Yıl 2021, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 12 - 26 2021-02-22

The Role of Positive Behavior Support in Preventing Violence
Şiddeti Önlemede Pozitif Davranış Desteğinin Rolü

Özlem ÇEVİK [1]


The violence at school affects education but it threatens the well-being and safety of individuals and society. Although much effort has been made to prevent violence, the violence in schools has dropped to the level of primary school. Unless an effective measure of violence is taken, violence will continue to increase. Positive Behavior Support, which can be an effective way to reduce school violence, has also successfully reduced other behavioral problems such as alcohol and drug use, dropout and dropout in schools where it is continuously used. The aim of this study is to examine whether PBS program has an effect on the level of violent behavior at school. The study is an experimental research and the pretest-posttest control group design was used in the research. The participants in the research are 9th and 10th grade students attending Orhan Okay Vocational and Technical Anatolian High School in the 2016-2017 academic year. The Violence Tendency Scale was applied to 221 students attending school. As a result of the scale, 24 students with high violence tendency were determined. These students were assigned to 12 experimental groups and 12 control groups. According to the findings of the study, there was no significant difference between the pre-test and post-test scores of the control group, while a significant difference was found between the first and post-test scores of the experimental group. However, there was no significant difference between the posttest and follow-up test of both groups After the PDD program applied to the experimental group for 8 weeks, according to the findings of the study, there was no significant difference between the pre-test and post-test scores of the control group, while a significant difference was found between the experimental group's first test and posttest scores.

