi, son paragrafta başlık yazılmadan da belirtilebilir.  

Teşekkür Çalışmaya katkıda bulunmakla beraber yazarlar içinde yer almayan kişilerle çalışmada katkısı olan kurum ve kuruluşların açıklandığı ve kendilerine teşekkür edilen kısımdır. Çalışmada herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluştan maddi destek sağlanmış ise bu bölümde belirtilmelidir. Çalışmada herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığı da bu bölümde açıklanmalıdır.

Katkı Beyanı Oranı Çalışmada yazar olarak bulunan araştırmacıların makalenin yazılmasında ne gibi katkıları olduğunun açıklanmasıdır. 


3- Kaynaklar (References):

Makalede yer alış sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen önce parantez içinde belirtilmelidir. Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 3 isim yazılıp Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, İngilizce makalelerde “et al” eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (www.icmje.org). Yazarlar, kaynakların güncellik ve geçerliliğinden sorumludur. Kongre bildirileri ve tezler ancak çok zorunlu ise kaynak olarak gösterilebilir. Kişisel deneyimler ve basılmamış yayınlar ancak tartışma kısmında kullanılabilir. Kaynak olarak gösterilemez. İnternet adresleri tek başına kaynak olarak gösterilemez ( www.turkiye.gov.tr gibi). Elektronik ortamda yayımlanmış makaleler ilgili makalenin web adresi ve alıntı yapıldığı tarih belirtilerek kaynak gösterilebilir. Elektronik ortamdaki kaynak kitaplar için de aynı kurallar geçerlidir.

Kaynakça, uluslararası kaynak yazım biçimi olan 'AMA' standartalarına uygun olmalı ve aşağıdaki gibi düzenlenmelidir;

Dergi Yazıları: Pugazhennthi S, Khandelwai RL. Insulin-like effects of vanadate on hepatic glycogen metabolism in nondiabetic and straptozotocin-induced diabetic rats. Diabetes 1990;39:821-827.

Kitaplar: Ravel R. Clinical Laboratory Medicine. Fourth Edition. Chicago: Yearbook Medical Publishers Inc, 1984; 265-281.

Derleme Kitaplar: Elevitch FR, Hicks GP, Microprocessors and computers in the clinical laboratory, In:Tietz NW, ed. Fundamental of clinical chemistry, third edition. Philadelphia: W.B.Saunders, 1987; 254-265.

Yazar bir kuruluşsa: The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise testing. Safety and performance guidelines. Medl Aust 1996; 164-228.

Yazar belirtilmemişse: Cancer in South Africa (editorial). S Afr Med 1994; 84-115.

 Kitaptan bölüm: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Elektronik ortamda dergi yazısı: Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

Türkçe kitap: Yazıcı O. İki uçlu duygudurum bozuklukları ve diğer duygudurum bozuklukları. Psikiyatri Temel Kitabı (ı) içinde Ed: C Güleç, E Köroğlu, Hekimler Yayın Birliği, Ankara 1997; 429-448.

ICD-10- Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar Sınıflandırması: Ed: O Öztürk, B Uluğ, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Yayını, 1993.

İnternet erişimi: http://www.wma.net/e/policy/b3.htm (Erişim tarihi 26 Haziran 2010).


4- Tablo ve şekiller

Tüm tablo, şekiller (grafik ve resimler 'şekil' ismiyle adlandırılmalıdır) kaynaklar kısmından sonra metin içinde geçtiği sırayla her biri ayrı sayfada olacak şekilde belirtilmelidir.

Tablolar çift aralıklı olmalı, 120’den fazla yazı karakterine sahip olmamalı ve 70 sıradan daha uzun olmamalıdır. Tabloların her biri ayrı sayfalarda metin sonunda kaynaklardan da sonra yer almalıdır. Her bir tablo başlıklı olmalı (tablonun altında yer alacak şekilde) ve bu başlıklar metin içinde geçiş sırasında uygun olarak romen rakamları ile numaralandırılmalıdır. Tablolar kendilerini açıklayacak biçimde düzenlenmelidir. Başka kaynaklardan veri alınmış ise izin alınmalı, kaynak dipnot olarak belirtilmelidir.

