Yıl 2021, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 209 - 224 2021-02-22

Examining Teachers' Perception of Benefit of Distance Education According to Various Variables
Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimin Yararına İlişkin Algılarının İncelenmesi

İzzet KARACA [1] , Nahide KARACA [2] , Numan KARAMUSTAFAOĞLU [3] , Mustafa ÖZCAN [4]


The coronavirus (Covid-19) pandemic has affected all areas and has caused radical changes by affecting education. Search for the training as well as all over the world face to face in Turkey has started to distance education process. The Ministry of National Education is trying to carry out this process with approximately one million teachers, managers and employees. In order to determine the level of benefit of distance education, the opinions of teachers, who are the most important drivers of this process, are of great importance. With this study, a total of 242 teachers, 139 women and 103 men, who took part in the distance education process in the city of Boyabat, Sinop, were examined in terms of benefit perception levels and various factors. The measuring tool consists of two parts. First part; demographic information, the second part is about the level of benefit perception. According to the results of the research, the distance education benefit perception of the teachers was found to be moderate. While no significant difference was observed between these perceptions of benefit and gender, educational status and years of seniority, it was observed that there was a significant difference in favor of teachers working in kindergarten at the level of duty. The research is considered important in determining the effectiveness of distance education.
Coronavirüs (Covid-19) pandemisi tüm alanları etkilediği gibi eğitimi de etkileyerek köklü değişikliklere sebep olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yüzyüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık bir milyon öğretmen, yönetici ve çalışanı ile bu süreci yürütmeye çalışmaktadır. Uzaktan eğitimin yarar sağlama düzeyini belirlemek için, bu sürecin en önemli yürütücüleri olan öğretmenlerin görüşleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Sinop ili Boyabat ilçesinde uzaktan eğitim sürecinde görev alan, 139 kadın, 103 erkek toplam 242 öğretmenin uzaktan eğitim sürecinin yarar algı düzeyleri ve bu düzeyin çeşitli faktörler bakımından incelenmesi yapılmıştır. Ölçme aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; demografik bilgileri, ikinci bölüm ise yarar algı düzeyini belirlemeye yöneliktir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin uzaktan eğitim yarar algıları orta düzeyde çıkmıştır. Bu yarar algıları ile cinsiyet, öğrenim durumu ve kıdem yılı arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmezken, görev yapılan kademede, anaokulunda görev yapan öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Araştırma, uzaktan eğitimin etkililik düzeyini belirlemesi açısından önemli görülmektedir.
 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ak, Ş , Gökdaş, İ , Öksüz, C , Torun, F . (2021). Uzaktan eğitimde eğiticilerin eğitimi: Uzaktan eğitime yönelik öz yeterlik ve yarar algısına etkisi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 24-44 .
 • Akkoyunlu, B. & Bardakcı S. (2020). Pandemi döneminde uzaktan eğitim. https://portal.yokak.gov.tr/makale/pandemi-doneminde-uzaktan-egitim/ Erişim tarihi: 06.02.2021
 • Alkan, C. (1997). Eğitim teknolojisi. Ankara :Anı Yayıncılık.
 • Arık, B.M. (2020). Türkiye’de koronavirüsün eğitime etkileri-I. https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-koronavirusun-egitime-etkileri-i/#more-12515 Erişim tarihi: 19.12.2020
 • Baek, J. H., Jones, E., Bulger, S., & Taliaferro, A. (2018). Physical education teacher perceptions of technology-related learning experiences: A qualitative investigation. Journal of Teaching in Physical Education, 37(2), 175-185.
 • Başar, M , Arslan, S , Günsel, E , Akpınar, M . (2019). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Algısı . Journal of Multidisciplinary Studies in Education , 3 (2) , 14-22 .
 • Başaran, M , Doğan, E , Karaoğlu, E , Şahi̇n, E . (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinin Getirisi Olan Uzaktan Eğitimin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma . Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 368-397 .
 • Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T., & Vural, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345. https://doi.org/10.31680/gaunjss.586113
