Yıl 2021, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 225 - 243 2021-02-22

Küreselleşme, Göç ve Kadın Sağlığı
Globalization, Migration and Woman’s Health

Berna ÇAKIR [1] , Celalettin ÇEVİK [2]


Küreselleşme, ürünlerin, düşüncelerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin paylaşımıyla ortaya çıkan uluslararası bir bütünleşme sürecidir. Göçü tetikleyen küreselleşme bireyleri yeni dünyalarla tanıştırmış ve dünya üzerinde hareketliliğe neden olmuştur. Bu hareketlilik sağlık sorunlarını ve sosyal sorunları da beraberinde getirmiştir. Göçe katılanların yaklaşık yarısını kadınlar oluşturmakta olup kadınlar göç sürecinden en çok etkilenen riskli gruplar arasında yer almaktadır. Kadınların göç etme nedenleri arasında can ve mal güvenliği, evlenme, çalışma, eğitim ve ailesel nedenler yer almaktadır. İsteğe bağlı ya da zorunlu olarak meydana gelen göçler kadın sağlığını olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Kadınlar göç ettikleri yerde farklı kültüre uyum sağlamada, sağlık hizmetlerinden yararlanmada, dil engelinden dolayı iletişimde ve çalışma hayatında zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Kadınlar hem göçmen hem de kadın olarak ayrımcılığa maruz kaldıkları için daha dezavantajlı durumdadırlar. Kadın göçmenler ayrıca cinsel taciz, tecavüz ve şiddet eylemlerine karşı oldukça savunmasızdır. Bu derlemede halk sağlığı bakış açısıyla göç ve küreselleşmenin kadın sağlığına olan etkileri ele alınarak çözüm yolları tartışılmıştır.

Globalization is an international process of integration that arising from the sharing of products, ideas, cultures and world views. Globalization that triggered migration has exposed inequalities, introduced individuals to new worlds and caused mobility around the world. This mobility has also brought about the health and social problem. Almost half of migrants are women and women are among the risk groups that are affected by the process of migration at most. Among the reasons for migration of women are the safety of life and property, marriage, work, education and family reasons. Voluntary or compulsory migrations affect women's health positively or negatively. Women face challenges in adapting to different culture where they emigrate, taking advantage of healthcare, communicating and working life due to the language barrier. Women are disadvantaged because they are discriminated against as women and as migrants. Female migrants are also highly vulnerable to acts of sexual abuse, rape, and violence. In this review, solutions are discussed the effects of migration and globalization on women's health from a public health perspective.