Şekil başlıkları metin içinde geçiş sırasında uygun olarak numaralandırılmalı ve altında başlıkları yer almalıdır. Hasta fotoğrafları hastanın kimliğinin tanınmasını önleyecek şekilde paylaşılmalıdır. Dijital fotoğrafların dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiş olması tercih edilmektedir.

 

Makalenin sisteme yüklenmesi:

Dergiye bir makale yüklenirken 4 ayrı dosya şeklinde yüklenmelidir.

1- Başlık sayfası

2- Tam metin

3-Üst yazı (Cover Letter)

4-Telif Hakkı Devir Formu

Dosyalar yüklenirken başlık sayfası ve makale (tam metin) dosyaları sisteme 2 ayrı dosya halinde kaydedilmelidir. Bu şekilde yüklenmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Grafik ve resimler makale dosyasında kaynaklar kısmının altında makaledeki sırasına gore (her biri ayrı sayfada) ya da ayrı bir dosya halinde gönderilebilir. 'Tam Metin' kısmında yazara ait kurum ve isim bilgisi yer almamalıdır (Gereç ve yöntemler kısmında özellikle kurum ismi belirtilmemesine özen gösterilmelidir).İngilizce ve Türkçe başlık ve özet tam metin word dosyasının içinde olmalıdır. Kurum ya da kişi ismi geçen makaleler derginin 'çift kör hakemlik' yayın ilkesine uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmayacaktır.   

Üst yazıda makalenin derginin hangi bölümünde yayınlanmasının hedeflendiği ve makale hakkında kısa bilgiler belirtilmelidir.

Önemli Uyarı: Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, hastadan izin alındığına dair bilgilendirilmiş gönüllü onam formunun alındığına dair bilgiye makalede mutlaka yer verilmesi gereklidir. 

Yazıların alınmasının ardından yazarlara makalenin alındığı, bir makale numarası ile bildirilecektir. Tüm yazışmalarda bu makale numarası kullanılacaktır. 


Revizyon

Eğer makale için hakemler revizyon istemişse bu yazara iletilir. Yazar bu durumda hakemlerin istediği revizyonları yapmakla yükümlüdür. Yazar revizyonları bitirdikten sonra 2 dosya halinde bunu sisteme yükler. 

1- Hakemlerin eleştirilerine madde madde cevap verilmiş ve hangi değişikliğin ana metinin neresinde yapılmış olduğu belirtilmiş 'Hakemlere Cevap' dosyası. 

2- Bu eleştiriler doğrultusunda revize edilmiş ‘Tam metin (makale)’ dosyası.   

Düzeltme isteği sonrası 2 ay içinde yazar tarafından düzeltilmeyen makalelerin tüm yazışmaları iptal edilir.

YAYIN POLİTİKASI

Hitit Medical Journal, dergiye gönderilen bilimsel makalelerde en yüksek etik ve bilimsel standartların yanısıra ticari kaygıların olmaması koşulunu arar. Gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması şarttır. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel toplantılarda daha önce sunulan çalışmalar, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir. Bilimsel yazı işleme alındıktan sonra, yayın hakları devir formunda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra, makaleye hiçbir aşamada, yayın hakları devir formunda imzası bulunan yazarlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Makaledeki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Yazarlar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititmedj/page/8303 internet adresinden ulaşacakları “Telif Hakkı Devir Formu”nu doldurup https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititmedj adresinde yer alan “Makale Gönder” linkindeki bölümden makale ile birlikte göndermelidirler.

İNDEKSLER

Dergimiz Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri indeksi ve ASOS index'te indekslenmektedir.  

BİLİMSEL SORUMLULUK

Makaledeki bütün yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazarlar makalenin son halini kabul etmelidir. Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

BİYOİSTATİSTİKSEL SORUMLULUK

Gerekli olan tüm araştırma makalelerinde biyoistatistiksel analizleri uygun şekilde yapılmalı ve dergiye gönderilmeden önce bir biyoistatistik uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir (p= 0.025; p= 0.524 gibi). Makalelerin biyoistatistik uygunluğunun kontrolü için ek bilgi www.icmje.org adresinden temin edilebilir. Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. İstatistik kullanılan her makale derginin 'İstatistik Editörü' tarafından kontrol edilecek ve uygun olmayan istatikstiklerin uygun şekilde değiştirilmesi istenecektir.

