Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİNİ NE KADAR BİLİYORUZ?

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 99 - 116, 30.04.2021

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir aile sağlığı merkezi bölgesinde yaşayan yetişkinlerin kardiyovasküler hastalık risk faktörleri hakkındaki bilgi düzeylerini ve bu bilgi düzeyini etkileyen faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya kabul kriterlerini karşılayan 512 kişi dahil edilmiştir. Veriler "Tanımlayıcı Form" ve "Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD)" ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS (v20) paket programı kullanıldı. Sonuçların tahmininde yüzde dağılımları, ortalama, bağımsız gruplar üzerinde t testi, Kruskall Wallis Varyans Analizi, Mann Whitney U testi ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı. p <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 40.14 ±13.41, çoğunluğu evli ve kadın, yaklaşık yarısı ilkokul mezunudur. Bireylerin yarısının geliri giderden az, BKİ ortalaması 25.96 ± 4.37 ve yarıya yakını fazla kiloludur. KARRİF-BD puanları incelendiğinde 45-64 yaş arası bireylerin, kadınların, geliri giderden az olanların, alkolü bırakmış olanların, ara sıra sigara içenlerin, kronik hastalığı olanların ve ilaç kullananların, orta düzey stres algısı olanların kardiyovasküler hastalık risk faktörü bilgi düzeyi düşük bulundu. Sonuç: Bireyler KVH risk faktörlerini orta düzeyde bilmektedir. Bilgi düzeyi yaş, cinsiyet, medeni durum, ekonomik durum algısı, kronik hastalığa sahip olma durumundan, alkol kullanma, sigara içme ve stres durumundan etkilenmektedir. Bu doğrultuda planlanmış eğitim programlarına ihtiyaç vardır.

Kaynakça

  • Al Hamarneh, Y.N., Crealey, G.E., McElnay, J.C. (2011). Coronary heart disease: health knowledge and behaviour. International journal of clinical pharmacy, 33(1):111-123. doi:10.10007/s11096-010-9467-9
  • Andsoy, I. I., Sevinc Tastan, R. N., Emine Iyigun, R. N., Kopp, L. R. (2015). Knowledge and attitudes towards cardiovascular disease in a population of North Western Turkey: A cross-sectional survey. International Journal of Caring Sciences, 8(1):115.

HOW MUCH DO WE KNOW THE CARDIOVASCULAR DISEASE RISK FACTORS?

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 99 - 116, 30.04.2021

Öz

Objective: The purpose of this study is to determine the knowledge levels about the cardiovascular disease risk factors of the adults living in a family health center area and also the factors affecting that knowledge level. Material and Methods: In this descriptive study, 512 individuals who met the acceptance criteria were accepted. The data were collected using the "descriptive form" and the "Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Level (CDRF-KL)" scale. IBM SPSS (v20) package program was used to evaluate the data. Percentage distributions, mean, t test on independent groups, Kruskall Wallis Variance Analysis, Mann Whitney U test and Spearman correlation analysis were used to estimate the results. p <0.05 was considered as statistically significant. Results: The average age of the individuals participating in the study was 40.14 ± 13.41, most of them are married and female, about half of them are primary school graduates. Half of the individuals' income is less than their expenses, their BMI average was 25.96 ± 4.37 and almost half of them are overweight. When the scale total mean scores were examined, CVD risk factor knowledge level was found to be less in individuals between the ages of 45-64, in women, in those whose income is less than expenses, who quit alcohol, who smoke occasionally, who has chronic diseases and use medicine and who has moderate stress perception. Conclusion: Individuals are moderately aware of CVD risk factors. The level of knowledge is influenced by age, gender, marital status, perception of economic status, chronic illness, alcohol use, smoking and stress. Training programs planned in this direction are needed.

Kaynakça

  • Al Hamarneh, Y.N., Crealey, G.E., McElnay, J.C. (2011). Coronary heart disease: health knowledge and behaviour. International journal of clinical pharmacy, 33(1):111-123. doi:10.10007/s11096-010-9467-9
  • Andsoy, I. I., Sevinc Tastan, R. N., Emine Iyigun, R. N., Kopp, L. R. (2015). Knowledge and attitudes towards cardiovascular disease in a population of North Western Turkey: A cross-sectional survey. International Journal of Caring Sciences, 8(1):115.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Temel Sağlık Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nurcan AKGÜL GÜNDOĞDU> (Sorumlu Yazar)
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
0000-0002-6446-730X
Türkiye


Emine Selda GÜNDÜZ>
AKDENIZ UNIVERSITY
0000-0002-1399-7722
Türkiye


Zeynep TEMEL MERT>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9978-6247
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akgül Gündoğdu, N. , Gündüz, E. S. & Temel Mert, Z. (2021). KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİNİ NE KADAR BİLİYORUZ? . Hastane Öncesi Dergisi , 6 (1) , 99-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hod/issue/58618/879938