 • Ackerson, K., & Zielinski, R. (2017). Factors influencing use of family planning in women living in crisis affected areas of Sub-Saharan Africa: A review of the literature. Midwifery, 54, 35-60.
 • Ak, Ö. K., & Arıcıoğlu, M. A. (2018). Küreselleşmede Kültürel Geçişler ve Psikolojik Yansımaları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 578-598.
 • Aygün, O., Gökdemir, Ö., Bulut, Ü., Yaprak, S., & Güldal, D. (2016). Bir toplum sağlığı merkezi örneğinde sığınmacı ve mültecilere verilen birinci basamak sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(1).
 • Banerjee, A. (2016). Migration in slums of Kolkata: Examining migrants’ labour market outcomes. In Working Paper for National Institute of Urban Affairs under SHRAMIC (Strengthen and Harmonize Research and Action on Migration in Indian Context) Portal.
 • Barın, H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli kadınların toplumsal bağlamda yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Göç Araştırmaları Dergisi(2), 10-56.
 • Behera, R. R., Panda, D., & Daspattanayak, P. (2019). Reasons of Migration in India and its Male Female Differentials. Research Journal of Social Sciences, 10(3).
 • Boyraz, Z. (2015). Türkiye'de göçmen sorununa örnek Suriyeli mülteciler. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(2), 35-58. Çelik, Z. (2016). Göç, Kentleşme ve Toplumsal Cinsiyet. 01.
 • Çetin, O. U. (2015). Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 75-93.
 • Çevik, S. A. (2016). Suriye’den Türkiye’ye göç’ün etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 80-83.
 • Erat, V. (2017). Küreselleşme Ve Ulus-Devlet Sarmalinda Devletlerin Göçmen Politikasi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(15), 197-209. Ertaş, H., & Kıraç, F. Ç. (2017). Küreselleşmenin ülkelerin sağlık sistemleri ve politikaları üzerine etkileri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 28-34. Erten, Z. K., & Zincir, H. (2018). Toplumsal Cinsiyet Özellikleri Yönünden Göç. Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği-Özel Konular, 4(3), 6-9.
 • Farooq, F., Yusop, Z., Chaudhry, I. S., & Iram, R. (2019). Assessing the impacts of globalization and gender parity on economic growth: empirical evidence from OIC countries. Environmental Science and Pollution Research, 1-14.
 • Fokkema, T., & De Haas, H. (2015). Pre‐and post‐migration determinants of socio‐cultural integration of African immigrants in Italy and Spain. International Migration, 53(6), 3-26.
 • Freedman, J. (2016). Engendering security at the borders of Europe: women migrants and the Mediterranean ‘crisis’. Journal of Refugee Studies, 29(4), 568-582. Gallotti, M., & Branch, I. (2015). Migrant domestic workers across the world: Global and regional estimates. Geneva, Switzerland, International Labour Organization.(Based on the ILO Report on “Global Estimates on Migrant Workers”, 2015.).
 • Genç, D. (2016). Göçmenlik, dil engeli ve sağlık hizmetleri. Göç ve Sağlık-Sağlık Politikaları, 1(1).
 • George, U., Thomson, M. S., Chaze, F., & Guruge, S. (2015). Immigrant mental health, a public health issue: Looking back and moving forward. International journal of environmental research and public health, 12(10), 13624-13648. Gümüş, Y. (2015). Göçün Sağlık Üzerindeki Etkileri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(1).
 • Hacıhasanoğlu Aşılar, R., & Yıldırım, A. (2018). Göçün Sosyal ve Ruhsal Etkileri ve Hemşirelik.
 • Hayran, O. (2020). Küreselleşme Sağlığımız İçin Yararlı Mı, Zararlı Mı? Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 4(1), 13-19.
 • ILO. (2019). Changing Attitudes and Behaviour Towards Women Migrant Workers in ASEAN Erişim Tarihi:15.06.2020 Retrieved from IOM. (2019). International Organization of Migration Erişim Tarihi:15.05.2020.
 • Kahraman, A., & Bolışık, B. (2014). Küreselleşmenin Çocuk Sağlığına Etkileri. The Journal of Pediatric Research, 1(3), 108-112.
 • Kaya, M., & Özgülnar, N. (2015). Mevsimlik (Gezici/Geçici) tarım işçilerinin iki yerleşim birimindeki yaşam koşulları ve sağlık durumlarına niteliksel bakış. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 13(2), 115-126.
 • Kıvılcım, F. (2013). Küreselleşme Kavramı Ve Küreselleşme Sürecinin Gelişmekte Olan Ülke Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 219-230.
 • Kofman, E., Saharso, S., & Vacchelli, E. (2015). Gendered perspectives on integration discourses and measures. International Migration, 53(4), 77-89.
 • Koshulko, O., & Onkal, G. (2015). Issues in countries of the former Soviet Union as the driving force for female migration to Turkey. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 56, 120-126.
 • Kubai, A. (2016). Trafficking of Ethiopian women to Europe–Making choices, taking risks, and implications. African and Black Diaspora: An International Journal, 9(2), 166-183.