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S. B. Demir, çev). Ankara: Eğiten Kitap
 • Creswell, J. W. (2017). Eğitim araştırmaları. İstanbul: EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi.
 • Durdu, E. , Albayrak, M . (2020). Öğrencilerin uzaktan öğrenmeye ilişkin algı ve tutumlarının değerlendirilmesi . International Journal of Social Sciences and Education Research , 6 (2) , 252-268 . DOI: 10.24289/ijsser.728184
 • Fırat, M., Kılınç, H., & Yüzer, T. V. (2018). Level of intrinsic motivation of distance education students in e‐learning environments. Journal of Computer Assisted Learning, 34(1), 63-70.
 • Fidan, M. (2020). Covı̇d-19 Belı̇rsı̇zlı̇ğı̇nde eğı̇tı̇m: İlkokulda zorunlu uzaktan eğı̇tı̇me ı̇lı̇şkı̇n öğretmen görüşlerı̇. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-43.
 • Giannini, S., & Lewis, S. G. (2020). Three ways to plan for equity during the coronavirus school closures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/25/three-ways-to-plan-for-equity-during-the-coronavirus-school-closures Erişim tarihi:22.12.2020
 • Harasim, L. (2000). Shift happens: Online education as a new paradigm in learning. The Internet and higher education, 3(1-2), 41-61.
 • Gök, B. & Kılıç Çakmak, E . (2020). Uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı . Kastamonu Eğitim Dergisi , 28 (5) , 1915-1931 . DOI: 10.24106/kefdergi.3914
 • Gökbulut, B . (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 11 (1) , 160-177 . DOI: 10.17943/etku.797164
 • İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Ankara:Pegem Akademi.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181-192.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştirma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara:Pegem A. Yayıncılık.
 • Kettanurak, V. N., Ramamurthy, K., & Haseman, W. D. (2001). User attitude as a mediator of learning performance improvement in an interactive multimedia environment: An empirical investigation of the degree of interactivity and learning styles. International Journal of Human-Computer Studies, 54(4), 541-583.
 • Kırık, A. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, (21), 73-94.
 • Kocayiğit, A., & Salih, U. (2020). Milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur ili örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 285-299.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Moçoşoğlu, B., & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (Covid-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43.
 • Okçu, A., & Ağır, F. (2006). İlköğretimde çalışan öğretmenlerin internet kullanımına karşı tutumlarının belirlenmesi. 7. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, 288, 7-9.
 • Özdoğan, A. , & Berkant, H . (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi . Milli Eğitim Dergisi , Salgın Sürecinde Türkiye'de Ve Dünyada Eğitim , 13-43 . DOI: 10.37669/milliegitim.788118
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Sağlık Bakanlığı. (2020). Türkiye günlük koronavirüs tablosu. https://Covid19.saglik.gov.tr/web Erişim tarihi: 16.12.2020
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların olculmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Türküresin, H. E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 597-618.
 • Ülkü, S. (2018). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Yenal, A. Ç. (2009). Uzaktan Eğitim. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldız, M. (2015). Uzaktan Eğitim Programlarında Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Bilgi, İnanç Ve Uygulamaları Arasındaki İlişkiler. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldız, M., & Erdem, M. (2018). An Investigation on Instructors' Knowledge, Belief and Practices towards Distance Education. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6(2), 1-20.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9681-5073
Yazar: İzzet KARACA (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2497-0717
Yazar: Nahide KARACA
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3333-4288
Yazar: Numan KARAMUSTAFAOĞLU
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3033-1823
Yazar: Mustafa ÖZCAN
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2021

APA Karaca, İ , Karaca, N , Karamustafaoğlu, N , Özcan, M . (2021). Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimin Yararına İlişkin Algılarının İncelenmesi . Humanistic Perspective , 3 (1) , 209-224 . DOI: 10.47793/hp.844113