Okulda var olan şiddet, eğitim öğretimi etkilemekle beraber bireylerin ve toplumun iyi oluşunu ve güvenliliğini de tehdit etmektedir. Şiddeti önlemede çok çaba sarf edilmesine rağmen okullardaki şiddet ilkokul seviyesine kadar inmiştir. Şiddetle ilgili etkili bir tedbir alınmadığı takdirde şiddet artarak devam edecektir. Okuldaki şiddeti azaltmada etkili bir yol olabilecek Pozitif Davranış Desteğinin (PDD) sürekli kullanıldığı okullarda alkol ve uyuşturucu kullanımı, okulu bırakma ve ayrılma gibi diğer davranış sorunları da başarılı bir şekilde azaltmıştır. Bu araştırmanın amacı PDD programının okuldaki şiddet davranışlarının düzeyi üzerinde etkili olup olmadığını incelemektir. Çalışma deneysel bir araştırma olup araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmada yer alan denekler, Orhan Okay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 2016-2017 eğitim-öğretim yılında devam eden 9. ve 10. sınıf öğrencileridir. Şiddet Eğilim Ölçeği, okula devam eden 221 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin sonucunda şiddet eğilimi yüksek 24 öğrenci belirlenmiştir. Bu öğrenciler seçkisiz olarak 12 kişi deney, 12 kişi kontrol gruplarına atanmıştır. Deney grubuna 8 hafta uygulanan PDD programı sonrasında çalışmanın bulgularına göre kontrol grubunun ön test ve son test puanı arasında anlamlı bir fark bulunmazken deney grubunun ilk test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Fakat her iki grubun son testi ve izleme testi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışmanın sonucuna göre PDD şiddet eğilimini düşürmekte etkili olduğu söylenebilir.
 • Anderson, C. M. ve Kincaid, D. (2005). Applying behavior analysis to school violence and discipline problems: Schoolwide positive behavior support. The Behavior Analyst, 28, 49-63. Bohanon, H. ve Wu, M. J. (2014). Developing buy-in for positive behavior support in secondary settings. Preventing School Failure, 58, 4, 223-229.
 • Carney, K. (2005). Positive Behavior Support in High Schools: Monograph from the 2004 Illinois High School forum of positive behavioral interventions and supports. Hank Bohanon-Edmonsoni K. Brigid Flannery, Lucille Eber and George Sugai (Eds.). School-wide reinforcement systems in high schools (s.62- 72). Naperville, Illinois.
 • Çalık, T., Kurt, T. ve Çalık, C. (2011). Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: Kavramsal bir çözümleme. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1,4, 73-84.
 • Garcia, L. E. (2014). Positive behavioral interventions and supports: A multi-tiered framework that works for every student. An Nea Policy Brief, National Education Association, 1-6.
 • Gottfredson, D. C., Gottfredson, G. D. ve Hybl, L. G. (1993). Managing adolescent behavior a multiyear, multischool study. American Educational Research Journal, 30, 179-215.
 • Gültekin, F. (2008). Saldırganlık ve öfkeyi azaltma programının ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin saldırganlık ve öfke düzeyleri üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Gürsoy, M. (2009). Öğrencilerde şiddet eğilimi ve şiddete yönelik öğretmen algıları. KKTC Milli Eğitim Dergisi, 3,13-30.
 • Horner, R. H., Sugai, G. ve Anderson, C. M. (2010). Examining the evidence base for school- wide positive behavior support. Focus on Exceptional Children, 42, 8,1-14.
 • Hoşgörür, V. ve Orhan, A. (2017). Okulda zorbalık ve şiddetin nedenleri ve önlenmesinin yönetimi (Muğla Merkez İlçe Örneği)*. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), 859-880.
 • Johnston, J. M., Foxx, R. M., Jacobson, J. W., Green, G. ve Mulick, J. A. (2006). Positive behavior support and applied behavior analysis. The Behavior Analyst, 29 (1) ,51-74.
 • Kızmaz, Z. (2006). Okullardaki şiddet davranışının kaynakları üzerine kuramsal bir yaklaşım. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30 (1), 47-70.
 • Knoff, H. M. (2000). Organizational development and strategic planning for the millennium; a blueprint toward effective school discipline, safety, and crisis prevention. Psychology in the Schools, 31 (1), 17-32.
 • Koç, B. (2011). Okullarda şiddet. (2. Baskı). Yazı Yayınevi.
 • Lacina, J. ve Stetson, R. (2013). Using children’s literature to support positive behavior. Young Children, 34-41.
 • Nelson, J. R. (1996). Designing schools to meet the needs of students who exhibit disruptive behavior. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 4 (3), 147- 161.
 • PBIS. (?). Positive behavioral supports overview, [Çevrim-içi: https://www.aasa.org/uploadedFiles/Childrens_Programs/PBIS%20factsheet.pdf], Erişim tarihi: 13 Temmuz 2017.
 • Pişkin, M., Öğülmüş, S. ve Boysan, M. (2011). Güvenli Ortamı Oluşturma Öğretmen ve Yönetici Kitabı. TÜBİTAK.
 • Ruef, M. B., Higgins, C., Glaeser, B. J. C. ve Patnode, M. (1998). Positive behavioral support: Strategies for teachers. Intervention in School and Clinic, 34, 1.
 • Safran, S. P. ve Oswald, K. (2003). Positive behavior supports: Can schools reshape disciplinary practices? Exceptional Children, 69, 361-373.
 • Sağkal, A. S. (2011). Barış Eğitimi Programının İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Eğilimleri, Empati Düzeyleri ve Barışa İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi. Simonsen, B., Sugai, G. ve Negron, M. (2008). School wide positive behavior supports primary systems and practices. Positive Behavior Interventions and Supports, 40(6), 32-40.
 • Sprague, J., Walker, H., Golly, A., White, K., Myers, D. R. ve Shannon, T. (2001). Translating research into effective practice: The effects of a universal staff and student intervention on indicators of discipline and school safety. Education and Treatment of Children, 24, 495-511. Sugai, G. ve Horner, R. R. (2006). A promising approach for expanding and sustaining school- wide positive behavior support. School Psychology Review, 35 (2) 245- 259.
 • Şahin, İ. ve Kesici, Ş. (2009). Web-assisted positive behavior support. İlköğretim Online, 8 (1), 224-230.
 • Uluçay, T. (2012). Müzik eğitiminin ortaöğretim öğrencilerinin şiddet eğilimlerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Trend, D. (2008). Medyada şiddet efsanesi. (Çev. G. Bostancı). YKY.
 • Tumbull, A., Edmonson, H., Griggs, P., Wickham, D., Sailor, W., Freeman, R., et al. (2002). A blueprint for schoolwide positive behavior support: Implementation of three components. Exceptional Children, 68, 377402.
 • Wilson, D. B., Gottfredson, D. C. ve Najaka, S. S. (2001). School-based prevention of problem behaviors: A meta-analysis. Journal of Quantitative Criminology, 17 (3), 247-272.
 • Yayla, A. (2005). Kant’ın ahlak eğitimi anlayışı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38 (1), 73-86
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4637-2147
Yazar: Özlem ÇEVİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN EĞİTİM YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 28 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2021

APA Çevik, Ö . (2021). Şiddeti Önlemede Pozitif Davranış Desteğinin Rolü . Humanistic Perspective , 3 (1) , 12-26 . DOI: 10.47793/hp.842138