 • Kudubeş, İ. E., Akdeniz Kudubeş, A., & Bektaş, M. (2017). Küreselleşmenin Yarattığı Yoksulluk: Çocuk Yoksulluğu. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 14(1), 79-85.
 • Kurtuldu, K., & Şahin, E. (2018). Göçün Kadın Yaşamı ve Sağlığı Üzerine Etkileri. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 1(1), 37-46.
 • Lupoiu, D. V., & Raceanu, C. (2019). The economic impact of migration in the Era of Globalization. 1(1), 304. doi:https://doi.org/10.2478/icas-2019-0027
 • Mallett, R., & Hagen-Zanker, J. (2018). Forced migration trajectories: An analysis of journey-and decision-making among Eritrean and Syrian arrivals to Europe. Migration and Development, 7(3), 341-351.
 • Mariana Balan, B. M. R. (2019). Migration During The Period of Globalization. Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu, Economy Series, 122-127. Marie McAuliffe , B. K. (2019). World Migration Report 2020.
 • Müdürlüğü, G. İ. G. (2020). Uluslararası Koruma. https://www.goc.gov.tr/uluslararasi-koruma-istatistikler Erişim Tarihi: 14.05.2020.
 • O’Neil, T., Fleury, A., & Foresti, M. (2017). Gender equality, migration and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Louise Arbour, UN Special Representative for International Migration, 45.
 • Oral, B., & Çetinkaya, F. (2017). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Göç, Tanımı, Nedenleri ve Göç Kuramları. Turkiye Klinikleri Public Health-Special Topic, 3(1), 1-8.
 • Özkan, H. A., Özbek, Ş., & Bursa, A. G. (2015). Küreselleşen Sağlık ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2(2), 46-57.
 • Özmen, A. (2015). Küreselleşme ve Sağlık Hizmetleri. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(3), 165-170.
 • Pınar, K., & Nazik, E. (2018). Göçün kadın ve çocuk sağlığına etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 58-69.
 • Portal, M. D. (2020). Gender and migration Erişim Tarihi: 01.07.2020.
 • Sayın, Y., Usanmaz, A., & Aslangiri, F. (2016). Uluslararası göç olgusu ve yol açtığı etkiler: Suriye göçü örneği.
 • Segal, U. A. (2019). Globalization, migration, and ethnicity. Public health, 172, 1 3 5 -1 4 2.
 • Seviğ, Ü., & Tanrıverdi, G. (2014). Kültürlerarası Hemşirelik. Akademi Basın ve Yayıncılık, 1.Baskı.
 • Shishehgar, S., Gholizadeh, L., DiGiacomo, M., Green, A., & Davidson, P. M. (2017). Health and socio-cultural experiences of refugee women: an integrative review. Journal of immigrant and minority health, 19(4), 959-973.
 • Sudhinaraset, M., Cabanting, N., & Ramos, M. (2019). The health profile of newly-arrived refugee women and girls and the role of region of origin: using a population-based dataset in California between 2013 and 2017. International journal for equity in health, 18(1), 158.
 • Süt, H. K. (2017). Suriye’den göç eden kadınlar ve üreme sağlığı sorunları. Sağlık ve Toplum, 27(1), 3-7.
 • Şener, Y., & Başer, M. (2019). Küreselleşme Ve Yoksulluğun Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(2), 6-10.
 • Talas, M., & Kaya, Y. (2014). Küreselleşmenin ekonomik sonuçları. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6(2), 25-35.
 • Tuzcu, A., & Ilgaz, A. (2015). Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri. Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 7(1).
 • UNHCR. (2019a). Figures at a Glance. https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html Erişim Tarihi: 27.06.2020 UNHCR. (2019b). Türkiye'deki Mülteciler ve Sığınmacılar.
 • Uskun, E., Çelik, A., Ersoy, P., Sönmez, Y., & Kişioğlu, A. N. (2019). Isparta’da Kadının Statüsü: Eğitim, Çalışma, Üreme Sağlığı ve Genel Sağlık Parametreleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi.
 • Willers, S. (2018). Migration and reproductive strategies of Central American women in transit through Mexico. Journal of Family Studies, 24(1), 59-75.
 • Wimalaratana, W. (2017). International Migration And Mıgratıon Theories. Social Affairs, 1, 13-32.
 • Yağmur, Y., & Aytekin, S. (2018). Mülteci kadınların üreme sağlığı sorunları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(1). Yılmaz, A. (2019). Göç Ve Kadin:“Göçün Femi̇ni̇zasyonu” Ve Kadin Göçmenleri̇n Durumu. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 383-400.
 • Zewdu, G. A. (2018). Ethiopian female domestic labour migration to the Middle East: patterns, trends, and drivers. African and Black Diaspora: An International Journal, 11(1), 6-19.
Birincil Dil tr
Konular Etik, Psikoloji, Sosyal
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4558-2038
Yazar: Berna ÇAKIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1123-6196
Yazar: Celalettin ÇEVİK
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2021

APA Çakır, B , Çevik, C . (2021). Küreselleşme, Göç ve Kadın Sağlığı . Humanistic Perspective , 3 (1) , 225-243 . DOI: 10.47793/hp.856206