YAZIM DİLİ SORUMLULUĞU

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.gov.tr adresi esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce bir dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Makalelerin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Her makale derginin 'Yabancı Dil Editörü' tarafından kontrol edilecek ve uygun olmayan yazıların doğru şekilde değiştirilmesi istenecektir.

Dergiye gönderilen tüm dosyalar önce ‘ön kontrol’den geçirilir. Dergi yazım kurallarına uygun olmayan dosyalar hakem değerlendirme sürecine alınmadan önce ön kontrol sonuçlarıyla birlikte yazarlara düzeltilmesi için tekrar gönderilir. Ancak dergi yazım kurallarına uygun dosyalar değerlendirme için hakemlere gönderilirler.

ETİK SORUMLULUK ve ETİK İLKELER

A- Yazarlar için etik kurallar

Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. İstenen belgeler eksiksiz bir biçimde sunulmazsa makale değerlendirmeye alınmadan dergi tarafından reddedilme hakkına sahiptir. 


Makalelerin değerlendirilmesinde ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un yazarlar için uluslararası standartları dikkate alınır.

Araştırma Etiği ve Yasal/Özel İzin Belgeleri
Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda 'Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html)ve COPE (Committee on Publication Ethics) ilkelerini benimser ve kabul eder. Tüm bilimsel araştırma makalelerinde yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından 'Çalışma Etik Açıdan Uygundur' belgesi ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır, Etik izin belgelerinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Dergi tarafından istenen belgeler eksiksiz bir biçimde sunulmazsa makale değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde ‘’Guide for the Care and Use of Laboratory Animals’’ (www.nap. edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır.

Çıkar çatışması
Makalede ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, cihaz ya da firma ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır. Yazarlar gönderilen makalelerinde çıkar çatışması olup olmadığını açıkça belirtmelidirler. 

İntihal ile ilgili hususlar                                                                                                                                                                                                                         Tüm makaleler akademik intihal engelleme programıyla (Ithenticate) kontrol edilmektedir. Benzerlik oranı % 15'in üzerinde olan çalışmalar ön kontrol aşamasında yazar(lar)a iade edilecektir.


B- Hakemler için etik kurallar

Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunu ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir. Belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili objektif, tarafsız, bilimsel, anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır. Hakem raporları, makalenin bilimsel niteliği (ele aldığı konu, kullanılan yöntem ya da ilgili literatürün uygun kullanımı) ile ilgili değerlendirme de içerecektir. Bu değerlendirme olumlu ya da olumsuz, içerik hakkında mutlaka yapılmalıdır. Bu değerlendirmeler yapılırken mutlaka 'Online hakem değerlendirme formu' kullanılmalıdır.
Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.

C- Alan editörleri için etik kurallar

Dergi alan editörleri, makaleyi tarafsız, bağımsız, önyargısız ve farklı kurumda çalışan en az 2 hakeme değerlendirilmesi için gönderirler. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir. Alan editörleri hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir. Editör ve editör yardımcıları, yayın ilkelerine uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, yazının biçiminde düzenleme veya yazıyı hakemlere göndermeden reddetme yetkisine sahiptir. Makale biçimi Biyomedikal Dergilere Gönderilen makaleler “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication” (http://www.icmje.org/) yazma ve düzenleme kurallarına uygun olmalıdır. Alan editörü her makale için aşağıdaki durumları değerlendirmelidir.

İntihal: Başka bir yazarın yayının tamamen veya kısmen içeriğini bir referans vermeden, kendi yayını gibi yeniden yayımlamak.
Fabrikasyon: Mevcut olmayan veri ve bulgular/sonuçlarını yayımlamak.
Duplikasyon/Teksir: Herhangi başka bir yayından veri tekrarı yapmak, yayın dilini değiştirerek atıf yapılmayan makaleler yayınlamak.
Salamizasyon/Yanıltma: Doğal olmayan yollarla yapılmış bir çalışmanın sonuçlarını bölerek birden fazla yayın oluşturmak.

Makale gönderim ve dğerlendirme işlemi ücretsizdir. HMJ, bir makaleyi yayınlamak için herhangi bir ücret talep etmez.

hmj@hitit.edu.tr